UCHWAŁY RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY KADENCJI 2010-2014

Uchwała Nr I/1/10
z dnia 27 listopada 2010r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Juchnowiec   Kościelny.
Uchwała Nr I/2/10
z dnia 27 listopada 2010r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Juchnowiec   Kościelny.
Uchwała Nr I/3/10
z dnia 27 listopada 2010r.
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr I/4/10
z dnia 27 listopada 2010r.
w sprawie wyboru członków komisji stałych Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr II/5/10
z dnia 9 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr II/6/10
z dnia 9 grudnia 2010r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2011 rok.
Uchwała Nr II/7/10
z dnia 9 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
Uchwała Nr II/8/10
z dnia 9 grudnia 2010r.
w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Białostockiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr III/9/10
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2011 rok.
Uchwała Nr III/10/10
z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy.

UWAGA! Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność § 6.

Uchwała Nr III/11/10
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała Nr III/12/10
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr LI/370/10 z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr III/13/10
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr III/14/10
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie 2010 roku.
Uchwała Nr III/15/10
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na czas nieokreślony.
Uchwała Nr III/16/10
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018.
Uchwała Nr III/17/10
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.
Uchwała Nr III/18/10
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr III/19/10
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
Uchwała Nr IV/20/11
z dnia 25 lutego 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do Lokalnej Grupy Działania.
Uchwała Nr IV/21/11
z dnia 25 lutego 2011r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnośći statutowej tych organizacji.
Uchwała Nr IV/22/11
z dnia 25 lutego 2011r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/347/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci wsi Koplany Kolonia położonej w obrębie geod.Koplany Folwark (obszar planistyczny Koplany Folwark - Przemysł).
Uchwała Nr IV/23/11
z dnia 25 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
Uchwała Nr IV/24/11
z dnia 25 lutego 2011r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinanowanie adania inwestycyjnego p.n. "Opracowanie dokumentacji projektowej na naprawę odwodnienia  ciągu drogi powiatowej Nr 1492B w m. Olmonty".
Uchwała Nr IV/25/11
z dnia 25 lutego 2011r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami na rzece Niewodnica k/m Koplany w km 2+245,35 w ciągu drogi powiatowej Nr 1500B na odcinku Księżyno - Ignatki - Koplany Folwark".
Uchwała Nr IV/26/11
z dnia 25 lutego 2011r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1500B na odcinku Księżyno - Ignatki".
Uchwała Nr IV/27/11
z dnia 25 lutego 2011r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B Białystok - Juchnowiec - Tryczówka - do dr. 19 Etap I".
Uchwała Nr IV/28/11
z dnia 25 lutego 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/324/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr IV/29/11
z dnia 25 lutego 2011r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2011 roku.
Uchwała Nr IV/30/11
z dnia 25 lutego 2011r.
w sprawie zmian w budżecie 2011 roku.
Uchwała Nr IV/31/11
z dnia 25 lutego 2011r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr IV/32/11
z dnia 25 lutego 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/256/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Juchnowiec Kościelny do końca wsi Ogrodniczki.
Uchwała Nr IV/33/11
z dnia 25 lutego 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/255/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie opracowania dokumnetacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483B do wsi Zajączki.
Uchwała Nr V/34/11
z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Uchwała Nr V/35/11
z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu.
Uchwała Nr V/36/11
z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
Uchwała Nr VI/37/11
z dnia 10 maja 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty - obszar planistyczny Olmonty Wschód.

UWAGA! Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność § 45 ust. 1 w części "2.23 MN" i § 45 ust. 2.

Uchwała Nr VI/38/11
z dnia 10 maja 2011r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty (obszar planistyczny Olmonty Zachód).
Uchwała Nr VI/39/11
z dnia 10 maja 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr VI/40/11
z dnia 10 maja 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr VI/41/11
z dnia 10 maja 2011r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzaenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw Gminy Juchnowiec Kościelny w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu sołectwa.
Uchwała Nr VI/42/11
z dnia 10 maja 2011r.
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr VI/43/11
z dnia 10 maja 2011r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Adolfa Kaweckiego w Bogdankach.
Uchwała Nr VI/44/11
z dnia 10 maja 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustaelnia form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2011 roku.
Uchwała Nr VI/45/11
z dnia 10 maja 2011r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr VI/46/11
z dnia 10 maja 2011r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym do prowdzenia postępowania i wydawania decyji administracyjnych z zakresu pomocy matarialnej o charakterze socjalnym.
Uchwała Nr VI/47/11
z dnia 10 maja 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy matarialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr VI/48/11
z dnia 10 maja 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr VI/49/11
z dnia 10 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie 2011 roku.

UWAGA! Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała na uchybienia formalne.

Uchwała Nr VI/50/11
z dnia 10 maja 2011r.
w sprawie ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr VI/51/11
z dnia 10 maja 2011r.
w sprawie rozpatrzenia zażalenia na bezczynność Przewodniczącego Rady Gminy Juchnowiec Kościelny i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr VII/52/11
z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503B w m. Hołówki Małe".
Uchwała Nr VII/53/11
z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr IV/26/11 z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebuodwa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1500B na odcinku Księżyno - Ignatki".
Uchwała Nr VII/54/11
z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Juchnowiec Nr IV/27/11 z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B Białystok - Juchnoiwec - Tryczówka - Wojszki - do dr. 19 Etap I".
Uchwała Nr VII/55/11
z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr VII/56/11
z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr VII/57/11
z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr VII/58/11
z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie rozpatrzenia zażalenia.
Uchwała Nr VII/59/11
z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie 2011 roku.

UWAGA! Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała na uchybienia formalne.

Uchwała Nr VII/60/11
z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr VII/61/11
z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/172/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 24 września 2008r. dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

UWAGA! Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała na uchybienia formalne.

Uchwała Nr VII/62/11
z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr VII/63/11
z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego.
Uchwała Nr VII/64/11
z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r.
Uchwała Nr VII/65/11
z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
Uchwała Nr VIII/66/11
z dnia 1 sierpnia 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr VIII/67/11
z dnia 1 sierpnia 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr VIII/68/11
z dnia 1 sierpnia 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr VIII/69/11
z dnia 1 sierpnia 2011r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleosinie
Uchwała Nr VIII/70/11
z dnia 1 sierpnia 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty - obszar planistyczny Olmonty Wschód
Uchwała Nr VIII/71/11
z dnia 1 sierpnia 2011r.
w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dotacji do usuwania azbestu z terenu gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr VIII/72/11
z dnia 1 sierpnia 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr VIII/73/11
z dnia 1 sierpnia 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
Uchwała Nr VIII/74/11
z dnia 1 sierpnia 2011r.
w sprawie określenia warunków i trybów finansowania zadania własnego Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
Uchwała Nr VIII/75/11
z dnia 1 sierpnia 2011r.
w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Uchwała Nr VIII/76/11
z dnia 1 sierpnia 2011r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020
Uchwała Nr VIII/77/11
z dnia 1 sierpnia 2011r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Juchnowiec Kościelny na lata 2011-2020
Uchwała Nr VIII/78/11
z dnia 1 sierpnia 2011r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Uchwała Nr VIII/79/11
z dnia 1 sierpnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie 2011 roku
Uchwała Nr VIII/80/11
z dnia 1 sierpnia 2011r.
w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Uchwała Nr IX/81/11
z dnia 29 sierpnia 2011r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rezczypospolitej Polskiej i do Senatu Rezczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 9 października 2011 r.
Uchwała Nr IX/82/11
z dnia 29 sierpnia 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/11 RadyGminy Juchnowiec Kościelny z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Juchnowiec Kościelny na lata 2011-2020
Uchwała Nr IX/83/11
z dnia 29 sierpnia 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr IV/25/11 z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami na rzece Niewodnica k/m koplany w km 2+245,35 w ciągu drogi powiatowej Nr 1500 B na odcinku Księżyno - Ignatki - Koplany Folwark"
Uchwała Nr IX/84/11
z dnia 29 sierpnia 2011r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1497 B na odcinku droga Nr 1500 B - Koplany Folwark poprzez wykonanie nakładki z betonu asfaltowego"
Uchwała Nr IX/85/11
z dnia 29 sierpnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie 2011 roku
Uchwała Nr X/86/11
z dnia 26 września 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr X/87/11
z dnia 26 września 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr X/88/11
z dnia 26 września 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr X/89/11
z dnia 26 września 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie Gminy Juchnowiec Kościelny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej Stanisławowo - Halickie"
Uchwała Nr X/90/11
z dnia 26 września 2011r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr X/91/11
z dnia 26 września 2011r.
w sprawie uznania za bezzasadne wezwanie Pana Edmunda Krutula do usunięcia naruszenia jego interesu prawnego i uprawnienia przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny uchwałą nr VI/37/11 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty - obszar planistyczny Olmonty Wschód
Uchwała Nr X/92/11
z dnia 26 września 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
Uchwała Nr X/93/11
z dnia 26 września 2011r.
w sprawie zmian w budżecie 2011 roku
Uchwała Nr X/94/11
z dnia 26 września 2011r.
w sprawie sposobu zabezpieczenia pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku
Uchwała Nr X/95/11
z dnia 26 września 2011r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr X/96/11
z dnia 26 września 2011r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XI/97/11
z dnia 27 października 2011r.
w sprawie zmiany trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała Nr XI/98/11
z dnia 27 października 2011r.
w sprawie przyjęcia "Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2011-2023"
Uchwała Nr XI/99/11
z dnia 27 października 2011r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr XI/100/11
z dnia 27 października 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
Uchwała Nr XI/101/11
z dnia 27 października 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Juchnowcu Kościelnym na Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XI/102/11
z dnia 27 października 2011r.
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2012"
Uchwała Nr XI/103/11
z dnia 27 października 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XVIII/167/04 z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XI/104/11
z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UWAGA! Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała na uchybienia formalne.

Uchwała Nr XI/105/11
z dnia 27 października 2011r.
w sprawie obnizenia ceny skupu zyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr XI/106/11
z dnia 27 października 2011r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XI/107/11
z dnia 27 października 2011r.
w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XI/108/11
z dnia 27 października 2011r.
w sprawie zmian w budżecie 2011 roku
Uchwała Nr XII/109/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018

UWAGA! Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, iż uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa w zakresie braku wskazania w WPF przeznaczenia nadwyżek budżetowych w latach 2013-2018 i wezwała do usunięcia naruszenia prawa we własnym zakresie w toku dokonania zmian w uchwale WPF.

Uchwała Nr XII/110/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012
Uchwała Nr XII/111/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym
Uchwała Nr XII/112/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/287/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelnym
Uchwała Nr XII/113/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
Uchwała Nr XII/114/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Białostockiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XII/115/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno (dz. nr geodezyjny 618, 619, 620, 624, 625, 627, 628)
Uchwała Nr XII/116/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie (wg załacznika graficznego) - obszar planistyczny Lewickie linia gazowa
Uchwała Nr XII/117/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie 2011 roku

UWAGA! Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, iż uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa, w zakresie limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Uchwała Nr XII/118/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XII/119/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2012 rok
Uchwała Nr XII/120/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2012 rok
Uchwała Nr XII/121/2011
z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2010-2014
Uchwała Nr XIII/122/2012
z dnia 26 stycznia 2012r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyzsze i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2012 roku
Uchwała Nr XIII/123/2012
z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny

UWAGA! Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność § 3 ust. 7.

Uchwała Nr XIII/124/2012
z dnia 26 stycznia 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Turośnianka k/m Wólka w km 13+425 w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka-Biele
Uchwała Nr XIII/125/2012
z dnia 26 stycznia 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Naprawa odwodnienia w ciagu drogi powiatowej Nr1492B w miejscowości Olmonty poprzez przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej"
Uchwała Nr XIII/126/2012
z dnia 26 stycznia 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1484B granica miasta Białystok - Stanisławowo - Wojszki na odcinku granica miasta Białystok - do drogi Nr 1494B"
Uchwała Nr XIII/127/2012
z dnia 26 stycznia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie 2012 roku
Uchwała Nr XIV/128/2012
z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego;
Uchwała Nr XIV/129/2012
z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/324/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XIV/130/2012
z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
Uchwała Nr XIV/131/2012
z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
Uchwała Nr XIV/132/2012
z dnia 16 marca 2012r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

UWAGA! Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, iż uchwała narusza prawo.

Uchwała Nr XIV/133/2012
z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Naprawa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1492B w miejscowości Olmonty poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej".
Uchwała Nr XIV/134/2012
z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XIV/135/2012
z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XIV/136/2012
z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XIV/137/2012
z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.
Uchwała Nr XIV/138/2012
z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pani H.L. do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny uchwałą Nr XX/144/96 z dnia 29 listopada 1996r. Rady Gminy Juchnowiec Dolny w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Dolny przyjętym uchwałą Nr III/11/88 z dnia 29 grudnia 1988r. Gminnej Rady Narodowej, w części dotyczącej działki o nr ew. 133/1 w Ignatkach gm. Juchnowiec Dolny.
Uchwała Nr XIV/139/2012
z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pana J.O. do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny uchwałą Nr IV/33/03 z dnia 14 marca 2003r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Dolny przyjętym uchwałą Nr III/11/88 z dnia 29 grudnia 1988r. Gminnej Rady Narodowej.
Uchwała Nr XIV/140/2012
z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie rozpatrzenia skargi.
Uchwała Nr XIV/141/2012
z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1500B na odcinku Księżyno - Ignatki - kontynuacja robót".
Uchwała Nr XIV/142/2012
z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie 2012 roku.
Uchwała Nr XV/143/2012
z dnia 12 kwietnia 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XV/144/2012
z dnia 12 kwietnia 2012r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (wg załącznika graficznego) - obszar planistyczny Lewickie produkcja.
Uchwała Nr XV/145/2012
z dnia 12 kwietnia 2012r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych, drogi Stanisławowo - Halickie.
Uchwała Nr XV/146/2012
z dnia 12 kwietnia 2012r.
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XV/147/2012
z dnia 12 kwietnia 2012r.
w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym.
Uchwała Nr XV/148/2012
z dnia 12 kwietnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie 2012 roku
Uchwała Nr XVI/149/2012
z dnia 5 czerwca 2012r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki-Osiedle (obszar planistyczny Ignatki-Osiedle - Centrum Sportu, turystyki i Rekreacji)
Uchwała Nr XVI/150/2012
z dnia 5 czerwca 2012r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady do reprezentowania Rady Gminy Juchnowiec Kościelny przed sądami administracyjnymi
Uchwała Nr XVI/151/2012
z dnia 5 czerwca 2012r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady do reprezentowania Rady Gminy Juchnowiec Kościelny przed sądami administracyjnymi
Uchwała Nr XVI/152/2012
z dnia 5 czerwca 2012r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów
Uchwała Nr XVI/153/2012
z dnia 5 czerwca 2012r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/256/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 wrzesnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemuw zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1497 B na odcinku Juchnowiec Kościelny do końca wsi Ogrodniczki
Uchwała Nr XVI/154/2012
z dnia 5 czerwca 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr XVI/155/2012
z dnia 5 czerwca 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr XVI/156/2012
z dnia 5 czerwca 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr XVI/157/2012
z dnia 5 czerwca 2012r.
w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Izabelin, gmina Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XVI/158/2012
z dnia 5 czerwca 2012r.
w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XVI/159/2012
z dnia 5 czerwca 2012r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/113/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
Uchwała Nr XVI/160/2012
z dnia 5 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XVI/161/2012
z dnia 5 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie 2012 roku

UWAGA! Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała na uchybienia formalne.

Uchwała Nr XVI/162/2012
z dnia 5 czerwca 2012r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Uchwała Nr XVI/163/2012
z dnia 5 czerwca 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr XVI/164/2012
z dnia 5 czerwca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r.
Uchwała Nr XVI/165/2012
z dnia 5 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok
Uchwała Nr XVI/166/2012
z dnia 5 czerwca 2012r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XVII/167/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków poprzez przepompownię ścieków, stanowiącą własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleosinie.
Uchwała Nr XVII/168/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Juchnowiec Kościelny: Nr XIII/124/2012 z dnia 26 stycznia 2012r. oraz Nr XIV/133/2012 z dnia 16 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
Uchwała Nr XVII/169/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych w 2013r.
Uchwała Nr XVII/170/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XVII/171/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie 2012 roku.
Uchwała Nr XVII/172/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty - obszar planistyczny Olmonty Izabelin.
Uchwała Nr XVII/173/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Baranki.
Uchwała Nr XVII/174/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Biele.
Uchwała Nr XVII/175/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Bogdanki.
Uchwała Nr XVII/176/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Brończany.
Uchwała Nr XVII/177/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Czerewki, Kożany.
Uchwała Nr XVII/178/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Dorożki.
Uchwała Nr XVII/179/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Hermanówka.
Uchwała Nr XVII/180/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Hołówki Duże.
Uchwała Nr XVII/181/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Hołówki Małe.
Uchwała Nr XVII/182/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Hryniewicze.
Uchwała Nr XVII/183/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Horodniany.
Uchwała Nr XVII/184/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Ignatki.
Uchwała Nr XVII/185/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Ignatki-Osiedle.
Uchwała Nr XVII/186/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Janowicze.
Uchwała Nr XVII/187/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Janowicze-Kolonia.
Uchwała Nr XVII/188/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Juchnowiec Dolny.
Uchwała Nr XVII/189/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Juchnowiec Dolny Kolonia.
Uchwała Nr XVII/190/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Juchnowiec Górny.
Uchwała Nr XVII/191/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XVII/192/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Kleosin.
Uchwała Nr XVII/193/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Klewinowo.
Uchwała Nr XVII/194/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Koplany.
Uchwała Nr XVII/195/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Koplany Kolonia.
Uchwała Nr XVII/196/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Księżyno.
Uchwała Nr XVII/197/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Księżyno-Kolonia.
Uchwała Nr XVII/198/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Lewickie.
Uchwała Nr XVII/199/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Lewickie-Kolonia.
Uchwała Nr XVII/200/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Lewickie-Stacja.
Uchwała Nr XVII/201/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania stautut Sołectwu Niewodnica Nargilewska.
Uchwała Nr XVII/202/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Niewodnica Nargilewska-Kolonia.
Uchwała Nr XVII/203/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Ogrodniczki.
Uchwała Nr XVII/204/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Olmonty, Izabelin.
Uchwała Nr XVII/205/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Pańki.
Uchwała Nr XVII/206/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Rostołty.
Uchwała Nr XVII/207/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Rumejki.
Uchwała Nr XVII/208/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Simuny.
Uchwała Nr XVII/209/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Solniczki.
Uchwała Nr XVII/210/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Stanisławowo.
Uchwała Nr XVII/211/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Szerenosy.
Uchwała Nr XVII/212/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Śródlesie.
Uchwała Nr XVII/213/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Tryczówka.
Uchwała Nr XVII/214/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Wojszki.
Uchwała Nr XVII/215/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Wólka.
Uchwała Nr XVII/216/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Zajączki.
Uchwała Nr XVII/217/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Zaleskie.
Uchwała Nr XVII/218/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Złotniki.
Uchwała Nr XVII/219/2012
z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XVIII/220/2012
z dnia 20 września 2012r.
w sprawieustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Uchwała Nr XVIII/221/2012
z dnia 20 września 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

UWAGA! Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, iz powyższą uchwałę podjęto z istotnym naruszeniem prawa w zakresie § 5 ust. 5 i stwierdziła jej nieważność.

Uchwała Nr XVIII/222/2012
z dnia 20 września 2012r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/113/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
Uchwała Nr XVIII/223/2012
z dnia 20 września 2012r.
w sprawie zmian w budżecie 2012 roku.
Uchwała Nr XVIII/224/2012
z dnia 20 września 2012r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XVIII/225/2012
z dnia 20 września 2012r.
w sprawie sposobu zabezpieczenia pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku.
Uchwała Nr XVIII/226/2012
z dnia 20 września 2012r.
w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotnicznych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarnicznych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Uchwała Nr XVIII/227/2012
z dnia 20 września 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XIX/228/2012
z dnia 30 października 2012r.
w sprawie podziału Gminy Juchnowiec Kościelny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała Nr XIX/229/2012
z dnia 30 października 2012r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr XIX/230/2012
z dnia 20 września 2012r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr XIX/231/2012
z dnia 30 października 2012r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XIX/232/2012
z dnia 30 października 2012r.
w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Juchnowiec Kościelny niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
Uchwała Nr XIX/233/2012
z dnia 30 października 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
Uchwała Nr XIX/234/2012
z dnia 30 października 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XIX/235/2012
z dnia 30 października 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego
Uchwała Nr XIX/236/2012
z dnia 30 października 2012r.
w sprawiezmiany Uchwały Nr III/17/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego
Uchwała Nr XIX/237/2012
z dnia 30 października 2012r.
w sprawie zmian w budżecie 2012 roku
Uchwała Nr XIX/238/2012
z dnia 30 października 2012r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XIX/239/2012
z dnia 30 października 2012r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/134/2008 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Stanisławowo, gmina Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XIX/240/2012
z dnia 30 października 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Uchwała Nr XX/241/2012
z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"
Uchwała Nr XX/242/2012
z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2012-2015"
Uchwała Nr XX/243/2012
z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Juchnowiec Kościelny: Nr XIII/124/2012 z dnia 26 stycznia 2012r., Nr XIV/133/2012 z dnia 16 marca 2012r. Nr XVII/168/2012 oraz z dnia 26 lipca 2012r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Uchwała Nr XX/244/2012
z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UWAGA! Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, iż uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisem zawartym w §4 pkt 3 i stwierdziła nieważność § 4 pkt 3.

Uchwała Nr XX/245/2012
z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie zmian w budżecie 2012 roku
Uchwała Nr XX/246/2012
z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Juchnowiec Kościelny zadań publicznych w zakresie
oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy
Uchwała Nr XX/247/2012
z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XX/248/2012
z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego
Uchwała Nr XX/249/2012
z dnia 30 listopada 2012r.
dotycząca zmiany trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała Nr XX/250/2012
z dnia 30 listopada 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki wieś - wschód)
Uchwała Nr XXI/251/2012
z dnia 14 grudnia 2012r.
w sprawie podziału Gminy Juchnowiec Kościelny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała Nr XXI/252/2012
z dnia 14 grudnia 2012r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXI/253/2012
z dnia 14 grudnia 2012r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała Nr XXI/254/2012
z dnia 14 grudnia 2012r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXI/255/2012
z dnia 14 grudnia 2012r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie - obszar planistyczny Lewickie (linia gazowa).
Uchwała Nr XXII/256/2012
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2013 rok.
Uchwała Nr XXII/257/2012
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2013 rok.
Uchwała Nr XXII/258/2012
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie rozpatrzenia skargi.
Uchwała Nr XXII/259/2012
z dnia 28 grudnia 2012r.
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Uchwała Nr XXII/260/2012
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Białostockiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXII/261/2012
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
Uchwała Nr XXII/262/2012
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie 2012r.
Uchwała Nr XXII/263/2012
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Uchwała Nr XXII/264/2012
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruhcomości położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXII/265/2012
z dnia 28 grudnia 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego.
Uchwała Nr XXII/266/2012
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022.
Uchwała Nr XXII/267/2012
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
Uchwała Nr XXIII/268/2013
z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie wyrażenia woli wystąpienia z aglomeracji Białystok.
Uchwała Nr XXIII/269/2013
z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansownia opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Uchwała Nr XXIII/270/2013
z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hryniewicze - obszar planistyczny Hryniewicze Wieś.
UWAGA! WSA stwierdził nieważność uchwały - wyrok Sygn.akt IISA/Bk 514/13
Uchwała Nr XXIII/271/2013
z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Państwa Haliny i Aleksandra Krysiewicz do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny uchwała Nr XVII/172/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci wsi Olmonty - obszar planistyczny Olmonty Izabelin.
Uchwała Nr XXIII/272/2013
z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pana Marka Krysiewicz do usuni,ęcia naruszenia prawa przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny uchwałą Nr XVII/172/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty - obszar planistyczny Olmonty Izabelin.
Uchwała Nr XXIII/273/2013
z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie wezwania Państwa Katarzyny i Mariusza Skobodzińskich oraz Państwa Beaty i Dawida Bujwickich do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXI/255/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci wsi Lewickie - obszar planistyczny Lewickie (linia gazowa).
Uchwała Nr XXIII/274/2013
z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie zmian w budżecie 2013 roku.
Uchwała Nr XXIV/275/2013
z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie podziłu Gminy Juchnowiec Kościelny na stałe obwody głosownia, ustalenia ich numerów, grnic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała Nr XXIV/276/2013
z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
Uchwała Nr XXIV/277/2013
z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie udzielenia dotacji clowej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Pordni Terpii Uzleżnień i Współuzależnień Dorota Barbara Bielonko.
Uchwała Nr XXIV/278/2013
z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.
Uchwała Nr XXIV/279/2013
z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansownia opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Uchwała Nr XXIV/280/2013
z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie 2013 roku.
Uchwała Nr XXV/281/2013
z dnia 18 kwietnia 2013r.
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego wniesionego przez
Uchwała Nr XXV/282/2013
z dnia 18 kwietnia 2013r.
zmeiniajaca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XXV/283/2013
z dnia 18 kwietnia 2013r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym
Uchwała Nr XXV/284/2013
z dnia 18 kwietnia 2013r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/261/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
Uchwała Nr XXV/285/2013
z dnia 18 kwietnia 2013r.
w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XXV/286/2013
z dnia 18 kwietnia 2013r.
w sprawie ustanowienia herbu i pieczęci Gminy Juchnowiec Kościelny oraz zasad ich stosowania
Uchwała Nr XXV/287/2013
z dnia 18 kwietnia 2013r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kleosin - obszar planistyczny Kleosin
Uchwała Nr XXV/288/2013
z dnia 18 kwietnia 2013r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XVII/169/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych w 2013 r.
Uchwała Nr XXV/289/2013
z dnia 18 kwietnia 2013r.
w sprawie udzielenia poparcia dla uchwał podjętych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport w Czeremsze
Uchwała Nr XXV/290/2013
z dnia 18 kwietnia 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr XXV/291/2013
z dnia 18 kwietnia 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XXV/292/2013
z dnia 18 kwietnia 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy 2013 rok
Uchwała Nr XXV/293/2013
z dnia 18 kwietnia 2013r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Energooszczędne oświetlenie w Gminie Juchnowiec Kościelny" ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłoszonego I konkursu programu priorytetowego pn. System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme); Część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne
Uchwała Nr XXVI/294/2013
z dnia 23 maja 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr XXVI/295/2013
z dnia 23 maja 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr XXVI/296/2013
z dnia 23 maja 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości
Uchwała Nr XXVI/297/2013
z dnia 23 maja 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego z Miastem Białystok
Uchwała Nr XXVI/298/2013
z dnia 23 maja 2013r.
w sprawie sposobu zabezpieczenia pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku
Uchwała Nr XXVI/299/2013
z dnia 23 maja 2013r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.
Uchwała Nr XXVI/300/2013
z dnia 23 maja 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XXVI/301/2013
z dnia 23 maja 2013r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.
Uchwała Nr XXVI/302/2013
z dnia 23 maja 2013r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny absolutroium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok
Uchwała Nr XXVII/303/2013
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXVII/304/2013
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXVII/305/2013
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXVII/306/2013
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Białystok w zakresie utworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Uchwała Nr XXVII/307/2013
z dnia 27 czerwca 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXVII/308/2013
z dnia 27 czerwca 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Uchwała Nr XXVII/309/2013
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013r.
Uchwała Nr XXVII/310/2013
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego z Miastem Białystok.
Uchwała Nr XXVII/311/2013
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała Nr XXVII/312/2013
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
Uchwała Nr XXVIII/313/2013
z dnia 2 sierpnia 2013r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Kleosinie.
Uchwała Nr XXVIII/314/2013
z dnia 2 sierpnia 2013r.
w sprawie nadania nazwy ulicy dotychczas nieoznaczonej we wsi Izabelin, gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXVIII/315/2013
z dnia 2 sierpnia 2013r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXVIII/316/2013
z dnia 2 sierpnia 2013r.
w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, a także ustalenia warunków i trybu jego obniżenia.
Uchwała Nr XXVIII/317/2013
z dnia 2 sierpnia 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr XXVIII/318/2013
z dnia 2 sierpnia 2013r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1549B we wsi Horodniany na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 672 do końca nawierzchni bitumicznej w kierunku Turczyna.
Uchwała Nr XXVIII/319/2013
z dnia 2 sierpnia 2013r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013r.
Uchwała Nr XXVIII/320/2013
z dnia 2 sierpnia 2013r.
w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym.
Uchwała Nr XXIX/321/2013
z dnia 2 września 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej.
Uchwała Nr XXIX/322/2013
z dnia 2 września 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXIX/323/2013
z dnia 2 września 2013r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.
Uchwała Nr XXX/324/2013
z dnia 26 września 2013r.
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXX/325/2013
z dnia 26 września 2013r.
w sprawie ustanowienia flagi Gminy Juchnowiec Kościelny oraz zasad jej stosowania.
Uchwała Nr XXX/326/2013
z dnia 26 września 2013r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.
Uchwała Nr XXX/327/2013
z dnia 26 września 2013r.
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego wniesionego przez J i T.S.
Uchwała Nr XXX/328/2013
z dnia 26 września 2013r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brończany - obszar planistyczny Brończany.
Uchwała Nr XXX/329/2013
z dnia 26 września 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr XXX/330/2013
z dnia 26 września 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXX/331/2013
z dnia 26 września 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXX/332/2013
z dnia 26 września 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty.
Uchwała Nr XXX/333/2013
z dnia 26 września 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXX/334/2013
z dnia 26 września 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
Uchwała Nr XXX/335/2013
z dnia 26 września 2013r.
w sprawie zmian w budżecie w 2013r.
Uchwała Nr XXX/336/2013
z dnia 26 września 2013r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022.
Uchwała Nr XXXI/337/2013
z dnia 28 listopada 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr XXXI/338/2013
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do zawarcia porozumienia w sprawie przekazania zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania zainteresowany Gminom i Powiatom.
Uchwała Nr XXXI/339/2013
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.
Uchwała Nr XXXI/340/2013
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadz,ącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Uchwała Nr XXXI/341/2013
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.
Uchwała Nr XXXI/342/2013
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXXI/343/2013
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie obniżenia ceny zakupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Uchwała Nr XXXI/344/2013
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Ignatki, objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki wieś - wschód).
Uchwała Nr XXXI/345/2013
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Ignatki, gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXI/346/2013
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXI/347/2013
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXI/348/2013
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXI/349/2013
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie zmian w budżecie w 2013r.
Uchwała Nr XXXI/350/2013
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
Uchwała Nr XXXII/351/2013
z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXII/352/2013
z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Juchnowiec Górny, gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXII/353/2013
z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXII/354/2013
z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXII/355/2013
z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr XXXII/356/2013
z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami.
Uchwała Nr XXXII/357/2013
z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Białostockiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXII/358/2013
z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie zmian w budżecie w 2013r.
Uchwała Nr XXXII/359/2013
z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Porgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXII/360/2013
z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Juchnowiec Kościelny na lata 2013-2015.
Uchwała Nr XXXII/361/2013
z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXII/362/2013
z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawieprzyjęcia planu pracy Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2014r.
Uchwała Nr XXXII/363/2013
z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr XXXII/364/2013
z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wierzytelności.
Uchwała Nr XXXII/365/2013
z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014-2017 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024.
Uchwała Nr XXXII/366/2013
z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
Uchwała Nr XXXIII/367/2014
z dnia 23 stycznia 2014r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania o formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Uchwała Nr XXXIII/368/2014
z dnia 23 stycznia 2014r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania zasiłku celowego - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności.
Uchwała Nr XXXIII/369/2014
z dnia 23 stycznia 2014r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.
Uchwała Nr XXXIII/370/2014
z dnia 23 stycznia 2014r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Uchwała Nr XXXIII/371/2014
z dnia 23 stycznia 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1510B k/m Czerewki.
Uchwała Nr XXXIII/372/2014
z dnia 23 stycznia 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1497B k/m Lewickie-Stacja.
Uchwała Nr XXXIII/373/2014
z dnia 23 stycznia 2014r.
w sprawie zmian w budżecie na 2014r.
Uchwała Nr XXXIII/374/2014
z dnia 23 stycznia 2014r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Uchwała Nr XXXIV/375/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Igantki (obszar planictyczny Ignatki wieś - wschód).
Uchwała Nr XXXIV/376/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXIV/377/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu "Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegorwanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020".
Uchwała Nr XXXIV/378/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika jednostronnego w m.Hryniewicze (w kierunku firmy SUPERBRUK)w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B.
Uchwała Nr XXXIV/379/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXIV/380/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.
Uchwała Nr XXXIV/381/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXIV/382/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami.
Uchwała Nr XXXIV/383/2014
z dnia 13 marca 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXIV/384/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego.
Uchwała Nr XXXIV/385/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
Uchwała Nr XXXIV/386/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr XXXIV/387/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXIV/388/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie wyrażeni zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXIV/389/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie przystąpienia do sporzązenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Koplany Kolonia (obręb geodezyjny Koplany Folwark) - obszar planistyczny Koplany Kolonia.
Uchwała Nr XXXIV/390/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Księżyno, gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXIV/391/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXIV/392/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXXIV/393/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania zadania polegającego na uzunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelny".
Uchwała Nr XXXIV/394/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Stanisławowo, gmina Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XXXIV/395/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała Nr XXXIV/396/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.
Uchwała Nr XXXIV/397/2014
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXIV/398/2014
z dnia 13 marca 2014r.
zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Miasto Białystok wykonania zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXV/399/2014
z dnia 14  kwietnia 2014r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr XXXV/400/2014
z dnia 14 kwietnia 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej w miejscowości Olmonty (od końca nawierzchni bitumicznej w miejscowości Olmonty do nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 106834B w miejscowości Stanisławowo)..
Uchwała Nr XXXV/401/2014
z dnia 14 kwietnia 2014r.
zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika jednostronnego w m. Hryniewicze (w kierunku firmy SUPERBRUK) w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B.
Uchwała Nr XXXV/402/2014
z dnia 14 kwietnia 2014r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXV/403/2014
z dnia 14 kwietnia 2014r.
w sprawie okreśelnia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i tranportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXV/404/2014
z dnia 14 kwietnia 2014r.
w sprawie zmian w budżecie w 2014r.
Uchwała Nr XXXV/405/2014
z dnia 14 kwietnia 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Juchnowiec Kościelny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała Nr XXXV/406/2014
z dnia 14 kwietnia 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXVI/407/2014
z dnia 28 kwietnia 2014r.
w sprawie zmian w budżecie 2014r.
Uchwała Nr XXXVI/408/2014
z dnia 28 kwietnia 2014r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024.
Uchwała Nr XXXVI/409/2014
z dnia 28 kwietnia 2014r.
w sprawie sposobu zabezpieczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr XXXVI/410/2014
z dnia 28 kwietnia 2014r.
w sprawie sposobu zabezpieczenia pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku.
Uchwała Nr XXXVI/411/2014
z dnia 28 kwietnia 2014r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej połączenia gmin Zabłudów, Juchnowiec Kościelny i Suraż w celu utworzenia okręgu wyborczego nr 2 w wyborach do rady powiatu białostockiego.
Uchwała Nr XXXVI/412/2014
z dnia 28 kwietnia 2014r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie - obszar planistyczny Lewickie (linia gazowa).
Uchwała Nr XXXVI/413/2014
z dnia 28 kwietnia 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kośćielny.
Uchwała Nr XXXVII/414/2014
z dnia 4 czerwca 2014r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Uchwała Nr XXXVII/415/2014
z dnia 4 czerwca 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Juchnowiec Kościelny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Uchwała Nr XXXVII/416/2014
z dnia 4 czerwca 2014r.
w sprawie zmian w budżecie w 2014r.
Uchwała Nr XXXVII/417/2014
z dnia 4 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - dokumentacja projektowa na budowę ronda w miejscowości Olmonty (skrzyżowanie dróg powiatowych Nr 1492B i 1493B) oraz chodnika do ul. Jaworowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1493B.
Uchwała Nr XXXVII/418/2014
z dnia 4 czerwca 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr XXXVII/419/2014
z dnia 4 czerwca 2014r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/372/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1497B k/m Lewickie-Stacja.
Uchwała Nr XXXVII/420/2014
z dnia 4 czerwca 2014r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024.
Uchwała Nr XXXVII/421/2014
z dnia 4 czerwca 2014r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zabezpieczającego prawidłową realizację umowy.
Uchwała Nr XXXVII/422/2014
z dnia 4 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie robót budowanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała Nr XXXVII/423/2014
z dnia 4 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała Nr XXXVII/424/2014
z dnia 4 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Wjewództwu Podlaskiemu w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej.
Uchwała Nr XXXVII/425/2014
z dnia 4 czerwca 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r..
Uchwała Nr XXXVII/426/2014
z dnia 4 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/427/2014
z dnia 15 lipca 2014r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Kleosinie.
Uchwała Nr XXXVIII/428/2014
z dnia 15 lipca 2014r.
w sprawie członkostwa Gminy Juchnowiec Kościelny w Lokalnej Grupie Działania - Puszcza Knyszyńska.
Uchwała Nr XXXVIII/429/2014
z dnia 15 lipca 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Porgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/430/2014
z dnia 15 lipca 2014r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg wewnętrznych usytuowanych w obrębie ewidencyjnym Juchnowiec Dolny oznaczonych nr geod. 312/9 o szer. pasa drogowego 10m, oraz nr geod. 313/1 o szer. pasa drogowego 6m.
Uchwała Nr XXXVIII/431/2014
z dnia 15 lipca 2014r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXVIII/432/2014
z dnia 15 lipca 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXVIII/433/2014
z dnia 15 lipca 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXVIII/434/2014
z dnia 15 lipca 2014r.
w sprawiewyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty.
Uchwała Nr XXXVIII/435/2014
z dnia 15 lipca 2014r.
w sprawie zmian w budżecie w 2014r.
Uchwała Nr XXXVIII/436/2014
z dnia 15 lipca 2014r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024.
Uchwała Nr XXXVIII/437/2014
z dnia 15 lipca 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B w miejscowości Lewickie.
Uchwała Nr XXXVIII/438/2014
z dnia 15 lipca 2014r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hryniewicze - obszar planistyczny Hryniewicze Wieś.
Uchwała Nr XXXIX/439/2014
z dnia 18 sierpnia 2014r.
w sprawie zmian w budżecie w 2014r.
Uchwała Nr XXXIX/440/2014
z dnia 18 sierpnia 2014r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024.
Uchwała Nr XL/441/2014
z dnia 16 września 2014r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Uchwała Nr XL/442/2014
z dnia 16 września 2014r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XL/443/2014
z dnia 16 września 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XL/444/2014
z dnia 16 września 2014r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Uchwała Nr XL/445/2014
z dnia 16 września 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami.
Uchwała Nr XL/446/2014
z dnia 16 września 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr XL/447/2014
z dnia 16 września 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr XL/448/2014
z dnia 16 września 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na pezystąpienie do realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków użytecznośći publicznej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny" i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację ww Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.
Uchwała Nr XL/449/2014
z dnia 16 września 2014r.
w sprawiew sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie i Lewickie Kolonia - obszar planistyczny "Lewickie produkcja".
Uchwała Nr XL/450/2014
z dnia 16 września 2014r.
w sprawie zmian w budżecie w 2014r.
Uchwała Nr XL/451/2014
z dnia 16 września 2014r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024.
Uchwała Nr XL/452/2014
z dnia 16 września 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Juchnowiec Kościelny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 106771B Etap I.
Uchwała Nr XL/453/2014
z dnia 16 września 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr XL/454/2014
z dnia 16 września 2014r.
w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XLI/455/2014
z dnia 20 października 2014r.
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XLI/456/2014
z dnia 20 października 2014r.
w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XLI/457/2014
z dnia 20 października 2014r.
w sprawie nadania nazw ulic dotychczas njieoznaczonych we wsi Solniczki, gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XLI/458/2014
z dnia 20 października 2014r.
w sprawienadania nazw ulic dotychczas nieoznacazonych we wsi Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XLI/459/2014
z dnia 20 pażdziernika 2014r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
Uchwała Nr XLII/460/2014
z dnia 5 listopada 2014r.
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015".
Uchwała Nr XLII/461/2014
z dnia 5 listopada 2014r.
w sprawie zmian w budżecie w 2014r.
Uchwała Nr XLII/462/2014
z dnia 5 listopada 2014r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024.
Uchwała Nr XLII/463/2014
z dnia 5 listopada 2014r.
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Uchwała Nr XLII/464/2014
z dnia 5 listopada 2014r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci wsi Hryniewicze - obszar planistyczny Hryniewicze Wieś.

 

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2010-12-03

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2014-11-19

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2010-12-03