UCHWAŁA NR XVII/219/2012
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 26 lipca 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a i art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230; z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887; z 2012r. poz.567) oraz art.23 ust.1 pkt 7 i art.25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz.675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz.1323; z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 115, poz.673, Nr 130, poz.762, Nr 106, poz.622, Nr 135, poz.789, Nr 129, poz.732, Nr 187, poz.1110, Nr 163, poz.981, Nr 224, poz.1337) w związku z §12 ust.1 pkt 2 i 7 oraz ust.2 i 3 uchwały Nr XXII/147/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2008r. Nr 170, poz.1656; z 2009r. Nr 93, poz.1016) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie 1/100 części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 298 o powierzchni 0,0600 ha, położonej w obrębie 36 – Tryczówka, jednostka ewidencyjna Juchnowiec Kościelny, dla której w Sądzie Rejonowym IX Wydziale Ksiąg Wieczystych w Białymstoku prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr BI1B/00098758/9, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Juchnowiec Kościelny polegających na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2012-08-06

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2012-08-06

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2012-08-06