Samorząd Gminy Juchnowiec Kościelny

 

Osoba prawna:

Gmina Juchnowiec Kościelny

z siedzibą w miejscowości:

Juchnowiec Kościelny

REGON:

050659355

Szczególna forma prawna:

03 Wspólnoty samorządowe

Własność:

113 Własność samorządowa

Rodzaj przeważającej działalności:
(wg Polskiej klasyfikacji Działalności PKD):

7511Z Kierowanie Podstawowymi
Rodzajami Działalności Publicznej

(wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności EKD):

7511 Kierowanie podstawowymi
Rodzajami Działalności Publicznej

Dane pochodzą z Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON 
wydanym przez Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej
Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku, ul. Krakowska 13,
15-959 Białystok z dnia: 9.12.1998r.
Status prawny podmiotu
Samorząd Gminy Juchnowiec Kościelny działa na podstawie:
1.    Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm). 
2.    Uchwały Nr IX/85/03 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 października 2003r. 
w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny.
 
Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów gminy:
pochodzących z wyborów Radą Gminy (organ stanowiący i kontrolny) oraz 
pochodzących z wyborów bezpośrednich Wójtem Gminy (organ wykonawczy)
Do zakresu działania samorządu gminy należy wykonywanie zadań 
publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami
na rzecz innych podmiotów.
Samorząd gminny:
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. 
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska 
  i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 
  ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 
  sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
  zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony 
  zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 
   i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 
   przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
   administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 
   medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 
Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia 
koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów 
własnych gminy lub subwencji. 
 
Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia 
wyborów powszechnych oraz referendów.
 
Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie 
porozumienia z organami tej administracji.
 
Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu 
właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 
W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać 
umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania 
między jednostkami samorządu terytorialnego.
 
Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 
mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, 
w tym pomocy finansowej.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2004-12-06

Data modyfikacji: 2004-12-06

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2004-12-06