Opłaty i podatki

Uchwała Nr XVII/146/2000
z dnia 23 maja 2000r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich.
Uchwała Nr XVIII/168/04
z dnia 26 listopada 2004r.
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej terminu płatności oraz sposobu jej poboru
Uchwała Nr XXXIII/303/2017
z dnia 11 grudnia 2017
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat. 
Uchwała Nr XVI/105/07
z dnia 21 grudnia 2007r.
w sprawie opłaty adiacenckiej ze względu na wzrost wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału. 
Uchwała Nr XXI/141/08
z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezdopływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny 
Uchwała Nr XXXVI/247/09
z dnia 17 września 2009r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
Uchwała Nr XIV/95/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/247/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17.09.2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
Uchwała Nr IV/31/11
z dnia 25 lutego 2011r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XVIII/220/2012
z dnia 20 września 2012r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Uchwała Nr XL/364/2018
z dnia 29 czerwca 2018r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XIII/79/2015
z dnia 27 października 2015r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr III/27/2018
z dnia 27 grudnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XIV/94/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIII/194/2016
z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXIII/193/2016
z dnia 24 listopada 2016r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIV/101/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.
w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.
Uchwała Nr III/28/2018
z dnia 27 grudnia 2018r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr III/25/2018
z dnia 27 grudnia 2018r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Uchwała Nr XXXV/336/2018
z dnia 20 lutego 2018r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Decyzja Nr BI.RET.070.388.2018.TR
z dnia 20 kwietnia 2018r.
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospdarki Wodnej w Białymstoku
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Juchnowiec Kościelny na okres 3 lat.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2018-02-14

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2019-04-05

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2009-10-01