UCHWAŁA Nr IX/85/03

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 29 października 2003r.

        w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Gminy Juchnowiec Kościelny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXVIII/244/2001 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 21 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 48, poz.802; z 2003r. Nr 34, poz.783).

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                   Stanisław Cydzik

 Załącznik Nr 1 Statut Gminy Juchnowiec Kościelny

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Roszkowska

Wprowadzający: Ewa Roszkowska

Data wprowadzenia: 2004-02-24

Modyfikujący: Ewa Roszkowska

Data modyfikacji: 2010-10-15

Opublikował: Ewa Roszkowska

Data publikacji: 2004-02-24