UCHWAŁY RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY KADENCJI 2014-2018

Uchwała Nr I/1/2014
z dnia 28 listopada 2014r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr I/2/2014
z dnia 28 listopada 2014r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr II/3/2014
z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr II/4/2014
z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr II/5/2014
z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr II/6/2014
z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr II/7/2014
z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie wyboru członków komisji stałej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr II/8/2014
z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie wyboru członków komisji stałej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr II/9/2014
z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie wyboru członków komisji stałej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr II/10/2014
z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr II/11/2014
z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr II/12/2014
z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Białostockiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr II/13/2014
z dnia 9 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024.

Uchwała Nr III/14/2014
z dnia 23 grudnia 2014r.

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, na okres od dnia 23 stycznia 2015r. do dnia 22 stycznia 2016r.

Uchwała Nr IV/15/2014
z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2015 rok.

Uchwała Nr IV/16/2014
z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2015 rok.

Uchwała Nr IV/17/2014
z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Uchwała Nr IV/18/2014
z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr IV/19/2014
z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawiewyrażenia zgody na przedłużenie umów z dotychczasowymi dzierżawcami.

Uchwała Nr IV/20/2014
z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025.

Uchwała Nr IV/21/2014
z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Uchwała Nr VI/22/2015
z dnia 27 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr VI/23/2015
z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała Nr VI/24/2015
z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Uchwała Nr VI/25/2015
z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Uchwała Nr VI/26/2015
z dnia 27 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Uchwała Nr VI/27/2015
z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Uchwała Nr VI/28/2015
z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - projekt zamienny "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B: granica miasta Białystok - Stanisławowo - Wojszki, na odcinku granica miasta Białystok do drogi Nr 1494B".

Uchwała Nr VI/29/2015
z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497B od wsi Juchnowiec Kościelny do końca wsi Ogrodniczki.

Uchwała Nr VI/30/2015
z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie w 2015r.

Uchwała Nr VI/31/2015
z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025.

Uchwała Nr VI/32/2015
z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Uchwała Nr VII/33/2015
z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Uchwała Nr VII/34/2015
z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr VII/35/2015
z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych oraz przestawienie istniejących na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr VII/36/2015
z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/28/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny udzielającej pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - projekt zamienny "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B: granica miasta Białystok - Stanisławowo - Wojszki, na odcinku granica miasta Białystok do drogi Nr 1494B".

Uchwała Nr VII/37/2015
z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny udzielającej pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497B od wsi Juchnowiec Kościelny do końca wsi Orgodniczki.

Uchwała Nr VII/38/2015
z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej: "Budowa drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Niewodnica Nargilewska (Gm. Juchnowiec Kościelny)".

Uchwała Nr VII/39/2015
z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Juchnowiec Kościelny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele".

Uchwała Nr VII/40/2015
z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała Nr VII/41/2015
z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie w 2015r.

Uchwała Nr VIII/42/2015
z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie członkostwa Gminy Juchnowiec Kościelny w Lokalnej Grupie Działania - Puszcza Knyszyńska.

Uchwała Nr VIII/43/2015
z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie w 2015r.

Uchwała Nr VIII/44/2015
z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.

Uchwała Nr VIII/45/2015
z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Białostockim do realizacji zadania w 2016r. pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483 Białystok – Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki – do dr. 19 Etap III w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Uchwała Nr VIII/46/2015
z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w roku 2015 na zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Juchnowiec Górny”.

Uchwała Nr VIII/47/2015
z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w roku 2015 na zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku granica miasta Białystok – Juchnowiec Kościelny”.
 

Uchwała Nr VIII/48/2015
z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr VIII/49/2015
z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Koplany Kolonia (obręb geodezyjny Koplany Folwark) – obszar planistyczny Koplany Kolonia.

Uchwała Nr IX/50/2015
z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr IX/51/2015
z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie w 2015r.

Uchwała Nr IX/52/2015
z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.

Uchwała Nr IX/53/2015
z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Uchwała Nr X/54/2015
z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr X/55/2015
z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr X/56/2015
z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie w 2015r.

Uchwała Nr X/57/2015
z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do programu Białostocka Karta Dużej Rodziny.

Uchwała Nr X/58/2015
z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Uchwała Nr X/59/2015
z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Uchwała Nr XI/60/2015
z dnia 24 lipca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków określonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Kleosinie.

Uchwała Nr XI/61/2015
z dnia 24 lipca 2015r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej w 2016r. pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483 B Białystok - Juchnowiec Kościelny - Tryczówka - Wojszki - do dr. 19 Etap III w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Uchwała Nr XI/62/2015
z dnia 24 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie w 2015 roku.

Uchwała Nr XI/63/2015
z dnia 24 lipca 2015r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025.

Uchwała Nr XII/64/2015
z dnia 4 września 2015r.

w sprawie lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XII/65/2015
z dnia 4 września 2015r.

w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XII/66/2015
z dnia 4 września 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Przeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Uchwała Nr XII/67/2015
z dnia 4 września 2015r.

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocnicznych - sołtysom.

Uchwała Nr XII/68/2015
z dnia 4 września 2015r.

w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotnicznych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Uchwała Nr XII/69/2015
z dnia 4 września 2015r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej w 2016r. na zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na "Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku granica miasta Białystok - Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XII/70/2015
z dnia 4 września 2015r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realziację inwestycji drogowej w 2016r. pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B Białystok-Juchnowiec Kościelny-Tryczówka-Wojszki-do dr 19 Etap III w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.

Uchwała Nr XII/71/2015
z dnia 4 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie w 2015r..

Uchwała Nr XII/72/2015
z dnia 4 września 2015r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025.

Uchwała Nr XIII/73/2015
z dnia 27 października 2015r.

w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotnicznych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Uchwała Nr XIII/74/2015
z dnia 27 października 2015r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Uchwała Nr XIII/75/2015
z dnia 27 października 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XIII/76/2015
z dnia 27 października 2015r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Uchwała Nr XIII/77/2015
z dnia 27 października 2015r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XIII/78/2015
z dnia 27 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XIII/79/2015
z dnia 27 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XIII/80/2015
z dnia 27 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie w 2015r.

Uchwała Nr XIII/81/2015
z dnia 27 października 2015r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025.

Uchwała Nr XIV/82/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XIV/83/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Białostockiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XIV/84/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016".

Uchwała Nr XIV/85/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr XIV/86/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XIV/87/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przez inne niż Gmina Juchnowiec Kościelny osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Uchwała Nr XIV/88/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020" dla terenu Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XIV/89/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XIV/90/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki - Przemysł).

Uchwała Nr XIV/91/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XIV/92/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr XIV/93/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XIV/94/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XIV/95/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/247/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 września 2009 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr XIV/96/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej dz. o nr geod.472 poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako droga publiczna.

Uchwała Nr XIV/97/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie w 2015 r.

Uchwała Nr XIV/98/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021.

Uchwała Nr XIV/99/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

Uchwała Nr XIV/100/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

Uchwała Nr XIV/101/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia cen i stawek za prowadzenie działalnośći w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

Uchwała Nr XIV/102/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białosotckiemu na realizację inwestycji drogowej w 2016 roku "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki - Zimnochy".

Uchwała Nr XIV/103/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej w 2016 roku "Przebudowa z rozbudową odcinków dróg powiatowych Nr 1492B i Nr 1493B w miejscowości Olmonty.

Uchwała Nr XIV/104/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XIV/105/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2016 rok,

Uchwała Nr XIV/106/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021.

Uchwała Nr XIV/107/2015
z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Uchwała Nr XV/108/2016
z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie przyjęcia planu pacy Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2016r.

Uchwała Nr XV/109/2016
z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XV/110/2016
z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej publicznej drogi wewnętrznej usytuowanej w obrębie ewidencyjnym Kleosin oznaczonej nr geod.372.

Uchwała Nr XV/111/2016
z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr XV/112/2016
z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr XV/113/2016
z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Uchwała Nr XV/114/2016
z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Uchwała Nr XV/115/2016
z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Uchwała Nr XV/116/2016
z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF".

Uchwała Nr XV/117/2016
z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie zaciągnięćia zobowiązania leasingowego na minikoparkę wraz z przyczepą i dwóch samochodów dostawczych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

Uchwała Nr XV/118/2016
z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie w formie weksla in blanco na zobowiązanie leasingowe na minikoparkę wraz z przyczepą i dwóch samochodów dostawczych dla Zakładu Gopodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

Uchwała Nr XV/119/2016
z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie w 2016r.

Uchwała Nr XV/120/2016
z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021.

Uchwała Nr XV/121/2016
z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1484B do wsi Zajączeki".

Uchwała Nr XV/122/2016
z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej: "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Wólka".

Uchwała Nr XVI/123/2016
z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/69/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny udzielającej pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej w 2016r. na zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na "Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku granica miasta Białystok - Juchnowiec Kościelny".

Uchwała Nr XVI/124/2016
z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia Planu Rozowju Lokalnego Gminy Juchnowiec Kościelny Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016-2020.

Uchwała Nr XVI/125/2016
z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Juchnowiec Kościelny na lata 2016-2018.

Uchwała Nr XVI/126/2016
z dnia 14 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę Nr XIV/90/2015 z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki - Przemysł).

Uchwała Nr XVI/127/2016
z dnia14 marca 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XVI/128/2016
z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała Nr XVI/129/2016
z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia od Powiatu Białostockiego zadania w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową w celu realizacji zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1514B Bogdanki - Baranki - Zimnochy w obrębie skrzyżowania z drogą gminną Nr 6761B Rostołty - Bogdanki".

Uchwała Nr XVI/130/2016
z dnia 14 marca 2016r.

w sprawiewyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XVI/131/2016
z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie w 2016r.

Uchwała Nr XVI/132/2016
z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021.

Uchwała Nr XVI/133/2016
z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.

Uchwała Nr XVII/134/2016
z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Ignatki, gmina Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XVII/135/2016
z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2011-2023.

Uchwała Nr XVII/136/2016
z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr XVII/137/2016
z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projekowej: "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503B Juchnowiec Dolny - Hołówki Małe - Hołowki Duże wraz z przebudową mostu na rzecz Turośnianka".

Uchwała Nr XVII/138/2016
z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie w 2016r.

Uchwała Nr XVII/139/2016
z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021.

Uchwała Nr XVII/140/2016
z dnia 27 kwietnia 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała Nr XVIII/141/2016
z dnia 31 maja 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomościopłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XVIII/142/2016
z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr XVIII/143/2016
z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej: ,,Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka-Biele (Gm. Juchnowiec Kościelny)''.

Uchwała Nr XVIII/144/2016
z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny udzielającej pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1484B do wsi Zajączki''.

Uchwała Nr XVIII/145/2016
z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/137/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny udzielającej pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej: ,,Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503 B Juchnowiec Dolny - Hołówki Małe - Hołówki Duże wraz z przebudową mostu na rzece Turośnianka''.

Uchwała Nr XVIII/146/2016
z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie 2016r.

Uchwała Nr XVIII/147/2016
z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XVIII/148/2016
z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XVIII/149/2016
z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r.

Uchwała Nr XVIII/150/2016
z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Uchwała Nr XIX/151/2016
z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B w m. Niewodnica Nargilewska (gm. Juchnowiec Kościelny).

Uchwała Nr XIX/152/2016
z dnia 27 czerwca 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

Uchwała Nr XIX/153/2016
z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie wyznaczenia urzędu gminy jako jednostki obsługującej gminne jednostki budżetowe.

Uchwała Nr XIX/154/2016
z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie w 2016r.

Uchwała Nr XIX/155/2016
z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XX/156/2016
z dnia 22 sierpnia 2016r.

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018" będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie

Uchwała Nr XX/157/2016
z dnia 22 sierpnia 2016r.

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Uchwała Nr XX/158/2016
z dnia 22 sierpnia 2016r.

w sprawie lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Uchwała Nr XX/159/2016
z dnia 22 sierpnia 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia urzędu gminy jako jednostki obsługującej gminne jednostki budżetowe

Uchwała Nr XX/160/2016
z dnia 22 sierpnia 2016r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej w 2017r. polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele – Złotniki”

Uchwała Nr XX/161/2016
z dnia 22 sierpnia 2016r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej w 2017r. polegającej na przebudowie wraz z rozbudową mostu przez rzekę Niewodnica wraz z dojazdami w miejscowości Lewickie

Uchwała Nr XX/162/2016
z dnia 22 sierpnia 2016r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Olmonty (do końca nawierzchni bitumicznej w miejscowości Olmonty do nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 106834B w miejscowości Stanisławowo) gmina Juchnowiec Kościelny

Uchwała Nr XX/163/2016
z dnia 22 sierpnia 2016r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B Białystok – Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki – do dr.19 Etap III (gmina Juchnowiec Kościelny) w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Uchwała Nr XX/164/2016
z dnia 22 sierpnia 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej w 2016r. „Przebudowa z rozbudową odcinków dróg powiatowych Nr 1492B i Nr 1493B w miejscowości Olmonty”

Uchwała Nr XX/165/2016
z dnia 22 sierpnia 2016r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

Uchwała Nr XX/166/2016
z dnia 22 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie w 2016r.

Uchwała Nr XX/167/2016
z dnia 22 sierpnia 2016r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021

Uchwała Nr XX/168/2016
z dnia 22 sierpnia 2016r.

w sprawie określenia zakresu przysługujących ulg członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXI/169/2016
z dnia 5 września 2016r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483B Białystok - Juchnowiec Kościelny - Tryczówka - Wojszki - do dr. 19 Etap III (gm. Juchnowiec Kościelny)" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Uchwała Nr XXI/170/2016
z dnia 5 września 2016r.

w sprawie zmian w budżecie w 2016r.

Uchwała Nr XXI/171/2016
z dnia 5 września 2016r.

w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2016/2017.

Uchwała Nr XXII/172/2016
z dnia 14 października 2016r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Horodniany o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2017r.

Uchwała Nr XXII/173/2016
z dnia 14 października 2016r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Księżyno-Kolonia o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2017r.

Uchwała Nr XXII/174/2016
z dnia 14 października 2016r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Ogrodniczki o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2017r.

Uchwała Nr XXII/175/2016
z dnia 14 października 2016r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Lewickie o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2017r.

Uchwała Nr XXII/176/2016
z dnia 14 października 2016r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Księżyno o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2017r.

Uchwała Nr XXII/177/2016
z dnia 14 października 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy dotychczas nieoznaczonej we wsi Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXII/178/2016
z dnia 14 października 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej: "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Wólka".

Uchwała Nr XXII/179/2016
z dnia 14 października 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadaniainwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B w m. Niewodnica Nargilewska (gm. Juchnowiec Kościelny).

Uchwała Nr XXII/180/2016
z dnia 14 października 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadaniainwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej: "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka - Biele (gm. Juchnowiec Kościelny).

Uchwała Nr XXII/181/2016
z dnia 14 października 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej w 2016 roku "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki - Zimnochy".

Uchwała Nr XXII/182/2016
z dnia 14 października 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadaniainwestycyjnego pn. "Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Olmonty (od końca nawierzchni bitumicznej w miejscowości Olmonty do nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 106834B w miejscowości Stanisławowo) gm. Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXII/183/2016
z dnia 14 października 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXII/184/2016
z dnia 14 października 2016r.

w sprawie zmian w budżecie w 2016r.

Uchwała Nr XXII/185/2016
z dnia 14 października 2016r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021.

Uchwała Nr XXIII/186/2016
z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.

Uchwała Nr XXIII/187/2016
z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016-2020.

Uchwała Nr XXIII/188/2016
z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Horodniany, objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Księżyno, Horodniany i Kleosin (obszar planistyczny Horodniany Wschód).

Uchwała Nr XXIII/189/2016
z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr XXIII/190/2016
z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr XXIII/191/2016
z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

Uchwała Nr XXIII/192/2016
z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XXIII/193/2016
z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/194/2016
z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/195/2016
z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Uchwała Nr XXIII/196/2016
z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Białostockiego dotyczącego przygotowania i realizacji zadań w ramach projektu pod nazwą: "Projekt partnerski: Rozwój niskoemizyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF".

Uchwała Nr XXIII/197/2016
z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Juchnowiec Dolny, gmina Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXIII/198/2016
z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/199/2016
z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/200/2016
z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie zmian w budżecie w 2016r.

Uchwała Nr XXIII/201/2016
z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021.

Uchwała Nr XXIII/202/2016
z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Białostockiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXIII/203/2016
z dnia 24 listopada 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy.

Uchwała Nr XXIV/204/2016
z dnia 8 grudnia 2016r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla Osi Priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu, w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych praz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Gminie Juchnowiec Kościelny”,

Uchwała Nr XXIV/205/2016
z dnia 8 grudnia 2016r.

w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny funkcji zarządcy drogi w stosunku do drogi powiatowej Nr 1483B od km 1+650 do km 11+700.

Uchwała Nr XXIV/206/2016
z dnia 8 grudnia 2016r.

w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny funkcji zarządcy drogi w stosunku do drogi powiatowej Nr 1484B na odcinku Białystok - Niewodnica Nargilewska.

Uchwała Nr XXIV/207/2016
z dnia 8 grudnia 2016r.

o zmianie w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.

Uchwała Nr XXIV/208/2016
z dnia 8 grudnia 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXIV/209/2016
z dnia 8 grudnia 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXIV/210/2016
z dnia 8 grudnia 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXIV/211/2016
z dnia 8 grudnia 2016r.

o zmianie w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym.

Uchwała Nr XXIV/212/2016
z dnia 8 grudnia 2016r.

o zmianie w Statucie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXIV/213/2016
  z dnia 8 grudnia 2016r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Uchwała Nr XXIV/214/2016
z dnia 8 grudnia 2016r.

w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie oraz sposób i termin rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.

Uchwała Nr XXIV/215/2016
z dnia 8 grudnia 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

Uchwała Nr XXIV/216/2016
z dnia 8 grudnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie w 2016r.

Uchwała Nr XXIV/217/2016
z dnia 8 grudnia 2016r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2017 rok.

Uchwała Nr XXIV/218/2016
z dnia 8 grudnia 2016r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2017 rok.

Uchwała Nr XXIV/219/2016
z dnia 8 grudnia 2016r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum lokalnego.

Uchwała Nr XXIV/220/2016
z dnia 8 grudnia 2016r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016-2020.

Uchwała Nr XXIV/221/2016
z dnia 8 grudnia 2016r.

o zmianie w "Programie współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

Uchwała Nr XXIV/222/2016
z dnia 8 grudnia 2016r.

w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2017-2020.

Uchwała Nr XXIV/223/2016
z dnia 8 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.

Uchwała Nr XXV/224/2017
z dnia 30 stycznia 2017r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny

Uchwała Nr XXV/225/2017
z dnia 30 stycznia 2017r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XXV/226/2017
z dnia 30 stycznia 2017r.

o zmianie w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.

Uchwała Nr XXV/227/2017
z dnia 30 stycznia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/228/2017
z dnia 30 stycznia 2017r.

w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe.

Uchwała Nr XXV/229/2017
z dnia 30 stycznia 2017r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki - Przemysł).

Uchwała Nr XXV/230/2017
z dnia 30 stycznia 2017r.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

Uchwała Nr XXV/231/2017
z dnia 30 stycznia 2017r.

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

Uchwała Nr XXV/232/2017
z dnia 30 stycznia 2017r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu.

Uchwała Nr XXV/233/2017
z dnia 30 stycznia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie w 2017r.

Uchwała Nr XXVI/234/2017
z dnia 27 lutego 2017r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Uchwała Nr XXVI/235/2017
z dnia 27 lutego 2017r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Uchwała Nr XXVI/236/2017
z dnia 27 lutego 2017r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Uchwała Nr XXVI/237/2017
z dnia 27 lutego 2017r.

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu.

Uchwała Nr XXVI/238/2017
z dnia 27 lutego 2017r.

w sprawie zmian w budżecie w 2017r.

Uchwała Nr XXVI/239/2017
z dnia 27 lutego 2017r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Uchwała Nr XXVI/240/2017
z dnia 27 lutego 2017r.

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Białystok wykonania zadania w zakresie organizacji i prowadzenia systemu roweru publicznego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXVI/241/2017
z dnia 27 lutego 2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XXVII/242/2017
z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny,

Uchwała Nr XXVII/243/2017
z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym,

Uchwała Nr XXVII/244/2017
z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała Nr XXVII/245/2017
z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego.

Uchwała Nr XXVII/246/2017
z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXVII/247/2017
z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Uchwała Nr XXVII/248/2017
z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXVII/249/2017
z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXVII/250/2017
z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXVII/251/2017
 z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr VI/37/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty (obszar planistyczny Olmonty Wschód).

Uchwała Nr XXVII/252/2017
z dnia 28 kwietnia 2017r.

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej w 2016 roku „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki – Zimnochy”.

Uchwała Nr XXVII/253/2017
z dnia 28 kwietnia 2017r.

zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Niewodnica wraz z dojazdami w m. Lewickie (gm. Juchnowiec Kościelny).

Uchwała Nr XXVII/254/2017
z dnia 28 kwietnia 2017r.

zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483B Białystok – Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki – do dr. 19 Etap III (gm. Juchnowiec Kościelny) w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019).

Uchwała Nr XXVII/255/2017
z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

Uchwała Nr XXVII/256/2017
z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXVII/257/2017
z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie w 2017r.

Uchwała Nr XXVII/258/2017
z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2017-2020.

Uchwała Nr XXVII/259/2017
z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXVIII/260/2017
z dnia 30 maja 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXVIII/261/2017
z dnia 30 maja 2017r.

o zmianie w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.

Uchwała Nr XXVIII/262/2017
z dnia 30 maja 2017r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, kóre ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXVIII/263/2017
z dnia 30 maja 2017r.

w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

Uchwała Nr XXVIII/264/2017
z dnia 30 maja 2017r.

w sprawie zmian w budżecie w 2017r.

Uchwała Nr XXVIII/265/2017
z dnia 30 maja 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2017
z dnia 30 maja 2017r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Uchwała Nr XXIX/267/2017
z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Uchwała Nr XXIX/268/2017
z dnia 29 czerwca 2017r.

zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Niewodnica wraz z dojazdami w m. Lewickie (gm. Juchnowiec Kościelny)".

Uchwała Nr XXIX/269/2017
z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie zmian w budżecie 2017r.

Uchwała Nr XXIX/270/2017
z dnia 29 czerwca 2017r. 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie.

Uchwała Nr XXIX/271/2017
z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Kleosinie w skład, którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa w Kleosinie i Gimnazjum w Kleosinie w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II  w Kleosinie.

Uchwała Nr XXIX/272/2017
z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXX/273/2017
z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/274/2017
z dnia 25 sierpnia 2017r.

uchylająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości osobie, o której mowa w art.37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem, że nieruchomość przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr XXX/275/2017
z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XXX/276/2017
z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XXX/277/2017
z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXX/278/2017
z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXX/279/2017
z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.

Uchwała Nr XXX/280/2017
z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowej: "Budowa drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku Turczyn - Horodniany".

Uchwała Nr XXX/281/2017
z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie w 2017r.

Uchwała Nr XXXI/282/2017
z dnia 22 września 2017r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, części wsi Koplany Kolonia (obręb geodezyjny Koplany Folwark)- obszar planistyczny Koplany Kolonia, z części dotyczącej załącznika nr 1 do uchwały.

Uchwała Nr XXXI/283/2017
z dnia 22 września 2017r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXXI/284/2017
z dnia 22 września 2017r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXI/285/2017
z dnia 22 września 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku Turczyn – Horodniany”,

Uchwała Nr XXXI/286/2017
z dnia 22 września 2017r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Horodnianka wraz z dojazdami w m. Hryniewicze w ciągu drogi powiatowej Nr 1483 B (gm. Juchnowiec Kościelny)”.

Uchwała Nr XXXI/287/2017
z dnia 22 września 2017r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483B do wsi Zajączki (gm. Juchnowiec Kościelny),

Uchwała Nr XXXI/288/2017
z dnia 22 września 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXXI/289/2017
z dnia 22 września 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie nadzorcze NK-II.4131.155.2017ŁB z dnia 27.10.2017r.

Uchwała Nr XXXI/290/2017
z dnia 22 września 2017r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017r.

Uchwała Nr XXXI/291/2017
z dnia 22 września 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2017-2020.

Uchwała Nr XXXII/292/2017
z dnia 30 października 2017r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Juchnowiec Dolny - Kolonia o przeznaczenie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2018r.

Uchwała Nr XXXII/293/2017
z dnia 30 października 2017r.

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z orgnizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

Uchwała Nr XXXII/294/2017
z dnia 30 października 2017r.

w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Białostockiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXXII/295/2017
z dnia 30 października 2017r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, części wsi Ignatki (obszar planistyczny Igntki wieś - wschód), w części dotyczącej załącznika nr 1 do uchwały.

Uchwała Nr XXXII/296/2017
z dnia 30 października 2017r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XXXII/297/2017
z dnia 30 października 2017r.

w sprawie zmian w budżecie w 2017r.

Uchwała Nr XXXII/298/2017
 z dnia 30 października 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2017-2020.

Uchwała Nr XXXII/299/2017
z dnia 11 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXIII/300/2017
z dnia 11 grudnia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w trybue bezprzetargowym

Uchwała Nr XXXIII/301/2017
z dnia 11 grudnia 2017r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXXIII/302/2017
z dnia 11 grudnia 2017r.

w sprawie przyjęcia planów prcy Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIII/303/2017
z dnia 11 grudnia 2017r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2018r.

Uchwała Nr XXXIII/304/2017
z dnia 11 grudnia 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Uchwała Nr XXXIII/305/2017
z dnia 11 grudnia 2017r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno, Horodniany i Kleosin (obszar planistyczny Horodniany Wschód)

Uchwała Nr XXXIII/306/2017
z dnia 11 grudnia 2017r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolenia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XXXII/307/2017
z dnia 11 grudnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie w 2017r.

Uchwała Nr XXXIII/308/2017
z dnia 11 grudnia 2017r.

w sprawie wybiru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XXXIII/309/2017
z dnia 11 grudnia 2017r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komuanlnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Uchwała Nr XXXIII/310/2017
z dnia 11 grudnia 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu

Uchwała Nr XXXIII/311/2017
z dnia 11 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2018-2021

Uchwała Nr XXXIII/312/2017
z dnia 11 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Uchwała Nr XXXIV/313/2018
z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2018".

Uchwała Nr XXXIV/314/2018
z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na kótre dofinansowanie jest przynznawane.

Uchwała Nr XXXIV/315/2018
z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny,

Uchwała Nr XXXIV/316/2018
z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXXIV/317/2018
z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXXIV/318/2018
z dnia 22 stycznia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXIV/319/2018
z dnia 22 stycznia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, części wsi Koplany Kolonia (obręb geodezyjny Koplany Folwark) - obszar planistyczny Koplany Kolona, z części dotyczącej załącznika 1 do uchwały.

Uchwała Nr XXXIV/320/2018
z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXXIV/321/2018
z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/322/2018
z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Juchnowiec Kościelny, a gminą Zabłudów dotyczącego organizacji przewozów osobowych na trasie Wojszki - granica miasta Białystok.

Uchwała Nr XXXIV/323/2018
  z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu.

Uchwała Nr XXXIV/324/2018
z dnia 22 stycznia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXXIV/325/2018
z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie w 2018 roku.

Uchwała Nr XXXIV/326/2018
z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1492 B Hryniewicze - Olmonty (gm. Juchnowiec Kościelny).

Uchwała Nr XXXIV/327/2018
z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B Horodniany -  Turczyn (gm. Juchnowiec Kościelny).

Uchwała Nr XXXIV/328/2018
z dnia 22 stycznia 2018r.

w sprawie udzielena pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503B na odcinku Hołówki Duże - Hołówki Małe (gm. Juchnowiec Kościelny).

Uchwała Nr XXXV/329/2018
z dnia 20 lutego 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXXV/330/2018
z dnia 20 lutego 2018r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Juchnowcu Górnym poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Juchnowcu Górnym.

Uchwała Nr XXXV/331/2018
z dnia 20 lutego 2018r.

w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przez Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki  w Księżynie.

Uchwała Nr XXXV/332/2018
z dnia 20 lutego 2018r.

w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Michała Sopoćki w Księżynie w Przedszkolu w Księżynie.

Uchwała Nr XXXV/333/2018
z dnia 20 lutego 2018r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości  ich pobierania i wykorzystania.

Uchwała Nr XXXV/334/2018
z dnia 20 lutego 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu.

Uchwała Nr XXXV/335/2018
z dnia 20 lutego 2018r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała Nr XXXV/336/2018
z dnia 20 lutego 2018r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Uchwała Nr XXXV/337/2018
z dnia 20 lutego 2018r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018r.

Uchwała Nr XXXVI/338/2018
z dnia 29 marca 2018r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności  Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Uchwała Nr XXXVI/339/2018
z dnia 29 marca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXXVI/340/2018
z dnia 29 marca 2018r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

Uchwała Nr XXXVI/341/2018
z dnia 29 marca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/342/2018
z dnia 29 marca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/343/2018
z dnia 29 marca 2018r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018r.

Uchwała Nr XXXVI/344/2018
z dnia 29 marca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2018-2021.

Uchwała Nr XXXVI/345/2018
z dnia 29 marca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/346/2018
z dnia 29 marca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXXVI/347/2018
z dnia 29 marca 2018r.

w sprawie podziału Gminy Juchnowiec Kościelny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczny radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr XXXVII/348/2018
z dnia 25 kwietnia 2018r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Juchnowcu Górnym poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Juchnowcu Górnym.

Uchwała Nr XXXVII/349/2018
z dnia 25 kwietnia 2018r.

w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie.

Uchwała Nr XXXVII/350/2018
z dnia 25 kwietnia 2018r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXXVII/351/2018
z dnia 25 kwietnia 2018r.

w sprawie podziału Gminy Juchnowiec Kościelny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXXVII/352/2018
z dnia 25 kwietnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdziło nieważność §1 ust.3 pkt 1 lit.d uchwały - Rozstrzygnięcie nadzorcze - uchwała Nr 2201/18 z dnia 17 maja 2018r.

Uchwała Nr XXXVII/353/2018
z dnia 25 kwietnia 2018r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Koplany (obszar planistyczny Koplany Produkcja).

Uchwała Nr XXXVII/354/2018
z dnia 25 kwietnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018r.

Uchwała Nr XXXVII/355/2018
z dnia 25 kwietnia 2018r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Olmontach.

Wojewoda Podlaski stwierdził nieważności §6 i §10 uchwały - Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-II.4131.51.2018.ŁB z dnia 28 maja 2018r.

Uchwała Nr XXXVIII/356/2018
z dnia 28 maja 2018r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXXVIII/357/2018
z dnia 28 maja 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.

Uchwała Nr XXXVIII/358/2018
z dnia 28 maja 2018r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018r.

Uchwała Nr XXXVIII/359/2018
z dnia 28 maja 2018r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Koplany (obszar planistyczny Koplany Produkcja).

Uchwała Nr XXXVIII/360/2018
z dnia 28 maja 2018r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za rok 2017.

Uchwała Nr
XXXVIII/361/2018
z dnia 28 maja 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXXIX/362/2018
z dnia 18 czerwca 2018r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIX/363/2018
z dnia 18 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2018-2021.

Uchwała Nr XL/364/2018
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XL/365/2018
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XL/366/2018
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Olmontach.

Uchwała Nr XL/367/2018
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Juchnowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała Nr XL/368/2018
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XL/369/2018
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XL/370/2018
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XL/371/2018
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Uchwała Nr XL/372/2018
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2018-2021.

Uchwała Nr XL/373/2018
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.

Uchwała Nr XL/374/2018
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XL/375/2018
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XLI/376/2018
z dnia 27 lipca 2018r.

w sprawie ustaelnia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XLI/377/2018
z dnia 27 lipca 2018r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

Uchwała Nr XLI/378/2018
z dnia 27 lipca 2018r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018r.

Uchwała Nr XLI/379/2018
z dnia 27 lipca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2018-2021.

Uchwała Nr XLII/380/2018
z dnia 27 sierpnia 2018r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Uchwała Nr XLII/381/2018
z dnia 27 sierpnia 2018r.

w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019.

Uchwała Nr XLII/382/2018
z dnia 27 sierpnia 2018r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki wieś - Wschód).

Uchwała Nr XLII/383/2018
z dnia 27 sierpnia 2018r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny części wsi Kolonia Koplany (obszar geodezyjny Koplany Folwark).

Uchwała Nr XLII/384/2018
z dnia 27 sierpnia 2018r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

Uchwała Nr XLII/385/2018
z dnia 27 sierpnia 2018r.

zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503B na odcinku Hołówki Duże - Hołówki Małe (gm. Juchnowiec Kościelny).

Uchwała Nr XLII/386/2018
z dnia 27 sierpnia 2018r.

zmiana uchwały w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny funkcji zarządcy drogi w stosunku do drogi powiatowej Nr 1483B od km 1+650 km do km 11+700.

Uchwała Nr XLII/387/2018
z dnia 27 sierpnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018r.

Uchwała Nr XLII/388/2018
z dnia 27 sierpnia 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2018-2021.

Uchwała Nr XLII/389/2018
z dnia 27 sierpnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Juchnowiec Kościelny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XLII/390/2018
z dnia 27 sierpnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Juchnowiec Kościelny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr XLII/391/2018
z dnia 27 sierpnia 2018r.

w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr XLIII/392/2018
z dnia 26 września 2018r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XLIII/393/2018
z dnia 26 września 2018r.

w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego oraz jednostkom organizacyjnym.

Uchwała Nr XLIII/394/2018
z dnia 26 września 2018r.

zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B Horodniany - Turczyn (Gm. Juchnowiec Kościelny).

Uchwała Nr XLIII/395/2018
z dnia 26 września 2018r.

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. n"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483B do wsi Zajączki (gm. Juchnowiec Kościelny).

Uchwała Nr XLIII/396/2018
z dnia 26 września 2018r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Uchwała Nr XLIII/397/2018
z dnia 26 września 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2018-2021.

Uchwała Nr XLIV/398/2018
z dnia 13 października 2018r.

w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019.

Uchwała Nr XLIV/399/2018
z dnia 13 października 2018r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Szerenosy o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2019r.

Uchwała Nr XLIV/400/2018
z dnia 13 października 2018r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Księżyno o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2019r.

Uchwała Nr XLIV/401/2018
z dnia 13 października 2018r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Księżyno o zmianę przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.

Uchwała Nr XLIV/402/2018
z dnia 13 października 2018r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XLIV/403/2018
z dnia 13 października 2018r.

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Jucnowiec Kościelny za okres od 2014r. do 2018r.

Uchwała Nr XLIV/404/2018
z dnia 13 października 2018r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Uchwała Nr XLIV/405/2018
z dnia 13 października 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2018-2021.

Uchwała Nr XLIV/406/2018
z dnia 13 października 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XLIV/407/2018
z dnia 13 października 2018r.

w sprawie rozpatrzenia skargi.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2017-07-05

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2014-12-16

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2018-11-29

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2014-12-16