UCHWAŁA Nr XXXIV/334/06

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 24 sierpnia 2006r.

        w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214,
poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.
Nr 116, poz.1203; 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz.128)
w związku z art.7 ust.2, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz.2086),
Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

Zaliczyć do kategorii dróg gminnych odcinek pasa drogowego byłej drogi
powiatowej nr 1486B Stanisławowo - droga nr 1485B w obrębie gminy
Juchnowiec Kościelny, oznaczonego numerem geodezyjnym działki 146
położonej w obrębie wsi Stanisławowo, zgodnie z mapką stanowiącą
załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady

                                                                                                                      Bożena Ewa Jakończuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2006-11-21

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2006-11-21

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2006-11-21