UCHWAŁA NR XXXIV/324/06

RADY GMINY  JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 24 sierpnia 2006r.

        w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy  Juchnowiec Kościelny

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U.
z 2006r. Nr 123, poz. 858
), Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala,
co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie
Gminy Juchnowiec Kościelny, zwany dalej „Regulaminem",
który określa prawa i obowiązki
przedsiębiorstwa wodociągowo
-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, a także zasady prowadzenia
i warunki korzystania z usług z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych
i beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń
kanalizacyjnych.

§ 2.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) Ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r.
Nr 123, poz.858);

2) Umowa – należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

- umowa o zaopatrzenie w wodę,

- umowa o odprowadzanie ścieków.

3) Odbiorca – podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci
lub jednej z umów wymienionych w pkt. 2);

4) Przedsiębiorstwo – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu
Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz.1807 z późn.zm.), który prowadzi działalność
gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub
zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 3.

1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, udzielone decyzją Wójta Gminy.

2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania
ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

§ 4.

Odbiorca powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać
ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

ROZDZIAŁ I

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE
W ZAKRESIE
DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

§ 5.

Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości
oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków udzielone decyzją Wójta Gminy  Juchnowiec Kościelny.

§ 6.

1. Ilość dostarczanej wody określa Umowa o zaopatrzenie w wodę zawartą
z Odbiorcą.

2. Umowa powinna także określać maksymalne ilości oraz dopuszczalny
poziom zanieczyszczeń dostarczanych ścieków wynikający z posiadanych
przez przedsiębiorstwo technicznych i technologicznych możliwości
ich oczyszczania.

§ 7.

1. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690; z 2002r. Nr 33,
poz.270; z 2004r. Nr 109, poz.1156) i powinno ono wynosić, poza hydrantami
przeciwpożarowymi, przed każdym punktem czerpalnym nie mniej
niż 0,05 MPa i nie więcej niż 0,6 MPa.

2. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom
określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r.
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz. 1718).

3.      Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki
ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie
Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136,
poz. 964).

§ 8.

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Wójta Gminy
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nie rzadziej niż raz
na kwartał.

§ 9.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne:

1) dostarcza wodę i odbiera ścieki w sposób ciągły i niezawodny
zapewniając należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych
ścieków, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie
obowiązującymi
przepisami, pod ciśnieniem określonym w § 7 pkt.1, w ilości określonej
w umowie;

2) określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków,
a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna
z obowiązującymi przepisami;

3) zapewnia spełnienie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania
wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru;

4) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych
i
kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania
uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy;

5) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących
w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy.

§ 10.

Przedsiębiorstwo ma prawo:

1) podejmować stosowne działania prawne, w tym odcinać dostawę
wody i zamykać przyłącze kanalizacyjne w przypadku, gdy Odbiorca
usług nie wykonuje należycie umowy, a w szczególności:

a) używa wody dostarczanej z sieci wodociągowej niezgodnie
z zawartą umową,

b) pobiera wodę przed wodomierzem głównym,

c) wykorzystuje sieć wodociągową do celów niezgodnych
z jej przeznaczeniem (np. do uziemiania urządzeń elektrycznych),

d) podłącza do instalacji wodociągowej - bez zgody
Przedsiębiorstwa - instalacje sąsiednich nieruchomości,

e) podłącza do instalacji zasilanej z sieci wodociągowej instalacje
pobierające wodę z innych źródeł bez zgody Przedsiębiorcy i Inspekcji Sanitarnej,

f) łączy instalację wodociągową bezpośrednio ze zbiornikami
lub innymi urządzeniami nie wchodzącymi w skład instalacji
wodociągowej np. z kotłami parowymi i
urządzeniami technologicznymi itp.,

g) nie wnosi opłat za świadczone usługi.,

2) dokonywać kontroli przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej;

3) wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń Odbiorcy
usług, w celu
przeprowadzania kontroli wodomierza głównego
lub wodomierzy zainstalowanych na sieci wewnętrznej, dokonywania
odczytów wskazań, przeprowadzania badań, pomiarów,
przeglądów i napraw
urządzeń będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, którego
pracownicy
mogą wykonywać ww. czynności, na podstawie pisemnego upoważnienia,
które okazują na żądanie Odbiorcy usług.

§ 11.

Odbiorca usług korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
w sposób
nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych
przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający jego działalności a w szczególności:

1) wykorzystuje pobraną wodę oraz wprowadza ścieki w celach
określonych w umowie;

2) użytkuje wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący
możliwość
wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego
wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji
wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub
wody z instalacji centralnego
ogrzewania;

3) użytkuje wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób nie powodujący
zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

4) informuje Przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości
ścieków odbiegających od warunków umowy;

5) zawiadamia Przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach
wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomb;

6) informuje Przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości;

7) powiadamia Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych
w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci;

8) udostępnia Przedsiębiorstwu miejsce na elewacji, ogrodzeniu
nieruchomości lub w innym stałym miejscu celem umieszczenia tabliczek
z oznakowaniem armatury wodociągowej.

§ 12.

Odbiorca usług ma prawo:

1) do dostawy wody w wystarczającej ilości, odpowiedniej jakości
oraz właściwym ciśnieniu wg norm określonych w obowiązujących przepisach
i zgodnie z zawartą umową;

2) zgłaszać reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonywania
usług przez Przedsiębiorstwo oraz wysokości opłat naliczonych za dostawę wody;

3) żądać odszkodowania za szkody powstałe w związku z wykonaniem,
utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę powstałe
z przyczyn leżących po stronie
Przedsiębiorstwa.

§ 13.

Odbiorca usług ma obowiązek:

1) wybudować przyłącze wodociągowe oraz podłączyć budynek mieszkalny
lub inny obiekt do sieci wodociągowej na podstawie projektu i na
warunkach określonych przez
Przedsiębiorstwo, przez dowolnego wykonawcę,
posiadającego wymagane do tego uprawnienia, za wyjątkiem dokonania wcinki
do czynnej sieci wodociągowej
dokonywanej wyłącznie przez Przedsiębiorstwo;

2) wybudować studzienkę wodomierzową lub przeznaczyć odpowiednie pomieszczenie
na
zainstalowanie wodomierza głównego oraz utrzymywać to pomieszczenie
w należytym stanie i czystości. Pomieszczenie lub studzienka wodomierzowa
winny być
zabezpieczone przed napływem wody opadowej i gruntowej, możliwością
mechanicznego uszkodzenia wodomierza głównego, jego zamarznięciem lub kradzieżą;

3) zapewnić pracownikom Przedsiębiorstwa swobodny dostęp
do wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, w celu:

a) dokonania odczytu,

b) kontroli jego funkcjonowania,

c) wykonania niezbędnych napraw lub wymiany,

4) na własny koszt konserwować i utrzymywać w należytym stanie
technicznym i
sanitarnym, posiadaną instalację, urządzenia wodociągowe
i kanalizacyjne. Chronić instalację wodociągową oraz studzienkę wraz
z wodomierzem przed skutkami niskich
temperatur;

5) zagospodarowywać teren nad przyłączem wodociągowym
i kanalizacyjnym w sposób
umożliwiający Przedsiębiorstwu szybkie
i bezkolizyjne usunięcie awarii na tym odcinku, wykluczające powstawanie
nieuzasadnionych szkód gospodarczych;

6) uzgadniać z Przedsiębiorstwem wszelkie zamierzenia przebudowy
lub rozbudowy
wewnętrznej instalacji wodociągowej jak również inne
zamierzenia, w wyniku których może nastąpić zmiana ilości i przeznaczenia wody;

7) zabezpieczyć przed ingerencją osób nieuprawnionych miejsce,
w którym zainstalowany jest wodomierz główny i urządzenia pomiarowe.

§ 14.

1. Odbiorcy usług zabrania się:

1) pobierania wody przed wodomierzem głównym i zmiany jego lokalizacji;

2) naruszania plomb na wodomierzu głównym oraz na zaworach przy
wodomierzu;

3) czerpania wody z ulicznych hydrantów przeciwpożarowych na cele
nie związanenz gaszeniem pożarów.

2. Odbiorcy usług zabrania się wprowadzania do sieci kanalizacyjnej:

1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości
sieci
kanalizacyjnej i przyłączy, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu,
szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien,
nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą a w szczególności
sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, substancji smołowych
i ich emulsji, mieszanin
cementowych;

3)      substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu odpowiada
temp. poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego,
karbidu, trój nitrotoluenu;

4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów
i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku,
siarkowodoru i cyjanowodoru;

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki,
gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

6) nie zdezynfekowanych ścieków z obiektów służby zdrowia,
zakładów weterynaryjnych oraz placówek naukowych;

7) wód opadowych i drenażowych.

ROZDZIAŁ 2

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW
Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 15.

Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron
wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień Regulaminu.

§ 16.

1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na wniosek Odbiorcy usług, jeżeli są
spełnione
warunki przyłączenia określone niniejszym Regulaminem oraz
istnieją techniczne możliwości świadczenia usług a także po okazaniu
tytułu prawnego do nieruchomości.

2. Umowa może być również zawarta z osobą, która korzysta
z nieruchomości o nie uregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu
faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

§ 17.

1. Umowa winna zawierać postanowienia wynikające z art.6 ust.3 Ustawy
oraz z niniejszego Regulaminu.

2. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru
ścieków.

§ 18.

1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek
właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, na warunkach
określonych w ustawie.

2. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej
w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.

3.W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku,
przedsiębiorstwo jest
zobowiązane określić wymagania techniczne
dla włączenia budynku do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

§ 19.

1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.

2. Zmiana umowy następuje w formie aneksu do umowy, na piśmie,
pod rygorem nieważności.

3.Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu
do korespondencji.

§ 20.

1. Strony ustalają w umowie sposób jej rozwiązania.

2. Oświadczenie woli w tym względzie winno być złożone pisemnie
w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłane listem poleconym.

3.Odcięcie wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego przez
Przedsiębiorstwo w związku z nienależytym wykonywaniem umowy przez
Odbiorcę usług, o których mowa w §10, pkt. l lit. a-g Regulaminu, powoduje
wygaśnięcie umowy o świadczenie usług. Wznowienie
usług wymaga
zawarcia nowej umowy i poniesienia kosztów z czynnością tą związanych.
W
sytuacji natomiast gdy odcięcie wody lub zamknięcie przyłącza
kanalizacyjnego następuje z
powodu nie wnoszenia opłat za świadczone
usługi, spłata zadłużenia pozwoli na wznowienie usług bez konieczności
zawierania nowych umów.

§ 21.

Po rozwiązaniu umowy lub jej wygaśnięciu Przedsiębiorstwo dokonuje
zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje
wodomierz główny.

§ 22.

1. W przypadku odcięcia dostaw wody, niezależnie od przyczyn,
Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody.

2.  O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych
punktów poboru wody Przedsiębiorstwo
zawiadamia powiatowego
inspektora sanitarnego, Wójta Gminy oraz Odbiorcę usług co
najmniej
na 10 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody.

§ 23.

Dla usług w zakresie odprowadzania wód z wykopów i dostawy
wody poprzez zamontowany stojak zawierane są umowy indywidualne.

§ 24.

Jeżeli Odbiorca usług nie otrzyma faktury w okresie planowanych rozliczeń
zgodnie z zawartą umową, powinien ten fakt zgłosić w Przedsiębiorstwie.

ROZDZIAŁ 3

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI
OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 25.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
są prowadzone przez Przedsiębiorstwo na podstawie Rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886).

§ 26.

1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy stanowi załącznik
do Umowy zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

2. W rozliczeniach, strony umowy obowiązane są stosować aktualnie
obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy lub wprowadzoną
w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany treści Umowy.

§ 27.

Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w miejscowej prasie, w terminie właściwym
do jej ogłoszenia w zależności od trybu zatwierdzenia taryfy, określonym
w art.24 ust.7 lub 9 Ustawy.

§ 28.

Prowadzenie rozliczeń za wodę i odprowadzanie ścieków dokonuje się
na następujących warunkach:

1) Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone
ścieki na podstawie faktury, wystawionej po dokonaniu odczytów
wodomierzy, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania;

2) Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury
nie wstrzymuje jej zapłaty;

3) W przypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona zaliczona
na poczet przyszłych należności, a na żądanie Odbiorcy usług jej zwrot
następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie;

4) W przypadku nieopłacenia faktury w terminie Przedsiębiorstwo
wodociągowo- kanalizacyjne może naliczyć i pobrać odsetki za zwłokę
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ 4

WARUNKI  PRZYŁĄCZANIA  DO  SIECI  ORAZ SPOSÓB  DOKONYWANIA

ODBIORU PRZEZ  PRZEDSIĘBIORSTWO  WODOCIĄGOWO

   KANALIZACYJNEGO  WYKONANEGO  PRZYŁĄCZA

§ 29.

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2.  Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania
z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

3.Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne
przyłączenia do posiadanej sieci.

§ 30.

1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) określenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług
również jakości, odprowadzanych ścieków,

c) przeznaczenia wody,

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu,
do którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:

a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali /mieszkalne, użytkowe/,

b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę
i odprowadzające ścieki,

4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. l, osoba ubiegająca się o przyłączenie
do sieci powinna załączyć:

1)dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
której dotyczy wniosek;

2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której
mowa w ust.l, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 31.

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy
 w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Warunki przyłączenia są ważne trzy lata od dnia ich określenia.

3.      Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
z instalacjami odbiorcy;

2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne,
w których
jest zużywana woda i odprowadzane są ścieki;

3) wymagania dotyczące:

a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

c) jakości odprowadzanych ścieków,

d) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 32.

1. Warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac
projektowych oraz robót budowlano – montażowych.

2. Określone w warunkach o przyłączenie próby i odbiory częściowe
oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych
przedstawicieli stron.

3.      Wyniki odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane
przez strony w protokółach odbioru robót.

§ 33.

1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu
odbioru robót według zasad określonych w warunkach przyłączenia.

2. protokół odbioru robót  przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a) datę odbioru

b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza
(rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów
i długości

c) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego

d) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika

e) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie

f) podpisy członków komisji.

3. protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania
podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę
do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

ROZDZIAŁ 5

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI
DOSTĘPU DO USŁUG  WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH

§ 34.

Odbiorcy usług, w tym odbiorcy potencjalni, mogą uzyskać informacje
dotyczące dostępności usług:

1) w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny, który udostępni 
nieodpłatnie, do wglądu:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy,

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c) niniejszy Regulamin;

2) w Przedsiębiorstwie, które udostępni do wglądu:

a) niniejszy Regulamin,

b) posiadane zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 35.

Poziom dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych w poszczególnych
latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, opracowane na podstawie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

§ 36.

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze
zostało wykonane bez zgody Przedsiębiorstwa, bądź zostało wykonane
niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 37.

1. W zakresie dostawy wody granicą odpowiedzialności Przedsiębiorstwa
jest zawór za wodomierzem głównym.

2. W zakresie odbioru ścieków  granicą odpowiedzialności Przedsiębiorstwa,
w przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości Odbiorcy
odprowadzającego ścieki,  jest granica nieruchomości gruntowej.

3.      Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące
własność Gminy i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności,
w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości
Odbiorcy odprowadzającego ścieki – znajduje się za pierwszą studzienką
licząc od strony budynku.

4.      W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy
dostarczającego ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności
jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

ROZDZIAŁ 6

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA
CIĄGŁOŚCI USŁUG I
ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW
DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI 
KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 38.

Przedsiębiorstwo może wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody, w razie:

1) wystąpienia uszkodzenia elementu dystrybucji wody (przyłącza
wodociągowe, sieć
wodociągowa, przewody rozdzielcze) lub przyłącza
kanalizacyjnego i sieci kanalizacyjnej uniemożliwiających odbiór ścieków;

2) braku lub niedoborów wody w ujęciu;

3) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych;

4) konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw, prac
modernizacyjnych i planowanych remontów sieci i urządzeń wodociągowych;

5) uszkodzenia instalacji wewnętrznej grożącej niebezpieczeństwem;

6) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych;

7) klęsk żywiołowych;

8) wystąpienia sytuacji, o których mowa w § 10 pkt. l Regulaminu.

§ 39.

1. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udzielenia odbiorcom usług informacji
dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może
nastąpić bez
uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach,
gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia
i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług,
 w szczególności gdy:

a) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia
zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie
dla życia, zdrowia lub środowiska.

3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac
konserwacyjno -
remontowych Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę
najpóźniej na 48 godzin przed jej planowanym terminem, w sposób
zwyczajowo przyjęty. W takim przypadku Przedsiębiorstwo zapewni
zastępczy punkt
poboru wody oraz poda przewidywany czas usuwania awarii.

4. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane
są opłaty na podstawie cen i stawek opłat określonych w taryfie.

5. W czasie trwania klęski żywiołowej, szczególnie gdy nastąpiło
zanieczyszczenie
wody w ujęciu, Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić
ograniczenia zużycia wody do konsumpcji po zawiadomieniu Odbiorców
usług o zastosowaniu ograniczeń. Nie zwalnia to
jednak Przedsiębiorstwa
z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla
złagodzenia
tych uciążliwości dla Odbiorców usług.

ROZDZIAŁ 7

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG,
A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI
ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ
W DOSTAWIE WODY I
ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 40.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na żądanie Odbiorców
usług informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później
niż w ciągu:

1) 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego
terminu usunięcia przerw
i zakłóceń w świadczeniu usług;

2) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których
mowa w pkt. l.

§ 41.

1. Reklamacje dotyczące ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości
opłat za usługi wnoszone są na piśmie osobiście przez Odbiorcę, w siedzibie
Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.

2. Reklamacja może zostać wniesiona również w innych niż wymienione
w ust. 1 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

3. Reklamacja może być wniesiona w terminie 7 dni od dnia powzięcia
wiadomości o powodach do jej wniesienia oraz  powinna  zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres Odbiorcy

b) przedmiot reklamacji

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację

d) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie

e) Nr i datę Umowy

f) podpis Odbiorcy

4.Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia
oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.

5.Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak
niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia. Termin ten może ulec przedłużeniu,
jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania
wyjaśniającego.

6.Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
Odpowiedź powinna zawierać:

a)nazwę Przedsiębiorstwa

b) powołanie podstawy prawnej

c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia
reklamacji wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym

d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie

e) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo,
z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia
Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty
przyznanego odszkodowania lub należności.

8.Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności
może nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy usługi.

ROZDZIAŁ 8

WARUNKI  DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 42.

Pobór wody na cele przeciwpożarowe dokonywany jest w miejscach
uzgodnionych Przedsiębiorstwem, a  przede wszystkim z hydrantów
przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 43.

1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci
wodociągowej są:

a) jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Juchnowiec
Kościelny;

b) Powiatowa (Miejska) Straż Pożarna.

2. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe zobowiązani są
do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru, niezwłocznie
po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak,  niż po upływie 24 godzin
od wystąpienia  zdarzenia.

§ 44.

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje
na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą i Przedsiębiorstwem,
w której określone zostaną zasady rozliczeń za pobraną wodę na cele
przeciw pożarowe jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy.

§ 45.

1. Przedsiębiorstwo obciąża Gminę za wodę pobraną na cele
przeciwpożarowe, stosując ceny ustalone w taryfie.

2. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów
poboru
jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych
przez jednostkę straży pożarnej.

3.      Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane
są za okresy kwartalne.

ROZDZIAŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46.

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują
przepisy prawa, a szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858) wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 47.

Traci moc uchwała Nr XXXV/329/02 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 2 października 2002r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostawy
wody i odprowadzania ścieków”.

§ 48.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2006-11-21

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2006-11-21

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2006-11-21