UCHWAŁA Nr XXIX/291/06

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 16 marca 2006r.

        w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/262/05
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 listopada 2005r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590; z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r.
Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 116, poz.1203;
z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz.128) i art.20, ust 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717; z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141,
poz.1492) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala,
co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/262/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
29 listopada 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1.2 otrzymuje brzmienie: „Obszar objęty planem stanowi części
działki nr geodezyjny 132 i 133/1 we wsi Olmonty. Powierzchnia
obszaru objętego planem wynosi 0,4075 ha”.

2) §2 otrzymuje brzmienie: ”Przeznacza się na cele nieleśne 0,4075ha
gruntów leśnych V klasy, stanowiących części działki nr geodezyjny
132 i 133/1, na podstawie zgody Wojewody Podlaskiego
(decyzja ŚR.V.77111-38/05/MF z dnia 14 lipca 2005r.)”.

§ 2.

W części uregulowanej niniejszą uchwałą traci moc uchwała
Nr XXVI/262/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 listopada 2005r. (publikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z 2006r. Nr 7, poz.81).

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2006-04-12

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2006-04-12

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2006-04-12