UCHWAŁA Nr XXVI/262/05

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 29 listopada 2005r.

        w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62,
poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003r.
Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116,
poz.1203; Nr 167, poz. 1759) art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1266)
oraz art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717; z 2004r. Nr 6,
poz.41; Nr 141, poz.1492) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala
co następuje:

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu ze „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny”
uchwalonym uchwałą Nr XXII/176/2000 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 20 grudnia 2000r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części wsi Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny, zwany
dalej planem, składający się z części tekstowej stanowiącej treść uchwały
i rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik  do niniejszej uchwały.

2. Obszar objęty planem stanowi części działek nr geodezyjny 132 i 133/3
we wsi Olmonty. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 0,4075 ha.

§ 2.

Przeznacza się na cele nieleśne 0,4075 ha gruntów leśnych V klasy, stanowiących
częsci działek nr geogezyjny 132 i 133/3, na podstawie zgody Wojewody
Podlaskiego (decyzja ŚR.V.77111-38/05/MF z dnia 14 lipca 2005r.).

§ 3.

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik Nr 1, o którym mowa
w §1, ust. 1.

§ 4.

Stwierdza się, że do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi oraz na terenie
objęty planem nie prewiduje się żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 5.

Celem opracowania planu jest powiększenie terenów przeznaczonych pod
przemysł, składy i rzemiosło zgodnie z uchwałą Nr XXXII/291/02 Rady
Gminy w Juchnowcu Kościelnym z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na części obszaru
wsi Olmonty.

§ 6.

1. Teren objęty planem oznacza się symbolem PU i przeznacza się pod
zabudowę produkcyjno-usługową.

2. Jako funkcję podstawową przewiduje się realizację obiektów produkcyjnych,
magazynowych i innych obiektów usługowych uzupełniających funkcję
przemysłową oraz dróg wewnętrznych, placów, składowisk, urządzeń
do rozładunku i przemieszczania, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

3.Funkcję mieszkaniową dopuszcza się tylko na zasadzie mieszkania służbowego
dla osoby sprawującej dozór.

§ 7.

Ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry
i wskaźniki zabudowy:

1) wysokość zabudowy do 12 m za wyjątkiem takich obiektów jak
np. maszty, kominy, których wysokość będzie wynikała z potrzeb
technologicznych;

2) należy projektować obiekty o prostej formie z dachami płaskimi
(o nachyleniu połaci dachowych do 30o) lub o formie wynikającej
z przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych;

3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w  stosunku do terenu
sklasyfikowanego jako teren budowlany – nie więcej niż 0,8;

4) powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić co najmniej 10 %
powierzchni terenu sklasyfikowanego jako teren budowlany.

§ 8.

1. W zakresie scalania i podziału nieruchomości zakłada się, że teren objęty
planem nie stanowi samodzielnej działki budowlanej i zostanie zagospodarowany
na polepszenie przyległego terenu, przeznaczonego pod przemysł, składy
i rzemiosło i wykorzystywanego zgodnie z tym przeznaczeniem.

2. Dopuszcza się funkcjonowanie terenu PU jako samodzielnej działki
budowlanej lub podziału terenu na mniejsze działki pod warunkiem zapewnienia
obsługi komunikacyjnej i zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną w oparciu
o teren przyległy przeznaczony pod przemysł, składy i rzemiosło.

§ 9.

W zakresie ochrony środowiska, przyrody i tymczasowego zagospodarowania
ustala się:

1) zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych do gruntu i obowiązek
stosowania zbiorników szczelnych do czasu możliwości przyłączenia
do gminnej kanalizacji sanitarnej; w przypadku występowania
zanieczyszczeń technologicznych wstępnego podczyszczania;

2) obowiązek indywidualnego oczyszczenia wód opadowych w stopniu
określonym przepisami;

3) obowiązek utrzymania zieleni na całym terenie do czasu rozpoczęcia
inwestycji;

4) obowiązek zagospodarowania zielenią wielostopniową pasa szerokości
6m od strony lasu przy północnej i wschodniej granicy działki w celu
utworzenia strefy ekotonowej. 

§ 10. W zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) obsługa komunikacyjna z wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie
przyległym;

2) miejsca postojowe należy zapewnić w zależności od potrzeb
technologicznych przyjętego profilu produkcji lub usług i bilansować
w stosunku do całego terenu należącego
do poszczególnych podmiotów gospodarczych przyjmując nie mniej niż
5 miejsc postojowych na 10 zatrudnionych i 2 miejsca postojowe na 100 m2
powierzchni usługowej dostępnej dla klientów;

3) zaopatrzenie w wodę w oparciu o istniejące sieci i lokalne, indywidualne
ujęcia wody na terenie przyległym;

4) odprowadzenie ścieków sanitarnych i technologicznych do szczelnych
urządzeń lokalnych;

5) odprowadzenie wód opadowych do istniejącego kanału deszczowego;
z powierzchni utwardzonych, dojazdów i parkingów po wstępnym
podczyszczeniu w osadnikach lub separatorach;

6) zaopatrzenie w ciepło należy rozwiązać indywidualnie w oparciu
o własne źródło ciepła, wykorzystujące energię ze źródeł naturalnych
(np. kolektorów słonecznych, pomp cieplnych), energię elektryczną
lub wytwarzające energię z procesu spalania oleju opałowego
niskosiarkowego oraz gazu ziemnego czy propanu-butanu;

7) zasilanie w energię elektryczną z istniejących w sąsiedztwie sieci
i urządzeń na warunkach określonych przez Zakład Energetyczny.

§ 11.

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości
30% (słownie: trzydzieści procent).

§ 12.

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc uchwała
Nr XXXII/291/02 Rady Gminy w Juchnowcu Kościelnym z dnia
18 kwietnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na części obszaru wsi Olmonty.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2006-01-11

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2006-01-11

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2006-01-11