UCHWAŁA Nr XXIV/249/05

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 22 września 2005r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/225/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 20 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Lewickie, gmina Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.15 ust.2 pkt 12 art.28 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzzennym (Dz.U. z 2003r.
Nr 80, poz.717; z 2004r. Nr 281, poz.2782) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny
uchwala, co następuje:

1.

W uchwale Nr XXIII/225/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 maja 2005r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częśći
wsi Lewickie, gmina Juchnowiec Kościelny wprowadza się następujące zmiany:

"par.16 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 1%
(słownie: jeden procent)".

2.

W części uregulowanej niniejszą uchwalą traci moc uchwała Nr XXIII/225/05
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 maja 2005r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie,
gmina Juchnowiec Kościelny (opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego Nr 160, poz.1838)

3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

4.

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                      Bożena Ewa Jakończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2005-11-03

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2005-11-03

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2005-11-03