UCHWAŁA Nr XXIV/248/05

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 22 września 2005r.

        w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/235/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Juchnowiec Dolny,
gmina Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,
Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.15,
ust.2, pkt 12 art.20 ust. 1 i art.28 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; z 2004r.
Nr 281, poz.2782) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIII/235/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
28 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Juchnowiec Dolny, gmina Juchnowiec Kościelny
wprowadza się następujące zmiany:

„§25 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu
w wysokości 1% (słownie: jeden procent)”.

§ 2.

W części uregulowanej niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr XXIII/235/05
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Juchnowiec Dolny, gmina Juchnowiec Kościelny (opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 173, poz. 2005).

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4.

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2005-11-02

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2005-11-02

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2005-11-02