UCHWAŁA Nr XXIV/243/05

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 22 września 2005r.

        w sprawie nadania nazwy ulicy dotychczas nieoznaczonej we wsi Kleosin,
Gmina Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,
Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada Gminy
Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się nazwę ulicy we wsi Kleosin:

- Jana Pawła II – działki nr: 123/2, 123/8, 123/9 – obręb
geodezyjny Horodniany - działki nr: 25/7, 25/6, 25/14,
część 92/12, 92/16 – obręb geodezyjny Kleosin

§ 2.

Szkic sytuacyjny ulicy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2005-11-02

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2005-11-02

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2005-11-02