UCHWAŁA Nr XXIII/235/05

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 czerwca 2005r.

        w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Juchnowiec Dolny, gmina Juchnowiec Kościelny.

           Na podstawie art.18, ust.2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568) oraz art.20, ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717; z 2004r. poz. 41, Nr 141,
poz.1492) i art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1266), stanowi co następuje:

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Juchnowiec Kościelny - części obszaru wsi Juchnowiec Dolny w granicach
dz. nr geod. 305, składający się z:

1) części tekstowej planu, stanowiącej treść niniejszej uchwały,

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały,

§ 2.

 Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 - stwierdzenie zgodności ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego cz. obszaru wsi Juchnowiec Dolny 
dalej zwanym planem, ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Juchnowiec Kościelny
uchwalonym uchwałą Nr XXII/176/2000 Rady Gminy z dnia
20 grudnia 2000r.,

2) załącznik nr 3 zawierający listę nieuwzględnionych uwag do projektu
planu,

3) załącznik nr 4 określający sposób realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych  Gminy Juchnowiec Kościelny oraz zasady ich finansowania.

DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 3.

1. Plan obejmuje teren działki nr geod. 305 o powierzchni 0,84 ha.

2. Przedmiotem planu jest:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu:

- tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczone
na rysunku planu symbolem 1MNU,

- tereny drogi wewnętrznej oznaczone na rysunku planu
symbolem KD.

2) ustalenia dotyczące:

a) przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
(rozdz.1),

b) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (rozdz.2),

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
(rozdz.3),

d) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej (rozdz.4),

e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych (rozdz.5),

f) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych
przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się
mas ziemnych (rozdz.6),

g) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym (rozdz.7),

h) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy (rozdz.8),

i) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej (rozdz.9),

j) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów (rozdz.10),

k) przedsięwzięć obrony cywilnej (rozdz.11),

l) naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu (rozdz.12),

m) zasad ochrony przeciwpożarowej (rozdz.13),

n) przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze ( rozdz. 14),

o) wymagań wynikających z przepisów szczególnych ( rozdz. 15).

§ 4.

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi
ustaleniami planu:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania,

2) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczające tereny,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu do budynków,

4) oznaczenia liniowe projektowanych sieci urządzeń infrastruktury
technicznej.

§ 5.

Przeznaczenie terenów pod zabudowę  odbywa się na podstawie 
uprawnienia Rady Gminy dotyczącego przeznaczenia terenów rolnych
na cele nierolnicze zgodnie z kompetencjami określonymi w art.7 ustawy
z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004r.
Nr 121, poz.1266). W §27 wymienia się działki i ich powierzchnie
przeznaczone w planie na cele nierolnicze.

§ 6.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu ( tekstowe
i rysunkowe) określonego w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu
nie wynika inaczej,

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy,
o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy
ustaw z przepisami wykonawczymi,

4)  rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu przedstawiony
na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie
przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym
liniami rozgraniczającymi,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje
przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają
przeznaczenia podstawowe,

7) terenie należy rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia
podstawowego, opisanego w tekście planu oraz wyznaczonego na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi,

8) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię oddzielającą
tereny o różnych funkcjach  lub różnych zasadach zagospodarowania
oraz ulice i drogi publiczne,

9) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć definicję
zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. (Dz.U. Nr 75, poz.690),

10) zabudowie usługowej należy przez to rozumieć obiekty służące
zaspokajaniu potrzeb ludności, oraz obiekty nie wytwarzające dóbr
na skalę przemysłową tj. wielkoseryjną,

11) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy rozumieć urządzenia
z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków,
elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, telekomunikacji,

12) obiektach usługowych nieuciążliwych dla środowiska – należy przez to 
rozumieć przedsięwzięcia, które nie są wymienione w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz szczegółowych kryteriów, związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu
na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573),

13) tymczasowym użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów – należy
przez to rozumieć dopuszczenie możliwości określonego sposobu
użytkowania terenów do czasu wykorzystania terenu zgodnie
z zapisem planu,

14) inwestycji celu publicznego - należy przez to rozumieć działania
o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym,
wojewódzkim i krajowym) stanowiące realizacje celów określonych
w art.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

DZIAŁ II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

§ 7.

1. Ustala się teren z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych
dla środowiska oznaczoną na rysunku planu symbolem 1 MNU.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizowanie:

1) obiektów o funkcji mieszkaniowej łączonej z funkcją usług
nieuciążliwych dla środowiska (głównie w parterach budynków)
lub jako obiekty wolnostojące o funkcji mieszkaniowej lub usługowej,

2) parkingów, garaży wbudowanych w podziemiach lub parterach
budynków mieszkalnych.

3. Ustala się teren pod ulicę oznaczoną na rysunku planu symbolem KD.

4. Ustala się zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) projektowany budynek lub zespół budynków winny stanowić
architektonicznie i funkcjonalnie zamkniętą całość;

2) maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej do dwóch
kondygnacji nadziemnych,

3) druga kondygnacja zwieńczona dachem symetrycznym, dwu lub
wielospadowym, o kącie nachylenia połaci dachowych od 350 do 450,

4) wysokość zabudowy dla budynków usługowych wolnostojących
- 1 kondygnacja nadziemna - max. 4,5m do okapu z poddaszem
użytkowym mieszkalnym lub usługowym,

5) poziom podłogi nie wyżej niż 1,3 m od poziomu terenu,

6) dopuszczalna powierzchnia terenu zabudowanego działki - max.
do 50% jej powierzchni; pozostałą część działki należy przeznaczyć
na zieleń urządzoną, wejścia i dojazdy do budynków usługowych, miejsca
postojowe, obiekty małej architektury i cele rekreacji przydomowej;
powierzchnia terenu biologicznie czynnego min. 25%,

7) obiekty zabudowy mieszkaniowo - usługowej winny być zorientowane
kalenicą równolegle do projektowanej drogi,

8) dopuszcza się usytuowanie na działkach budynków gospodarczych
i usługowych wolnostojących po granicy działki budowlanej oraz
w odległości mniejszej niż 3m od granicy, lecz nie mniejszej niż 1,5m,
zgodnie z §12 ust.  pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690
z późn. zm.),

9) lokalizacja miejsc postojowych wyłącznie w granicach własnej
działki budowlanej.

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zaleca się stosowanie materiałów pochodzenia rodzimego do elewacji
budynków,

2) charakter zabudowy i pokrycia dachowe zbliżone do lokalnych,

3) w zagospodarowaniu terenu działki utrzymać istniejącą konfigurację
terenu.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 9.

Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, w sposób następujący:

1) ustala się zasady ochrony wód podziemnych  polegające
na zapewnieniu jak najlepszej ich jakości poprzez:

a) równoległą realizację z zabudową mieszkaniową i usługową
infrastruktury technicznej (kanalizacyjno - wodociągowej) jako
warunku zachowania równowagi istniejącego stanu zasobów
wody podziemnej i jej czystości.

2) ustala się zasadę iż eksploatacja instalacji powodujących
wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz
wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna powodować
przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem,
do którego wprowadzający instalację ma tytuł prawny,

3) przestrzeganie na etapie projektowania inwestycji opracowania
raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. Nr 65, poz.627) i rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573).

Rozdział 4

Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 10.

 Teren objętym planem nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie
występują na nim obiekty zabytkowe oraz obiekty dóbr kultury
współczesnej.

Rozdział 5

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 11.

1. Ustala się, że na obszarze objętym planem w skład przestrzeni publicznych
wchodzi teren ulicy oznaczony na rysunku planu symbolem 1KD.

2. Ustala się następujące  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych – lokalizowanie nośników reklamowych w oparciu
o stosowanie systemów ujednoliconych.

Rozdział 6

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się
mas ziemnych.

§ 12.

Na obszarze objętym planem nie występują tereny  lub obiekty podlegających
ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze,
a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem
się mas ziemnych.

Rozdział 7

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 13.

Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości.

Rozdział 8

Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§ 14.

Na obszarze objętym planem nie ustala się szczególnych warunków
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy.

Rozdział 9

 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 15.

Ustala się zasady budowy systemów komunikacji.

1) KD - istniejąca droga powiatowa nr 1502 B,

a) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m od linii rozgraniczającej
ciągu pieszego,

c) istniejąca szerokość jezdni,

2) 1KD - ulica klasy D

a) szerokość w liniach rozgraniczających 6 m z rozszerzeniem
do 12,5 x 12,5 m ze ścięciem narożników 5 x 5 m,

b) linia zabudowy 5 m od linii rozgraniczających,

3) Kx - ciąg pieszy oraz dla potrzeb infrastruktury technicznej
o szerokości w liniach rozgraniczających 7 m.

§ 16.

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się następujące zasady:

1) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, przemysłowych
i przeciwpożarowych z wodociągu wiejskiego Juchnowiec Kościelny
z włączeniem się do istniejącej sieci wodociągowej, wkreślonej
na rysunku planu, na warunkach określonych przez zarządcę urządzeń
wodociągowych,

2) dopuszcza się budowę lokalnych ujęć wody do celów gospodarczych
wykonanych zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących
w tym zakresie przepisach szczególnych.

§ 17.

W zakresie odprowadzenia ścieków i wód opadowych ustala się
następujące zasady:

1) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do istniejącej
oczyszczalni ścieków w Juchnowcu Dolnym z włączeniem się do
istniejącego kanału sanitarnego poprzez kanał projektowany, na warunkach
określonych poprzez zarządcę urządzeń kanalizacyjnych (kanały
istniejące i projektowane wkreślono na rysunku planu).

2) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

a) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych szczelnych powierzchni
terenów usługowych, parkingów i dojazdów, o znacznym stopniu
zanieczyszczenia zawiesiną i substancjami ropopochodnymi przed
wprowadzeniem do wód lub do ziemi powinny odpowiadać
standardom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763),

b) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów oraz terenów
o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane
powierzchniowo bezpośrednio do gruntu na własny nieutwardzony
teren w sposób uniemożliwiający spływ tych wód na grunty sąsiednie.

3) zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków nie spełniających
obowiązujących norm.

§ 18. W zakresie usuwania odpadów stałych ustala się następujące zasady:

1) usuwanie odpadów stałych, systemem zorganizowanym do pojemników,
bądź kontenerów ustawionych na posesji z lokalizacją spełniającą warunki
określone w obowiązujących przepisach dotyczących miejsc gromadzenia
odpadów stałych, zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz.690) i przekazywanie ich do unieszkodliwiania zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628
z późn. zm.) z wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów, w tym
odpadów niebezpiecznych i ich odbioru według rozstrzygnięć Wójta
Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 19.

1. Ustalenia z zakresu elektroenergetyki. Ustala się:

1) zasilanie w energię elektryczną obiektów na obszarze planu z istniejącej
w pobliżu stacji transformatorowej słupowej po wybudowaniu linii NN
napowietrznej od w/w stacji transformatorowej zgodnie z rysunkiem planu,

2) demontaż sieci NN napowietrznej kolidującej z zagospodarowaniem
terenu,

3) bezpośrednią obsługę odbiorców po zrealizowaniu przyłączy
napowietrznych lub kablowych od proj. linii NN.

§ 20.

W zakresie ciepłownictwa ustala się możliwość lokalizacji źródeł ciepła
wg rozwiązań własnych przy preferencji ekologicznych nośników energii.

§ 21.

Ustalenia z zakresu gazownictwa. Ustala się:

1) zasilanie obiektów w gaz przewodowy po uprzednim wybudowaniu
odcinków gazociągu średniego ciśnienia ze stacji redukcyjno-pomiarowej
I0 Lewickie w kierunku wsi Juchnowiec Kościelny - Juchnowiec Dolny,

2) trasę gazociągu średniego ciśnienia w liniach rozgraniczających ulicę.

§ 22. Ustalenia z zakresu telekomunikacji. Ustala się:

1) obsługę abonentów na obszarze planu po zrealizowaniu sieci
telekomunikacyjnej od najbliższej istniejącej sieci poza obszarem planu,

2) trasę linii telefonicznej w liniach rozgraniczających ulicę.

Rozdział 10

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów.

§ 23.

Do czasu realizacji inwestycji obszar objęty planem pozostawia się
w dotychczasowym  sposobie użytkowania.

Rozdział 11

Obrona cywilna.

§ 24.

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:

1) w budynkach mieszkalnych i usługowych należy przewidzieć ukrycia
typu II wykonane przez użytkowników obiektów w okresie
podwyższonej gotowości obronnej RP,

2) na etapie opracowania projektów technicznych o ile obiekt zostanie
zaprojektowany na więcej niż 15 osób należy zaprojektować ,,Aneks
obrony cywilnej” zawierający przystosowanie budynku na ukrycie, który
należy uzgodnić z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

3) oświetlenie (np. drogi, ulice, dojazdy, budynki itp.) przystosować
do wygaszania.

Rozdział 12

Naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w związku
z uchwaleniem planu.

 

Rozdział 13

Ochrona przeciwpożarowa.

§ 25.

Ustalenia się w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1) przy realizacji sieci wodociągowej należy przewidzieć na terenach
zabudowanych odpowiednią ilość hydrantów dla celów przeciwpożarowych
sytuowanych w odległości ok. 100 m od siebie,

2) przy projektowaniu obiektów usługowych należy przewidzieć drogi
przeciwpożarowe umożliwiające dostęp do tych obiektów,

3) dla projektowanych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
należy przewidzieć niepalne pokrycia dachów.

4) przedsięwzięcia dotyczące punktu 1) i 2) powinny być uzgodnione
z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Rozdział 14

Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.

§ 26.

Przeznacza się na cele nierolnicze /dz. nr geod. 305/  0,84 ha gruntów
rolnych sklasyfikowanych  jako: PsIII o powierzchni 0,31ha, LzIII
o powierzchni 0,008ha,  B, B-PsIII o pow. 0,45 ha w tym:

1) na podstawie zgody wyrażonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi decyzją Nr GZ.tr.057-602-118/05 z dnia 27.04.2005r. - 0,84ha
gruntów rolnych sklasyfikowanych jako : PsIII  o powierzchni 0,31 ha,
LzIII o powierzchni 0,008 ha  B, B-PsIII o pow. 0,45ha.

Rozdział 15

Wymagania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 27.

Obiekty budowlane wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi
należy projektować zgodnie z:

1) art.5, rozdz.1 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106,
poz.1126 z późn.zm.; z 2003r. Nr 80, poz.718) zapewniając między
innymi: „poszanowanie występujących w obszarze obiektu uzasadnionych
osób trzecich”,

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690 z późn.zm.)
zapewniając m. in.:

a) wymagania, dotyczące sytuowania budynku na działce budowlanej
/§12/,

b) zachowania odległości między obiektami ze względu na zaciemnianie
i przesłanianie /§ 13, § 60/,

3) ustawą  z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r.
Nr 204, poz.2086),

4) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r.
Nr 43, poz.430).

DZIAŁ III

Przepisy końcowe

§ 28.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 29.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2005-08-10

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2005-08-10

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2005-08-10