UCHWAŁA Nr XXIII/233/05

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 czerwca 2005r.

        w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy w Kleosinie.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271,
Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203) w związku z art.7 ust.2,
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U.
z 2004r. Nr 204, poz.2086), Rada Gminy Juchnowiec Kościelny
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zaliczyć do kategorii dróg gminnych pas drogowy w Kleosinie oznaczony
numerami geodezyjnymi działek: nr 123/2, 123/8, 123/9 położonych w obrębie
wsi Horodniany oraz działek nr 25/7, 25/6, 25/14, 92/12 i 92/16
położonych w obrębie wsi Kleosin zgodnie z mapką stanowiącą załącznik nr 1
do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2005-08-09

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2005-08-09

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2005-08-09