UCHWAŁA Nr XXII/227/05

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 20 maja 2005r.

        w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Hołówki Małe, gmina Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.
Nr 80, poz.717
, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz.1203
) oraz art.20, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717; z 2004r. Nr 6,
poz.41, Nr 141, poz.1492) i art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1266), Rada Gminy
Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi
Hołówki Małe, gmina Juchnowiec Kościelny, w skład którego wchodzą:

1) część tekstowa planu stanowiąca treść niniejszej uchwały;

2) załączniki do niniejszej uchwały, tj.:

a) część graficzna planu, w postaci rysunku w skali 1: 1 000 – zał.1,

b) stwierdzenie zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny
– zał. 2,

c) rozstrzygnięcie w sprawie zgłoszonych uwag w trakcie wyłożenia
projektu planu do publicznego wglądu – zał. 3,

d) sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
wynikających z planu, należących do zadań własnych gminy – zał. 4.

§ 2.

1. Plan obejmuje części działek nr geodezyjny 52, 53, 54, 55, położonych we
wsi Hołówki Małe, gmina Juchnowiec Kościelny. Podstawę opracowania
planu stanowi:

1) uchwała Nr XV/136/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
30 czerwca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie, Hołówki
Małe i Solniczki, gmina Juchnowiec Kościelny;

2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Juchnowiec Kościelny, uchwalone uchwałą Nr XXII/176/2000
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2000r.

2. Przedmiotem planu są zagadnienia obowiązujące, zawarte w art. 15, ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz.717; z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492), określone
w sposób następujący (nie wszystkie występują w planie, co omówione jest
w dalszej części tekstu):

1)      przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania to:

a) tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej z dopuszczeniem
mieszkaniowej dla prowadzącego działalność gospodarczą, oznaczone
na rysunku planu symbolem PU,

b) tereny tras i urządzeń linii energetycznych, oznaczone na rysunku
planu symbolem eSN i eNN;

2)      zasady i warunki zagospodarowania terenów:

a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej,

d) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

e) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności
zabudowy,

f) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

g) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym,

h) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej,

j) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów,

k) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492).

3) ustalenia pozostałe:

a) przedsięwzięcia obrony cywilnej,

b) zasady ochrony przeciwpożarowej,

c) przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.

§ 3.

Obowiązującymi graficznymi ustaleniami planu są linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania.

§ 4.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu (tekstowe i rysunkowe)
określonego w  § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy,
o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy
ustaw z przepisami wykonawczymi;

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu przedstawiony
na mapie w skali 1: 1 000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie,
które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami
rozgraniczającymi;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje
przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają
przeznaczenie podstawowe;

7) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia
podstawowego, opisanego w tekście planu oraz wyznaczonego na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi;

8) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – należy przez to rozumieć
definicję zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690);

9) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć
urządzenia z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków,
elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, telekomunikacji;

10) obiektach usługowych lub produkcyjnych nieuciążliwych dla środowiska
– należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które nie wymagają opracowania
raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, na podstawie ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z późn. zm.).

                                         DZIAŁ II

                                         PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej.

§ 5.

1. Ustala się tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową
i usługową z dopuszczeniem mieszkaniowej dla prowadzącego działalność
gospodarczą, oznaczone na rysunku planu symbolem PU, obejmujące części
działek nr geodezyjny 52, 53, 54 oraz działkę nr 55 (zał. 1).

2. W przypadku likwidacji zrealizowanych funkcji, dopuszcza się ich wymianę
na inne funkcje produkcyjne, usługowe, rzemieślnicze i mieszkaniowe.

§ 6.

Na terenach przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną i usługową
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej dla prowadzącego działalność
gospodarczą ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy w sposób następujący:

1) dojazdy od drogi gminnej nr 106753B oraz od istniejącej drogi
wewnętrznej, zaś miejsca i warunki włączenia się do tych dróg należy
uzgodnić z ich zarządcą;

2) linie zabudowy w odległości min. 5 m o linii rozgraniczających dróg;

3) wysokość zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2 kondygnacje nadziemne
oraz użytkowe poddasze, zero bezwzględne do 1 m ponad istniejący teren,

b) dla zabudowy produkcyjnej i usługowej wysokość należy dostosować
do wymagań technologicznych;

4) dla zabudowy mieszkaniowej dachy symetryczne dwuspadowe, a także
dachy czterospadowe – wszystkie o nachyleniu połaci dachowej 35-45º,
przy zabudowie przemysłowej i usługowej dachy należy dostosować
do technologii produkcji;

5) przy projektowaniu nowej zabudowy należy zachować na działce
budowlanej minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej
(wolnej od zabudowy);

6) przy podziale terenu należy zachować minimalną powierzchnię działki
nie mniej niż 1000 m2.

7) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, technologicznych
i przeciwpożarowych z istniejącej w drodze gminnej sieci wodociągowej
po wykonaniu przyłączy do obiektów, na warunkach określonych przez
gestora urządzeń wodociągowych,

b) dopuszcza się budowę lokalnego ujęcia wody do celów gospodarczych;

8) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych i wód opadowych
oraz usuwania odpadów stałych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników
z zapewnieniem ich wywożenia do punktu zlewnego przy oczyszczalni lub
ich utylizacja w indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej
w obrębie własnej działki i wykonanej zgodnie z warunkami określonymi
w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych,

b) docelowo odprowadzanie ścieków komunalnych do scentralizowanego
systemu kanalizacji sanitarnej po wykonaniu kanałów sanitarnych do wsi
i we wsi Hołówki Małe,

c) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych, szczelnych powierzchni
terenów przemysłowych, usługowych, parkingów i dojazdów, o znacznym
stopniu zanieczyszczenia zawiesiną i substancjami ropopochodnymi, przed
wprowadzeniem do wód lub do ziemi powinny odpowiadać standardom
jakościowym, określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska,
z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 168, poz.1763),

d) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów i terenów o małym
stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane bezpośrednio do gruntu
na własnym, nieutwardzonym terenie, w sposób uniemożliwiający spływ tych
wód na grunty sąsiednie poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu
i zastosowanie rozwiązań technicznych, takich jak na przykład mały zbiornik
retencyjny, wykorzystanie wód deszczowych do celów gospodarczych,

e) zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków nie spełniających
obowiązujących norm,

f) ustala się usuwanie odpadów stałych systemem zorganizowanym,
do pojemników bądź kontenerów ustawionych  na posesjach z lokalizacją
spełniającą warunki określone w obowiązujących przepisach dotyczących
miejsc gromadzenia odpadów stałych, zawartych w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz.690) i przekazywanie ich do odzyskania lub
unieszkodliwiania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628, z późn. zm.) z wprowadzeniem
selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, i ich
odbiorem według rozstrzygnięć Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny;

9) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) z istniejącej sieci SN 15 kV i NN po dostosowaniu jej do nowych
warunków pracy (obostrzenia, uziemienia, wymiana transformatora
na większy, w zależności od zapotrzebowania mocy, itp.) i wybudowaniu
linii NN w niezbędnym zakresie,

b) odległość sytuowania zabudowy od linii SN 15 kV napowietrznej
– 7 m od osi linii przy linii wykonanych przewodami nieizolowanymi,

c) odległość nasadzenia drzew:

- od linii elektroenergetycznych napowietrznych NN – 2 m,

- od linii elektroenergetycznych SN 15 kV napowietrznych – 5 m
(od osi linii),

- od linii kablowych – co najmniej 1,5 m od osi pni istniejących lub
projektowanych nasadzeń drzew;

10) zaopatrzenie w łączność z istniejących we wsi sieci w liniach
rozgraniczających ulic;

11) zaopatrzenia w ciepło według własnych rozwiązań przy preferencji
ekologicznych nośników energii (gaz, olej opałowy, energia elektryczna,
biomasa);

12) zaopatrzenie w gaz po zrealizowaniu do wsi Hołówki Małe gazociągu
ś/c i wykonaniu przyłączy w niezbędnym zakresie;

13) w razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmioty
lub obiekty archeologiczne należy przerwać prace, powiadomić Podlaskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku oraz przeprowadzić
w niezbędnym zakresie badania archeologiczne terenu i sporządzić
dokumentację na koszt jednostki organizacyjnej finansującej prace budowlane;

14) miejsca postojowe należy zabezpieczyć na własnym terenie,

15) w przypadku działalności gospodarczej należy zastosować dostępne
rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu dotrzymania
standardów jakości środowiska poza terenem inwestora.

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 7.

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) źródłem inspiracji dla kształtowania architektury powinna być dawna
architektura dworków szlacheckich i kmiecych reprezentowana do
niedawna w rodzimym budownictwie na terenie gminy;

2) do prac wykończeniowych i elewacyjnych zaleca się stosowanie
materiałów pochodzenia miejscowego, np. kamień, drewno, cegła;

3) obowiązuje zakaz budowania obiektów z dachami pulpitowymi,
kopertowymi, uskokowymi, asymetrycznymi oraz stosowania
w budynkach schodkowych  zwieńczeń ścian szczytowych.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 8.

Na obszarze objętym planem nie wprowadza się dodatkowych
ograniczeń wynikających z konieczności ochrony środowiska, poza
unormowaniami obowiązującymi w przepisach szczególnych z tego zakresu.

Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej

§ 9.

1. Z uwagi na występowanie w sąsiedztwie działek objętych planem
zagospodarowania przestrzennego cennych przykładów budownictwa
regionalnego, znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji (zabudowa
mieszkalna i gospodarcza wsi Hołówki Małe oraz wsi sąsiednich)
nowoprojektowane obiekty należy kształtować w nawiązaniu do historycznej
zabudowy, uwzględniając jej gabaryty, formy architektoniczne, rozwiązania
materiałowe i konstrukcyjne, Należy także bezwzględnie zachować historyczne
linie zabudowy. Ponadto zakazuje się ustawiania w sąsiedztwie zabytków
masztów, kominów, wież nadawczych i realizacji innych inwestycji mogących
zasłaniać lub szpecić zabytki, bądź wprowadzać nieład w układzie
przestrzennym wsi.

2. Z uwagi na możliwość występowania zabytków archeologicznych
na tym obszarze, w przypadku odkrycia podczas prac budowlanych przedmiotów,
co do których istnieje przypuszczenia, iż są one zabytkiem, inwestor i wykonawca
robót jest obowiązany wstrzymać wszelkie prace i przeprowadzić w niezbędnym
zakresie badania archeologiczne terenu oraz sporządzić dokumentację na koszt
jednostki organizacyjnej finansującej te roboty.

Rozdział 5

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych

§ 10.

Na terenie objętym planem funkcje publiczne nie występują.

Rozdział 6

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

§ 11.

Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające
ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze,
a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem
się mas ziemnych.

Rozdział 7

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym

§ 12.

Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad i warunków
scalania i podziału nieruchomości.

Rozdział 8

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy

§ 13.

Na obszarze objętym planem nie ustala się szczególnych warunków
zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy.

Rozdział 9

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów

§ 14.

Do czasu realizacji projektowanego zagospodarowania obszar objęty planem
pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania.

Rozdział 10

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazowe
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem planu

§ 15.

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty
w związku ze wzrostem wartości nieruchomości będących przedmiotem
planu w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

Rozdział 11

Obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa

§ 16.

Ustala się następujące przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej:

1) w budynkach mieszkalnych, usługowych, handlowych, przemysłowych,
na etapie sporządzania planu zagospodarowania działki lub terenu należy
przewidzieć ukrycia typu II wykonywane przez użytkowników obiektów
w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP. Jeżeli obiekt zostanie
zaprojektowany na więcej niż 15 osób należy opracować „Aneks Obrony
Cywilnej”, który należy uzgodnić z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;

2) oświetlenie zewnętrzne, np. ulic, dróg, dojazdów, budynków, zakładów
pracy, należy przystosować do zaciemniania i wygaszania.

§ 17.

Ustala się ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej, m.in.:

1) projektować zabudowę zgodnie z aktualnymi przepisami szczególnymi
– obecnie zawarte są one w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690);

2) zapewnić zaopatrzenie wodne na cele przeciwpożarowe oraz drogi
pożarowe, umożliwiające dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo
-gaśniczych straży pożarnej, zgodnie z aktualnymi przepisami szczególnymi
– obecnie zawarte są one w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz.1139);

3) zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową i zabezpieczenie
przeciwpożarowe budynków zgodnie z aktualnymi przepisami szczególnymi
– obecnie zawarte są one w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138);

4) dokonywać uzgodnień na podstawie aktualnych przepisów szczególnych
– obecnie zawarte są one w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121,
poz. 1137).

Rozdział 12

Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

§ 18.

Przeznacza się grunty rolne kl. V i VI, wytworzone z gleb pochodzenia
mineralnego na cele nierolnicze, określone w niniejszej uchwale, obejmujące
części działek nr geodezyjny 52, 53, 54 oraz działkę nr 55 we wsi Hołówki
Małe (bez wód), na podstawie
wyznaczonych funkcji terenu z ich
przeznaczeniem pod różnego rodzaju zagospodarowanie, które nie wymaga
uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7, ust. 1 i 2 ustawy z dnia
3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1266).

Rozdział 13

Przepisy końcowe

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2005-11-04

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2005-11-04

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2005-11-04