UCHWAŁA Nr XXII/226/05

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 20 maja 2005r.

        w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Solniczki, gmina Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.
Nr 80, poz.717
, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz.1203
) oraz art.20, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717; 2004r. Nr 6,
poz.41, Nr 141, poz.1492) i art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1266),
Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
wsi Solniczki, gmina Juchnowiec Kościelny, w skład którego wchodzą:

1) część tekstowa planu stanowiąca treść niniejszej uchwały;

2) załączniki do niniejszej uchwały, tj.:

a) część graficzna planu, w postaci rysunku w skali 1: 1 000 – zał. 1,

b) stwierdzenie zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny
– zał. 2,

c) rozstrzygnięcie w sprawie zgłoszonych uwag w trakcie wyłożenia
projektu planu do publicznego wglądu – zał. 3,

d) sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
wynikających z planu, należących do zadań własnych gminy – zał. 4.

§ 2.

 1. Plan obejmuje działkę nr geodezyjny 182, położoną we wsi Solniczki,
gmina Juchnowiec Kościelny.

2. Podstawę opracowania planu stanowi:

1) uchwała Nr XV/136/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
30 czerwca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie, Hołówki
Małe i Solniczki, gmina Juchnowiec Kościelny;

2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Juchnowiec Kościelny, uchwalone uchwałą Nr XXII/176/2000
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2000r.

3. Przedmiotem planu są zagadnienia obowiązujące, zawarte w art.15, ust.2
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz.717; z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492), określone
w sposób następujący (nie wszystkie występują w planie, co omówione
jest w dalszej części tekstu):

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania to:

a) tereny zabudowy rzemieślniczej i usługowej, w zakresie usług rolniczych,
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej dla prowadzącego działalność
gospodarczą, oznaczone na rysunku planu symbolem UR,

b) tereny tras zaopatrzenia w wodę, oznaczone na rysunku planu
symbolem w,

c) tereny tras i urządzeń linii energetycznych, oznaczone na rysunku
planu symbolem eNN,

d) tereny tras sieci gazowej, oznaczone na rysunku planu symbolem g,

e) tereny tras linii telefonicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem t;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenów:

a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej,

d) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

e) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy,

f) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

g) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym,

h) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej,

j) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów,

k) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której
mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717; z 2004r.
Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492).

3) ustalenia pozostałe:

a) przedsięwzięcia obrony cywilnej,

b) zasady ochrony przeciwpożarowej,

c) przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.

§ 3.

Obowiązującymi graficznymi ustaleniami planu są linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu (tekstowe i rysunkowe)
określonego w  § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy,
o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy
ustaw z przepisami wykonawczymi;

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu przedstawiony
na mapie w skali 1: 1 000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie,
które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami
rozgraniczającymi;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia
inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie
podstawowe;

7) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia
podstawowego, opisanego w tekście planu oraz wyznaczonego na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi;

8) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – należy przez to rozumieć definicję
zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

9) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć urządzenia
z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, elektroenergetyki,
gazownictwa, ciepłownictwa, telekomunikacji;

10) obiektach usługowych lub produkcyjnych nieuciążliwych dla środowiska –
należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które nie wymagają opracowania
raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, na podstawie ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z późn. zm.);

11) elewacjach uprzywilejowanych – należy przez to rozumieć elewacja
od strony przestrzeni publicznych (ulic) wymagające szczególnie starannego
i atrakcyjnego traktowania w zakresie projektowanych rozwiązań
architektonicznych i materiałowych.

DZIAŁ II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. Zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

                                                                                                               §5.

1. Ustala się teren z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę
rzemieślniczą i usługową, w zakresie usług rolniczych, z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej dla prowadzącego działalność gospodarczą,
oznaczony na rysunku planu symbolem UR, obejmujący działkę nr
geodezyjny 182, część terenu działki przeznacza się pod poszerzenie
istniejącej drogi gminnej (zał. 1).

2. W przypadku likwidacji zrealizowanych funkcji, dopuszcza się ich wymianę
na inne funkcje usługowe, rzemieślnicze i mieszkaniowe.

                                                                                                               §6.

Na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
i usługową ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów
i wskaźniki intensywności zabudowy w sposób następujący:

1) dojazdy od istniejącej drogi gminnej nr 106758B, zaś miejsca i warunki
włączenia się do tej drogi należy uzgodnić z jej zarządcą;

2) poszerzenie linii rozgraniczającej o 3 m od krawędzi jezdni kosztem
działki nr 182;

3) linie zabudowy w odległości min. 5 m od planowanej linii rozgraniczającej
drogi oraz 20 m od rzeki Niewodnica;

4) wysokość zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 kondygnacja
nadziemna oraz użytkowe poddasze,

b) dla zabudowy usługowej i rzemieślniczej 1 kondygnacja nadziemna,
wysokość zabudowy – max 4,50m,

5) dla zabudowy mieszkaniowej dachy symetryczne dwuspadowe, a także
dachy czterospadowe – wszystkie o nachyleniu połaci dachowej 35-45º,
również inne, których kształty wywodzą się z tradycji miejscowego
budownictwa; przy zabudowie usługowej i rzemieślniczej dachy należy
dostosować do technologii produkcji;

6) przy projektowaniu nowej zabudowy należy zachować na działce
budowlanej minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej (wolnej
od zabudowy);

7) przy podziale terenu należy zachować minimalną powierzchnię działki nie
mniej niż 1000 m2;

8) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, technologicznych
i przeciwpożarowych z istniejącej sieci wodociągowej wkreślonej na
rysunku planu, po wykonaniu przyłącza, na warunkach określonych
przez gestora urządzeń wodociągowych,

b) dopuszcza się budowę lokalnego ujęcia wody do celów gospodarczych;

9) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych i wód opadowych oraz
usuwania odpadów stałych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników
z zapewnieniem ich wywożenia do punktu zlewnego przy oczyszczalni
lub ich utylizacja w indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej
w obrębie własnej działki i wykonanej zgodnie z warunkami określonymi
w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych
z odprowadzaniem ścieków oczyszczonych do gruntu na własnym
terenie lub do rzeki Niewodnica,

b) docelowo odprowadzanie ścieków komunalnych do scentralizowanego
systemu kanalizacji sanitarnej po wykonaniu kanałów sanitarnych
do wsi i we wsi Solniczki,

c) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych, szczelnych powierzchni
terenów przemysłowych, usługowych, parkingów i dojazdów, o znacznym
stopniu zanieczyszczenia zawiesiną i substancjami ropopochodnymi,
przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi powinny odpowiadać
standardom jakościowym, określonym w rozporządzeniu Ministra
Środowiska, z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz. U. Nr 168, poz. 1763),

d) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów i terenów o małym
stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane bezpośrednio do
gruntu na własnym, nieutwardzonym terenie, w sposób uniemożliwiający
spływ tych wód na grunty sąsiednie poprzez odpowiednie ukształtowanie
terenu i zastosowanie rozwiązań technicznych, takich jak na przykład
mały zbiornik retencyjny, wykorzystanie wód deszczowych do celów
gospodarczych,

e) zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków nie spełniających
obowiązujących norm,

f) ustala się usuwanie odpadów stałych systemem zorganizowanym,
do pojemników bądź kontenerów ustawionych  na posesji z lokalizacją
spełniającą warunki określone w obowiązujących przepisach dotyczących
miejsc gromadzenia odpadów stałych, zawartych w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz.690) i przekazywanie ich do odzyskania
lub unieszkodliwiania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628, z późn. zm.)
z wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów
niebezpiecznych, i ich odbiorem według rozstrzygnięć Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny;

10) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN zlokalizowanej
przy drodze gminnej, po wykonaniu przyłącza napowietrznego lub kablowego;

11) zaopatrzenie w łączność z istniejącej we wsi sieci telekomunikacyjnej
w liniach rozgraniczających ulicy, po zrealizowaniu przyłącza;

12) zaopatrzenia w ciepło według własnych rozwiązań przy preferencji
ekologicznych nośników energii (gaz, olej opałowy, energia elektryczna,
biomasa);

13) zaopatrzenie w gaz z istniejącej we wsi sieci gazowej, po zrealizowani
przyłącza;

14) w razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmioty
lub obiekty archeologiczne należy przerwać prace, powiadomić Podlaskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku oraz przeprowadzić
w niezbędnym zakresie badania archeologiczne terenu i sporządzić
dokumentację na koszt jednostki organizacyjnej finansującej prace
budowlane;

15) miejsca postojowe należy zabezpieczyć na własnym terenie;

16) w przypadku działalności gospodarczej należy zastosować dostępne
rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu dotrzymania
standardów jakości środowiska poza terenem inwestora;

17) obowiązują ponadto ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

                                                                                         §7.

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:

1)    źródłem inspiracji dla kształtowania architektury powinna być dawna
architektura dworków szlacheckich i kmiecych reprezentowana do
niedawna w rodzimym budownictwie na terenie gminy;

2)    do prac wykończeniowych i elewacyjnych zaleca się stosowanie materiałów
pochodzenia  miejscowego, np. kamień, drewno, cegła;

3)    obowiązuje zakaz budowania obiektów z dachami pulpitowymi, kopertowymi,
uskokowymi, asymetrycznymi oraz stosowania w budynkach schodkowych 
zwieńczeń ścian szczytowych;

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

                                                                                                                § 8.

Na obszarze objętym planem nie wprowadza się dodatkowych ograniczeń
wynikających z konieczności ochrony środowiska, poza unormowaniami
obowiązującymi w przepisach szczególnych z tego zakresu.

Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej

                                                                                                                 § 9.

1. Z uwagi na występowanie w sąsiedztwie działek objętych planem
zagospodarowania przestrzennego cennych przykładów budownictwa
regionalnego, znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji (zabudowa
mieszkalna i gospodarcza wsi Solniczki oraz wsi sąsiednich)
nowoprojektowane obiekty należy kształtować w nawiązaniu do
historycznej zabudowy, uwzględniając jej gabaryty, formy architektoniczne,
rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne, Należy także bezwzględnie
zachować historyczne linie zabudowy. Ponadto zakazuje się ustawiania
w sąsiedztwie zabytków masztów, kominów, wież nadawczych i realizacji
innych inwestycji mogących zasłaniać lub szpecić zabytki, bądź wprowadzać
nieład w układzie przestrzennym wsi.

2. Z uwagi na możliwość występowania zabytków archeologicznych
na tym obszarze, w przypadku odkrycia podczas prac budowlanych
przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenia, iż są one zabytkiem,
inwestor i wykonawca robót jest obowiązany wstrzymać wszelkie prace
i przeprowadzić w niezbędnym zakresie badania archeologiczne terenu oraz
sporządzić dokumentację na koszt jednostki organizacyjnej finansującej te roboty.

 

Rozdział 5

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 10.

Na terenie objętym planem funkcje publiczne nie występują.

Rozdział 6

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

                                                                                                                 § 11.

Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające
ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze
a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem
się mas ziemnych.

 

Rozdział 7

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym

                                                                                                             § 12.

1. Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości, jak przedstawiono na rysunku
planu.

 

Rozdział 8

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy

                                                                                                              § 13.

Na obszarze objętym planem nie ustala się szczególnych warunków
zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu
zabudowy.

 

Rozdział 9

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów

§14.

Do czasu realizacji projektowanego zagospodarowania obszar objęty
planem pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania.

Rozdział 10

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazowe
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem planu

                                                                                                               § 15.

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty
w związku ze wzrostem wartości nieruchomości będących przedmiotem planu
w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

Rozdział 11

Obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa

                                                                                                              § 16.

 Ustala się następujące przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej:

1)    w budynkach mieszkalnych, usługowych, handlowych, rzemieślniczych,
na etapie sporządzania planu zagospodarowania działki lub terenu należy
przewidzieć ukrycia typu II wykonywane przez użytkowników obiektów
w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP. Jeżeli obiekt zostanie
zaprojektowany na więcej niż 15 osób należy opracować „Aneks
Obrony Cywilnej”, który należy uzgodnić z Wydziałem Zarządzania
Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;

2)   oświetlenie zewnętrzne, np. ulic, dróg, dojazdów, budynków, zakładów pracy,
należy przystosować do zaciemniania i wygaszania.

§17. Ustala się ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej, m.in.:

1)   projektować zabudowę zgodnie z aktualnymi przepisami szczególnymi –
obecnie zawarte są one w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690);

2)   zapewnić zaopatrzenie wodne na cele przeciwpożarowe oraz drogi pożarowe,
umożliwiające dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo-gaśniczych straży
pożarnej, zgodnie z aktualnymi przepisami szczególnymi – obecnie zawarte
są one w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia
w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139);

3)   zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową i zabezpieczenie
przeciwpożarowe budynków zgodnie z aktualnymi przepisami szczególnymi
– obecnie zawarte są one w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138);

4)   dokonywać uzgodnień na podstawie aktualnych przepisów szczególnych
– obecnie zawarte są one w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121,
poz. 1137).

 

Rozdział 12

Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

                                                                                                              §18.

Przeznacza się grunty rolne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego
na cele nierolnicze, określone w niniejszej uchwale, o łącznej powierzchni
0,4200 ha, w tym gruntów kl. IV – 0,3400 ha, na podstawie
wyznaczonych
funkcji terenu z ich przeznaczeniem pod różnego rodzaju zagospodarowanie,
które nie wymaga uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7,
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266).

 

Rozdział 13

Przepisy końcowe

§19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§20.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2005-08-31

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2005-08-31

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2005-08-31