UCHWAŁA Nr XXII/225/05

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 20 maja 2005r.

        w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Lewickie, gmina Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;
z 2003r. Nr 80, poz.717
, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055,
Nr 116, poz.1203
) oraz art.20, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717;
z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492) i art.7 ust.1. ustawy z dnia
3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004r.
Nr 121, poz.1266), Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala,
co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi
Lewickie, gmina Juchnowiec Kościelny, w skład którego wchodzą:

1) część tekstowa planu stanowiąca treść niniejszej uchwały;

2) załączniki do niniejszej uchwały, tj.:

a) część graficzna planu, w postaci rysunku w skali 1: 1 000 – zał. 1,

b) stwierdzenie zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny
– zał. 2,

c) rozstrzygnięcie w sprawie zgłoszonych uwag w trakcie wyłożenia
projektu planu do publicznego wglądu – zał. 3,

d) sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
wynikających z planu, należących do zadań własnych gminy – zał. 4.

§ 2.

1. Plan obejmuje działkę nr geodezyjny 610/4 oraz część działki nr 658
będącą fragmentem istniejącej drogi, położone we wsi Lewickie,
gmina Juchnowiec Kościelny.

2. Podstawę opracowania planu stanowi:

1) uchwała Nr XV/136/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
30 czerwca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie, Hołówki
Małe i Solniczki, gmina Juchnowiec Kościelny;

2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Juchnowiec Kościelny, uchwalone uchwałą Nr XXII/176/2000
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2000r.

3. Przedmiotem planu są zagadnienia obowiązujące, zawarte w art. 15,
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717; z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141,
poz.1492), określone w sposób następujący (nie wszystkie występują
w planie, co omówione jest w dalszej części tekstu):

1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
usług i rzemiosła nieuciążliwego, oznaczone na rysunku planu
symbolem MN,

b) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku symbolem KD-D,

c) tereny tras i urządzeń zaopatrzenia w wodę, oznaczone odpowiednio
na rysunku planu,

d) tereny tras i urządzeń linii energetycznych, oznaczone na rysunku
planu symbolem esn;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenów:

a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej,

d) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych,

e) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów
i wskaźniki intensywności zabudowy,

f) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

g) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym,

h) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej,

j) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów,

k) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której
mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717; z 2004r.
Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492).

3) ustalenia pozostałe:

a) przedsięwzięcia obrony cywilnej,

b) zasady ochrony przeciwpożarowej,

c) przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.

§ 3.

Obowiązującymi graficznymi ustaleniami planu są linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania.

§ 4.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu (tekstowe i rysunkowe)
określonego w §2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy, o ile
z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy
ustaw z przepisami wykonawczymi;

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu przedstawiony
na mapie w skali 1:1 000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie,
które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami
rozgraniczającymi;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje
przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają
przeznaczenie podstawowe;

7) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia
podstawowego, opisanego w tekście planu oraz wyznaczonego
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

8) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – należy przez to rozumieć
definicję zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690);

9) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć urządzenia
z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, elektroenergetyki,
gazownictwa, ciepłownictwa, telekomunikacji;

10) obiektach usługowych lub produkcyjnych nieuciążliwych dla środowiska
– należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które nie wymagają
opracowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.).

DZIAŁ II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów
i wskaźniki intensywności zabudowy. Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

                                                                                                                § 5.

 

1. Ustala się tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, z dopuszczeniem nieuciążliwych,
wbudowanych usług i rzemiosła oraz parterowych obiektów towarzyszących
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem MN, obejmujące działkę nr geodezyjny 610/4 (zał. 1).

2. W przypadku likwidacji zrealizowanych funkcji, dopuszcza się ich wymianę
na inne funkcje usługowe, rzemieślnicze i mieszkaniowe.

                                                                                                                § 6.

.

Ustala się tereny przeznaczone pod drogi publiczne, oznaczone na
rysunku planu symbolem KDW, w skład których wchodzą:

1) teren projektowanej drogi 1 KD, klasy D, utworzonej z istniejącej drogi
na działce nr 658 oraz części działki nr 610/4, dla której ustala się
następujące parametry:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10,5 m,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej min. 5 m, zaś
usługowej i rzemieślniczej 3 m od linii rozgraniczających dróg,

c) szerokość jezdni 5 m z wyokrągleniem załomu trasy łukiem poziomym
o promieniu R = 70 m;

2) teren projektowanej drogi 2 KD, klasy D, utworzonej z części działki
nr 610/4, dla której ustala się następujące parametry:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m ze ścięciem
narożników 5 x 5 m na skrzyżowaniach i 10 x 10 m na dwóch
załomach trasy,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m od linii rozgraniczających,

c) szerokość jezdni 5 m z wyokrągleniem wewnętrznej krawędzi
jezdni na załomach trasy łukami o promieniach R1 = 12 m
i R­2 = 15 m.

                                                                                                              § 7.

Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną i usługową ustala się parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy w sposób następujący:

1)    dojazdy od projektowanych dróg, zaś miejsca i warunki włączenia się
do tych dróg należy uzgodnić z ich zarządcą;

2)    linie zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej w odległości min. 5 m,
zaś dla zabudowy usługowej i rzemieślniczej w odległości 3 m od linii
rozgraniczających projektowanych dróg;

3)   wysokość zabudowy:

a)    dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 kondygnacja
nadziemna oraz użytkowe poddasze, zero bezwzględne do 1 m
ponad istniejący teren,

b)   dla zabudowy usługowej 1 kondygnacja nadziemna, max. 4,5 m
do okapu z dopuszczeniem poddasza mieszkalnego lub usługowego;

4)    dachy symetryczne dwuspadowe, a także dachy czterospadowe –
wszystkie o nachyleniu połaci dachowej 35-45º, również inne, których
kształty wywodzą się z tradycji miejscowego budownictwa;

5)   należy zachować prostopadłe kierunki kalenic w stosunku do wjazdu;

6)   szerokość elewacji frontowych projektowanych budynków nie mniejsza
niż 10 m;

7)    przy projektowaniu nowej zabudowy należy zachować na działce
budowlanej minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej (wolnej
od zabudowy);

8)    przy podziale terenu należy zachować minimalną powierzchnię działki
nie mniej niż 1100 m2;

9)   w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a)    zaopatrzenie w wodę z projektowanej sieci wodociągowej
z włączeniem się
do istniejącego przewodu wodociągowego we wsi Lewickie poza
granicami opracowania,

b)   dopuszcza się budowę lokalnych ujęć wody do czasu zrealizowania
projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę lokalnych ujęć
wody do celów gospodarczych, wykonanych zgodnie z warunkami
określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach
szczególnych,

c)    dopuszcza się zmianę przebiegu trasy przewodów wodociągowych
wkreślonych na rysunku planu, na etapie projektu budowlanego,
pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym
i projektowanym zagospodarowaniem terenu i zostaną zachowane
obowiązujące w tym zakresie przepisy szczególne;

10)  w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych i wód opadowych
oraz usuwania odpadów stałych ustala się:

a)    odprowadzanie ścieków komunalnych według rozwiązań
indywidualnych – gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach
z zapewnieniem ich wywozu do punktu zlewnego przy oczyszczalni
lub ich utylizacja w przydomowych oczyszczalniach zlokalizowanych
w obrębie własnej działki i wykonanych zgodnie z warunkami
określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach
szczególnych,

b)    docelowo odprowadzanie ścieków do scentralizowanego systemu
kanalizacji sanitarnej po wykonaniu kanałów sanitarnych dla osiedla
i we wsi Lewickie,

c)    wody opadowe i roztopowe z utwardzonych, szczelnych
powierzchni terenów usługowych, parkingów, dojazdów i ulic,
o znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesiną i substancjami
ropopochodnymi, przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi
powinny odpowiadać standardom jakościowym, określonym w
rozporządzeniu Ministra Środowiska, z dnia 8 lipca 2004 r.
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763),

d)    wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów i terenów
o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane
bezpośrednio do gruntu na własnym, nieutwardzonym terenie,
w sposób uniemożliwiający spływ tych wód na grunty sąsiednie poprzez
odpowiednie ukształtowanie terenu i zastosowanie rozwiązań
technicznych, takich jak na przykład mały zbiornik retencyjny,
wykorzystanie wód deszczowych do celów gospodarczych,

e)    ułożenie projektowanych kanałów w ulicach zgodnie z przykładowym
rozrządem uzbrojenia pokazanym na rysunku planu,

f)      zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków nie spełniających
obowiązujących norm,

g)    ustala się usuwanie odpadów stałych systemem zorganizowanym,
do pojemników bądź kontenerów ustawionych  na posesjach
z lokalizacją spełniającą warunki określone w obowiązujących
przepisach dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych,
zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) i przekazywanie ich do odzyskania lub unieszkodliwiania,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) z wprowadzeniem
selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,
i ich odbiorem według rozstrzygnięć Wójta Gminy
http://www.mass.nl/Juchnowiec Kościelny;

11)   w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a)    z istniejącej sieci SN 15 kV po dostosowaniu jej do nowych
warunków pracy (obostrzenia, uziemienia, itp.) i po wybudowaniu
nowych urządzeń SN 15 kV kV (stacji transformatorowej
15/0,38 kV wraz z linią zasilającą napowietrzną SN 15 kV,
zgodnie z rysunkiem planu) oraz linii NN napowietrznej
zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ulic (zgodnie
z projektowanym w planie rozrządem infrastruktury technicznej),

b)   oświetlenie ulic na słupach linii komunalnych zlokalizowanych w
liniach rozgraniczających ulic,

c)    bezpośrednią obsługę odbiorców z linii komunalnych NN po
wybudowaniu przyłączy napowietrznych lub kablowych;

d)   odległość sytuowania zabudowy od linii SN 15 kV – 7 m od osi
linii przy linii wykonanych przewodami nieizolowanymi lub 5 m przy
linii z przewodami izolowanymi,

e)    rezerwę terenu pod stację transformatorową słupową (2 x 2 m),

f)     istniejącą linię SN 15 kV napowietrzną, kolidującą z projektowaną
drogą, należy przebudować zgodnie z rysunkiem planu oraz z
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 54, poz. 348) oraz aktualnymi przepisami wykonawczymi
– przebudowa powinna być realizowana kosztem inwestora
inwestycji podstawowej i w drodze umowy między zainteresowanymi
i Zakładem Energetycznym Białystok S.A.,

g)    odległość nasadzenia drzew:

- od linii elektroenergetycznych napowietrznych NN – 2 m,

- od linii elektroenergetycznych SN 15 kV – 5 m (od osi linii),

- od linii kablowych – co najmniej 1,5 m od osi pni istniejących lub
projektowanych nasadzeń drzew;

12)  zaopatrzenie w łączność z istniejących w pobliżu sieci, po zrealizowaniu
sieci projektowanej w liniach rozgraniczających na obszarze planu;

13)  zaopatrzenia w ciepło według własnych rozwiązań przy preferencji
ekologicznych nośników energii (gaz, olej opałowy, energia elektryczna,
biomasa);

14)  zaopatrzenie w gaz ze stacji redukcyjno-pomiarowej Io we wsi Lewickie,
po zrealizowaniu niezbędnych odcinków sieci ś/c poza obszarem planu
i na obszarze planu w liniach rozgraniczających ulic, zgodnie z zasadami
określonymi w projektowanym rozrządzie ulic i przepisami szczególnymi;

15)  w razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na
przedmioty lub obiekty archeologiczne należy przerwać prace,
powiadomić Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Białymstoku oraz przeprowadzić w niezbędnym zakresie badania
archeologiczne terenu i sporządzić dokumentację na koszt jednostki
organizacyjnej finansującej prace budowlane;

16)  na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
miejsca postojowe należy zabezpieczyć na własnych działkach,

17)  w przypadku działalności gospodarczej należy zastosować dostępne
rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu dotrzymania
standardów jakości środowiska poza terenem inwestora.

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

                                                                                                                  § 8.

 

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)    źródłem inspiracji dla kształtowania architektury powinna być dawna
architektura dworków szlacheckich i kmiecych reprezentowana
do niedawna w rodzimym budownictwie na terenie gminy;

2)    wysokość budynków na terenach zabudowy jednorodzinnej nie powinna
przekraczać 1 kondygnacji z użytkowym poddaszem;

3)    do prac wykończeniowych i elewacyjnych zaleca się stosowanie materiałów
pochodzenia  miejscowego, np. kamień, drewno, cegła;

4)    obowiązuje zakaz budowania obiektów z dachami pulpitowymi,
kopertowymi, uskokowymi, asymetrycznymi oraz stosowania
w budynkach schodkowych  zwieńczeń ścian szczytowych.

 

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

                                                                                                                  § 9.

 

Na obszarze objętym planem nie wprowadza się dodatkowych
ograniczeń wynikających z konieczności ochrony środowiska, poza
unormowaniami obowiązującymi w przepisach szczególnych z tego zakresu.

Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

                                                                                                                  §10.

1. Z uwagi na występowanie w sąsiedztwie działek objętych planem
zagospodarowania przestrzennego cennych przykładów budownictwa
regionalnego, znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji (zabudowa
mieszkalna i gospodarcza wsi Lewickie oraz wsi sąsiednich)
nowoprojektowane obiekty należy kształtować w nawiązaniu do
historycznej zabudowy, uwzględniając jej gabaryty, formy
architektoniczne, rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. Należy także
bezwzględnie zachować historyczne linie zabudowy. Ponadto zakazuje
się ustawiania w sąsiedztwie zabytków masztów, kominów, wież
nadawczych i realizacji innych inwestycji mogących zasłaniać lub szpecić
zabytki, bądź wprowadzać nieład w układzie przestrzennym wsi.

2. Z uwagi na możliwość występowania zabytków archeologicznych
na tym obszarze, w przypadku odkrycia podczas prac budowlanych
przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenia, iż są one zabytkiem,
inwestor i wykonawca robót jest obowiązany wstrzymać wszelkie prace
i przeprowadzić w niezbędnym zakresie badania archeologiczne terenu
oraz sporządzić dokumentację na koszt jednostki organizacyjnej finansującej
te roboty.

Rozdział 5

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

                                                                                                          §11.

Na terenie objętym planem funkcje publiczne pełnią drogi, których kształtowanie określa § 6.

Rozdział 6

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

                                                                                                                § 12.

Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające
ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze,
a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem
się mas ziemnych.

Rozdział 7

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym

                                                                                                                § 13.

 1. Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości, jak przedstawiono
na rysunku planu.

2. Dopuszcza się podział terenu, z tym że najmniejsza powierzchnia
działki nie może być mniejsza niż 1100 m2.

Rozdział 8

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy

                                                                                                                  § 14.

Na obszarze objętym planem nie ustala się szczególnych warunków
zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy.

 

Rozdział 9

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów

§ 15.

Do czasu realizacji projektowanego zagospodarowania obszar objęty
planem pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania.

Rozdział 10

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazowe
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku
z uchwaleniem planu

 

Rozdział 11

Obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa

                                                                                                                § 16.

Ustala się następujące przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej:

1)    w budynkach mieszkalnych, usługowych, handlowych, rzemieślniczych,
na etapie sporządzania planu zagospodarowania działki lub terenu należy
przewidzieć ukrycia typu II wykonywane przez użytkowników
obiektów w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP. Jeżeli obiekt
zostanie zaprojektowany na więcej niż 15 osób należy opracować
„Aneks Obrony Cywilnej”, który należy uzgodnić z Wydziałem Zarządzania
Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;

2)    oświetlenie zewnętrzne, np. ulic, dróg, dojazdów, budynków, zakładów
pracy, należy przystosować do zaciemniania i wygaszania.

§ 17. Ustala się ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej, m.in.:

1)    projektować zabudowę zgodnie z aktualnymi przepisami szczególnymi –
obecnie zawarte są one w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

2)    zapewnić zaopatrzenie wodne na cele przeciwpożarowe oraz drogi
pożarowe, umożliwiające dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo-
gaśniczych straży pożarnej, zgodnie z aktualnymi przepisami
szczególnymi – obecnie zawarte są one w rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139);

3)    zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową i zabezpieczenie
przeciwpożarowe budynków zgodnie z aktualnymi przepisami
szczególnymi – obecnie zawarte są one w rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138);

4)      dokonywać uzgodnień na podstawie aktualnych przepisów szczególnych
– obecnie zawarte są one w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony
przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

 

Rozdział 12

Przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych
na cele nierolnicze i nieleśne

                                                                                                              § 18.

1. Przeznacza się grunty rolne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego
na cele nierolnicze, określone w niniejszej uchwale, o łącznej powierzchni
1,5600 ha, w tym gruntów kl. R IV – 0,9500 ha, kl. R V – 0,5800 ha i kl.
Ł VI – 0,0300 ha, na podstawie wyznaczonych funkcji terenów z ich
przeznaczeniem pod zagospodarowanie, określone w § 5 i 6, które nie wymaga
uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7, ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1266).

2. Przeznacza się grunty leśne, o powierzchni 0,5600 ha, na podstawie
decyzji Wojewody Podlaskiego Nr ŚR.V.77111-15/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r.

 

Rozdział 13

Przepisy końcowe

                                                                                                            § 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

 

                                                                                                          § 20.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2005-08-31

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2005-08-31

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2005-08-31