UCHWAŁA Nr XXI/216/05

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 31 marca 2005r.

  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny,
części obrębu geodezyjnego Księżyno Kolonia.

Na podstawie art.18, ust 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,
poz.1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art.20, ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492) i art.7
ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2004r Nr 121, poz.1266), Rada Gminy Juchnowiec Kościelny
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Juchnowiec Kościelny – części wsi Księżyno Kolonia, obręb geodezyjny
Księżyno Kolonia
w granicach dz. nr geod. 77/6, 78/2 składający się z:

1) części tekstowej planu, stanowiącej treść niniejszej uchwały,

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2.

 Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 – stwierdzenie zgodności ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Księżyno Kolonia,
zwanego dalej planem, ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny
uchwalonym uchwałą Nr XXII/176/2000 Rady Gminnej Juchnowiec
Kościelny z dnia 20 grudnia 2000r.,

2) załącznik nr 3 - zawierający listę nieuwzględnionych uwag do projektu
planu,

3) załącznik nr 4 – określający sposób realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych Gminy Juchnowiec Kościelny oraz zasady ich finansowania.

DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 3.

1. Plan obejmuje teren działek o numerach geod.: 77/6, 78/2 o powierzchni
3,1895ha.

2. Przedmiotem planu jest:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu pod:

- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zakładami
usługowymi,

- tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolami:
MN, MNU i U.

2) ustaleń dotyczących:

a) przeznaczenia terenów. parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów
i wskaźniki intensywności zabudowy (rozdz.1),

b) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (rozdz.2),

c) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
(rozdz.3),

d) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej (rozdz.4),

e) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych (rozdz.5),

f) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych
przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się
mas ziemnych (rozdz.6),

g) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym (rozdz.7),

h) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy (rozdz.8),

i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej (rozdz.9),

j) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów (rozdz.10),

k) obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej
a także obszary wymagające przekształceń lub rekultywacji (rozdz.11),

l) obrona cywilna (rozdz.12),

m) ochrona przeciw pożarowa (rozdz.13),

n) naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu ( rozdz. 14),

o) przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze (rozdz.15),

p) wymagania wynikające z przepisów szczególnych (rozdz.16).

§ 4.

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi
ustaleniami planu:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych
zasadach zagospodarowania – orientacyjne, których przebieg może
być zmieniony w dostosowaniu do potrzeb inwestorskich, pod
warunkiem zachowania przepisów prawa,

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczające tereny.

§ 5.

Przeznaczenie terenów pod zabudowę odbywa się na podstawie 
uprawnienia Rady Gminy dotyczącego przeznaczenia terenów rolnych na
cele nierolnicze zgodnie z kompetencjami określonymi w art. 7 ustawy
z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r
Nr 121, poz.1266). W rozdziale 15 § 29 niniejszej uchwały  wymienia się
działki i ich powierzchnie przeznaczone w planie na cele nierolnicze.

§ 6.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu ( tekstowe
i rysunkowe) określonego w §1uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika
inaczej,

2) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć
przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi,

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu przedstawiony
na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie
przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym
liniami rozgraniczającymi,

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje
przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają
przeznaczenia podstawowe,

6) terenie należy rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia
podstawowego, opisanego w tekście planu oraz wyznaczonego
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

7) postulowane linie podziału działek z dopuszczeniem korekty (przesunięcia)
linii podziału przy jednoczesnym zachowaniu warunku, że przedstawiona
na rysunku planu ilość działek budowlanych powstających w wyniku
podziału jest maksymalna,

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której
nie może przekroczyć ściana / lico/ budynku w kierunku ulicy, sąsiedniego
terenu lub  sąsiedniej działki,

9) schronisku młodzieżowym należy rozumieć definicję zawartą w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. u. Nr 133 poz. 884),

10) obiektach usługowych lub produkcyjnych nieuciążliwych dla
środowiska – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które nie są
wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów, związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu
na środowisko ( Dz. U. Nr 179, poz. 1490),

11) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy rozumieć urządzenia
z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków,
elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, telekomunikacji,

12) powierzchni biologicznie czynnej – należy prze to rozumieć definicję
zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75 poz.690 w § 3 pkt 22),

13) tymczasowym użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów – należy przez
to rozumieć dopuszczenie możliwości określonego sposobu użytkowania
terenów do czasu wykorzystania terenu zgodnie z zapisem planu,

14) inwestycji celu publicznego - należy przez to rozumieć działania
o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym,
wojewódzkim i krajowym) stanowiące realizacje celów określonych
w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

DZIAŁ II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów. Parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów
i wskaźniki intensywności zabudowy.

§ 7.

 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1U przeznacza się pod zespół
usługowy, turystyczny, gastronomiczny, magazynowy z następującym
przeznaczeniem istniejących obiektów budowlanych (ozn. cyframi 1 i 3):

- hotel lub pensjonat z częścią mieszkalną na poddaszu - budynek
oznaczony na rysunku planu cyfrą 1,

- gastronomia w komorach pieca lub w dobudowanych obiektach
  - na miejsce dawnych suszarni (budynki oznaczone na rysunku
planu cyfrą 3) lub magazyny żywnościowe - ze względu na stabilną
niską temperaturę.

2. Zasady rozbudowy i przebudowy obiektów oznaczonych cyframi 1, 2, 3.
Dla potrzeb nowej funkcji obiektu dopuszcza się przebudowę wnętrz części
murowanej oraz poddasza, z zachowaniem elementów obrazujących dawną
technologię wypalania ceramiki. Dopuszcza się również dobudowanie
obiektów, których istnienie byłoby niezbędne do zabezpieczenia nowych
potrzeb, w sposób świadczący o późniejszej ich proweniencji, z zachowaniem
możliwości odbioru dawnej bryły budynku oraz (jak wyżej) możliwości
prezentacji dawnej technologii produkcji cegieł. Dobudowane obiekty
nie mogą dominować nad budynkiem pieca cegielni.

3. Postulowane wyżej odtworzenie budynków suszarni na miejscu dawnych,
wskazanych na załączonym planie uzależnia się od potrzeb związanych
z nową funkcją obiektu. Przy ich realizacji należy uwzględnić następujące
warunki:

- powinny to być obiekty jednokondygnacyjne,

- budynki te gabarytami oraz kształtem powinny być zbliżone
do dawnych wiat suszarni,

- budynek północny, przynajmniej w ¼ rzutu (od strony pn.)
powinien odtwarzać
i ukazywać ich konstrukcję (bez zamknięcia ścianami
zewnętrznymi),

- zaleca się, o ile niemożliwym będzie otwarcie budynków
w większych proporcjach, zastosowanie dużej ilości przeszkleń ścian

4. Ustala się tereny o podstawowym przeznaczeniu  zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem 2MN. Na terenie
przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną ustala się :

- dopuszcza się przebudowę, rozbudowę (modernizację) istniejących
budynków mieszkalnych przy zachowaniu maksymalnej wysokości
zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych,

- druga kondygnacja zwieńczona dachem symetrycznym, dwu
lub wielospadowym, o kącie nachylenia połaci dachowych
od 350 do 450,

- dopuszczalna powierzchnia terenu zabudowanego działki -
max. do 40% jej powierzchni; pozostałą część działki należy
przeznaczyć na zieleń urządzoną, wejścia i dojazdy, miejsca
postojowe, obiekty małej architektury i cele rekreacji przydomowej;
zieleń przydomowa minimum 25% biologicznie czynnej powierzchni
działki,

5. Ustala się tereny o podstawowym przeznaczeniu : tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczone na rysunku planu
symbolami 3MNU, 4 MNU i 5MNU, w tym:

1) zabudowa obiektami o funkcji mieszkaniowej, łączonej z funkcją
usług nieuciążliwych dla środowiska, (głównie w parterach budynków)
lub jako obiekty wolnostojące o funkcji mieszkaniowej lub usługowej,

2) parkingów i garaży wbudowanych w podziemiach lub parterach
budynków mieszkalnych i produkcyjnych,

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

- budynek lub zespół budynków należy projektować jako zespół
stanowiący architektoniczną i funkcjonalną całość,

- maksymalna wysokość zabudowy dla budynków mieszkalnych
do dwóch kondygnacji nadziemnych,

- druga kondygnacja zwieńczona dachem symetrycznym, dwu
lub wielospadowym, o kącie nachylenia połaci dachowych
od 350 do 450,

- wysokość zabudowy dla budynków usługowych wolnostojących
  - 1 kondygnacja - max. 4,5m do okapu z poddaszem użytkowym
mieszkalnym lub usługowym,

- poziom podłogi parteru nie wyżej niż 1,3 m od poziomu terenu,

- dopuszczalna powierzchnia terenu zabudowanego działki - max.
do 50% jej powierzchni; pozostałą część działki należy przeznaczyć
na zieleń urządzoną, wejścia i dojazdy do budynków usługowych,
miejsca postojowe, obiekty małej architektury i cele rekreacji
przydomowej; powierzchnia terenu biologicznie czynnego
minimum 20%,

- projektowane budynki mieszkaniowo - usługowe winny być
zorientowane kalenicą w kierunku północ-południe,

- dopuszcza się sytuowanie na działkach budynków gospodarczych
i usługowych po granicy działki budowlanej oraz w odległości
mniejszej niż 3m od granicy, lecz nie mniejszej niż 1,5m, zgodnie
z § 12 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r.
Nr 75, poz.690 z późn. zm.),

- lokalizacja miejsc postojowych wyłącznie w granicach własnych
działek budowlanych.

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8.

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) utrzymanie jednorodnego charakteru projektowanej zabudowy
mieszkaniowo - usługowej, nawiązującej do występującej zabudowy
w okolicy z zastosowaniem materiałów pochodzenia rodzimego,

2) pokrycia dachowe zbliżone do tradycji lokalnej,

3) w stosunku do zespołu dawnej cegielni obowiązują ustalenia
Rozdziału 4 niniejszej uchwały.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 9.  

Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, w sposób następujący:

1) ustala się zasady ochrony wód podziemnych  polegające na zapewnieniu
jak najlepszej ich jakości poprzez:

a) równoległą realizację z zabudową mieszkaniową i usługową
infrastruktury technicznej (kanalizacyjno - wodociągowej) jako
warunku zachowania równowagi istniejącego stanu zasobów wody
podziemnej i jej czystości.

2) ustala się zasadę iż eksploatacja instalacji powodujących wprowadzenie
gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól
elektromagnetycznych nie powinna powodować przekroczenia standardów
jakości środowiska poza terenem, do którego wprowadzający instalację
ma tytuł prawny,

3) przestrzeganie na etapie projektowania inwestycji opracowania raportu
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 65,
poz. 627) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573).

Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 10.

 Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków :

1) Wnioski konserwatorskie. Z uwagi na wysoką wartość zabytkową
zespołu dawnej cegielni ochroną konserwatorską należy objąć budynek
pieca wraz z kominem. Są to najcenniejsze obiekty z dawnego zespołu
stanowiące świadectwo XIX-wiecznej sztuki budowlanej w zakresie
budownictwa przemysłowego, osiągnięć technicznych i technologicznych
w wytwarzaniu ceramiki budowlanej, a także historii uprzemysłowienia
regionu. Pozostałe obiekty, drewniane wiaty i magazyny oraz budynek
do mechanicznego wyrobu cegieł, praktycznie już nie istniejące, nie są
obiektami na tyle cennymi by konieczne było ich odtworzenie w całości.
Ochroną objąć należy również relikty układu przestrzennego -
powiązania zespołu cegielni z dawnym folwarkiem.

2) Wytyczne konserwatorskie.

a) w skali urbanistycznej:

- zachować należy kierunek przebiegu biegnącej od północy drogi
polnej, naprowadzający na budynek pieca i komin oraz wjazd na
teren kompleksu na przedłużeniu tej drogi.

- działka z budynkiem pieca i kominem, wydzielona z zespołu
dawnej cegielni, powinna być na tyle duża, by umożliwiała na jej
terenie zlokalizowanie (w ramach odtworzenia części zespołu)
jednego lub dwóch budynków dawnych wiat oraz by pozwalała
na obejście i ogląd obiektu z każdej strony, a także na obsługę
nowej funkcji.

- postuluje się odtworzenie części dawnego zespołu poprzez
wzniesieniu dwóch obiektów na miejscu i w skali dawnych wiat.

- Wprowadza się strefy ochrony konserwatorskiej:

- Strefa „B” – ochrony konserwatorskiej – wszelkie działania
inwestycyjne w jej granicach powinny być podporządkowane
zabytkowym obiektom komina i pieca dawnej cegielni oraz posiadać
akceptację WKZ, obejmująca bezpośrednie otoczenie budynku
pieca cegielni oraz komina,

- Strefa „E” – ochrony ekspozycji – działania inwestycyjne  w jej
obszarze powinny być podporządkowane relacjom widokowym
na budynek pieca i komina cegielni, ogranicza się w jej granicach
możliwość sytuowania większych kubaturowo i wysokościowo
obiektów oraz nasadzeń wysokich drzew,

b) w skali architektonicznej:

- bezwzględnie należy zachować komin oraz budynek pieca dawnej
cegielni,

- wymagane jest odbudowanie dachu nad budynkiem pieca
w formie zbliżonej do zachowanego w części do dziś, a znanego
w stanie kompletnym z dokumentacji (karta ewidencyjna nr 2622
z Ewidencji wojewódzkiej 1991r.), oraz uzupełnienie ubytków muru
zewnętrznego,

- postuluje się o wpisanie ww. obiektów do rejestru zabytków.

3) Zalecenia konserwatorskie:

- zachowanie pieca wiąże się z koniecznością remontu obiektu
i dbania o jego dobry stan techniczny w przyszłości,

- dla spełnienia tego postulatu oraz zachowania zabytkowych
wartości obiektu niezbędnym jest znalezienie dla niego odpowiedniej
funkcji i gospodarza. Z powodu braku możliwości utrzymania
pierwotnej funkcji (technologia wypalania ceramiki do potrzeb
której wykonano konstrukcję pieca jest już dziś archaiczna,
a przystosowanie obiektu do współczesnych technologii z powodów
ekonomicznych oraz stanu technicznego budynku jest nieracjonalne)
proponuje się zmianę funkcji obiektu na  turystyczno-gastronomiczną
(np. hotel lub pensjonat, z częścią mieszkalną na poddaszu,
a gastronomiczną w komorach pieca, lub też w dobudowanym
obiekcie - na miejscu dawnych suszarni) lub magazynową (mury
dawnego pieca poprzez swą grubość stanowią doskonałą izolację
pozwalającą na zachowanie stabilnej, niskiej temperatury niezbędnej
do przechowywania większości produktów żywnościowych).
Dopuszcza się również inne propozycje, po zaakceptowaniu ich
przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rozdział 5

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych

§ 11.

Ustala się, że na terenie objętym miejscowym planem w skład przestrzeni
publicznej wchodzą następujące tereny i ulice oznaczone na rysunku planu
symbolami:

1) ulice - KD,

2) teren zespołu cegielni Księżyno oznaczony na rysunku plany
symbolem 1U.

§ 12.

Ustala się następujące wymagania dotyczące przestrzeni publicznej:

1) lokalizowania obiektów tymczasowych,

2) stosowanie ujednoliconego systemu nośników reklamowych,

3) lokalizowanie infrastruktury technicznej w oparciu o rozrząd
przedstawiony na rysunku,

4) w stosunku do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
1U obowiązują ustalenia Rozdziału 4 niniejszej uchwały.

Rozdział 6

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów

§ 13.

Na obszarze objętym opracowaniem planu nie występują tereny lub obiekty
podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym
tereny górnicze oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 7

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 14.

Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad i warunków
scalania i podziału nieruchomości.

Rozdział 8

Szczegółowe warunki i zagospodarowania terenów oraz graniczenia
w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy

§ 15.

Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych warunków
i zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

Rozdział 9

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 16.

1. Ustala się zasady w zakresie komunikacji :

1) 1KD - ulica klasy technicznej D o następujących parametrach:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m od linii rozgraniczających,

c) szerokość jezdni 5 m,

2) 2KD - ulica klasy technicznej D o następujących parametrach:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m z wyokrągleniem
załomów trasy łukami poziomymi o promieniach R = 70 m i R = 30 m,
z poszerzeniem do 12 m, na łuku poziomym o promieniu R = 30 m
oraz poszerzeniem na końcu ulicy w celu wykonania placu do
zawracania 12,5 x 12,5 m ze ścięciem narożników 5 x 5 m,

b) linie zabudowy 5 m od linii rozgraniczających,

c) szerokość jezdni 5 m z normatywnym poszerzeniem do 7 m
na łuku poziomym
o promieniu R - 30 m.

3) 3KD - ulica klasy D - o szerokości 5 m,

4) 4KD - ulica klasy D - o szerokości 6 m.

2. Na terenach przeznaczonych pod 1U ustala się wskaźniki i zasady
zabezpieczenia miejsc postojowych : 10 - 12 miejsc postojowych na 100
użytkowników jednocześnie w granicach działki wyznaczonej na ten cel.

§ 17.

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się następujące zasady:

1) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, przemysłowych
i przeciwpożarowych z wodociągu wiejskiego Kleosin z istniejącej
i projektowanej sieci wodociągowej,

2) zasilanie projektowanych przewodów wodociągowych o przekroju
110 mm przewiduje się z istniejącego przewodu wodociągowego
w drodze oznaczonej symbolem 1KD,

3) przyłącza poszczególnych obiektów należy realizować zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci wodociągowej,

4) dopuszcza się budowę indywidualnych lokalnych ujęć wody do czasu
zrealizowania projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę lokalnych
ujęć wody do celów gospodarczych wykonanych zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.

§ 18.

W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych, przemysłowych i wód
opadowych ustala się następujące zasady:

1) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do projektowanych
kanałów sanitarnych o przekroju 200 mm, wkreślonych na rysunku planu
i odprowadzonych w układzie grawitacyjno - pompowym do kanalizacji
sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Białymstoku poprzez skanalizowanie
wsi Księżyno i kanalizację w Kleosinie,

2) przyłącza poszczególnych obiektów do kanalizacji sanitarnej należy
realizować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę
urządzeń kanalizacyjnych,

3) zasady przebiegu projektowanych kanałów sanitarnych, wkreślone
na rysunku planu, mogą ulec zmianie na etapie projektu budowlanego
pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym
zagospodarowaniem terenu i zostaną zachowane obowiązujące w tym
zakresie przepisy szczególne,

4) do czasu zrealizowania scentralizowanego systemu kanalizacji sanitarnej
dopuszcza się indywidualne gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach
z zapewnieniem ich wywożenia do punktu zlewnego przy oczyszczalni
lub utylizację ścieków w przydomowych oczyszczalniach, z lokalizacją
w obrębie własnej działki, wykonanych zgodnie z warunkami określonymi
w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych,

5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

a) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych szczelnych powierzchni
terenów usługowych, parkingów i dojazdów, o znacznym stopniu
zanieczyszczenia zawiesiną i substancjami ropopochodnymi przed
wprowadzeniem do wód lub do ziemi powinny odpowiadać standardom
jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168,
poz.1763),

b) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów oraz terenów
o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane
powierzchniowo bezpośrednio do gruntu na własny nieutwardzony
teren w sposób uniemożliwiający spływ tych wód na grunty sąsiednie.

6) zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków nie spełniających
obowiązujących norm.

§ 19.

W zakresie usuwania odpadów stałych ustala się następujące zasady:

1) usuwanie odpadów stałych, systemem zorganizowanym do
pojemników, bądź kontenerów ustawionych na posesji z lokalizacją
spełniającą warunki określone w obowiązujących przepisach
dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych, zawartych
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) i przekazywanie ich do
unieszkodliwienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z późn. zm.) z wprowadzeniem
selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych
i ich odbioru według rozstrzygnięć Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 20.

W zakresie elektroenergetyki ustala się:

1) przyjmuje się trasę przebiegu istniejącej linii SN 15 kV napowietrznej
relacji Księżyno - Hryniewicze wraz z istniejącą stacją transformatorową
słupową oznaczoną na rysunku planu symbolem E i odcinkiem linii SN
15 kV zasilającą w/w stację,

2) przyjmuje się trasy linii NN napowietrzne, które nie kolidują
z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

3) ustala się:

a) demontaż odcinków linii NN napowietrznych kolidujących
z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

b) konieczność dokonania powiązań z istniejącą siecią NN
po wykonaniu demontażu,

c) wybudowanie linii napowietrzno - kablowej NN z istniejącej stacji
transformatorowej w liniach rozgraniczających ulicy 1KD i 2KD.

§ 21.

W zakresie ciepłownictwa ustala się możliwość lokalizacji źródeł ciepła
wg rozwiązań własnych przy preferencji ekologicznych nośników energii.

§ 22.

W zakresie gazownictwa ustala się:

1) zasilanie obiektów w gaz przewodowy po uprzednim wybudowaniu
odcinka gazociągu ś/c od najbliższego istniejącego we wsi Księżyno,

2) trasę gazociągu średniego ciśnienia w liniach rozgraniczających ulic.

§ 23.

W zakresie telekomunikacji ustala się:

1) obsługę abonentów na obszarze planu po zrealizowaniu sieci
telekomunikacyjnej od najbliższej istniejącej linii telekomunikacyjnej sieci
poza obszarem planu,

2) trasę linii telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczających ulic.

Rozdział 10

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów

§ 24.

Do czasu realizacji inwestycji obszar objęty planem pozostawia się
w dotychczasowym sposobie użytkowania.

Rozdział 11

Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej
a także obszary wymagające przekształceń lub rekultywacji 

§ 25.

1. Obszarem objętym rehabilitacją jest teren oznaczony symbolem 1U
przeznaczony pod zespół usługowy ustalenia § 7. 1 i § 10. istniejącej
nieczynnej cegielni.

2. Na obszarze objętym planem tereny rekultywacji nie występują.

Rozdział 12

Obrona cywilna

§ 26.

Ustalenia  w zakresie obrony cywilnej:

1) w budynkach mieszkalnych i usługowych należy przewidzieć ukrycia
typu II wykonane przez użytkowników obiektów w okresie podwyższonej
gotowości obronnej RP,

2) na etapie opracowania projektów technicznych o ile obiekt zostanie
zaprojektowany na więcej niż 15 osób należy zaprojektować ,,Aneks
obrony cywilnej” zawierający przystosowanie budynku na ukrycie,
który należy uzgodnić z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

3) oświetlenie (np. drogi, ulice, dojazdy, budynki itp.) przystosować
do wygaszania.

Rozdział 13

Ustalenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej

§ 27.

1. Ustalenia się w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1) przy realizacji sieci wodociągowej należy przewidzieć na terenach
zabudowanych odpowiednią ilość hydrantów dla celów
przeciwpożarowych sytuowanych w odległości ok. 100 m od siebie,

2) przy projektowaniu obiektów usługowych należy przewidzieć drogi
przeciwpożarowe umożliwiające dostęp do tych obiektów,

3) dla projektowanych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
należy przewidzieć niepalne pokrycia dachów.

2. Przedsięwzięcia dotyczące punktu 1) i 2) powinny być uzgodnione
z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Rozdział 14

Naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu

§ 28.

 Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu
w wysokości 0% (słownie zero procent).

Rozdział 15

Przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze

§ 29.

przeznacza się na cele nierolnicze 3,1895 ha /dz. nr geod. 77/6, 78/2/ gruntów
rolnych sklasyfikowanych jako PsVI o powierzchni 0,4100 ha, LzV o
powierzchni 0,08 ha, BpRVI o powierzchni  0,2700 ha, B-RVI
o powierzchni 2,4295 ha.

Rozdział 16

Wymagania wynikające z przepisów szczególnych

§ 30.

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi
należy projektować zgodnie z:

1) art. 5, rozdz. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz.2016) zapewniające m.in. „ poszanowanie występujących
w obszarze obiektu uzasadnionych osób trzecich”.

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r.
Nr 75, poz.690 z 2002r. z późn. zm.) zapewniając m. in.:

a) wymagania, dotyczące sytuowania budynku na działce
budowlanej /§ 12/,

b) zachowania odległości między obiektami ze względu
na zaciemnianie i przesłanianie / §13, § 60/.

3) ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz.2086),

4) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz.430).

DZIAŁ III

Przepisy końcowe

§ 31.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 32.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2005-08-24

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2005-08-24

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2005-08-24