UCHWAŁA Nr XXI/214/05

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 31 marca 2005r.

        w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny,
części obrębu geodezyjnego Solniczki.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,
poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.20, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717;
z 2004r. Nr 141, poz.1492) i art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1266),
Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Juchnowiec Kościelny - cz. wsi Solniczki, obręb  geodezyjnego Solniczki
w granicach dz. nr geod. 155, składający się z:

1) części tekstowej planu, stanowiącej treść niniejszej uchwały,

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1do
niniejszej uchwały.

§ 2.

 Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 - stwierdzenie zgodności ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego cz. obszaru wsi Juchnowiec Dolny
dalej zwanym planem, ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Juchnowiec Kościelny uchwalonym
uchwałą Nr XXII/176/2000 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 20 grudnia 2000r.

2) załącznik nr 3 - zawierający listę nieuwzględnionych uwag do projektu
planu,

3) załącznik nr 4 - określający sposób realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych  Gminy Juchnowiec Kościelny oraz zasady ich finansowania.

DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 3.

1. Plan obejmuje teren działki nr geod. 155 o powierzchni 1,12ha.

2. Przedmiotem planu jest:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu:

- pod tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku
planu symbolem U,

- pod teren ulicy oznaczone na rysunku planu symbolem KD.

2) ustalenia dotyczące:

a) przeznaczenia terenów, parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
(rozdz.1),

b) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (rozdz.2),

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
(rozdz.3),

d) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej (rozdz.4),

e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych (rozdz.5),

f) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (rozdz.6),

g) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym (rozdz.7),

h) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy (rozdz.8),

i) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej (rozdz.9),

j) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów (rozdz.10),

k) przedsięwzięć obrony cywilnej (rozdz.11),

l) naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem planu (rozdz.12),

m) zasad ochrony przeciwpożarowej (rozdz.13),

n) wymagań wynikających z przepisów szczególnych (rozdz.14),

§ 4.

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi
ustaleniami planu:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych
zasadach zagospodarowania,

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczające tereny,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu do budynków,

5) oznaczenia liniowe projektowanych sieci urządzeń infrastruktury
technicznej.

§ 5.

Działka nr 155 zgodnie z ewidencją gruntów ma przeznaczenie określone
symbolem K Nie wymaga przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.

§ 6.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu (tekstowe i rysunkowe)
określonego w §1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy,
o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć
przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi,

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu przedstawiony
na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie
przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym
liniami rozgraniczającymi,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje
przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają
przeznaczenia podstawowe,

7) terenie należy rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia
podstawowego, opisanego w tekście planu oraz wyznaczonego
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

8) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię oddzielającą
tereny o różnych funkcjach  lub różnych zasadach zagospodarowania
oraz ulice i drogi publiczne,

9) zabudowie usługowej należy przez to rozumieć obiekty służące
zaspokajaniu potrzeb ludności, oraz obiekty nie wytwarzające dóbr
na skalę przemysłową tj. wielkoseryjną,

10) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy rozumieć urządzenia
z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków,
elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, telekomunikacji,

11) obiektach usługowych nieuciążliwych dla środowiska – należy przez
to  rozumieć przedsięwzięcia, które nie są wymienione w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu
na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573),

12) tymczasowym użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów – należy
przez to rozumieć dopuszczenie możliwości określonego sposobu
użytkowania terenów do czasu wykorzystania terenu zgodnie
z zapisem planu,

13) inwestycji celu publicznego - należy przez to rozumieć działania
o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym,
wojewódzkim i krajowym) stanowiące realizacje celów określonych
w art.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

DZIAŁ II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów. Parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

§ 7.

1. Ustala się teren z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową,
oznaczony na rysunku planu symbolami: 1U i 2U.

2. Na terenie, oznaczonym symbolem 1U dopuszcza się lokalizowanie:

1) obiektów usług nieuciążliwych dla środowiska oraz  obiekty
tymczasowe magazynowo - składowe,

2) parkingów, garaży.

3. Ustala się zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) projektowany budynek lub zespół budynków winny stanowić
architektonicznie i funkcjonalnie zamkniętą całość,

2) wysokość zabudowy:

- 1 kondygnacja nadziemna - max 4,5m do okapu z poddaszem
użytkowym,
- poziom podłogi nie wyżej niż 1,3 m od poziomu terenu,

3) dach symetryczny, dwu lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci
dachowych od 350 do 450,

4) lokalizacja miejsc postojowych wyłącznie w granicach własnej działki.

4. Teren oznaczony symbolem 2U przeznacza się pod usługi komunalne.

5. Ustala się ulicę oznaczoną na rysunku planu symbolem KD.

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 8.

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zaleca się stosowanie materiałów pochodzenia rodzimego do
elewacji budynków,

2) charakter zabudowy i pokrycia dachowe zbliżone do lokalnych,

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 9.

Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, w sposób następujący:

1) ustala się zasady ochrony wód podziemnych polegające na zapewnieniu
jak najlepszej ich jakości poprzez :

a) równoległą realizację z zabudową usługową infrastruktury technicznej
(kanalizacyjno-wodociągowej) jako warunku zachowania równowagi
istniejącego stanu zasobów wody podziemnej i jej czystości.

2) ustala się zasadę iż eksploatacja instalacji powodujących wprowadzenie
gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól
elektromagnetycznych nie powinna powodować przekroczenia
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego wprowadzający
instalację ma tytuł prawny.

3) przestrzeganie na etapie projektowania inwestycji opracowania raportu
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z przepisami
szczególnymi.

Rozdział 4

Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 10.

Teren objętym planem nie jest objęty ochroną konserwatorską , nie występują
na nim obiekty zabytkowe oraz  obiekty dóbr kultury współczesnej.

Rozdział 5

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 11.

 1. Ustala się, że na obszarze objętym planem w skład przestrzeni publicznej
wchodzi ulica oznaczona symbolem KD,

2. Lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 6

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 12.

Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające
ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze,
a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem
się mas ziemnych.

Rozdział 7

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 13.

Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości.

Rozdział 8

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§ 14.

1. Na obszarze objętym planem nie ustala się szczególnych warunków
zagospodarowania terenów.

2. Ustala się ograniczenia na terenie oznaczonym symbolem 1U -
w tym zakaz zabudowy.

Rozdział 9

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej.

§ 15.

 1. W zakresie komunikacji ustala się następujące zasady:

1) 1KD - droga powiatowa nr 1484B Białystok - Stanisławowo -
Wojszki klasy Z o następujących parametrach :

a) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy 23 m od krawędzi jezdni
z uwagi na istniejący kabel telekomunikacyjny,

c) istniejąca szerokość jezdni,

2) 2KD - projektowana ulica w ciągu istniejącej drogi klasy D
o następujących parametrach:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z linią zabudowy
od projektowanej obwodnicy kolejowej,

c) szerokość jezdni 5 m,

3) KK - teren projektowanej obwodnicy kolejowej klasy pierwszorzędnej
o następujących parametrach:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 30m,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy budynków niemieszkalnych
i budowli 10m od granicy pasa kolejowego.

2. Na terenach przeznaczonych pod 1U i 2U ustala się następujące wskaźniki
i zasady zabezpieczenia miejsc postojowych: 14 - 16 miejsc postojowych
na 100 zatrudnionych w granicach działek wyznaczonych na ten cel.

§ 16.

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się następujące zasady :

1) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, przemysłowych z wodociągu
wiejskiego z włączeniem się do istniejącej sieci wodociągowej, wkreślonej
na rysunku planu, na warunkach określonych przez zarządcę urządzeń
wodociągowych.

2) dopuszcza się budowę lokalnego ujęcia do celów gospodarczych
wykonanego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
szczególnymi.

§ 17.

W zakresie odprowadzenia ścieków i wód opadowych ustala się następujące
zasady:

1) odprowadzenie ścieków sanitarnych i produkcyjnych do urządzeń
lokalnych, zbiorników szczelnych z wywożeniem ich do punktu zlewnego
oczyszczalni lub budowę oczyszczalni ścieków zlokalizowaną
w granicach działki.

2) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych szczelnych nawierzchni
dróg, parkingów placów, o znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesiną
i substancjami ropopochodnymi przed wprowadzeniem do ziemi
powinny odpowiadać dopuszczalnym normom określonym w przepisach
szczególnych (aktualnie rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz. U. Nr 168, poz.1763);

3) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów oraz terenów
o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane
powierzchniowo bezpośrednio do gruntu na własny nieutwardzony
teren w sposób uniemożliwiający spływ tych wód na grunty sąsiednie.

4) zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków nie spełniających
obowiązujących norm.

§ 18.

W zakresie usuwania odpadów stałych ustala się następujące zasady:

1) usuwanie odpadów stałych, systemem zorganizowanym do pojemników,
bądź kontenerów ustawionych na posesjach z lokalizacją spełniającą
warunki określone w obowiązujących przepisach dotyczących miejsc
gromadzenia odpadów stałych i przekazywanie ich do unieszkodliwienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz.628 z późn. zm.).

2) wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów
niebezpiecznych i ich odbioru według rozstrzygnięć Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny.

§ 19.

Ustalenia z zakresu elektroenergetyki:

1) ustala się zasilanie w energię elektryczną odbiorców na terenie
niniejszego planu - ze stacji transformatorowej Nr 1449, zlokalizowanej
w sąsiedztwie działki nr 153/12 i 153/13, projektowaną linią kablową nn,
trasą wzdłuż drogi w sąsiedztwie drogi 153/13, 153/12, 153/11 i 153/10
oraz wzdłuż drogi powiatowej Białystok - Wojszki na warunkach
określonych w przepisach szczególnych.

§ 20.

W zakresie ciepłownictwa ustala się możliwość lokalizacji źródeł ciepła
wg rozwiązań własnych przy preferencji ekologicznych nośników energii.

§ 21.

Ustalenia z zakresu gazownictwa:

1) ustala się zasilanie odbiorców w gaz z gazociągu średniego ciśnienia
DN90, którego trasa przebiegu w liniach rozgraniczających drogi
powiatowej Białystok - Wyszki, poprzez wykonanie przyłącza do
poszczególnych odbiorców.

2) przyjmuje się trasę istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN250
relacji Bobrowniki - Białystok - Zambrów oraz gazociągu DN100
relacji - od w/w gazociągu DN250 w kierunku stacji redukcyjno
pomiarowej I0 w rejonie wsi Stanisławowo.

3) ustala się linię zabudowy 20 m od istniejących na tym terenie
gazociągów wysokiego ciśnienia.

§ 22.

Ustalenia z zakresu telekomunikacji:

1) zakłada się obsługę abonentów na obszarze planu z istniejącej
na tym terenie sieci telefonicznej,

2) przyjmuje się trasy istniejących na tym terenie dwóch linii
telefonicznych kablowych.

Rozdział 10

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów.

§ 23.

Do czasu realizacji inwestycji obszar objęty planem pozostawia się
w dotychczasowym sposobie użytkowania.

Rozdział 11

Obrona cywilna.

§ 24.

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:

1) w budynkach mieszkalnych, usługowo-wytwórczych należy przewidzieć
ukrycia typu II wykonane przez użytkowników obiektów w okresie
podwyższonej gotowości obronnej RP,

2) na etapie opracowania projektów technicznych o ile obiekt zostanie
zaprojektowany na więcej niż 15 osób należy zaprojektować ,, Aneks
obrony cywilnej” zawierający przystosowanie budynku na ukrycie, który
należy uzgodnić z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

3) oświetlenie (np. drogi, ulice, dojazdy, budynki itp.) przystosować
do wygaszania.

Rozdział 12

Naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem planu.

§ 25.

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu 
w wysokości 0% (słownie zero procent).

Rozdział 13

Ochrona przeciwpożarowa.

§ 26.

 1. Ustalenia się w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1) przy realizacji sieci wodociągowej należy przewidzieć na terenach
zabudowanych odpowiednią ilość hydrantów dla celów przeciwpożarowych
sytuowanych w odległości ok. 100 m od siebie,

2) przy projektowaniu obiektów usługowych należy przewidzieć drogi
przeciwpożarowe umożliwiające dostęp do tych obiektów,

3) dla projektowanych budynków niemieszkalnych należy przewidzieć
niepalne pokrycia dachów.

2. Przedsięwzięcia dotyczące punktu 1) i 2) powinny być uzgodnione
z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Rozdział 14

Wymagania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 27.

Obiekty budowlane wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi
należy projektować zgodnie z:

1) art. 5, rozdz. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz.2016) zapewniając między innymi: „poszanowanie występujących
w obszarze obiektu uzasadnionych osób trzecich”,

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690 z późn.zm.)
zapewniając m. in.:

a) wymagania, dotyczące sytuowania budynku na działce budowlanej
/§12/,

b) zachowania odległości między obiektami ze względu na zaciemnianie
i przesłanianie /§13, §60/.

3) ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz.2086),

4) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz.430).

DZIAŁ III

Przepisy końcowe

Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej a także obszary wymagające przekształceń lub rekultywacji.

§ 28.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 29.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

                                                                                                     Bożena Ewa Jakończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2005-08-17

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2005-08-17

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2005-08-17