UCHWAŁA Nr XXI/213/05

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 31 marca 2005r.

        w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, części obrębu
geodezyjnego Juchnowiec Dolny.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.
Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz. 1203) oraz art.20, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717; z 2004r Nr 6,
poz.41, Nr141, poz. 1492) i art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1266),
Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Juchnowiec Kościelny - cz. wsi Juchnowiec Górny, obręb geodezyjny
Juchnowiec Dolny w granicach dz. nr geod. 514/2, składający się z:

1) części tekstowej planu, stanowiącej treść niniejszej uchwały,

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2.

 Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 - stwierdzenie zgodności ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego cz. obszar wsi Juchnowiec Dolny
zwanego dalej planem, ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny
uchwalonym uchwałą Nr XXII/176/2000 Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 20 grudnia 2000r.

2) załącznik nr 3 - zawierający listę nieuwzględnionych uwag do projektu
planu,

3) załącznik nr 4 – określający sposób realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych Gminy Juchnowiec Kościelny oraz zasady ich finansowania.

DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 3.

1. Plan obejmuje teren działki nr geod. 514/2 o powierzchni 0,84ha.

2. Przedmiotem planu jest:

- przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z usługami
- oznaczone na rysunku planu symbolem MNU.

3. Ustalenia planu dotyczą:

a) przeznaczenia terenów, parametrów i wskaźników kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabarytów obiektów
(rozdz.1),

b) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (rozdz.2),

c) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
(rozdz.3),

d) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej (rozdz.4),

e) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych (rozdz.5),

f) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych
przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem
się mas ziemnych (rozdz.6),

g) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym (rozdz.7),

h) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy (rozdz.8),

i) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej (rozdz.9),

j) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów (rozdz.10),

k) przedsięwzięć obrony cywilnej (rozdz.11),

l) naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w związku
z uchwaleniem planu (rozdz.12),

m) zasad ochrony przeciwpożarowej (rozdz.13),

n) przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze (rozdz.14),

o) wymagania wynikające z przepisów szczególnych (rozdz.15).

§ 4.

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi
ustaleniami planu:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy - w odniesieniu do budynków,

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczające tereny.

§ 5.

Przeznaczenie terenów pod zabudowę odbywa się na podstawie 
uprawnienia Rady Gminy dotyczącego przeznaczenia terenów rolnych na cele
nierolnicze zgodnie z kompetencjami określonymi w art. 7 ustawy z dnia
3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r.
Nr 121, poz.1266). W takim przypadku w §27 niniejszej uchwały,
wymienia się działki i ich powierzchnie  przeznaczone w planie na
cele nierolnicze.

§ 6. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu (tekstowe i rysunkowe)
określonego w §1uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy,
o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć
przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi,

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu przedstawiony
na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie
przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie,
wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje
przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają
przeznaczenia podstawowe,

7) terenie należy rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia
podstawowego, opisanego w tekście planu oraz wyznaczonego na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi,

8) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny
o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ulice
i drogi publiczne,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której
nie może przekroczyć ściana /lico/ budynku w kierunku ulicy, sąsiedniego
terenu lub sąsiedniej działki,

10) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć definicję zawartą
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz.U. Nr 75, poz.690),

11) zabudowie usługowej należy przez to rozumieć obiekty służące
zaspokajaniu potrzeb ludności, oraz obiekty nie wytwarzające dóbr
na materialnych na skalę przemysłową tj.: wielkoseryjną;

12) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy rozumieć urządzenia
z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, elektroenergetyki,
gazownictwa, ciepłownictwa, telekomunikacji,

13) obiektach usługowych nieuciążliwych dla środowiska – należy przez
to rozumieć przedsięwzięcia, które nie są wymienione w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz szczegółowych kryteriów, związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu
na środowisko (Dz.U. Nr 179, poz.1490),

14) tymczasowym użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów – należy
przez to rozumieć dopuszczenie możliwości określonego sposobu
użytkowania terenów do czasu wykorzystania terenu zgodnie z zapisem
planu,

15) inwestycji celu publicznego - należy przez to rozumieć działania
o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym,
wojewódzkim i krajowym) stanowiące realizacje celów określonych w
art.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

DZIAŁ II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

§ 7.

1. Ustala się tereny o podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych
dla środowiska oznaczony na rysunku planu symbolami 1 - 4 MNU.

2. Ustala się następujące zasady budowy i zagospodarowania:

1) budynek lub zespół budynków należy projektować jako zamkniętą
całość architektonicznie i funkcjonalnie,

2) wysokość zabudowy:

- dla zabudowy mieszkaniowej maksymalnie do 2 kondygnacji
nadziemnych,

- druga kondygnacja zwieńczona dachem, dwu lub wielospadowym,
o kącie nachylenia połaci dachowych od 350 do 450,

- dla zabudowy usługowej 1 kondygnacja - max. 4,5m do okapu
z poddaszem mieszkalnym lub usługowym,

- poziom podłogi parteru nie wyżej niż 1,3m od poziomu terenu,

3) dopuszczalna powierzchnia terenu zabudowanego działki - max. do 50%
jej powierzchni; pozostałą część działki należy przeznaczyć na zieleń
urządzoną, wejścia i dojazdy do budynków usługowych, miejsca postojowe,
obiekty małej architektury i cele rekreacji przydomowej; powierzchnia
terenu biologicznie czynnego min. 25%,

4) dopuszcza się sytuowanie na działkach budynków gospodarczych
i usługowych wolnostojących po granicy działki budowlanej oraz
w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki, lecz nie mniejszej
niż 1,5m, zgodnie z § 12 ust. 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r.
Nr 75, poz.690 z późn. zm.),

5) obiekty zabudowy mieszkaniowo usługowej winny być zorientowane
kalenicą równolegle do ul. Białostockiej,

6) lokalizacja miejsc postojowych wyłącznie w granicach własnych
działek budowlanych.

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 8.

 Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zaleca stosowanie materiałów pochodzenia rodzimego do elewacji
budynków,

2) charakter zabudowy oraz pokryć dachowych  powinny być zbliżone
do lokalnych tradycji budowlanych,

3) przy zagospodarowaniu działki zachować istniejącą konfigurację terenu.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 9.

Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, w sposób następujący:

1) ustala się zasady ochrony wód podziemnych i wód powierzchniowych
polegające na zapewnieniu jak najlepszej ich jakości poprzez:

a) równoległą realizację z zabudową mieszkaniową i usługową
infrastruktury technicznej (kanalizacyjno - wodociągowej) jako warunku
zachowania równowagi istniejącego stanu zasobów wód podziemnych
i powierzchniowych oraz ich czystości,

b) zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych
wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.

2) ustala się zasadę iż eksploatacja instalacji powodujących wprowadzenie
gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól
elektromagnetycznych nie powinna powodować przekroczenia standardów
jakości środowiska poza terenem, do którego wprowadzający instalację
ma tytuł prawny,

3) przestrzeganie na etapie projektowania inwestycji opracowania
raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. Nr 65, poz.627) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573).

Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 10.

Teren objęty planem miejscowym nie jest objęty ochroną konserwatorską,
nie występują na nim obiekty zabytkowe i obiekty dóbr kultury współczesnej.

Rozdział 5

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych.

§ 11.

Ustala się następujące wymagania dotyczące potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych. – lokalizowanie nośników reklamowych w oparciu o stosowanie
systemów ujednoliconych.

Rozdział 6

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,
a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 12.

Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty  podlegające
ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze,
a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem
się mas ziemnych.

Rozdział 7

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 13.

Na obszarze objętym planem nie ustala szczegółowych zasad
warunków scalania i podziału nieruchomości.

Rozdział 8

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§ 14.

Na obszarze objętym planem nie ustala się szczególnych warunków
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy.

Rozdział 9

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej.

§ 15.

Ustala się zasady przebudowy i budowy systemów komunikacji:

1) 1 KD - istniejąca droga powiatowa nr 1483 B klasy technicznej Z:

a) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających,

b) linie zabudowy 15 m od krawędzi jezdni,

c) istniejąca szerokość jezdni 6 m.

2) 2KD - ul. Szkolna leżąca w ciągu drogi gminnej nr 106760 B
klasy technicznej L:

a) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających,

b) linie zabudowy 15m od krawędzi jezdni,

c) istniejąca szerokość jezdni 6m.

§ 16.

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się następujące zasady:

1) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, przemysłowych
i przeciwpożarowych z wodociągu wiejskiego w Juchnowcu Kościelnym
z włączeniem się  do istniejącej sieci wodociągowej, wkreślonej
na rysunku planu, na warunkach określonych przez zarządcę urządzeń
wodociągowych.

2) dopuszcza się budowę lokalnych ujęć wody do celów gospodarczych
wykonanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.

§ 17.

W zakresie odprowadzenia ścieków i wód opadowych ustala się następujące
zasady:

1) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do istniejącej
oczyszczalni ścieków w Juchnowcu Dolnym z włączeniem się do istniejących
kanałów sanitarnych, wkreślonych na rysunku planu, na warunkach
określonych przez zarządcę urządzeń kanalizacyjnych.

2) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

a) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych szczelnych powierzchni
terenów usługowych, parkingów i dojazdów, o znacznym stopniu
zanieczyszczenia zawiesiną i substancjami ropopochodnymi przed
wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do ziemi powinny
odpowiadać standardom jakościowym określonym w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz.U. Nr 168, poz.1763),

b) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów oraz terenów
o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane
powierzchniowo bezpośrednio do gruntu na własny nieutwardzony
teren w sposób uniemożliwiający spływ tych wód na grunty sąsiednie.

3) zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków nie spełniających
dopuszczalnych norm.

§ 18.  

W zakresie usuwania odpadów stałych ustala się następujące zasady:

1) usuwanie odpadów stałych, systemem zorganizowanym do pojemników,
bądź kontenerów ustawionych na posesji z lokalizacją spełniającą warunki
określone w obowiązujących przepisach dotyczących miejsc gromadzenia
odpadów stałych, zawartych w rozporządzeniu ministra infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690)
i przekazywanie ich do unieszkodliwiania zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z późn. zm.)
z wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów
niebezpiecznych i ich odbioru według rozstrzygnięć Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny.

§ 19.

Ustalenia z zakresu elektroenergetyki:

1) przyjmuje się:

a) trasę przebiegu istniejącej linii SN 15 kV napowietrznej zgodnie
z rysunkiem planu,

b) trasę przebiegu istniejącej linii NN napowietrznej zgodnie z rysunkiem
planu,

2) ustala się:

a) zasilanie w energię elektryczną obiektów na obszarze objętym
planem z istniejącej w pobliżu stacji transformatorowej poprzez
istniejącą sieć NN napowietrzną po wybudowaniu przyłączy
napowietrznych lub kablowych w niezbędnym zakresie,

b) linię zabudowy od istniejącej linii SN 15 kV napowietrznej - 7 m
od osi linii.

§ 20.

W zakresie ciepłownictwa ustala się możliwość lokalizacji źródeł ciepła
wg rozwiązań własnych przy preferencji ekologicznych nośników energii.

§ 21. Ustalenia z zakresu gazownictwa:

1) ustala się:

a) zasilanie obiektów w gaz przewodowy po uprzednim wybudowaniu
odcinków gazociągu średniego ciśnienia ze stacji redukcyjno-pomiarowej
I0 Lewickie w kierunku wsi Juchnowiec Kościelny - Juchnowiec Dolny,

b) trasę gazociągu średniego ciśnienia w liniach rozgraniczających ulicę.

§ 22.

Ustalenia z zakresu telekomunikacji:

1) ustala się :

a) obsługę abonentów na obszarze planu po zrealizowaniu sieci
telekomunikacyjnej od najbliższej istniejącej sieci poza obszarem planu,

b) trasę linii telefonicznej w liniach rozgraniczających ulicę.

Rozdział 10

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów.

§ 23.

 Do czasu realizacji inwestycji obszar objęty planem pozostawia się
w dotychczasowym sposobie użytkowania.

Rozdział 11

Obrona cywilna.

§ 24.

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:

1) w budynkach mieszkalnych i usługowych należy przewidzieć ukrycia
typu II wykonane przez użytkowników obiektów w okresie podwyższonej
gotowości obronnej RP,

2) na etapie opracowania projektów technicznych o ile obiekt zostanie
zaprojektowany na więcej niż 15 osób należy zaprojektować ,,Aneks obrony
cywilnej” zawierający przystosowanie budynku na ukrycie, który należy
uzgodnić z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku.

3) oświetlenie (np. drogi, ulice, dojazdy, budynki itp.) przystosować
do wygaszania.

Rozdział 12

Naliczenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem planu.

§ 25.

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu 
w wysokości 0% (słownie: zero procent).

Rozdział 13

Ochrona przeciwpożarowa.

§ 26.

1. Ustalenia się w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1) przy realizacji sieci wodociągowej należy przewidzieć na terenach
ilość hydrantów dla celów przeciwpożarowych sytuowanych w odległości
ok. 100 m od siebie,

2) przy projektowaniu obiektów usługowych należy przewidzieć drogi
przeciwpożarowe umożliwiające dostęp do tych obiektów,

3) dla projektowanych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych należy
przewidzieć niepalne pokrycia dachów.

2. Przedsięwzięcia dotyczące punktu 1) i 2) powinny być uzgodnione
z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Rozdział 14

Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze.

§ 27.

 Przeznacza się na cele nierolnicze /dz. nr geod. 514/2/ 0,84 ha gruntów rolnych
sklasyfikowanych jako : RIVa o powierzchni 0,19 ha, B –RIVb o powierzchni
0,23 ha, ŁIII o powierzchni 0,4 ha, W – 0,02ha.

Rozdział 15

Wymagania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 28.

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy
projektować zgodnie z:

1) art. 5, rozdz. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003r.) zapewniając między innymi: „poszanowanie
występujących w obszarze obiektu uzasadnionych osób trzecich”,

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690 z późn. zm.) zapewniając
między innymi:

a) wymagania , dotyczące usytuowania budynku na działce
budowlanej /§12/,

b) zachowania odległości między obiektami ze względu na zaciemnianie
i przesłanianie /§13, §60/.

3) ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz.2086),

4) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r.
Nr 43, poz.430).

DZIAŁ III

Przepisy końcowe

§ 29.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 30.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2005-08-17

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2005-08-17

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2005-08-17