UCHWAŁA Nr XXI/212/05

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 31 marca 2005r.

        w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny,
części obrębu geodezyjnego Księżyno.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, i Nr 162, poz.1568) oraz art.20, ust.1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717; z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141,
poz.1492) i art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz.1266), stanowi
co następuje:

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Juchnowiec Kościelny - cz. wsi Księżyno, obręb geodezyjny Księżyno
/dawny obręb Horodniany/ w granicach dz. nr geod. 175/52-67,
składający się z:

1) części tekstowej planu, stanowiącej treść niniejszej uchwały,

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2.

Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 - stwierdzenie zgodności ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego cz. obszaru wsi Horodniany zwanego
dalej planem, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny  uchwalonym uchwałą
Nr XXII/176/2000 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2000r.

2) załącznik nr 3 - zawierający listę nieuwzględnionych uwag
do projektu planu,

3) załącznik nr 4 - określający sposób realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych Gminy Juchnowiec Kościelny oraz zasady ich finansowania.

DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 3.

1. Plan obejmuje teren następujących działek geod. nr : 175/52-67
o powierzchni 1,3776ha.

2. Przedmiotem planu jest:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu pod:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, które
są oznaczone na rysunku planu symbolem MNU,

- tereny komunikacji oznaczone symbolem KD.

2) ustalenia dotyczące:

a) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności
zabudowy (rozdz.1),

b) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (rozdz.2),

c) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
(rozdz.3),

d) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej (rozdz.4),

e) wymagań wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych (rozdz.5),

f) granic i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (rozdz.6),

g) szczegółowych zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym (rozdz.7),

h) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy (rozdz.8),

i) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej (rozdz.9),

j) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów (rozdz. 10),

k) obrony cywilnej (rozdz.11),

l) naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem planu (rozdz.12),

m) ustaleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikające
z obowiązujących przepisów (rozdz.13),

n) przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze (rozdz.14),

o) wymagań z przepisów szczególnych (rozdz.15).

§ 4.

 Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi
ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych
zasadach zagospodarowania,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy,

3) klasyfikacja ulic,

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 5.

Przeznaczenie terenów pod zabudowę odbywa się na podstawie  uprawnienia
Rady Gminy dotyczącego przeznaczenia terenów rolnych na cele nierolnicze
zgodnie z kompetencjami określonymi w art.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1266).
W §27 niniejszej uchwały, wymienia się działki i ich powierzchnie przeznaczone
w planie na cele nierolnicze.

§ 6.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu (tekstowe i rysunkowe)
określonego w §1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy,
o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć
przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi,

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu przedstawiony
na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie
przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym
liniami rozgraniczającymi,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje
przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają
przeznaczenia podstawowe,

7) terenie należy rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia
podstawowego, opisanego w tekście planu oraz wyznaczonego
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

8) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą
tereny o różnych funkcjach  lub różnych zasadach zagospodarowania
oraz ulice i drogi publiczne rozumieć,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię,
której nie może przekroczyć ściana /lico/ budynku w kierunku ulicy,
sąsiedniego terenu lub sąsiedniej działki,

10) zabudowie jednorodzinnej – należy rozumieć definicję zawartą
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz.U. Nr 75, poz.690) w §3 pkt2,

11) zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć  obiekty służące
zaspokajaniu potrzeb ludności, oraz obiekty nie wytwarzające dóbr
materialnych na skalę przemysłową tj. wielkotowarową,

12) powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy rozumieć definicję
zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz.U. Nr 75, poz.690) §3 pkt 22,

13) obiektach usługowych nieuciążliwych dla środowiska – należy przez
to rozumieć przedsięwzięcia, które nie są wymienione w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz szczegółowych kryteriów, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć
do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko
(Dz.U. Nr 179, poz.1490),

14) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy rozumieć urządzenia
z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, elektroenergetyki,
gazownictwa, ciepłownictwa, telekomunikacji,

15) tymczasowym użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów – należy
przez to rozumieć dopuszczenie możliwości określonego sposobu
użytkowania terenów do czasu wykorzystania terenu zgodnie z zapisem
planu,

16) inwestycji celu publicznego - należy przez to rozumieć działania
o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym,
wojewódzkim i krajowym) stanowiące realizacje celów określonych
w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

DZIAŁ II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów. Parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów.

§ 7.

 1. Ustala się tereny o podstawowym przeznaczeniu : tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z zakładami usługowymi oznaczone
na rysunku planu symbolem 1MNU, 2MNU, w tym jako:

1) zabudowa obiektami o funkcji mieszkaniowej, łączonej z funkcją
usług nieuciążliwych dla środowiska (głównie w parterach budynków)
lub jako obiekty wolnostojące o funkcji mieszkaniowej lub usługowej,

2) parkingów i garaży wbudowanych w podziemiach lub parterach
budynków mieszkalnych i usługowych.

2. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
oznaczony na rysunku planu symbolem 3MNU jako teren z wieloma
budynkami jednorodzinnymi.

3. Ustala się tereny z przeznaczeniem pod ulice wewnętrzne oznaczone
na rysunku planu symbolami 1 KD, 2 KD i 3 KD.

4. Ustala się następujące zasady zabudowy zagospodarowania terenu:

1) budynek lub zespół budynków należy projektować jako zamkniętą
całość architektonicznie i funkcjonalnie ,

2) maksymalną wysokość zabudowy mieszkaniowej do dwóch
kondygnacji nadziemnych,

3) druga kondygnacja zwieńczona dachem symetrycznym, dwu lub
wielospadowym, o kącie nachylenia połaci dachowych od 350 do 450,

4) wysokość zabudowy dla budynków usługowych wolnostojących -
1 kondygnacja - max. 4,5m do okapu z poddaszem użytkowym
mieszkalnym lub usługowym,

5) poziom podłogi nie wyżej  niż 1,3 m od poziomu terenu,

6) dopuszczalna powierzchnia terenu zabudowanego działki -
max. do 60% jej powierzchni; pozostałą część działki należy
przeznaczyć na zieleń urządzoną, wejścia i dojazdy do budynków
usługowych, miejsca postojowe, obiekty małej architektury i cele
rekreacji przydomopwej; powierzchnia terenu biologicznie
czynnego min. - 15%,

7) projektowane budynki mieszkaniowo-usługowe winny być
usytuowane kalenicą prostopadle do ulicy 2KD,

8) dopuszcza się sytuowanie na działkach budynków gospodarczych
i usługowych wolnostojących po granicy działki budowlanej oraz
w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki, lecz nie mniejszej
niż 1,5m, zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.690 z późn. zm.),

9) lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnych działek.

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 8.

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zaleca się stosowanie  na elewacje materiałów pochodzenia rodzimego,

2) charakter  zabudowy oraz pokryć dachowych zbliżone  do
występujących w sąsiedztwie,

3) zachowanie istniejącej konfiguracji terenu.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 9.

Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, w sposób następujący:

1) ustala się zasady ochrony wód podziemnych polegające na zapewnieniu
jak najlepszej ich jakości poprzez:

a) równoległą realizację z zabudową mieszkaniową i usługową
infrastruktury technicznej (kanalizacyjno - wodociągowej) jako
warunku zachowania równowagi istniejącego stanu zasobów wody
podziemnej i jej czystości.

2) ustala się zasadę iż eksploatacja instalacji powodujących wprowadzenie
gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól
elektromagnetycznych nie powinna powodować przekroczenia
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego wprowadzający
instalację ma tytuł prawny.

3) przestrzeganie na etapie projektowania inwestycji opracowania
raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. Nr 65, poz.627) i rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
(Dz.U. Nr 257, poz.2573).

Rozdział 4

Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 10.

Teren objęty opracowanie planu nie jest objęty ochroną konserwatorską,
nie występują
na nim obiekty zabytkowe i obiekty dóbr kultury.

Rozdział 5

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 11.

Ustala się następujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni
publicznych:

1) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych w oparciu
o stosowanie systemów ujednoliconych,

2) lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej w oparciu
o rozrząd przedstawiony na rysunku planu.

Rozdział 6

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 12.

Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegających
ochronie, ustalone  na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 7

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 13.

Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad scalania
i podziału nieruchomości.

Rozdział 8

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 14.

Na obszarze objętym planem nie ustala szczególnych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

Rozdział 9

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej.

§ 15.

Ustala się zasady budowy systemów komunikacji:

1) 1KD ulica klasy D, o następujących parametrach:

a) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających 8 m,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m od linii rozgraniczających,

c) szerokość jezdni 3m,

2) 2KD ulica klasy D, o następujących parametrach:

a) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających od 8 do 12,5m
ze ścięciem narożnika 5 x 5 m,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m od linii rozgraniczających,

c) szerokość jezdni 3 m.

3) 3KD ulica klasy D, o następujących parametrach:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 8 m ze ścięciem narożników
5 x 5 m,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m od linii rozgraniczających,

c) szerokość jezdni 3m.

§ 16.

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się następujące zasady:

1) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, przemysłowych
i przeciwpożarowych z wodociągu wiejskiego Kleosin z istniejącej
i projektowanej sieci wodociągowej,

2) zasilanie projektowanych przewodów wodociągowych przewiduje
się z istniejącej sieci wodociągowej o przekroju 110 mm w ul. Alberta,

3) dopuszcza się zmianę przebiegu trasy przewodów wodociągowych,
wkreślonych w rysunku planu, na etapie projektu budowlanego
pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym
zagospodarowaniem terenu i zostaną zachowane obowiązujące
w tym zakresie przepisy szczególne,

4) przyłącza poszczególnych obiektów należy realizować zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę urządzeń
wodociągowych,

5) dopuszcza się budowę indywidualnych lokalnych ujęć wody
do czasu zrealizowania projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę
lokalnych ujęć wody do celów gospodarczych wykonanych zgodnie
z warunkami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach
szczególnych.

§ 17.

W zakresie odprowadzenia ścieków i wód opadowych ustala się
następujące zasady:

1) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do projektowanych
kanałów sanitarnych o przekroju 200 mm, wkreślonych na rysunku planu
i w układzie grawitacyjno-pompowym włączenie do istniejącej kanalizacji
sanitarnej we wsi Księżyno.

2) przyłącza poszczególnych obiektów należy realizować zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę urządzeń
kanalizacyjnych.

3) do czasu zrealizowania projektowanych kanałów dopuszcza się i
ndywidualne gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach
z zapewnieniem ich wywożenia do punktu zlewnego w oczyszczalni
ścieków lub utylizację ścieków w przydomowych oczyszczalniach
z lokalizacją w obrębie własnej działki i wykonanych zgodnie
z warunkami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach
szczególnych.

4) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

a) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych szczelnych
powierzchni terenów usługowych, parkingów i dojazdów, o znacznym
stopniu zanieczyszczenia zawiesiną i substancjami ropopochodnymi
przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi powinny odpowiadać
standardom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz.U. Nr 168, poz.1763),

b) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów oraz terenów
o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane
powierzchniowo bezpośrednio do gruntu na własny nieutwardzony
teren w sposób uniemożliwiający spływ tych wód na grunty sąsiednie.

5) zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków nie spełniających
obowiązujących norm.

§ 18.

W zakresie usuwania odpadów stałych ustala się następujące zasady:

a) usuwanie odpadów stałych, systemem zorganizowanym do pojemników,
bądź kontenerów ustawionych na posesji z lokalizacją spełniającą
warunki określone w obowiązujących przepisach dotyczących miejsc
gromadzenia odpadów stałych, zawartych w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz.690) i przekazywanie do unieszkodliwiania zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628
z późn. zm.) z wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów, w tym
odpadów niebezpiecznych i ich odbioru według rozstrzygnięć
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 19.

Ustalenia z zakresu elektroenergetyki:

1) przyjmuje się:

a) trasę przebiegu istniejącej linii SN 15 kV kablowej zasilającą
stację transformatorową nr 33,

b) trasę przebiegu istniejących linii NN kablowych wychodzących
z w/w stacji transformatorowej,

c) lokalizację istniejącej stacji transformatorowej wieżowej
oznaczonej symbolem E na rysunku planu.

2) ustala się:

a) zasilanie w energię elektryczną obiektów na obszarze objętym
planem po:

- zdemontowaniu linii SN 15 kV napowietrznej kolidującej
z zagospodarowaniem terenu wg rysunku planu,

- wybudowaniu odcinka linii SN 15 kV kablowej od stacji
transformatorowej nr 33 do istniejącego kabla SN 15 kV
w ulicy bez nazwy wg rysunku planu,

- przeniesieniu w linie rozgraniczające ulicy Alberta linii kablowej
NN kolidującej z zagospodarowaniem terenu wg rysunku planu,

- zdemontowaniu odcinka linii NN napowietrznej kolidującej
z zagospodarowaniem terenu wg rysunku planu,

- wybudowaniu odcinka linii kablowej NN od ist. w ulicy Alberta
linii NN napowietrznej do stacji transformatorowej nr 33,

- wybudowaniu odcinków linii NN napowietrznej lub kablowej
w liniach rozgraniczających ulice Alberta i bez nazwy wraz
z przyłączami napowietrznymi lub kablowymi w niezbędnym zakresie.

§ 20.

W zakresie ciepłownictwa:

1) ustala się możliwość lokalizacji źródeł ciepła wg rozwiązań własnych
przy preferencji ekologicznych nośników energii.

§ 21.

Ustalenia z zakresu gazownictwa:

1) ustala się:

a) zasilanie obiektów w gaz przewodowy po uprzednim wybudowaniu
odcinków gazociągu średniego ciśnienia od najbliższego ist. gazociągu
średniego ciśnienia,

b) trasę gazociągu średniego ciśnienia w liniach rozgraniczających ulic.

§ 22.

Ustalenia z zakresu telekomunikacji:

1) ustala się:

a) obsługę abonentów na obszarze planu po zrealizowaniu sieci
telekomunikacyjnej od najbliższej istniejącej sieci poza obszarem planu,

b) trasę linii telefonicznej w liniach rozgraniczających ulicę.

Rozdział 10

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów.

§ 23.

Do czasu realizacji inwestycji obszar objęty planem pozostawia się
w dotychczasowym  sposobie użytkowania.

Rozdział 11

Obrona cywilna.

§ 24.

Ustalenia  w zakresie obrony cywilnej:

1) w budynkach mieszkalnych i usługowych należy przewidzieć ukrycia
typu II wykonane przez użytkowników obiektów w okresie podwyższonej
gotowości obronnej RP,

2) na etapie opracowania projektów technicznych o ile obiekt zostanie
zaprojektowany na więcej niż 15 osób należy zaprojektować ,
,Aneks obrony cywilnej” zawierający przystosowanie budynku na ukrycie,
który należy uzgodnić z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

3) oświetlenie ( np. drogi, ulice, dojazdy, budynki itp.) przystosować
do wygaszania.

Rozdział 12

Naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 25.

 Ustala się stawkę procentową  służącą naliczeniu jednorazowej opłaty
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu
w wysokości 0% (słownie zero procent).

Rozdział 13

Ustalenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

§ 26.

1. Ustalenia się w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1) przy realizacji sieci wodociągowej należy przewidzieć na terenach
zabudowanych odpowiednią ilość hydrantów dla celów
przeciwpożarowych sytuowanych w odległości ok. 100 m od siebie,

2) przy projektowaniu obiektów usługowych należy przewidzieć
drogi przeciwpożarowe zapewniające dostęp do tych obiektów,

3) dla projektowanych budynków niemieszkalnych należy przewidzieć
niepalne pokrycia dachów.

2. Przedsięwzięcia dotyczące punktu 1) i 2) powinny być uzgodnione
z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Rozdział 14

Przeznaczenie na cele nierolnicze.

§ 27.

Przeznacza się na cele nierolnicze /dz.nr geod. 175/52-67 o pow. 1,3776ha
gruntów rolnych sklasyfikowanych jako: RIVb o powierzchni 0,3628ha, PsIV
o powierzchni 0,0807ha, RV o powierzchni 0,5694ha, PsV o powierzchni
0,1200ha, B-R V o powierzchni 0,2332ha, N o powierzchni 0,0115ha.

Rozdział 15

Wymagania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 28.

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi
należy projektować zgodnie z:

1) art. 5, rozdz. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz.2016) zapewniające m.in. „poszanowanie występujących w obszarze
obiektu uzasadnionych osób trzecich”.

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z 2002r. z późn. zm.)
zapewniając m.in.:

a) wymagania dotyczące usytuowania budynku na działce
budowlanej /§12/,

b) zachowania odległości między obiektami ze względu na zaciemnianie
i przesłanianie /§13, §60 /,

3) ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz.2086),

4) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny 
odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r.
Nr 43, poz.430).

DZIAŁ III

Przepisy końcowe

§ 29.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 30.

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2005-08-17

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2005-08-17

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2005-08-17