UCHWAŁA Nr XXI/210/05

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 31 marca 2005r.

        w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, części obrębu
geodezyjnego Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.20, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717,
Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492) i art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1266),
stanowi co następuje:

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Juchnowiec Kościelny - cz. wsi Juchnowiec Kościelny, obręb geodezyjny

Juchnowiec Kościelny
w granicach dz.nr geod. 117/2, 117/5-10,
składający się z:

1) części tekstowej planu, stanowiącej treść niniejszej uchwały,

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2.

Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 2 – stwierdzenie zgodności ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Juchnowiec
Kościelny zwanego dalej planem, ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny
uchwalonym uchwałą Nr XXII/176/2000 Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 20 grudnia 2000r.

2) załącznik nr 3 - zawierający listę nieuwzględnionych uwag
do projektu planu,

3) załącznik nr 4 - określający sposób realizacji , zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych Gminy Juchnowiec Kościelny oraz zasady ich finansowania.

DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 3.

1. Plan obejmuje teren następujących działek geod. nr: 117/2, 117/5-10 
o powierzchni 2,8650ha.

2. Przedmiotem planu jest:

a) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu pod:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
   - oznaczone na rysunku planu symbolem MNU,

- tereny ulic - oznaczone na rysunku planu symbolem KD.

3. Ustalenia dotyczą:

1) przeznaczenia terenów, parametrów i wskaźników kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabarytów obiektów
i wskaźników intensywności zabudowy (rozdz.1),

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (rozdz.2),

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (rozdz.3),

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej (rozdz.4),

5) wymagań wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
(rozdz.5),

6) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (rozdz.6),

7) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym (rozdz.7),

8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy (rozdz.8),

9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej (rozdz.9),

10) sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów (rozdz.10),

11) obrony cywilna (rozdz.11),

12) naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem planu (rozdz.12),

13) ustaleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikające
z obowiązujących przepisów (rozdz.13),

14) przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze (rozdz.14),

15) inne przepisy (rozdz.15).

§ 4.

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi
ustaleniami planu:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odniesieniu do nowych budynków,

3) klasyfikacja ulic i dróg gminnych publicznych,

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczające tereny,

5) oznaczenia liniowe projektowanych sieciowych urządzeń infrastruktury
technicznej określają ich orientacyjny do uściślenia w projektach
budowlanych przebieg.

§ 5.

Przeznaczenie terenów pod zabudowę odbywa się na podstawie  uprawnienia
Rady Gminy dotyczącego przeznaczenia terenów rolnych na cele nierolnicze
zgodnie z kompetencjami określonymi w art.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r. Nr121, poz.1266).
W §27 wymienia  się działki i ich powierzchnie przeznaczone w planie
na cele nierolnicze.

§ 6.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu ( tekstowe i rysunkowe)
określonego w § 1uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy,
o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć
przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi,

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu przedstawiony
na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie
przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie,
wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje
przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają
przeznaczenia podstawowe,

7) terenie należy rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia
podstawowego, opisanego w tekście planu oraz wyznaczonego
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

8) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię, oddzielającą
tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania
oraz ulice i drogi publiczne,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię,
której nie może przekroczyć ściana / lico/ budynku w kierunku ulicy,
sąsiedniego terenu lub sąsiedniej działki,

10) zabudowie usługowej należy przez to rozumieć obiekty służące
zaspokajaniu potrzeb ludności,

11) zabudowie jednorodzinnej – należy rozumieć definicję zawartą
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz.U. Nr 75, poz.690) w §3 pkt 2,

12) obiektach usługowych nieuciążliwych dla środowiska – należy przez
to rozumieć przedsięwzięcia, które nie są wymienione w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych kryteriów, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć
do sporządzania raportu o oddziaływaniu
na środowisko (Dz.U. Nr 179, poz.1490),

13) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy rozumieć urządzenia
z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, elektroenergetyki,
gazownictwa, ciepłownictwa, telekomunikacji,

14) tymczasowym użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów – należy przez
to rozumieć dopuszczenie możliwości określonego sposobu użytkowania
terenów do czasu wykorzystania terenu zgodnie z zapisem planu,

15) inwestycji celu publicznego - należy przez to rozumieć działania
o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym,
wojewódzkim i krajowym) stanowiące realizacje celów określonych
w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

DZIAŁ II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów.

§ 7.

1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 MNU,  2MNU, 3MNU,
4MNU
przeznacza się pod zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z zakładami usługowymi  wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami
i zielenią.

2. Zabudowa każdego z terenów, o których mowa w ust.1 może nastąpić
niezależnie, lub poprzez ich wzajemne połączenie /np. dwie sąsiednie /.

3.Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) zabudowa obiektami o funkcji mieszkaniowej:

a) łączonej z funkcją usług nieuciążliwych dla środowiska, głównie
w parterach budynków (dotyczy terenu oznaczonego symbolem 3 MNU
na rysunku planu),

b) jako obiekty wolnostojące o funkcji mieszkaniowej lub usługowej
(dotyczy terenów oznaczonych symbolami 1, 2 i 4 MNU na rysunku
planu),

2) parkingów i garaży wbudowanych w podziemiach lub parterach
budynków mieszkalnych i usługowych,

3) należy projektować budynek lub zespół budynków stanowiących
architektonicznie i funkcjonalnie zamkniętą całość,

4) maksymalną wysokość zabudowy  mieszkaniowej do dwóch kondygnacji
nadziemnych,

5) druga kondygnacja zwieńczona dachem symetrycznym, dwu
lub wielospadowym, o kącie nachylenia połaci dachowych od 350 do 450,

6) wysokość budynków zabudowy  usługowej do 1 kondygnacji
nadziemnej  max. 4,5 m do okapu, z poddaszem użytkowym mieszkalnym
lub usługowym,

7) poziom podłogi parteru nie wyżej niż 1,3 m od poziomu terenu,

8) dopuszczalna powierzchnia terenu zabudowanego działki - max.
do 50% jej powierzchni; pozostałą część działki należy przeznaczyć
na zieleń urządzoną, wejścia i dojazdy do budynków usługowych, miejsca
postojowe, obiekty małej architektury i cele rekreacji przydomowej;
powierzchnia terenu biologicznie czynnego - min. 20%,

9) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych i usługowych
wolnostojących na działkach po granicy działki budowlanej oraz
w odległości mniejszej niż 3m od granicy, lecz nie mniejszej niż 1,5m,
zgodnie z § 12 ust. 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r.
Nr 75, poz.690 z późn. zm.),

10) obiekty zabudowy mieszkaniowo - usługowej winny być
zorientowane kalenicą prostopadle do ulicy Jaśminowej.

4.Ustala się tereny z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne
                oznaczone na rysunku planu symbolem 1KD, 2KD, 3KD,

5.Ustala się teren urządzenia obsługi kanalizacji oznaczony na rysunku
               planu symbolem 5K,

     6.Ustala się teren urządzeń elektroenergetycznych oznaczony na rysunku
              planu symbolem 6E.

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 8.

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zaleca się stosowanie materiałów pochodzenia rodzimego z utrzymaniem
charakteru zabudowy oraz pokryć dachowych zbliżonych do występujących
lokalnie,

2) w zagospodarowaniu działek należy utrzymać istniejącą konfigurację terenu.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 9.

Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, w sposób następujący:

1) ustala się zasady ochrony wód podziemnych i wód powierzchniowych
polegające na zapewnieniu jak najlepszej ich jakości poprzez:

a) równoległą realizację z zabudową mieszkaniową i usługową
infrastruktury technicznej (kanalizacyjno - wodociągowej), jako warunku
zachowania równowagi istniejącego stanu zasobów wód podziemnych
i powierzchniowych oraz ich czystości,

b) zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych
wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu.

2) ustala się zasadę iż eksploatacja instalacji powodujących wprowadzenie
gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól
elektromagnetycznych nie powinna powodować przekroczenia standardów
jakości środowiska poza terenem, do którego wprowadzający instalację
ma tytuł prawny.

3) przestrzeganie na etapie projektowania inwestycji opracowania raportu
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. Nr 65, poz.627) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
(Dz.U. Nr 257, poz.2573).

Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 10.

Teren objęty planem miejscowym nie jest objęty ochroną konserwatorską,
nie występują na nim obiekty zabytkowe i obiekty dóbr kultury współczesnej.

Rozdział 5

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych.

§ 11.

 1. Ustala się, że na obszarze objętym planem w skład przestrzeni publicznych
wchodzą następujące tereny i ulice oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) ulice oznaczone symbolami 1KD, 2KD i 3KD,

2) teren przepompowni ścieków oznaczony symbolem 5K.

2. Ustala się następujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni
publicznych:

3) nakazuje się stosowanie wyłącznie ujednoliconego systemu
oznakowania ulic,

4) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych w oparciu
o stosowanie systemów ujednoliconych,

1)      lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej w oparciu o rozrząd
przedstawiony na rysunku planu.

Rozdział 6

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych
przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się
mas ziemnych.

§ 12.

Na obszarze objętym planem  nie występują tereny lub obiekty podlegające
ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze,
a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem
się mas ziemnych.

Rozdział 7

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 13.

Na obszarze objętym planem nie ustala się  szczegółowe zasad i warunków
scalania i podziału nieruchomości.

Rozdział 8

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§ 14.

 Na obszarze objętym planem nie ustala się szczególnych warunków
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy.

Rozdział 9

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej.

§ 15. Ustala się zasady budowy systemów komunikacji:

1) KD - istniejąca droga powiatowa nr 1497 B:

a) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy 15 m od krawędzi jezdni,

c) istniejąca szerokość jezdni,

2) 1 KD, 2 KD, 3 KD - ulice klasy D

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m ze ścięciem narożników
5x5 m,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy 5m od linii rozgraniczających,

c) szerokość jezdni  m.

§ 16.

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się następujące zasady:

1) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, przemysłowych
i przeciwpożarowych z wodociągu wiejskiego Juchnowiec Kościelny
z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej.

2) zasilanie projektowanych przewodów wodociągowych przewiduje
się z istniejącej sieci wodociągowej o przekroju 110 mm w ul. Jaśminowej,

3) dopuszcza się zmianę przebiegu trasy przewodów wodociągowych,
określone na rysunku planu, na etapie projektu budowlanego pod
warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym
zagospodarowaniem terenu i zastaną zachowane obowiązujące w tym
zakresie przepisy szczególnie.

4) przyłącza poszczególnych obiektów należy realizować zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę urządzeń
wodociągowych,

5) dopuszcza się budowę indywidualnych lokalnych ujęć wody do
czasu zrealizowania projektowanej sieci wodociągowej oraz budowę
lokalnych ujęć wody do celów gospodarczych wykonanych zgodnie
z warunkami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach
szczególnych.

§ 17.

W zakresie odprowadzania ścieków i wód opadowych ustala się następujące
zasady:

1) odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do projektowanych
grawitacyjnych kanałów sanitarnych o przekroju 200 mm z włączeniem ich
do przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie oznaczonym
symbolem 5K i przetłoczenie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej
w ul. Jaśminiowej istniejącymi kanałami do oczyszczalni ścieków
w Juchnowcu Dolnym,

2) zasady przebiegu projektowanych kanałów sanitarnych, wkreślone
na rysunku planu, mogą ulec zmianie na etapie projektu budowlanego
pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym
zagospodarowaniem terenu i zostaną zachowane obowiązujące w tym
zakresie przepisy szczególne,

3) przyłącza poszczególnych obiektów należy realizować zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę urządzeń
kanalizacyjnych,

4) do czasu zrealizowania projektowanych kanałów dopuszcza się
indywidualne gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach
z zapewnieniem ich wywożenia do punktu zlewnego przy oczyszczalni
ścieków lub utylizację ścieków
w przydomowych oczyszczalniach z lokalizacją w obrębie własnej działki
i wykonanych zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących
w tym zakresie przepisach szczególnych.

5) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

a) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych szczelnych
powierzchni terenów usługowych, parkingów i dojazdów, o znacznym
stopniu zanieczyszczenia zawiesiną i substancjami ropopochodnymi
przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi powinny odpowiadać
standardom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz.U. Nr 168, poz.1763),

b) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów oraz terenów
o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane
powierzchniowo bezpośrednio do gruntu na własny nieutwardzony
teren w sposób uniemożliwiający spływ tych wód na grunty sąsiednie.

6) zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków nie spełniających
obowiązujących norm.

§ 18.

W zakresie usuwania odpadów stałych ustala się następujące zasady:

a) usuwanie odpadów stałych, systemem zorganizowanym do
pojemników, bądź kontenerów ustawionych na posesji z lokalizacją
spełniającą warunki określone w obowiązujących przepisach
dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych, zawartych
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) i przekazywanie
ich do unieszkodliwienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.638 z późn. zm.)
z wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów
niebezpiecznych i ich odbioru według rozstrzygnięć Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny.

§ 19.

Ustalenia z zakresu elektroenergetyki

1) przyjmuje się trasę przebiegu istniejącej linii NN napowietrznej zgodnie
z rysunkiem planu.

2) ustala się:

a) zasilanie w energię elektryczną obiektów na obszarze objętym
planem po zrealizowaniu:

- stacji transformatorowej słupowej oznaczonej na rysunku planu
symbolem 6E,

- linii SN 15 kV napowietrznej zasilającej w/w stację transformatorową -
od najbliższej istniejącej linii SN 15 kV - zgodnie z rysunkiem planu,

- linii NN napowietrznej od w/w stacji transformatorowej w liniach
rozgraniczających ulic,
- przyłączy napowietrznych i kablowych z w/w
linii NN,
b) konieczność powiązania istniejącej na tym obszarze sieci
z projektowaną stacją transformatorową poprzez projektowaną sieć
NN na tym obszarze,

c) linię zabudowy od linii SN 15 kV napowietrznej

- 5 m przy przewodach izolowanych,

- 7 m przy przewodach nieizolowanych.

3) Dopuszcza się zmianę trasy proj. linii SN 15 kV, pod warunkiem
zachowania przepisów szczególnych.

§ 20.

Ustalenia z zakresu ciepłownictwa. Ustala się możliwość lokalizacji źródeł
ciepła wg rozwiązań własnych przy preferencji ekologicznych nośników energii.

§ 21.

Ustalenia z zakresu gazownictwa:

1) ustala się:

a) zasilanie obiektów w gaz przewodowy po uprzednim wybudowaniu
odcinków gazociągu średniego ciśnienia ze stacji redukcyjno
 -pomiarowej I0 Lewickie w kierunku wsi Juchnowiec Kościelny,

b) trasę gazociągu średniego ciśnienia w liniach rozgraniczających ulicę.

§ 22.

Ustalenia z zakresu telekomunikacji:

1) ustala się:

a) obsługę abonentów na obszarze planu po zrealizowaniu sieci
telekomunikacyjnej od najbliżej istniejącej sieci poza obszarem planu,

b) trasę linii telefonicznej w liniach rozgraniczających ulicę.

Rozdział 10

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów.

§ 23.

Do czasu realizacji inwestycji obszar objęty planem pozostawia się
w dotychczasowym  sposobie użytkowania.

Rozdział 11

Naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości w związku
 z uchwaleniem planu.

§ 24.

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu dla
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : 1MNU, 2MNU, 3MNU,
4MNU – w wysokości 0% (słownie zero procent).

Rozdział 12

Obrona cywilna.

§ 25.

Na terenie objętym planem ustala się następujące przedsięwzięcia z zakresu OC:

1) w budynkach mieszkalnych i usługowych należy przewidzieć ukrycia
typu II wykonane przez użytkowników obiektów w okresie podwyższonej
gotowości obronnej RP,

2) na etapie opracowania projektów technicznych o ile obiekt zostanie
zaprojektowany na więcej niż 15 osób należy zaprojektować ,,Aneks
obrony cywilnej” zawierający przystosowanie budynku na ukrycie, który
należy uzgodnić z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

3) oświetlenie ( np. drogi, ulice, dojazdy, budynki itp.) przystosować
do wygaszania.

Rozdział 13

Ochrona przeciwpożarowa.

§ 26.

1. Ustalenia się w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1) przy realizacji sieci wodociągowej należy przewidzieć na terenach
zabudowanych odpowiednią ilość hydrantów dla celów przeciwpożarowych
sytuowanych w odległości ok. 100 m od siebie,

2) przy projektowaniu obiektów usługowych należy przewidzieć drogi
przeciwpożarowe umożliwiające dostęp do obiektów,

3) dla projektowanych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych należy
przewidzieć niepalne pokrycia dachów.

2. Przedsięwzięcia dotyczące punktu 1) i 2) powinny być uzgodnione
z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Rozdział 14

Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.

§ 27.

 Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. Przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze ( dz. nr geod. 117/2, 117/5) nie jest wymagane:

1) grunty rolne kl. V, VI w/w dz. - otrzymały zgodę na przeznaczenie na
cele nierolnicze /pismo Nr G.II.74311-5/88 z 1988-03-15/. 

2) grunty rolne kl.IV, III w/w dz. zostały zaopiniowane pozytywnie -
opinia Wojewody Białostockiego Nr GII-74311-22/88 Z 1988-08-15
oraz otrzymały  zgodę Ministra Rolnictwa o Gospodarki Żywnościowej
GZ-ot.0601/05100/68-72/85 z 1985.10.04.

Rozdział 15

Wymagania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 28.

Zgodnie  z art. 65 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne
(Dz.U. Nr 115 z 2001r) zabrania niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych.
Przy przeznaczeniu działek z urządzeniami wodnymi na cele nierolnicze należy
wykonać przebudowę istniejących urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 122
ust. 1, pkt. 3 w/w ustawy na wykonanie lub przebudowę tych urządzeń należy
uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Przed wystąpieniem z wnioskiem do
Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dokumentację
projektową przebudowy urządzeń melioracyjnych łącznie z operatem
wodnoprawnym należy przedłożyć do uzgodnienia do Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ul. Handlowa 6.

§ 29.

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy
projektować zgodnie z:

1) art. 5, rozdz. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016) zapewniające między innymi: „poszanowanie występujących
w obszarze obiektu uzasadnionych osób trzecich”,

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późn. zm.)
zapewniając m.in.:

a) wymagania , dotyczące sytuowania budynku na działce
budowlanej /§12/,

b) zachowania odległości między obiektami ze względu na zaciemnianie
i przesłanianie /§13, §60/,

3) ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086),

4) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

DZIAŁ III

Przepisy końcowe

§ 30.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 31.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2005-08-12

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2005-08-12

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2005-08-12