UCHWAŁA Nr XX/198/05

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 25 lutego 2005r.

        w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2001r. Nr 128,
poz.1401; z 2002r. Nr 147, poz.1231, Nr 167, poz.1372; z 2003r. Nr 80,
poz.719, Nr 122, poz.1143; z 2004r. Nr 29, poz.257, Nr 99, poz.1001,
Nr 152, poz.1597, Nr 273, poz.2703) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny
uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży w ilości 45 punktów.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XVIII/138/96 Rady Gminy w Juchnowcu Dolnym
z dnia 19 sierpnia 1996 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych zmieniona uchwałą Nr XII/108/04
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 12 lutego 2004r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2005-08-09

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2005-08-09

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2005-08-09