UCHWAŁA NR XX/188/05
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 25 lutego 2005r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80,
poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) Rada
Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały
Nr IX/85/03 Rady Gminy z dnia 29 października 2003r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 114, poz.2145)
wprowadza się następujące
zmiany:
1) §13 otrzymuje brzmienie: „Strukturę organizacyjną Rady stanowią:
1) Przewodniczący, 2) 1-3 Wiceprzewodniczących, 3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje stałe, 5) doraźne komisje do określonych zadań.”
2) §25 otrzymuje brzmienie: „Sesję otwiera, prowadzi i zamyka obrady
Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba
zastąpienia go w obradach, jeden z Wiceprzewodniczących Rady.”
3)  §37 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Protokoły numeruje się w kolejności
od początku kadencji cyframi rzymskimi, odpowiadającymi numerowi sesji
w danej kadencji, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku”.
4) w §37 dodaje się ust.3 „Protokoły ewidencjonuje się w spisie spraw w zbiorach
protokołów z sesji rady gminy, który zawiera liczbę porządkową, numer protokołu
i datę odbycia sesji.”
5) w §52 dodaje się ust.5 i 6, które otrzymują brzmienie:
- ust.5 „Opinie i wnioski stanowiące odrębny dokument numeruje się cyframi
arabskimi odpowiadającymi w kolejności: numerowi posiedzenia, kolejnemu
numerowi wydanej opinii w danej kadencji, dwóm ostatnim cyfrom roku
kalenarzowego, w którym posiedzenie się odbywa.”
- ust.6 „Opinia lub wniosek powinna zawierać nazwę Komisji, datę wydania, tytuł,
treść oraz podpis Przewodniczącego posiedzenia.”
6)  §55 ust.5 otrzymuje brzmienie: „Protokoły ewidencjonowane są w spisie spraw
w teczce protokołów z posiedzeń komisji rady, który zawiera liczbę porządkową,
numer protokołu i datę odbycia posiedzenia. Protokoły z posiedzenia komisji
przechowuje pracownik wyznaczony przez Wójta.”
7) §94 otrzymuje brzmienie:
- w ust.1 „Przewodniczący Rady przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w piątki
w godz. 12.00 – 14.00, a w przypadku gdy piątek jest dniem wolnym od pracy,
w następnym dniu roboczym w godz. od 12.00 do 14.00.”
- w ust.2 „Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków
przez Przewodniczącego Rady podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie
ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz siedzibach gminnych
jednostek organizacyjnych.”
8) Dotychczasowy §94 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 otrzymują numerację jako §94
ust. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                       Bożena Ewa Jakończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2005-07-15

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2005-07-15

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2005-07-15