UCHWAŁA Nr XIX/174/2004

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 29 grudnia 2004r.

        w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/140/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 września 2004r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami
w części miejscowości „Ignatki Osiedle”, obręb Kolonia Księżyno
w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 5, lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590; z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz.1568; z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.10 ust.3
i art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139, Nr 41, poz.412, Nr 111, poz.1279; z 2000r.
Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268; z 2001r. Nr 5, poz.42,
Nr 14, poz.124, Nr 1000, poz.1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804,
Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112; z 2002r. Nr 25, poz.253)
Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/140/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
28 września 2004r. wprowadza się następujące zmiany w §3 niniejszej uchwały:

1) dotychczasowy symbol w ust. 1) MW, zastępuje się symbolami: 1.MW,

2) dotychczasowy symbol w ust. 2) MW, zastępuje się symbolami: 1.1.MW,
    1.2.MW, 1.3.MW,

3) po ust.3 dodaje się ust.3a o następującym brzmieniu: 1.MN
    – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zbliźniaczona na terenie
    ogrodów działkowych. Dopuszcza się zabudowę wolnostojącą poprzez
    łączenie działek.

4) skreśla się ust.23.

§ 2  

W rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/140/04
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2004r.
wprowadza się następujące zmiany:

1) w legendzie planu skreśla się zapis oznaczony symbolem MWN
     – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej
     skoncentrowanej,

2) w rysunku planu zmienia się zapis oznaczony symbolem 1.1.UH na teren
    oznaczony symbolem 1.1.UH,UI,

3) symbol 3.1.MN, przy symbolu 1.1UI zastępuje się symbolem 3.2.MN,

4) skreśla się zapisy oznaczone symbolami 1.6.UI i 1.4 UI przy drodze KG
     i oznacza się symbolem 1.5.UI.

5) w legendzie planu zapis oznaczony symbolem 1.1.UI otrzymuje brzmienie:
    zabudowa istniejąca o walorach kulturowych do adaptacji na cele usługowe
    z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

6) w rysunku planu zapis oznaczony symbolem 1.1. UI MN skreślić
     symbol MN,

7) nie opisane dotychczas ciągi pieszo-jezdne, oznacza się symbolem jak
     w punkcie 39 ustalenia w zakresie komunikacji tj. 34 KDx-6.

§ 3

1. Wprowadzone zmiany w §1 i 2 mają na celu zapewnienie zgodności tekstu planu
     z rysunkiem planu.

2. Integralną część uchwały stanowi zamienny rysunek planu.

§ 4

W części uregulowanej niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr XVII/140/04
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2004r.
(publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Nr 155 poz. 2059).

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 6

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy:

Bożena Ewa Jakończuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2005-01-28

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2005-01-28

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2005-01-28