UCHWAŁA Nr XVIII/168/04

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 26 listopada 2004r.

        w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej terminu płatności
oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.
Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203),
art.18 i art.19 pkt.1 lit.d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 96,
poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203,
poz.1966; z 2004r. Nr 92, poz.880, Nr 92, poz.884, Nr 96, poz.959, Nr 123,
poz.1291) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się na terenie gminy Juchnowiec Kościelny opłaty administracyjne
za sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 2.

1. Stawki opłaty za czynności o których mowa w § 1 wynoszą:

1) 10,00zł za 1 stronę wypisu w formacie A4,

2) 20,00zł za 1 stronę wyrysu w formacie A4 i A3,

3) 50,00zł za 1 stronę wyrysu w formacie A2,

4) 100,00zł za 1 stronę wyrysu w formacie A1.

2. Pobierana opłata nie może przekroczyć 199,50zł.

§ 3

Opłata administracyjna płatna jest w kasie Urzędu Gminy w Juchnowcu
Kościelnym przed wykonaniem czynności urzędowej, od której jest pobierana.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XII/109/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
12 lutego 2004r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności
oraz sposobu jej poboru.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2005-01-26

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2005-01-26

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2005-01-26