UCHWAŁA Nr XVIII/167/04

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 26 listopada 2004r.

        w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 96,
poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203,
poz.1966; z 2004r. Nr 92, poz.880, Nr 92, poz.884, Nr 96, poz.959, Nr 123,
poz.1291) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala następujące
zwolnienia w podatku od nieruchomości:

§ 1

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są
     we władaniu osób fizycznych lub prawnych oraz jednostek
     organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o których
      mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

2) budynki i grunty wykorzystywane do celów ochrony przeciwpożarowej,
     działalności sportowej oraz kulturalnej. Zwolnienia, o których mowa
     w ust.1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem
     działalności gospodarczej.

§ 2

Traci moc uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
12 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2005-01-26

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2005-01-26

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2005-01-26