UCHWAŁA Nr XVII/156/04

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 września 2004r.

        w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Solniczki,
 gmina Juchnowiec Kościelny.

 Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz.1203) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1

Nadaje się nazwy ulic we wsi Solniczki, obręb geodezyjny Solniczki:

1) Białostocka – działka nr 212,

2) Osiedlowa – działki nr 219 i 133/3,

3) Leszczynowa – działka nr 143/10,

4) Wiejska – działka nr 214,

5) Polna – działka nr 213,

6) Bukowa – działka nr 133/21 i część działki nr 133/40,

7) Brzozowa – działka nr 133/6,

8) Świerkowa – działka nr 133/11,

9) Klonowa – działka nr 133/18,

10) Sosnowa – część działki nr 133/40.

§ 2

Szkic sytuacyjny ulic stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2005-01-19

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2005-01-19

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2005-01-19