UCHWAŁA NR XVII/140/04

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 września 2004r.

         w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miejscowości  Ignatki Osiedle, obręb geodezyjny kol. Księżyno
w gminie Juchnowiec Kościelny,
pow. białostocki woj. podlaskie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz.78, Nr 141, poz.692; z 1997r. Nr 60,
poz.370, Nr 80, poz.505, Nr 160, poz.1079, z 1998r. Nr 106, poz.668; z 2000r. Nr 12,
poz.136) oraz art.26 i art.10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139, Nr 41, poz.412, Nr 111, poz.1279; z 2000r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268; z 2002r. Nr 5, poz.42, Nr 14, poz.124,
Nr 1000, poz. 1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804; z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 113,
poz.984 i Nr 130, poz.1112) Rada Gmniny Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Przeznacza się grunty rolne kl. RV i VI o łącznej pow. 36,1610ha na cele nierolne. Zgodę
na przeznaczenie gruntów rolnych kl. III o łącznej pow. 1,4900ha wyraził Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Decyzją Nr GZ.tr.051/602-401/2003 z dnia 15 lipca 2003r. Zgodę na
przeznaczenie gruntów rolnych kl. IV o łącznej pow. 22,9661 ha wyraził, z upoważnienia
Wojewody Podlaskiego, Dyrektor Środowiska - Decyzją Nr ŚR.V.77111-24/03 z dnia
15 lipca 2003r. Integralną część Uchwały stanowi wykaz działek przeznaczonych na cele
nierolne, o łącznej powierzchni 60,6171ha (załącznik Nr 1).

§ 2

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami i infrastrukturą
techniczną w miejscowości Ignatki Osiedle, obręb geodezyjny Księżyno w Gminie
Juchnowiec Kościelny w granicach określonych w rysunku planu stanowiącym integralną
część uchwały (załącznik Nr 2)

1)  przeznacza się grunty rolne pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną
    z towarzyszącymi usługami i infrastrukturą techniczną w sposób niekolizyjny z otoczeniem
    i środowiskiem przyrodniczym, wyznaczając w planie nieprzekraczalne linie zabudowy od
    występujących uciążliwości i chronionych walorów przyrodniczych;

2)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym 
     kondygnacja poddaszowa z dachami stromymi. Zalecane poddasze użytkowe na IV-tej
     kondygnacji w mieszkaniach dwupoziomowych lub o zmniejszonej powierzchni użytkowej.
     Intensywność zabudowy 0,5. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna parterowa z
     poddaszem użytkowym z możliwością podpiwniczenia. Poziom posadowienia do 1,50 m
     od poziomu otaczającego terenu. Rozwiązania architektoniczne wymagają uwzględnienia
     tradycji regionalnych w szczególności symetrycznych dachów o nachyleniu połaci
     zbliżonymi do 45º oraz jednakowej kolorystyki pokryć dachowych w przestrzeni
     wyodrębnionych zespołach mieszkaniowych;

3)   linie rozgraniczające tereny ściśle określone wymagają ich uwzględnienia w postępowaniu
     o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Linie rozgraniczające
     terenu j.w. – postulowane – mogą ulegać zmianom w projekcie budowlanym
     zagospodarowania całego obszaru ograniczonego liniami ściśle określonymi. Nieprzekraczalne
     linie zabudowy nie dotyczą elementów małej architektury i urządzeń podziemnych;

4) zachowania wymagają pozostałości zespołu dworsko – ogrodowego objętego
    zainteresowaniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.
    W skład zespołu wchodzą:
   
- budynek dworu,
   
- 2 budynki gospodarcze,
   
- dawny dziedziniec i zieleniec (pomiędzy budynkami gospodarczymi i dworem)
   
- aleja dojazdowa z istniejącym drzewostanem, biegnąca do szosy Białystok-Łapy,
   
- szpaler z istniejącym drzewostanem, biegnący od zarośniętych stawów w kierunku szosy
       Białystok-Łapy.

5) ustala się:

   a)  zakaz zabudowy dawnego dziedzińca i zieleńca,

   b)  pozostawienie w stanie nienaruszonym dawnego cmentarza dworskiego oraz alei
       i szpaleru istniejącego drzewostanu,

   c)   zachowania budynków dworu i gospodarczych z możliwością adaptacji na inne cele
       (usługowo – handlowe).

       - projekty adaptacji, remontów i przebudowy budynków oraz prace pielęgnacyjne 
         drzewostanu wymagają opinii  Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
         w Białymstoku. Dla ewentualnej rozbiórki budynków o wartościach kulturowych
         ustala się obowiązek sporządzenia dokumentacji ewidencyjnej na koszt inwestora,
         zgodnie z instrukcją Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie,
      - w razie ujawnienia przedmiotu o cechach zabytku należy wstrzymać roboty budowlane
         i  powiadomić o tym Zarząd Gminy lub Zarząd Powiatu oraz Państwowego Wojewódzkiego
         Konserwatora Zabytków w Białymstoku. Jednocześnie wykonawcy robót zobowiązani są
         zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty, mogące go uszkodzić lub
         zniszczyć, do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich
         zarządzeń,
     
- minimalną strefę ogólnie dostępną w odległości min. 1,5 m od istniejących cieków wodnych.

6) dopuszcza się:

    - zbliżniaczanie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej za zgodą sąsiada, a także jej 
       podwyższanie do dwóch kondygnacji nadziemnych z poddaszem użytkowym,
   
- maksymalną intensywność zabudowy wolnostojącej w granicach własnej działki-0,3,
   
- lokalizację budynków gospodarczych w, w zabudowie jednorodzinnej w zależności od potrzeb 
      użytkownika, w głębi działek- z zaleceniem ich sytuowania po granicy z podobnymi obiektami
      na działce sąsiedniej,
    
- towarzyszącą zabudowę usługową, w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej,
       z ograniczeniem uciążliwości do granic własnej działki,
 
   - lokalizację obiektu sakralnego na terenie istniejącego cmentarza,
   
- zmianę rozrządu uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczających ulic bez konieczności zmiany
       planu, po pozytywnym uzgodnieniu projektu budowlanego inwestycji z ZUD.

7)  przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzję Starostwa powiatowego
     na wyłączenie gruntów kl. III i IV z produkcji rolnej;

8)  ustala się obowiązek zagospodarowania i uporządkowania terenu przed przystąpieniem
    do użytkowania budynków;

9) do czasu realizacji planu obowiązuje dotychczasowy rolny sposób wykorzystania terenu.

USTALENIA PLANU

Ustalenia w zakresie przeznaczenia oraz warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu.

§ 3

Ustala się symbole przeznaczenia terenów i warunków ich zabudowy:

1) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nawiązującej przestrzennie
              i funkcjonalnie do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy Spółdzielni Mieszkaniowej
              w Kleosinie;

2)  MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

3) MN – istniejąca zabudowa jednorodzinna, w tym objęta ochroną konserwatorską.
            Obowiązują zasady pkt 7 ustaleń ogólnych planu;

4) 2MN – tereny projektowanej zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej w granicach ściśle 
              określonych;

5) 2.1.MN – tereny projektowanej zabudowy j.w. z uwzględnieniem obowiązującej linii
                  zabudowy od terenów istniejących czynnych biologicznie. Ustala się obowiązek
                  adaptacji istniejącej zieleni;

6) 2.2.MN - tereny projektowanej zabudowy j.w. z korektą dotychczasowych podziałów
                  geodezyjnych;
7) 
3MN – tereny projektowanej zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. Dopuszcza się zmianę
               projektowanych granic działek w obszarach określonych liniami ściśle określonymi,
               pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości działek 18,0m;

8) 3.1.MN – tereny projektowanej zabudowy j.w. z uwzględnieniem obowiązującej linii zabudowy 
                  w odległości co najmniej 20,0 m od osi istniejącej linii energetycznej
                  napowietrznej 110 KV;

9) 3.2.MN – tereny projektowanej zabudowy j.w. z uwzględnieniem obowiązującej linii zabudowy
                  od terenów istniejących czynnych biologicznie. Ustala się obowiązek adaptacji zieleni
                  istniejącej. Obowiązują zasady adaptacji zieleni objętej ochroną konserwatorską
                  określone w pkt 7 ustaleń ogólnych planu;

10)  3.3.MN – tereny zabudowy j.w. z korektą dotychczasowych podziałów geodezyjnych
                    i zachowaniem lokalizacji istniejącej przepompowni ścieków oznaczonej
                    symbolem 2Nop;

11) 3.4.MN – tereny zabudowy j.w. z uwzględnieniem obowiązującej linii zabudowy 
                    od terenów istniejących czynnych biologicznie. Ustala się obowiązek adaptacji
                    istniejącej zieleni;

12)  MP, ML – tereny zabudowy pensjonatowej lub letniskowej wymagające częściowej zmiany
                     ukształtowania terenu z uwagi na niski poziom wód gruntowych. Obowiązuje
                    zachowanie maksymalnej ilości istniejącego drzewostanu;

13) 1UH, UI – tereny usług podstawowych o profilu handlowym i innym nieuciążliwym dla
                     otoczenia związanym z bezpośrednią obsługą terenów zabudowy mieszkaniowej
                     wielorodzinnej;

14) 1.1.UH, UI – tereny usług j.w. związanych z bezpośrednią obsługą terenów zabudowy
                         mieszkaniowej jednorodzinnej;

15)  UK – teren istniejącego cmentarza, z możliwością lokalizacji obiektu sakralnego. Obowiązują
              zasady określone w pkt 7 ustaleń ogólnych planu;

16) 1UI – teren projektowanych usług podstawowych nieuciążliwych dla otoczenia związanych 
              z bezpośrednią obsługą projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
              i jednorodzinnej;

17) 1.1.UI – istniejący budynek gospodarczy o walorach zabytkowych. Możliwość adaptacji dla
                   funkcji usługowych lub likwidacji na zasadach określonych w pkt 7 ustaleń
                   ogólnych planu. Dopuszcza się wykorzystanie terenu pod zabudowę mieszkalną
                   jednorodzinną, w szczególności właścicieli usług;

18) 1.2.UI – istniejący zakład usługowy. Ustala się obowiązek zachowania występujących
                   uciążliwości w granicach własnej działki;

19) 1.3.UI – tereny istniejącej nieczynnej kotłowni do wykorzystania na działalność produkcyjną
                   – usługową nieuciążliwą. Ewentualne uciążliwości ograniczone do granic własnej
                   działki. Obowiązuje zachowanie istniejącej stacji elektrycznej kontenerowej;

20) 1.4.UI – tereny istniejących urządzeń technicznych związanych z uzbrojeniem terenu. 
                   Dopuszcza się wykorzystanie terenu na działalność usługową nieuciążliwą
                   dla otoczenia. Obowiązuje zachowanie istniejącej przepompowni ścieków 
                   oznaczonej symbolem 1NOp;

21) 1.5.UI – teren projektowanych usług o profilu niesprecyzowanym. Obowiązuje zachowanie
                   ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki. Dopuszcza się zabudowę
                   mieszkalną właściciela terenu;

22) 1KS – projektowana pętla autobusowa dla obsługi komunikacją miejską;

23) 2KS – teren projektowanej stacji tankowania gazu. Obowiązuje zachowanie strefy
                przed wybuchem Z2;

24)  US – tereny sportowe objęte uchwałami Nr XXXIII/303 i 304/02 Rady Gminy
              w Juchnowcu Kościelnym z dnia 28.06.2002 publikowanymi w Dzienniku Urzędowym 
              Województwa Podlaskiego z 200 r Nr 36, poz.905 i 906;

25) ZDd – projektowane działki rekreacyjno – ogrodnicze nad rzeką Horodnianką, bez prawa
               zabudowy kubaturowej. Dopuszcza się ogrodzenia i elementy małej architektury;

26) ZP – zieleń parkowa z uwzględnieniem ogólnie dostępnych terenów zabaw dla zabudowy
             wielorodzinnej i jednorodzinnej;

27) Ls – adaptowany teren leśny na funkcje rekreacji ogólnodostępnej;

28) W – istniejące zbiorniki wodne adaptowane.

Ustalenia w zakresie komunikacji.

§ 4

1) Ustala obsługę komunikacyjną istniejącymi i projektowanymi drogami i ulicami oznaczonymi
    symbolem K z określeniem:

a)  klas technicznych,
   
- G – główna,
   
- L – lokalna,
   
- D – dojazdowa,

b) szerokości w liniach rozgraniczających,

c) szerokości jezdni,

d)  linii zabudowy:
   
- przykładowe oznaczenia: 4KL-12/6;
   
- 4K – kolejny numer ulicy;
    - L – klasa techniczna ulicy;
   
-  12 – szerokość w liniach rozgraniczających 12 m;
   
-  6 – szerokość jezdni 6 m

2)  Ustala się następujące parametry dróg i ulic miejskich:

 

 

L.p. 

Symbol ulicy

Nazwa ulicy 

Klasa
techniczna
 

Szerokość ulicy,
drogi w liniach
rozgraniczaących
w (m) 

Szerokość
jezdni
w (m) 

Nieprzekraczalne
linie zabudowy w (m)   

mieszkaniowej od
krawędzi jezdni

pozostałej zabudowy
od linii rozgr. (lub od
krawędzi
jezdni)

 1. 1KG obwodnica drogi woj.
Nr 678 Białystok
-Sokoły-Wysokie Maz. 
 G od 39 do 45 jak
pokazano na
rysunku planu
 2x7 30-zabud.jednokond.
i 40-zab.wielokon-
dygnacyjnej 
 20
 2. 2KL leśna w ciągu drogi
powiatowej Nr 14928
Ignatki-Hryniewicze-
Olmonty-Stanisławowo 
 L w istniejących
liniach rozgra-
niczających
 6  15  5
 3. 3KL-15-17/6 Jodłowa  L od 15 do 17 na
odcinku od granicy
opracowania do
ul. 4KL 
 6  15  5
 4. 4KL-12/6 Jeźziecka z przedłuże-
niem od ul. Jodłowej 
 L 12 z wyokrągleniem
załomu trasy łukami
poziomymi R=100m
z normatywnym
poszerzeniem
na łuku 
 6  15  5
 5.  4KL-14/6  projektowana ulica
między Jodłową, a ul.
26KD 
 L 14 z wyokrągleniem
załomów trasy
łukami poziomymi
R1=100m, R2=150m
R3=150m i normaty-
wnymi poszerzenia-
mi na łukach 
 6  15  5
 6. 4KL-14-17/6  projektowana ulica
między ul. 26KD, a ul.
27KD 
 L od 14 do 17 z wy-
okrągleniem załomu
trasy łukiem pozio-
mym R=150m z
normatywnym posze-
rzeniem na łuku
 15  5
 7. 4KL-14/6 projektowana ulica   L 14 z wyokrągleniem
załomu trasy łukiem
poziomym R=300m 
 6  15  5
 8. 5KD-10/5 projektowana ulica   D 10 z placem do 
zawracania jak na
rysunku planu 
 5  8  5
 9. 6KD-10/5  projektowana ulica   D  10 z narożnym ścięciem
linii rozgraniczającej na
zalomie trasy 10x10m
5 z wyokrą-
gleniem
krawędzi i
jezdni łukiem
o promieniu
R=15m 
 8  5
 10. 7KD-10/5  projektowana ulica   D 10 z rozszerzeniem jak
na rysunku planu dla
potrzeb ułożenia
infrastruktury tech. 
wraz z wyokrągeniem
załomu trasy łukiem
poziomym R=100m i
normatywnym
poszerzeniem na łuku 
 8  5
 11.  8KD-10/5  projektowana ulica   D 10 z rozszerzeniem jak
na rysunku planu dla
potrzeb ułożenia infra-
struktury tech. oraz wy-
okrągleniem załomu
trasy łukiem poziomym
R=200m 
 5  8  5
 12. 9KD-10-17/5  Jodłowa między ul. 4KL
i przedłużeniem do ul.
14KD
 D  od 10 do 17 z wyokrą-
gleniem załomu trasy
łukiem poziomym R=70m
i normatywnym posze-
rzeniem na łuku
 5  8  5
 13. 10KD-10/5  projektowana ulica   D 10 z wyokrągleniem za-
łomów trasy łukami
poziomymi R1=R2=30m
i normatywnymi posze-
rzeniami 
 5  8  5
 14. 11KD-10/5  Jeździecka między ul.
4KL a ul. 14KD 
 D  10  5  8  5
 15. 12KD-10/5 projektowana ulica   D  10  5   8  5
 16. 13KDx-6  projektowany ciąg
pieszo-jezdny 
 Dx  6    jak poz.8  5
 17. 14KD-10/5  projektowana ulica   D 10 z wyokrągleniem
załomów trasy łukami
poziomymi R1=70m i
normatywnymi poszerze-
niami oraz R2=200m i
normatywnym poszerze-
niem na łuku R=70m
 5  8  5
 18. 15KD-8/3  projektowana ulica   D  8  3  8   5
 19. 16KD-8/3  projektowana ulica   D 8 z placem do zawraca-
nia 12,5x12,5m
 3  8  5
 20. 17KD-11/5 projektowana ulica   D 11 z wyokrągleniem zało-
mu trasy łukiem pozio-
mym R=100m i norma-
tywnym poszerzeniem
na łuku
 5  8  5
 21. 18KD-8/3  projektowana ulica   D  8   3  8  5
 22. 19KD-8/3  projektowana ulica   D  8  3  8  5 
 23. 20KD-8-10/5/3  projektowana ulica   D 10 z wyokrągleniem za-
łomu trasy łukiem pozio-
mym R=70m i normaty-
wnym poszerzeniem oraz
ścięciem narożnym
10x10m z ul. 22KD
5 z normaty-
wnym posze-
rzeniem na
łuku R=70m
z wyokrąg-
leniem kra-
wędzi jezdni
na skrzyżo-
waniu z ul.
22KD pro-
mieniem
R=15 
 8  5
 24. 21KD-6  projektowany ciąg
pieszo-jezdny 
 D  6  3  8  5
 25. 22KD-10/5 projektowana ulica   D  10 z wyokrągleniem za-
łomów trasy łukami po-
ziomymi R1=70,
R2=100m, R3=70m i
normatywnymi posze-
rzeniami na łukach 
 5    
 26.  23KD-10/5  projektowana ulica   D  10  5  8  5
 27. 24KD-10/5  projektowana ulica   D 10 między ul. 4KL, a ul.
27KD z wyokrągleniem
załomów trasy łukami
poziomymi R1=70m,
R2=70m i normatywny-
mi poszerzeniami na
łukach
 5  8  5
 28. 24KD-12/5  projektowana ulica  D 12 między ul. 27KD, a ul.
30KD z wyokrągleniem
załomu trasy łukiem
poziomym R=100m i
normatywnym poszerze-
niem na łuku 
 5  8  5
 29. 24KD-10/5  projektowana ulica 
między ul. 30KD, a ul.
1KL 
 D  10 między ul. 27KD,a 2KL
z wyokrągleniem zało-
mów trasy łukami pozio-
mymi R1=100m, R2=40m
i normatywnymi posze-
rzeniami oraz R3=250m,
R4=250m i normaty-
wnymi poszerzeniami na
łukach poziomych o pro-
mieniach R1=100m i
R2=40m
 5 8 oraz 30 od granicy
terenów kolejowych
5 oraz 10 do granicy
terenów kolejowych 
 30. 25KD-8/3  projektowana ulica   D  8  3  8  5
 31. 26KD-10/5  projektowana ulica   D 10 z rozszerzeniem jak
na rysunku planu oraz
wyokrągleniem załomu
trasy łukiem poziomym
R=70m i normatywnym
poszerzeniem na łuku 
 5  8  5
 32. 27KD-10/5  projektowana ulica   D  10  5  8  5
 33. 28KD-10/5  projektowana ulica   D  10  5  8  5
 34. 29KD-10/5  projektowana ulica   D 10 z wyokrągleniem za-
łomu trasy łukiem pozio-
mym R=70m i normaty-
wnym poszerzeniem na
łuku
 5  8  5
 35. 30KD-10/5  projektowana ulica   D 10 z normatywnym wy-
okrągleniem załomu trasy
łukiem poziomym R=70m
i normatywnym poszerze-
niem na łuku
 5    
 36. 31KD-10/5 projektowana ulica   D  10   5  8  5
 37. 32KD-8/3  projektowana ulica   D 8  z wyokrągleniem zało-
mu trady łukiem pozio-
mym R=70m z rozsze-
rzeniem do 10 przy
wjeździe na działki i nor-
matywnym poszerze-
niem na łuku 
 3  8  5
 38. 33KD-8-12,5/3 projektowana ulica   D 8 z rozszerzeniem do
10m jak na rysunku
planu
 3  8  5
 39.  34Dx-6  projektowane ciągi
piesz-jezdne
 D 6 z poszerzeniem do 
10m przy wjeździe na 
działki 
 3  8  5

3) rozwiązania techniczne i włączenia do dróg publicznych należy uzgodnić z zarządcami dróg,


4
) ustala się narożne ścięcia linii rozgraniczających na skrzyżowaniach ulic, zgodnie
    z obowiązującymi przepisami. Obecnie w oparciu o § 7.4  rozporządzenia Ministra
    Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie warunków
    technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
    (Dz.U. Nr 43, poz. 430),

5) ustala się następujące wskaźniki i zasady zabezpieczenia miejsc postojowych:

  
- na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową 10÷12 miejsc postojowych
      na 1000 m2 powierzchni użytkowej, w granicach działek wyznaczonych na ten cel,
  
- na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
      – miejsca postojowe na własnych działkach,
  
- na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
      – docelowo 330 miejsc postojowych na 1000 mieszkańców tej zabudowy,
  
- na terenach przeznaczonych pod zakłady produkcyjne – 14÷16 miejsc postojowych
     na 100 zatrudnionych, w granicach  działek wyznaczonych na ten cel.

6) dopuszcza się:

   - zmniejszenie szerokości ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami 26KD, 27KD, 28KD
      i 29 KD w liniach rozgraniczających do 8,0 m. pod warunkiem spełnienia wymogów
     §6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

7) ustala się, że ruch rowerowy odbywał się będzie w ulicach klasy L i D  oraz  ewentualnie,
    ścieżkach ruchu rowerowego w ciągu obwodnicy 1KG;

8) ustala się dla terenów kolejowych, oznaczonych symbolem KK linii Białystok- Czeremcha:

    - klasę techniczną pierwszorzędną,
   
- linie zabudowy:

  a) budynki i budowle mogą być sytuowane w odległości nie mniejszej niż 10,0 m. Od granicy
      obszaru kolejowego, z tym że odległość od skrajnego terenu nie może być mniejsza niż
      20,0 m. Nie dotyczy to budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu
      kolejowego i utrzymania linii kolejowej,

  b) budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być
      usytuowane w odległości zapewniającej zachowanie, w zależności od przeznaczenia
      budynku, dopuszczalnego natężenia hałasu  i wibracji określonego w odrębnych przepisach,
      a w przypadku braku takiego określenia w odległości 30,0 m. od granicy terenów
      kolejowych, z tym że od skrajnego toru 60,0 m. z zastosowaniem rozwiązań technicznych
      w budynkach niwelujących uciążliwości hałasu komunikacyjnego.

9) na etapie decyzji o pozwoleniu na budowę, przy przebudowie i budowie linii kolejowej,
    dróg-wojewódzkiej i powiatowej, należy zwrócić się do Starosty i powiatowego Inspektora
    Sanitarnego z zapytaniem- czy niezbędne jest sporządzenie raportu o wpływie i zakresie
    przedsięwzięcia na środowisko.

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 5

Zasady uzbrojenia terenu w sieć wodociągową.

1) zaopatrzenie w wodę do celów bytowo – gospodarczych, technologicznych
    i przeciwpożarowych z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej zasilanej
    z wodociągu wiejskiego w Ignatkach z włączeniem się do projektowanego przewodu
    wodociągowego
Æ 160 mm ze stacji wodociągowej i istniejącego przewodu
    wodociągowego
Æ 150 mm do Olmont w miejscu przejścia między stawami;

2) adaptację istniejących odcinków przewodów wodociągowych, które znalazły się
    w chodnikach projektowanych ulic i na terenie budownictwa wysokiego, o ile ich stan
    techniczny na to pozwala i nie będą kolidowały z projektowanym zagospodarowaniem
    terenu, a w przypadku niemożliwości wykorzystania ich likwidację i ułożenie nowych;

3) likwidację istniejących przewodów wodociągowych znajdujących się w granicach działek
    budownictwa jednorodzinnego i w jezdniach projektowanych ulic;

4) zasady przebiegu i ułożenie projektowanych przewodów wodociągowych zgodnie
    z przykładowymi rozrządami uzbrojenia w ulicach, pokazanymi na rysunku planu;

5) studnię publiczną z projektowaną lokalizacją na terenach zabudowy wielorodzinnej
    i jednorodzinnej, która powinna spełniać warunki techniczne obecnie określone w
    załączniku do zarządzenia  Nr 2/96 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
    z dnia 21 września 1995 r. SO-807/95 w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania
    publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych
    (MP Nr 59, poz.663) bez oznaczenia na rysunku planu;

6) do czasu realizacji sieci wodociągowej, o której mowa w punktach 1 i 4 dopuszcza się
    budowę lokalnych indywidualnych ujęć wody zgodnie z warunkami określonymi
    w przepisach szczególnych.

§ 6

Zasady uzbrojenia terenu w sieć kanalizacji sanitarnej.

1) odprowadzenie ścieków sanitarnych i technologicznych do kanalizacji sanitarnej miasta
    Białegostoku poprzez projektowane w układzie grawitacyjno – pompowym kanały
    sanitarne z włączeniem się do istniejącej przepompowni ścieków na terenie oznaczonym
    na rysunku planu symbolem 1NO i 2NO;

2) orientacyjne lokalizacje przepompowni ścieków na terenach oznaczonych na rysunku planu 
    
symbolami 3NO, 4NO i 5NO;

3) zasady przebiegu i ułożenie projektowanych kanałów sanitarnych w ulicach zgodnie
    z przykładowymi rozrządami uzbrojenia w ulicach pokazanymi na rysunku planu;

4) zakłada się likwidację istniejących kanałów sanitarnych grawitacyjnych i tłocznych
    w granicach działek budownictwa jednorodzinnego i ułożenie nowych w liniach
    rozgraniczających ulic;

5) dopuszcza się zmianę przebiegu projektowanych tras kanałów sanitarnych
    grawitacyjnych i tłocznych oraz lokalizacji przepompowni ścieków i ewentualną
    rezygnację z przepompowni 4NO i 5NO kosztem ułożenia kanałów sanitarnych na
    większej głębokości w ulicach 24KD, 30KD, 31KD i 32KD oraz większym zagłębieniu
    przepompowni 3NO - pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym
    i projektowanym zagospodarowaniem terenu i zostaną zachowane obowiązujące
    w tym zakresie przepisy szczególne;

6) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, o której mowa w pkt 1, 2, 3 dopuszcza się
    odprowadzenie ścieków sanitarnych z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
    i drobnych zakładów usługowych, do szczelnych zbiorników bezodpływowych
    i wywożenie do punktu zlewnego lub przydomowych oczyszczalni ścieków 
    zlokalizowanych na terenie własnej działki.

7) Wprowadza się zakaz:

- odprowadzania ścieków sanitarnych od kanałów deszczowych.

- odprowadzania ścieków nieoczyszczonych do wód powierzchniowych i ziemi.

 

§ 7

 Zasady odprowadzania wód opadowych.

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  z utwardzonych szczelnych
    nawierzchni terenów przemysłowych, usługowych, zabudowy mieszkaniowej
    wielorodzinnej, ulic i parkingów o znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesiną
    i substancjami ropopochodnymi, do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej
    i przed wprowadzeniem do wód powierzchniowych oczyszczone w taki sposób,
   aby spełniały obowiązujące wymogi ochrony środowiska określone obecnie
   w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków,
   jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
  
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 212, poz. 1799);

2) likwidację istniejących kanałów deszczowych znajdujących się w granicach działek
    budownictwa jednorodzinnego i ułożenie nowych w liniach rozgraniczających ulic;

3) zasady przebiegu i ułożenie projektowanych kanałów deszczowych zgodnie
    z przykładowymi rozrządami uzbrojenia w ulicach, pokazanymi na rysunku planu;

4) dopuszcza się zmianę przebiegu projektowanych tras kanałów deszczowych pod
    warunkiem, że nie będzie to  kolidowało z istniejącym i projektowanym
    zagospodarowaniem terenu i zostaną zachowane obowiązujące w tym zakresie
    przepisy szczególne;

5) jednoznaczne określenie lokalizacji urządzeń podczyszczających na kanałach
    deszczowych nastąpi na etapie projektu budowlanego inwestycji;

6) zkłada się likwidację rowu wodnego od ul. Jodłowej w kierunku zachodnim po ułożeniu
    kanałów deszczowych w tym rejonie, a z istniejącego rowu od ul. Jeździeckiej do
    Jodłowej ujęcie tych wód do kanału deszczowego w ul. Jodłowej;

7) odprowadzenie wód opadowych z terenów: zielonych, działek budownictwa
    jednorodzinnego, bez możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacji deszczowej,
    powierzchniowo na własny nieutwardzony teren lub do urządzeń lokalnych
   (np. doły chłonne, zbiorniki retencyjne) zlokalizowanych w granicach działki.

§ 8

Zasady usuwania odpadów stałych.

1) usuwanie nieczystości stałych systemem zorganizowanym poprzez ustawienie
    na posesjach pojemników bądź kontenerów i wywożenie na urządzone składowiska
    odpadów stałych;

2) lokalizację pojemników i kontenerów na odpady stałe zgodnie z warunkami określonymi
    w obowiązujących przepisach dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych
    obecnie zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich
    usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690);

3) wprowadzenie selektywnej  zbiórki odpadów wraz z organizacją systemu zbiórki
    i odbioru odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych
    i zakładach usługowych według rozstrzygnięć Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 9

 Zaopatrzenie w energię elektryczną.

1) W zakresie istniejących liniowych urządzeń elektroenergetycznych przyjmuje się:

- trasę linii napowietrznej WN 110kV relacji GPZ „NAREW” – GPZ1 Białystok,

- trasę linii napowietrznej SN 15kV wraz z odgałęzieniami relacji: Łapy – RPZ-5
   Białystok (2 linie), RPZ-5 – Hryniewicze,

- Trasy linii NN napowietrznej i kablowych nie kolidujących z planowanym
   zagospodarowaniem terenu.

2) w zakresie istniejących urządzeń elektroenergetycznych utrzymuje się lokalizację
    stacji transformatorowych słupowych i wnętrzowych na całym obszarze planu;

3) zakłada się demontaż istniejących urządzeń elektroenergetycznych SN 15kV i NN
    kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu;

4) ustala się rezerwę terenu pod:

- projektowane stacje transformatorowe słupowe na terenach zabudowy MN
  zgodnie z rysunkiem planu,

- projektowane stacje transformatorowe słupowe bądź kontenerowe na terenach
  zabudowy MW. Lokalizacja stacji do ustalenia na etapie projektów budowlanych
  inwestycji,

- projektowane linie SN 15kV napowietrzne i kablowe zgodnie z rysunkiem planu
  i rozrządem infrastruktury,

- projektowane linie NN napowietrzne i kablowe w liniach rozgraniczających ulic
  bez oznaczenia na rysunku planu, zgodnie z projektowanym rozrządem uzbrojenia.
  Dopuszcza się zmianę linii napowietrznych na kablowe-w uzgodnieniu z rejonem
  energetycznym Białystok Teren oraz lokalizacji linii SN 15kV i stacji
  transformatorowych, na etapie projektu budowlanego inwestycji, pod warunkiem
  że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem
 terenu i zachowane będą obowiązujące w tym zakresie przepisy szczególne.

5) ustala się lokalizację linii NN napowietrznych i kablowych w liniach rozgraniczających
    ulic zgodnie z projektowanym rozrządem uzbrojenia. Dopuszcza się zmianę linii
    napowietrznych na kablowe-w uzgodnieniu z rejonem energetycznym Białystok
    Teren na etapie projektu budowlanego inwestycji;

6) ustala się następujące warunki zabudowy od istniejących urządzeń
    elektroenergetycznych:

- odległość od linii napowietrznej WN 110 kV – nie mniej niż 14,5 m od skrajnego
  przewodu linii dla budynków mieszkalnych i 4 m dla budynków niemieszkalnych,

- odległość od linii napowietrznej SN 15kV – 7 m od osi linii przy linii wykonanej
   przewodem nieizolowanym i 5 m przy linii z przewodami izolowanymi.

- odległość nasadzeń drzew: od linii napowietrznych do 1 kV – 2 m; od linii
   napowietrznych SN 15 kV – 5 m od osi linii; od linii WN 110 kV napowietrznej
   – 8,5 m (od osi linii).

7) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami
    elektroenergetycznymi należy je przebudować na koszt inwestora inwestycji
    podstawowej, a o warunki przebudowy wystąpić do właściwego Rejonu
    Energetycznego ZEB S.A.;

8) istniejące urządzenia elektroenergetyczne, tam gdzie to wynika z przepisów
    szczególnych, należy dostosować do nowych warunków pracy (uziemienia, obostrzenia)
   na koszt inwestora inwestycji podstawowej;

9) w zakresie przejść kablami energetycznymi przez pasy drogowe inwestor winien uzyskać
    zgodę właściwego organu zarządzającego drogą na zajęcie pasa drogowego dróg i ulic
    określając sposób przejścia przez pasy jezdne (przecisk, przekop itp.);

10) sieci elektroenergetyczne należy realizować zgodnie  z ustawą z dnia 10.04.1997r.
     „Prawo energetyczne” z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

§ 10

Zasady zaopatrzenia w gaz ziemny.

1) ustala się zaopatrzenie w gaz przewodowy gazociągiem średniego (dla MN) i niskiego
    ciśnienia (dla MW) z istniejącej w pobliżu sieci gazowniczej tj gazociągu DN 125,
    w drodze wojewódzkiej Nr 678, na warunkach określonych przez Mazowiecką Spółkę
    Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Białostocka;

2) na terenach zabudowy MN ustala się lokalizację gazociągu średniego ciśnienia w liniach
    rozgraniczających ulic, zgodnie z projektowanym rozrządem ulic;

3) na terenach zabudowy MW zakłada się możliwość budowy gazociągu średniego
    i niskiego ciśnienia oraz stacji redukcyjno – pomiarowej IIº na warunkach określonych
    w przepisach szczególnych. Ustalenie lokalizacji w/w urządzeń na obszarze MW będzie
    możliwe na etapie wykonywania projektów budowlanych.

§ 11

Zasady zaopatrzenia w ciepło.

1) lokalizacja źródeł ciepła wg rozwiązań własnych przy preferencji ekologicznych
    nośników energii (gaz, olej opałowy, energia elektryczna, biomasa itp.) Dotyczy
   to zarówno zabudowy wielorodzinnej jak i jednorodzinnej;

2) lokalizacja sieci ciepłowniczej na terenach zabudowy wielorodzinnej warunkowana
    zachowaniem przepisów szczególnych obowiązujących w tym zakresie.

§ 12

Zasady rozwiązań telekomunikacyjnych.

1) w zakresie systemu telekomunikacji przewodowej przyjmuje się lokalizację istniejących
    urządzeń, które nie kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu;

2) zakłada się demontaż i przebudowę istniejących urządzeń telekomunikacyjnych,
    kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu;

3) zakłada się obsługę telekomunikacyjną na przedmiotowym obszarze z istniejącego
    systemu po dostosowaniu go do nowych potrzeb odbiorców;

4) ustala się warunki realizacji nowych i modernizacji istniejących urządzeń
    telekomunikacyjnych na warunkach określonych w przepisach szczególnych:

- sieć napowietrzna i podziemna może być realizowana w liniach rozgraniczających
   ulic na wg projektowanego rozrządu uzbrojenia,

- w zakresie przejść kablami telekomunikacyjnymi przez pasy drogowe inwestor
   winien uzyskać zgodę właściwego organu zarządzającego drogą na zajęcie pasa
   drogowego dróg i ulic oraz określić sposób przejścia przez pasy jezdni
   (przecisk, przekop).

§ 13

Ustalenia dotyczące obrony cywilnej.

1) ustala się obowiązek wykonania przez mieszkańców w budynkach na własnych
    działkach ukryć typu II, w okresie podwyższonej gotowości obronnej państwa
    we własnym zakresie;

2) ustala się obowiązek wykonania awaryjnych studni wody pitnej w zabudowie
    wielorodzinnej i jednorodzinnej;

3) system wygaszania i zaciemniania oświetlenia zewnętrznego oraz alarmowania
    wg planu obrony cywilnej gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 14

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska. W celu zminimalizowania negatywnego
oddziaływania inwestycji określonych planem na środowisko przyrodnicze przestrzegać
należy jego ustaleń polegających na:

1) zaopatrzeniu użytkowników w wodę z wodociągu gminnego;

2) obioru ścieków sanitarnych do kanalizacji gminnej;

3) w przypadku zastosowanie urządzeń indywidualnych zaopatrzenia w wodę
    i odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się obowiązek uzyskania pozwolenia
    na użytkowanie tych urządzeń zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

4) gromadzeniu odpadów stałych w pojemnikach na każdej działce i ich usuwaniu
    systemem zorganizowanym;

5) utwardzeniu i wyprofilowaniu nawierzchni dróg i parkingów;

6) kompleksowym zagospodarowaniu terenów po zakończeniu budowy przed
    oddaniem obiektów do użytkowania;

7) opiniowaniu przedsięwzięć budzących wątpliwości organów architektoniczno
    – budowlanych przez właściwą komisję urbanistyczno – architektoniczną.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

W przypadku zbywania nieruchomości położonych na terenie objętym niniejszym planem
właściciel zobowiązany jest wnieść do budżetu gminy Juchnowiec Kościelny opłatę
jednorazową w wysokości 30% w stosunku do wzrostu wartości tych nieruchomości 
wyniku uchwalenia planu, pomniejszoną o zwaloryzowaną wartość nakładów poniesionych
przez właścicieli nieruchomości w okresie pomiędzy uchwaleniem planu a zbyciem
nieruchomości.

§ 16

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2004-12-28

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2004-12-28

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2004-12-28