UCHWAŁA Nr XIII/128/04
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 29 kwietnia 2004r.

 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych,
gimnazjach i przedszkolu
w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie art.42, ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r.
Nr 1118, poz.1112, 137, poz.1304, Nr 203, poz.1966, Nr 213, poz.2081) Rada Gminy uchwala
co następuje:

§ 1

Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjach
oraz przedszkolu obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin z zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42, ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela
tygodniowo wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w poniższej tabeli:

L.p.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum
i przedszkola liczącego:

·                  Do 4 oddziałów,

·                  5 - 6 oddziałów,

·                  7 – 8 oddziałów,

·                  9 - 16 oddziałów,

·                  17 i więcej oddziałów.

 

 

12

10

8

5

3

2.

Wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum
i przedszkola liczącego:

·                              7 – 8 oddziałów,

·                              9 – 16 oddziałów,

·                              17 i więcej oddziałów.

 

 

12

9

7

3.

Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem:

·                  do 30 wychowanków,

·                  od 31 do 80 wychowanków,

·                  od 81 do 120 wychowanków,

·                  powyżej 120 wychowanków.

 

20

16

14

12

 

§ 2

Wymiar zajęć ustalany zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje
on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono
nauczycielowi zastępstwo.

§ 3

Wójt Gminy w uzasadnionych przypadkach zwalnia dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjów,
przedszkola od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania placówki powoduje znaczne powiększenia
zadań dyrektora.

§ 4

1. Dyrektor szkoły może wykonywać pracę w zwiększonym tygodniowym wymiarze zajęć
maksymalnie o 6 godzin.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora, Wójt Gminy może zwiększyć
tygodniowy wymiar zajęć do 2 godzin powyżej liczby określonej w pkt 1.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXV/330/02 z dnia 9 października 2002r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

  Stanisław Cydzik

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2004-07-14

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2004-07-14

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2004-07-14