UCHWAŁA NR II/5/06

RADY GMINY  JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 5 grudnia 2006r.

 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy  Juchnowiec Kościelny

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858),
Rada Gminy Juchnowiec Kościelny
uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego
Nr PN.II.B.G.0911/157/06 z dnia 26 września 2006r. wprowadza się zmiany w Regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 2. W rozdziale I „Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo
wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
w § 10 pkt. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) lit. a) otrzymuje brzmienie:

- „pobiera wodę przy celowo uszkodzonych wodomierzach lub urządzeniach
pomiarowych;”

2) lit. c) otrzymuje brzmienie:

- „jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach
prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;”

3) lit. g) otrzymuje brzmienie:

- „odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące
po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;”

§ 3. W rozdziale 2 „Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług”
 § 22 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

- „O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o
miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody, Przedsiębiorstwo
zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta Gminy oraz Odbiorcę usług, co
najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia
odbioru ścieków.”

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Cydzik

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Roszkowska

Wprowadzający: Ewa Roszkowska

Data wprowadzenia: 2007-06-21

Modyfikujący: Ewa Roszkowska

Data modyfikacji: 2009-01-28

Opublikował: Ewa Roszkowska

Data publikacji: 2007-06-21