UCHWAŁA NR II/5/10
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 9 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny.


Na podstawie art.18, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327 Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/85/03 Rady Gminy z dnia 29 października 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003r. Nr 114, poz.2145) zmienionego uchwałami: uchwałą Nr XX/188/05 z 25 lutego 2005r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2005r. Nr 64, poz.857), uchwałą Nr IV/14/07 z dnia 26 stycznia 2007r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2007r. Nr 36, poz.305), uchwałą Nr V/23/07 z dnia 15 lutego 2007r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2007r. Nr 57, poz.467), uchwałą Nr XIII/76/07 z dnia 26 października 2007r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2007r.  Nr 247, poz. 2549) wprowadza się zmianę w §94 ust.1, który  otrzymuje brzmienie:
- „Przewodniczący Rady przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godz. 14.00 – 16.00, a w przypadku gdy czwartek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym w godz. od 14.00 do 16.00.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2010-12-28

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2010-12-28

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2010-12-28