UCHWAŁA NR VI/50/11
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 10 maja 2011r.

w sprawie ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230), art.7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008; z 2006r. Nr 144, poz.1042; z 2008r. Nr 223, poz.1464; z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz.666, Nr 92, poz.753, Nr 215, poz.1664; z 2010r. Nr 47, poz.278; z 2011r. Nr 5, poz.13) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do wyłapywania oraz transportu bezdomnych zwierząt, w tym:
a) atestowane urządzenia i środki, przy pomocy, których zwierzęta będą wyłapywane, nie stwarzając zagrożenia dla ich życia i zdrowia,
b) samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:
- odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych klatek, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,
- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływem czynników atmosferycznych,
- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,
- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny.
2) zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną wyłapywanym zwierzętom;
3) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;
5) posiadać tytuł prawny do nieruchomości stanowiącej miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska;
6) przedsiębiorca nie prowadzący schroniska dla zwierząt, powinien posiadać zawartą z prowadzącym schronisko umowę o niezwłoczne przyjmowanie wyłapanych, bezdomnych zwierząt.
2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. l powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami dołączonymi do wniosku o uzyskanie zezwolenia w formie oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego;
2) umowa kupna - sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w ust.1 pkt.1;
3) umowa o współpracy z weterynarzem;
4) umowa o świadczenie usług, jeżeli takie były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub oświadczenie, iż takich umów nie zawierał ubiegający się o zezwolenie;
5) umowa lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania przez przedsiębiorcę nieruchomością, o której mowa w ust. 1 pkt. 5;
6) oświadczenie o posiadanych kadrach, w tym:
a) kierowcy i konwojenci zatrudnieni przy transporcie zwierząt, winni posiadać zaświadczenia potwierdzające ich kwalifikacje niezbędne przy transporcie zwierząt, wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zatrudnienia tych osób,
b) pracownicy mający kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami, nie mogą być karani z art.35, art. 37 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
7) oświadczenie o posiadaniu środka transportu, dopuszczonego decyzją powiatowego lekarza weterynarii do użytku w transporcie zwierząt, oznakowanego nazwą i adresem przedsiębiorcy;
8) oświadczenie o posiadaniu urządzeń i środki do wyłapywania zwierząt, nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadających im cierpień.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;
2) posiadać potencjał kadrowy i techniczny, zapewniający stałe świadczenie usług;
3) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której ma być prowadzona działalność;
4) udokumentować posiadanie pomieszczeń, urządzeń i obiektów niezbędnych do prowadzenia działalności, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt oraz:
a) ujęcia wody lub podłączenia obiektu do sieci wodociągowej,
b) zbiornika bezodpływowego lub podłączenia obiektu do sieci kanalizacyjnej,
c) urządzeń do gromadzenia odchodów zwierzęcych;
5) zapewnić przetrzymywanym zwierzętom opiekę weterynaryjną.
2. Do wniosku należy dodatkowo dołączyć:
1) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
2) oświadczenie o posiadanych kadrach, w tym:
a) kierowcy i konwojenci zatrudnieni przy transporcie zwierząt, winni posiadać zaświadczenia potwierdzające ich kwalifikacje niezbędne przy transporcie zwierząt, wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zatrudnienia tych osób,
b) pracownicy mający kontakt ze zwierzętami nie mogą być karani z art. 35, 37 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
3) decyzję powiatowego lekarza weterynarii nadający weterynaryjny numer identyfikacyjny, nadany w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
4) oświadczenie o posiadaniu środka transportu, dopuszczonego decyzją powiatowego lekarza weterynarii do użytku w transporcie zwierząt, oznakowanego nazwą i adresem przedsiębiorcy;
5) oświadczenie o posiadaniu urządzeń i środki do wyłapywania zwierząt, nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadających im cierpień;
6) umowa lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania przez przedsiębiorcę nieruchomością, o której mowa w ust. l pkt. 3;
7) umowę o współpracy z weterynarzem.
3. Spełnienie powyższych wymagań, przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie do składanego wniosku oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać potencjał kadrowy i techniczny zapewniający state świadczenie usług;
2) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części;
3) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność;
4) udokumentować posiadanie urządzeń i obiektów niezbędnych do prowadzenia działalności, a w szczególności:
a) chłodni do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,
b) miejsca magazynowania środków dezynfekcyjnych,
c) środków do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,
d) narzędzi do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
2) oświadczenie o posiadanych kadrach oraz potencjale technicznym;
3) umowę lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania przez przedsiębiorcę nieruchomością, o której mowa w ust. l pkt. 3.
3. Grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części, może być zlokalizowane tylko na terenie przewidzianym w planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na ten cel.
§ 4. 1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać potencjał kadrowy i techniczny, zapewniający stałe świadczenie usług;
2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na którym ma być prowadzona działalność;
3) udokumentować posiadanie urządzeń i obiektów niezbędnych do prowadzenia działalności, a w szczególności:
a) chłodni do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,
b) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych,
c) miejsca magazynowania środków dezynfekcyjnych,
d) miejsca magazynowania pozostałości po spaleniu.
2. Do wniosku należy dodatkowo dołączyć:
1) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
2) oświadczenie o posiadanych kadrach oraz potencjale technicznym;
3) umowę lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania przez przedsiębiorcę nieruchomością, o której mowa w ust. l pkt. 3.
3. Spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części, może być zlokalizowana tylko na terenie przewidzianym w planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na ten cel. Teren spalarni winien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
4. Jeśli przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zamierza przewozić zwłoki zwierzęce lub ich części, winien udokumentować posiadanie pojazdów do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części dopuszczonych do użycia przez powiatowego lekarza weterynarii.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2011-07-06

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2011-07-06

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2011-07-06