UCHWAŁA NR VI/47/11
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 10 maja 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.


Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091 , Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz.1618; z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz.857, Nr 148, poz.991) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/206/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, zmienionym uchwałą, Nr XXIV/174/08 z dnia 24 września 2008r. zmieniającą uchwalę w sprawie określenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 pkt. 7, otrzymuje brzmienie „GOPS” – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym
2) w §7 w ust.4 w miejsce wyrazów „Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny” wpisuje się wyrazy „Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym”;
3) w §9 w ust.1 w miejsce wyrazów „Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny” wpisuje się wyrazy „Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”;
4) w § 18 w ust.1 w miejsce wyrazów „Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny” wpisuje się wyrazy „Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”;
5) w Załączniku Nr 1 i Nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w miejsce wyrazów: ”Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny” wpisuje się: ”Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2011-07-06

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2011-07-06

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2011-07-06