UCHWAŁA NR VI/46/11
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia  10 maja 2011r

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.


Na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146 ,Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) oraz art.90m ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788 , Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz.1618; z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz.857, Nr 148, poz.991) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po  upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2011-07-06

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2011-07-06

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2011-07-06