UCHWAŁA NR VI/42/11
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 10 maja 2011r.

w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz.473, Nr 115, poz.793, Nr 176, poz.1238; z 2008r. Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 144, poz.1175; z 2010r. Nr 47, poz.278, Nr 127, poz.857) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny nie może być prowadzona:
a) na targowiskach,
b) w obrębie przystanków komunikacji publicznej,
c) na stadionach i innych obiektach sportowych.

§ 2. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych nie może być prowadzona w bezpośredniom sąsiedztwie:
a) szkół i przedszkoli,
b) placówek  opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych,
c) obiektów sakralnych i cmentarzy.

§ 3. Za bezpośrednie sąsiedztwo w rozumieniu niniejszej uchwały rozumie się odległość nie mniej niż 50m mierzoną wzdłuż osi dróg publicznych wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych od drzwi wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektu chronionego.

§ 4. Dopuszcza się odstępstwo od ustaleń zawartych w §1, w przypadku:
a) wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zgodnie z art.181 ust.1 ustawy na terenie stadionów i wiejskich boisk sportowych,
b) miejsc mających wydzielony, niezależny od funkcji obiektu dostęp komunikacyjny.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 6. Traci moc uchwała Nr II/24/02 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2011-07-06

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2011-07-06

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2011-07-06