UCHWAŁA NR IV/31/11
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą
jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 40 ust.3, 4, 5, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r Nr 19, poz.115; z 2007r. Nr 23, poz.136, Nr 192 poz.1381; z 2008r. Nr 54, poz. 26, Nr 218, poz.1391, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 19, poz.101, Nr 86, poz.720, Nr 168, poz.1323; z 2010r. Nr 106, poz.675, Nr 152, poz.1018, Nr 225, poz.1466) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, której zarządcą jest Wójt Gminy Juchnowiec, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. Przy ustaleniu stawek, o których mowa w §1 niniejszej uchwały uwzględnia się:
1) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego,
2) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni,
3) rodzaj zajęcia pasa drogowego,
4) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

§ 3. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

Element pasa drogowegoStawka
przy zajęciu jezdni do 20% szerokości1,50zł
przy zajęciu jezdni powyżej 20% szerokości5,00zł
przy całkowitym zajęciu jezdni10,00zł


2. Stawki określone w ust.1 stosuje się do zajęcia wszystkich elementów pasa drogowego.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

Element pasa drogowegoRodzaj urządzenia
poza jezdniąsieć wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna - 0,10zł
poza jezdniąsieć gazowa, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna - 25,00zł
w jezdniwszystkie urządzenia infrastruktury technicznej - 30,00zł
na drogowych obiektach inżynierskichwszystkie urządzenia infrastruktury technicznej - 100,00zł


2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczona jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 5. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych (np. kioski, sklepy) niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę 0,50 zł za każdy dzień zajęcia.
2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy ustala się stawkę 1,00 zł za każdy dzień zajęcia za 1 m2 powierzchni reklamy.

§ 6. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1 pkt 1-3 niniejszej uchwały ustala się następującą stawkę 1,50 zł za każdy dzień zajęcia.

§ 7. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIII/79/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 października 2007r.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2011-07-06

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2011-07-06

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2011-07-06