UCHWAŁA NR IV/21/11
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) w związku z art.5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873, z 2004r. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz.1203 i Nr 210 poz.2135, z 2005r. Nr 155 poz.1298 i Nr 169 poz.1420, z 2006r. Nr 175 poz.1462, Nr 249 poz.2104 i Nr 94 poz.651, z 2008r. Nr 209 poz.1316, z 2009r. Nr 22 poz.120, Nr 19 poz.100 i Nr 157 poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz.146) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Konsultacje z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej łącznie podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwane dalej Konsultacjami, przeprowadza się po zamieszczeniu ogłoszenia o przeprowadzeniu Konsultacji przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:
1) cel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4) formy Konsultacji.
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu Konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na Portalu Internetowym www.juchnowiec.gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 2. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych form:
1) otwarte spotkanie z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w § 1 ust.1,
2) zamieszczając na Portalu Internetowym www.juchnowiec.gmina.pl lub na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny projektu aktu prawa miejscowego wraz z formularzem zgłaszania opinii z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą pisemną lub elektroniczną na wskazany adres e-mail.
2. Z przeprowadzonych Konsultacji sporządza się protokół końcowy.
3. Termin na wyrażanie opinii przez przedstawicieli podmiotów, o których mowa w § 1 ust.1, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia projektu, bądź zamieszczenia ogłoszenia o którym mowa w ust.1 pkt 2.

§ 3. 1. Opinie i uwagi przedstawicieli podmiotów zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są do Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny.
2. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny zamieszczane są na Portalu Internetowym  www.juchnowiec.gmina.pl , nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 5. Traci moc uchwała Nr L/355/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2010r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakończuk


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2011-06-30

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2011-06-30

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2011-06-30