UCHWAŁA NR III/18/10
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, Poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, poz.146, Nr 106, poz.675), art.14a ust.1 i ust.1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658, z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz.1618, z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 148, poz.991, Nr 127, poz.857) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny następującą sieć publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których dzieci sześcioletnie będą realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne:
1) Przedszkole w Kleosinie,
2) Przedszkole Samorządowe w Juchnowcu Górnym wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym,
3) Punkt Przedszkolny w Księżynie,
4) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Adolfa Kaweckiego w Bogdankach,
5) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie,
6) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym;
7) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/120/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 kwietnia 2004roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy Juchnowiec Kościelny.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2011-01-07

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2011-01-07

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2011-01-07