UCHWAŁA NR III/17/10
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.


Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 i art.18 ust.1 i ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675) art.14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz.1618, z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 148, poz.991, Nr 127, poz.857) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. Uzupełnia się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny o inne formy wychowania przedszkolnego, poprzez utworzenie Punktu Przedszkolnego w Księżynie.

§ 2. Nadaje się Organizację Punktu Przedszkolnego w Księżynie, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Punkt przedszkolny działa przez okres realizacji projektu „Kubusiowe Przedszkole w Księżynie”, czyli od 1 listopada 2010r. do 31 października 2012r.

§ 4. Działalność Punktu Przedszkolnego w Księżynie będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2010r.

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakończuk

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2011-01-07

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2011-01-07

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2011-01-07