UCHWAŁA NR XV/147/2012
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 12 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457;z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011r.
Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281) oraz art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r.Nr 13 poz.123; z 2002r. Nr 41 poz.364; z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 162 poz.1568, Nr 213 poz.2081; z 2004r. Nr 11 poz.96, Nr 261 poz.2598; z 2005r. Nr 131 poz.1091, Nr 132 poz.1111; z 2006r. Nr 227 poz.1658; z 2009r. Nr 62 poz.504; z 2011r. Nr 207 poz.1230) oraz art.2, art.8 ust.2 pkt 2, art.10, art.11 ust.1 i 2, art.18 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997r. Nr 85 poz.539; z 1998r. Nr 106 poz.668;z 2001r. Nr 129 poz.1440; z 2002r. Nr 113 poz.984; z 2004r. Nr 230 poz.2390; z 2006r. Nr 2230 poz.1600, z 2011r. Nr 112 poz.654, Nr 207 poz.1230) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny:
1) Nr V/18/07 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym (Dz. Urz. Woj. Pod. Z 2007r. Nr 57, poz. 466),
2) Nr VII/37/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym (Dz. Urz. Woj. Pod. Z 2007 r. Nr 106, poz. 954).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakończuk

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2012-04-19

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2012-04-19

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2012-04-19