UCHWAŁA NR XV/146/2012
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457;z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011r.Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281) oraz art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r.Nr 13 poz.123; z 2002r. Nr 41 poz.364; z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 162 poz.1568, Nr 213 poz.2081; z 2004r. Nr 11 poz.96, Nr 261 poz.2598; z 2005r. Nr 131 poz.1091, Nr 132 poz.1111; z 2006r. Nr 227 poz.1658; z 2009r. Nr 62 poz.504; z 2011r. Nr 207 poz.1230) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje :

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny:
1) Nr V/17/07 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Juchnowcu Kościelnym (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2007r. Nr 57, poz.465),
2) Nr VII/38/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Juchnowcu Kościelnym na Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007 r. Nr 106, poz. 955).
3) Nr XI/101/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Juchnowcu Kościelnym na Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz nadania statutu Ośrodkowo Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011r. Nr 277 poz.3363).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakończuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2012-04-19

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2012-04-19

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2012-04-19