UCHWAŁA NR XV/145/2012
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 12 kwietnia 2012r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych, drogi Stanisławowo - Halickie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115, Nr 23, poz.136, Nr 192, poz.1381; z 2008r. Nr 54, poz.326, Nr 218, poz.1391, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 19, poz.101, Nr 86, poz.720, Nr 168, poz.1323; z 2010r. Nr 106, poz.675, Nr 152, poz.1018, Nr 225, poz.1466; z 2011r. Nr 5, poz.13, Nr 159, poz. 945) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Białostockiego, Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zaliczyć do kategorii dróg gminnych publicznych, odcinek pasa drogowego byłej drogi powiatowej Nr 1486B Stanisławowo droga Nr 1485B w obrębie gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonego numeremi geodezyjnymi działek 146, 13/2, 14/6, 15/15, 16/2, 19/8, 20/1, 22/6, 22/8, 22/10, 23/6, 23/8, 23/10 położonych w obrębie wsi Stanisławowo.

§ 2. Ustala się przebieg drogi gminnej wymienionej w ust. 1 zgodnie z oznaczeniem na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/334/2006 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakończuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2012-04-19

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2012-04-19

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2012-04-19