UCHWAŁA NR III/11/10
RADY GMINY W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM
z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106 ,poz.675) w związku z art.9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493; z 2009r. Nr 206, poz.1589; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 125, poz.842) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zwanego dalej „Zespołem” oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art.9a ust.3, 4, a także mogą wchodzić określone w art.9a ust. 5 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny.
3. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów określonych w ust. 1 zostają wskazani imiennie przez te podmioty.

§ 3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.

§ 4. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny odwołuje członka Zespołu:
1) z własnej inicjatywy,
2) w przypadku rezygnacji członka Zespołu,
3) na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka Zespołu.

§ 5. 1. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący wybrany przez Zespół na pierwszym posiedzeniu, spośród jego członków w głosowaniu jawnym.
2. Przewodniczący Zespołu może być odwołany ze swojej funkcji przez Zespół na podstawie:
1) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu,
2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego,
3) uzasadnionego pisemnego wniosku Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny.
3. Na wniosek Przewodniczącego Zespół wybiera spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego, zwykłą większością głosów.
4. Przewodniczący Zespołu w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu,
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu,
3) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów, instytucji oraz osób,
4) inicjuje i organizuje pracę Zespołu.
5. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu zastępuje go Wiceprzewodniczący.

§ 6. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny.
3. Posiedzenie Zespołu zwołuje jego Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny,
2) Członków Zespołu stanowiących co najmniej 1/3 jego składu.
4. Zespół podejmuje rozstrzygnięcie w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zespołu określonego w § 2. ust 1.
5. Uchwały Zespołu podpisuje Przewodniczący a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
6. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.
7. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności tematykę omawianych spraw, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia oraz wnioski. Do protokołu dołącza się listę obecności osób na posiedzeniu.
8. Protokół z posiedzenia Zespołu podpisuje protokolant oraz Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2011-01-07

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2011-01-07

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2011-01-07