UCHWAŁY RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY KADENCJI 2006-2010

Uchwała Nr I/1/06
- 27 listopada 2006r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Uchwała Nr I/2/06
- 27 listopada 2006r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Uchwała Nr I/3/06
- 27 listopada 2006r.
w sprawie wyboru członków komisji stałych Rady Gminy.
Uchwała Nr I/4/06
- 27 listopada 2006r.
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. 
Uchwała Nr II/5/06
- 5 grudnia 2006r.
w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr II/6/06
- 5 grudnia 2006r.
w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr II/7/06
- 5 grudnia 2006r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 
Uchwała Nr III/8/06
- 15 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wysokości diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych sołtysom.
Uchwała Nr III/9/06
- 15 grudnia 2006r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
UWAGA! Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność § 1 ust. 11 lit. a tiret 5 oraz § 2 uchwały
Uchwała Nr III/10/06
- 15 grudnia 2006r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 
Uchwała Nr III/11/06
- 15 grudnia 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. 
Uchwała Nr III/12/06
- 15 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2007r. 
Uchwała Nr III/13/06
- 15 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na 2007r. 
Uchwała Nr III/14/06
 
- 15 grudnia 2006r.
w sprawie odwołania Sekretarza Gminy. 
Uchwała Nr IV/14/07
- 26 stycznia 2007r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr V/15/07
- 15 lutego 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.  
Uchwała Nr V/16/07
- 15 lutego 2007r.
w sprawie wydzielenia i utworzenia z samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Juchnowcu Kościelnym, samorządowej instytucji kultury - Gminnej Bibloteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym. 
Uchwała Nr V/17/07
- 15 lutego 2007r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Juchnowcu Kościelnym. 
Uchwała Nr V/18/07
- 15 lutego 2007r.
w sprawie nadania statutu Gminnej Biblotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym 
Uchwała Nr V/19/07
- 15 lutego 2007r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2007. 
Uchwała Nr V/20/07
- 15 lutego 2007r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Juchnowcu Kościelnym nr VIII/63/99 z dnia 23 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz ustalenia granic ich obwodów.
Uchwała Nr V/21/07
- 15 lutego 2007r.
w sprawie przyjęcia "Programu sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007 - 2012". 
Uchwał Nr V/22/07
- 15 lutego 2007r.
w sprawie przyjęcia "Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Juchnowiec Kościelny" 
Uchwała Nr V/23/07
- 15 lurego 2007r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr V/24/07
- 15 lutego 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007. 
Uchwała Nr VI/25/07
- 29 marca 2007r.
w sprawie ustalenia wysokości jednorazowej opłaty, wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości. 
Uchwała Nr VI/26/07
- 29 kwietnia 2007r.
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. 
Uchwała Nr VI/27/07
- 29 marca 2007r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/16/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 lutego 2007r. dotyczącej wydzielenia i utworzenia z samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Juchnowcu Kościelnym, samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym. 
Uchwała Nr VI/28/07
- 29 marca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 
Uchwała Nr VI/29/07
- 29 marca 2007r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.
Uchwała Nr VI/30/07
- 29 marca 2007r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczególowych warunków ich przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr VI/31/07
- 29 marca 2007r.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 
Uchwała Nr VI/32/07
- 29 marca 2007r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy. 
Uchwała Nr VI/33/07
- 29 marca 2007r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Uchwała Nr VII/34/07
- 26 kwietnia 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
Uchwała Nr VII/35/07
- 26 kwietnia 2007r.
w sprawie rozpatrzenia skargi. 
Uchwała Nr VII/36/07
- 26 kwietnia 2007r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym. 
Uchwała Nr VII/37/07
- 26 kwietnia 2007r.
w sprawie zmiany statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym. 
Uchwała Nr VII/38/07
- 26 kwietnia 2007r.
w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Juchnowcu Kościelnym na Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz nadanie Statutu Ośrodkowi Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr VII/39/07
- 26 kwietnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie 2007 roku. 
Uchwała Nr VII/40/07
- 26 kwietnia 2007r.
w sprawie przekazania Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania drogą powiatową Nr 1495B, droga Nr 1494B - Hermanówka - droga 1484B na odcinku przejścia przez miejscowości Hermanówka. 
Uchwała Nr VII/41/07
- 26 kwietnia 2007r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Księżynie. 
Uchwała Nr VII/42/07
- 26 kwietnia 2007r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
Uchwała Nr VIII/43/07
- 25 czerwca 2007r.
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr VIII/44/07
- 25 czerwca 2007r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Uchwała Nr VIII/45/07
- 25 czerwca 2007r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr VIII/46/07
- 25 czerwca 2007r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu termomodernizacyjnego. 
Uchwała Nr VIII/47/07
- 25 czerwca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie na 2007r. 
Uchwała Nr VIII/48/07
- 25 czerwca 2007r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat. 
Uchwała Nr VIII/49/07
- 25 czerwca 2007r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych. 
Uchwała Nr IX/50/07
- 2 sierpnia 2007r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków poprzez przepompownię ścieków, stanowiącą własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleosinie. 
Uchwała Nr IX/51/07
- 2 sierpnia 2007r.
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku. 
Uchwała Nr IX/52/07
- 2 sierpnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. 
Uchwał Nr IX/53/07
- 2 sierpnia 2007r.
w sprawie przekazania Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania drogą powiatową celem realizacji zadania: Remont kapitalny drogi powiatowej Janowicze - Kolonia Janowicze. 
Uchwała Nr IX/54/07
- 2 sierpnia 2007r.
w sprawie wybudowania oraz przekazania na majątek Miasta Białystok: wodociągu oraz kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Mickiewicza w Białymstoku do granicy z gminą Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr IX/55/07
- 2 sierpnia 2007r.
w sprawie rozpatrzenia skargi. 
Uchwała Nr IX/56/07
- 2 sierpnia 2007r.
w sprawie rozpatrzenia skargi. 
Uchwała Nr IX/57/07
- 2 sierpnia 2007r.
w sprawie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym. 
Uchwała Nr IX/58/07
- 2 sierpnia 2007r.
w sprawie ustalenia wysokości środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych. 
Uchwała Nr IX/59/07
- 2 sierpnia 2007r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/145/2000 Rady Gminy w Juchnowcu Kościelnym z dnia 23 maja 2000r. w sprawie ustalenia zasad wykonywania przyłączy domowych do istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. 
Uchwała Nr X/60/07
- 9 sierpnia 2007r.
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy 
Uchwała Nr X/61/07
- 9 sierpnia 2007r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
Uchwała Nr X/62/07
- 9 sierpnia 2007r.
w sprawie wyboru członka komisji stałej Rady Gminy 
Uchwała Nr X/63/07
- 9 sierpnia 2007r.
w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Uchwała Nr XI/64/07
- 12 września 2007r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 
Uchwała Nr XII/65/07
- 27 września 2007r.
w sprawie rezygnacji członka komisji stałej Rady Gminy 
Uchwała Nr XII/66/07
- 27 września 2007r.
w sprawie rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Uchwała Nr XII/67/07
- 27 września 2007r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
Uchwała Nr XII/68/07
- 27 września 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
Uchwała Nr XII/69/07
- 27 września 2007r.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 
Uchwała Nr XII/70/07
- 27 września 2007r.
w sprawie budowy wodociągu oraz kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Mickiewicza w Białymstoku do granicy z Gminą Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr XII/71/07
- 27 września 2007r.
w sprawie przejęcia przez Gminę Juchnowiec Kościelny od Powiatu Białostockiego na własność budynku Ośrodka Zdrowia wraz z działką w Juchnowcu Dolnym 
Uchwała Nr XII/72/07
- 27 września 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. 
Uchwała Nr XII/73/07
- 27 września 2007r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekow na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr XII/74/07
- 27 września 2007r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie budowy chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 452 B z miejscowości Juchnowiec Kościelny - Stacja Lewickie 
Uchwała Nr XII/75/07
- 27 września 2007r.
w sprawie opracowania koncepcji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XIII/76/07
- 26 października 2007r.
w sprawie zmiany w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XIII/77/07
- 26 października 2007r.
w sprawie stwierdzenia wyboru ławników na kadencję 2008 - 2011 r. 
Uchwała Nr XIII/78/07
- 26 października 2007r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r 
Uchwała Nr XIII/79/07
- 26 października 2007r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny 
Uchwała Nr XIII/80/07
- 26 października 2007r.
w sprawie odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Uchwała Nr XIII/81/07
- 26 października 2007r.
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Uchwała Nr XIII/82/07
- 26 października 2007r.
w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Uchwała Nr XIII/83/07
- 26 października 2007r.
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Uchwała Nr  XIII/84/07
- 26 października 2007r.
w sprawie odwołania członków komisji stałej Rady Gminy  
Uchwała Nr XIII/85/07
- 26 października 2007r.
w sprawie wyboru członków komisji stałej Rady Gminy 
Uchwała Nr XIII/86/07
- 26 października 2007r.
w sprawie odwołania członków komisji stałej Rady Gminy 
Uchwała Nr XIII/87/07
- 26 października 2007r.
w sprawie wyboru członków komisji stałej Rady Gminy 
Uchwała Nr XIII/88/07
- 26 października 2007r.
w sprawie odwołania członków komisji stałej Rady Gminy 
Uchwała Nr XIV/89/07
- 12 listopada 2007r.
w sprawie wyboru członków komisji stałej Rady Gminy 
Uchwała Nr XIV/90/07
- 12 listopada 2007r.
w sprawie wyboru członków komisji stałej Rady Gminy 
Uchwała Nr XIV/91/07
- 12 listopada 2007r.
w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej Rady Gminy 
Uchwała Nr XIV/92/07
- 12 listopada 2007r.
w sprawie wyboru członków komisji stałej Rady Gminy 
Uchwała Nr XIV/93/07
- 12 listopada 2007r.
w sprawie rezygnacji członka komisji rolnictwa i finansów Rady Gminy 
Uchwała Nr XV/94/07
- 28 listopada 2007r.
w sprawie zmiany w budżecie 2007 roku 
Uchwała Nr XV/95/07
>
- 28 listopada 2007r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
Uchwała Nr XV/96/07
- 28 listopada 2007r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
Uchwała Nr XV/97/07
- 28 listopada 2007r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
Uchwała Nr XV/98/07
- 28 listopada 2007r.
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 
Uchwała Nr XV/99/07
- 28 listopada 2007r.
w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny 
Uchwała Nr XV/100/07
- 28 listopada 2007r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Zarządowi Województwa Podlaskiego w zakresie budowy chodnika dla pieszych wraz z wjazdami do posesji i zatoką autobusową w Księżynie, w pasie drogi wojewódzkiej Nr 678 Kleosin - Sokoły Wysokie Masowieckie na odcinku od km rob.7+630 do km rob.8+190 
Uchwała Nr XV/101/07
- 28 listopada 2007r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1497 B Koplany - Brończany - Stacja Lewickie - Juchnowiec Kościelny na odcinku od km rob. 0+000 do km rob. 1+799,65 (wykonanie chodnika od km 1+355,00 do km 1+799,65 długości 444,65 m) 
Uchwała Nr XV/102/07
- 28 listopada 2007r.
w sprawie opłaty adiacenckiej ze względu na wzrost wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału. 
Uchwała Nr XVI/103/07
- 21 grudnia 2007r.
w sprawie dofinansowania remontu chodnika w miejscowości Hryniewicze.
Uchwała Nr XVI/104/07
- 21 grudnia 2007r.
w sprawie przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do Lokalnej Grupy Działania.
Uchwała Nr XVI/105/07
- 21 grudnia 2007r.
w sprawie opłaty adiacenckiej ze względu na wzrost wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału. 
Uchwała Nr XVI/106/07
- 21 grudnia 2007r.
w sprawie stanowiska Rady Gminy Juchnowiec Kościelny 
Uchwała Nr XVI/107/07
- 21 grudnia 2007r.
w sprawie zaangażowania Gminy Juchnowiec Kościelny w budowę pomnika Jana Pawła II w Juchnowcu Kościelnym na Placu Przykościelnym. 
Uchwała Nr XVI/108/07
- 21 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie 2007 roku. 
Uchwała Nr XVI/109/07
- 21 grudnia 2007r.
w sprawie rozpatrzenia skargi 
Uchwała Nr XVI/110/07
- 21 grudnia 2007r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
UWAGA! Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność uchwały
Uchwała Nr XVII/111/07
- 28 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008
Uchwała Nr XVII/112/07
- 28 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie 2007 roku
Uchwała Nr XVII/113/07
- 28 grudnia 2007r.
w sprawie podjęcia działań na rzecz uregulowania stanu dróg we wsi Szerenosy
Uchwała Nr XVII/114/07
- 28 grudnia 2007r.
w sprawie przedłużenia komunikacji linii autobusowej 104 do miejscowości Biele
Uchwała Nr XVIII/115/08
- 30 stycznia 2008r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2008r.
Uchwała Nr XVIII/116/08
- 30 stycznia 2008r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008r.
Uchwała Nr XVIII/117/08
- 30 stycznia 2008r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Wojszki – droga nr 19”
Uchwała Nr XVIII/118/08
- 30 stycznia 2008r.
w sprawie rozpatrzenia skargi. 
Uchwała Nr XVIII/119/08
- 30 stycznia 2008r.
zmieniająca uchwałę NR XVI/104/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do Lokalnej Grupy Działania.
Uchwała Nr XVIII/120/08
- 30 stycznia 2008r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie projektu dotyczącgo przebudowy drogi powiatowej nr 1497 B Juchnowiec Kościelny - Stacja Lewickie
Uchwała Nr XIX/121/08
- 6 lutego 2008r.
w sprawie zmian w budżecie 2008r.
Uchwała Nr XX/122/08
- 19 marca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie 2008r.
Uchwała Nr XX/123/08
- 19 marca 2008r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1500 B Turośń Kościelna Księżyno na odcinku Ignatki – Księżyno od km rob. 0+000 do km rob. 2+086,6 (wykonanie chodnika na odcinku od km 0+000 do km 0+288 oraz odcinka od km 1+845 do km 2+086,6) 
Uchwała Nr XX/124/08
- 19 marca 2008r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok 
Uchwała Nr XX/125/08
- 19 marca 2008r.
w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
Uchwała Nr XX/126/08
- 19 marca 2008r.
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi w roku 2008" 
Uchwała Nr XX/127/08
- 19 marca 2008r.
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 tzw. "trzynastki" dla Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny 
Uchwała Nr XX/128/08
- 19 marca 2008r.
w sprawie regulaminu okreslającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.
UWAGA! Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność w § 11 w części ust. 2 załącznika
Nr 1 do uchwały. 
Uchwała Nr XX/129/08
- 19 marca 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty (obszar planistyczny Olmonty - Izabelin)
Uchwała Nr XX/130/08
- 19 marca 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty (obszar planistyczny Olmonty - Zachód)
Uchwała Nr XX/131/08
- 19 marca 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty (obszar planistyczny Olmonty Wschód)
Uchwała Nr XX/132/08
- 19 marca 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hryniewicze (obszar planistyczny Hryniewicze Wieś)
Uchwała Nr XX/133/08
- 19 marca 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki Osiedle (obszar planistyczny Ignatki Osiedle CSTiR)
Uchwała Nr XX/134/08
- 19 marca 2008r.
w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Stanisławowo, gmina Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XX/135/08
- 19 marca 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
Uchwała Nr XX/136/08
- 19 marca 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr XX/137/08
- 19 marca 2008r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny oraz określenia rodzaju świadczeń, a także warunków i sposobu ich przyznawania
Uchwała Nr XX/138/08
- 19 marca 2008r.
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XX/139/08
- 19 marca 2008r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1497 B Juchnowiec Kościelny - Stacja Lewickie
Uchwała Nr XXI/140/08
- 30 kwietnia 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Uchwała Nr XXI/141/08
- 30 kwietnia 2008r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezdopływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny 
Uchwała Nr XXI/142/08
- 30 kwietnia 2008r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/100/03 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat stanowiących finansowy udział przyszłych użytkowników w kosztach budowy urządzeń użyteczności publicznej 
Uchwała Nr XXI/143/08
- 30 kwietnia 2008r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi Wojszki gminy Juchnowiec Kościelny 
Uchwała Nr XXI/144/08
- 30 kwietnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie 2008 roku. 
Uchwała Nr XXI/145/08
- 30 kwietnia 2008r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki
UWAGA! Wojewoda Podlaski stwierdził niewazność uchwały
Uchwała Nr XXI/146/08
- 30 kwietnia 2008r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Juchnowiec Kościelny 
Uchwała Nr XXII/147/08
- 10 czerwca 2008r.

w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
UWAGA! Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność § 7 uchwały

Uchwała Nr XXII/148/08
- 10 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie 2008 roku
Uchwała Nr XXII/149/08
- 10 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2007 rok
Uchwała Nr XXII/150/08
- 10 czerwca 2008r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie projektów inwestycyjnych
Uchwała Nr XXII/151/08
- 10 czerwca 2008r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki
Uchwała Nr XXII/152/08
- 10 czerwca 2008r.
w sprawie niodpłatnego przekazania specjalistycznego - bojowego wozu strażackiego marki STAR 266, nr rej. BIA P394, nr nadwozia 129142, będącego na stanie OSP Kleosin
UWAGA! Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność uchwały
Uchwała Nr XXII/153/08
- 10 czerwca 2008r.
w sprawie utworzenia dodatkowych oddziałów Przedszkola w Kleosinie UWAGA! Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność uchwały
Uchwała Nr XXIII/154/08
- 4 sierpnia 2008r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków poprzez przepompownię ścieków, stanowiącą własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleosinie
Uchwała Nr XXIII/155/08
- 4 sierpnia 2008r.
w sprawie przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do Lokalnej Grupy Działania
Uchwała Nr XXIII/156/08
- 4 sierpnia 2008r.
w sprawie zawarcia aktu partnerstwa pomiędzy Gminą Juchnowiec Kościelny i Gminą Weidenberg
Uchwała Nr XXIII/157/08
- 4 sierpnia 2008r.
w sprawie Gminnego Planu Ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XXIII/158/08
- 4 sierpnia 2008r.
w sprawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007-2010 z perspektywa na lata 2011-2018
UWAGA! Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność części § 5 uchwały
Uchwała Nr XXIII/159/08
- 4 sierpnia 2008r.
w sprawie ustalenia wysokości środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych
Uchwała Nr XXIII/160/08
- 4 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie 2008 roku
Uchwała Nr XXIII/161/08
- 4 sierpnia 2008r.
w sprawie zapewnienia w budżecie Gminy Juchnowiec Kościelny środków finansowych na realizację inwestycji p.n. „Oczyszczalnia ścieków Juchnowiec Dolny – rozbudowa”
Uchwała Nr XXIII/162/08
- 4 sierpnia 2008r.
w sprawie udzielenia dotacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
Uchwała Nr XXIII/163/08
- 4 sierpnia 2008r.
w sprawie zapewnienia w budżecie Gminy Juchnowiec Kościelny środków finansowych na realizację inwestycji: „Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny”
Uchwała Nr XXIV/164/08
- 24 września 2008r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr XXIV/165/08
- 24 września 2008r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego
Uchwała Nr XXIV/166/08
- 24 września 2008r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XXIV/167/08
- 24 września 2008r.
w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500B Księżyno-Koplany-Pomygacze-Juraszki-droga Nr 1504B, na odcinku od km 0+000 do km 2+500”
Uchwała Nr XXIV/168/08
- 24 września 2008r.
w sprawie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XXIV/169/08
- 24 września 2008r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Białystok na realizację wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800MHz (WIMAX) na obszarze przetargowym 20.1
Uchwała Nr XXIV/170/08
- 24 września 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r
Uchwała Nr XXIV/171/08
- 24 września 2008r.
w sprawie ustalenia wysokości diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych - sołtysom
Uchwała Nr XXIV/172/08
- 24 września 2008r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXIV/173/08
- 24 września 2008r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Juchnowiec Kościelny do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XXIV/174/08
- 24 września 2008r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/206/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XXIV/175/08
- 24 września 2008r.
w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Remont chodnika i zjazdów w Horodnianach, Gmina Juchnowiec Kościelny w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1549B”
Uchwała Nr XXIV/176/08
- 24 września 2008r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
Uchwała Nr XXV/177/08
- 14 listopada 2008r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr XXV/178/08
- 14 listopada 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXV/179/08
- 14 listopada 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXV/180/08
- 14 listopada 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r
Uchwała Nr XXV/181/08
- 14 listopada 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr XXV/182/08
- 14 listopada 2008r.
w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną
Uchwała Nr XXV/183/08
- 14 listopada 2008r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1497 B Juchnowiec Kościelny – Stacja Lewickie
Uchwała Nr XXV/184/08
- 14 listopada 2008r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, sposobu rozliczania oraz kontroli zadania
Uchwała Nr XXV/185/08
- 14 listopada 2008r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
Uchwała Nr XXV/186/08
- 14 listopada 2008r.
w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XXV/187/08
- 14 listopada 2008r.
w sprawie udzielenia dotacji Zespołowi Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
Uchwała Nr XXVI/188/08
- 20 listopada 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Juchnowiec Kościelny do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowy ulic: Witosa, Wąskiej, Południowej i ulicy bez nazwy w Księżynie – I etap
Uchwała Nr XXVI/189/08
- 20 listopada 2008r.
w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Kożanach
Uchwała Nr XXVII/190/08
- 29 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr XXVII/191/08
- 29 grudnia 2008r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2009r.
Uchwała Nr XXVII/192/08
- 29 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Uchwała Nr XXVII/193/08
- 29 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia wydaktów budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Uchwała Nr XXVII/194/08
- 29 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
Uchwała Nr XXVIII/195/09
- 29 stycznia 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1497B Juchnowiec Kościelny - Stacja Lewickie
Uchwała Nr XXVIII/196/09
- 29 stycznia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
Uchwała Nr XXVIII/197/09
- 29 stycznia 2009r.
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na realizację umowy w sprawie dofinansowania projektu Nr Z/2.20/III/3.2/260/05 pn. "Modernizacja układu komunikacyjnego ul.Wyszyńskiego, Długosza, Reja, Prusa i Asnyka w Kleosinie" w ramach programu ZPORR.
Uchwała Nr XXIX/198/09
- 6 marca 2009r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Uchwała Nr XXIX/199/09
- 6 marca 2009r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Uchwała Nr XXIX/200/09
- 6 marca 2009r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/173/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 24 września 2008r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Juchnowiec Kościelny do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXIX/201/09
- 6 marca 2009r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym hest Gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXIX/202/09
- 6 marca 2009r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.
UWAGA! Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność § 7 ust.6 oraz § 8 ust.4 załącznika do uchwały
Uchwała Nr XXIX/203/09
- 6 marca 2009r.
w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Juchnowcu Górnym.
Uchwała Nr XXIX/204/09
- 6 marca 2009r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na 2009 rok.
Uchwała Nr XXIX/205/09
- 6 marca 2009r.
w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Ignatki-Osiedle, Gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXIX/206/09
- 6 marca 2009r.
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu regulowanego.
UWAGA! Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność uchwały
Uchwała Nr XXIX/207/09
- 6 marca 2009r.
zmieniająca uchwałę Nr XXII/147 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
Uchwała Nr XXIX/208/09
- 6 marca 2009r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarki Mieszkaniowym Zasobem Gminy Juchnowiec Kościelnyna lata 2009-2013.
UWAGA! Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność uchwały
Uchwała Nr XXIX/209/09
- 6 marca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Wojszki".
Uchwała Nr XXIX/210/09
- 6 marca 2009r.
w sprawie utrzymania komunikacji samochodowej w Gminie Juchnowiec Kościelny i dodania trzech nowych kursów poprzez dofinansowanie przejazdów organizowanych przez PKS Białystok.
Uchwała Nr XXIX/211/09
- 6 marca 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci wsi Księżyno (wg załącznika graficznego).
Uchwała Nr XXIX/212/09
- 6 marca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno (wg załącznika graficznego).
Uchwała Nr XXIX/213/09
- 6 marca 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno (dz. nr geod. 618, 619, 620, 624, 625, 627, 628).
Uchwała Nr XXIX/214/09
- 6 marca 2009r.
w sprawie zmiany w zestawieniu przychodów i wydatków "Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" na rok 2009.
Uchwała Nr XXX/215/09
- 25 marca 2009r.
w sprawie zatwiedzenia "Planu odnowy miejscowości Juchnowiec Kościelny".
Uchwała Nr XXX/216/09
- 25 marca 2009r.
w sprawie dokonania zmian w podziale Gminy Juchnowiec Kościelny na stałe obwody głosowania.
Uchwała Nr XXX/217/09
- 25 marca 2009r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
Uchwała Nr XXX/218/09
- 25 marca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
Uchwała Nr XXXI/219/09
- 30 kwietnia 2009r.
w sprawie rozpatrzenia skargi.
Uchwała Nr XXXI/220/09
- 30 kwietnia 2009r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie projektów inwestycyjnych.
Uchwała Nr XXXI/221/09
- 30 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie 2009 roku.
Uchwała Nr XXXI/222/09
- 30 kwietnia 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/202/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 6 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXII/223/09
- 8 czerwca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany "Planu Odnowy miejscowości Wojszki".
Uchwała Nr XXXII/224/09
- 8 czerwca 2009r.
w sprawie wstąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny jako członka wspierającego do Stowarzyszenia Gmin Górnej Nawri.
Uchwała Nr XXXII/225/09
- 8 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie 2009 roku.
Uchwała Nr XXXIII/226/09
- 23 czerwca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Juchnowiec Dolny na lata 2009-2017".
Uchwała Nr XXXIII/227/09
- 23 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od spełnienia warunku wpłacenia kaucji zabezpieczającej.
Uchwała Nr XXXIII/228/09
- 23 czerwca 2009r.
w sprawie rozłożenia na raty płatności należności z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXIII/229/09
- 23 czerwca 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki wieś - wschód).
Uchwała Nr XXXIII/230/09
- 23 czerwca 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanisławowo (obszar planistyczny Stanisławowo).
Uchwała Nr XXXIII/231/09
- 23 czerwca 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci wsi Księżyno, Horodniany i Kleosin (obszar planistyczny Horodniany - wschód).
Uchwała Nr XXXIII/232/09
- 23 czerwca 2009r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr XXXII/233/09
- 23 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.
Uchwała Nr XXXIII/234/09
- 23 czerwca 2009r.
w sprawie włączenia Przedszkola Samorządowego w Juchnowcu Górnym do Zespołu Szkół im.ks.Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.
Uchwała Nr XXXIII/235/09
- 23 czerwca 2009r.
w sprawie powierzenia przez Gminę Juchnowiec Kościelny Gminie Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania.
Uchwała Nr XXXIII/236/09
- 23 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/153/04 z dnia 28 września 2004r. w sprawie sposobu prowadzenia obsługi administracyjno-finansowej szkół na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przez Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym jako szkołę wiodącą.
Uchwała Nr XXXIII/237/09
- 23 czerwca 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1483B Białystok - Hryniewicze - Juchnowiec Kościelny - Biele - Tryczówka - Wojszki - dr.19, na odcinku od km 1+636 do 3+760.
Uchwała Nr XXXIII/238/09
- 23 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
Uchwała Nr XXXIII/239/09
- 23 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie 2009 roku.
Uchwała Nr XXXIII/240/09
- 23 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXIII/241/09
- 23 czerwca 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa mostu przez rz.Horodniankę w m.Horodniany w ciągu drogi powiatowej Nr 1549".
Uchwała Nr XXXIV/242/09
- 8 lipca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleosinie.
Uchwała Nr XXXIV/243/09
- 8 lipca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie 2009 roku.
Uchwała Nr XXXIV/244/09
- 8 lipca 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na finansowanie zadania "Remont odwodnienia w miejscowości Szerenosy, gmina Juchnowiec Kościelny".
Uchwała Nr XXXIV/245/09
- 8 lipca 2009r.
w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XXXV/246/09
- 22 lipca 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXVI/247/09
- 17 września 2009r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
Uchwała Nr XXXVI/248/09
- 17 września 2009r.
w sprawie ustalenia zasad poboru, terminów płatności oraz okreslenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XXXVI/249/09
- 17 września 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/152/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendiów.
Uchwała Nr XXXVI/250/09
- 17 września 2009r.
w sprawie rozpatrzenia skargi.
Uchwała Nr XXXVI/251/09
- 17 września 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci wsi Kleosin - obszar planistyczny Kleosin.
Uchwała Nr XXXVI/252/09
- 17 września 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXVI/253/09
- 17 września 2009r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych, drogi Olmonty - Stanisławowo.
Uchwała Nr XXXVI/254/09
- 17 września 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tyrawa Wołoska na finansowanie zadania: "Remont drogi wewnętrznej nr ewid.dz.263 i 264 w Rozpuciu, Gmina Tyrawa Wołoska".
Uchwała Nr XXXVI/255/09
- 17 września 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483B do wsi Zajączki.
Uchwała Nr XXXVI/256/09
- 17 września 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Juchnowiec Kościelny do końca wsi Ogrodniczki.
Uchwała Nr XXXVI/257/09
- 17 września 2009r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXVI/258/09
- 17 września 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Juchnowiec Kościelny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowy drogi gminnej na odcinku Olmonty - Stanisławowo".
Uchwała Nr XXXVI/259/09
- 17 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie 2009 roku.
Uchwała Nr XXXVII/260/09
- 29 października 2009r.
w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Białostockiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXVII/261/09
- 29 października 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy dotychczas nieoznaczonej w miejscowości Księżyno, Gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXVII/262/09
- 29 października 2009r.
w sprawie rozłożenia na raty płatności należności z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXVII/263/09
- 29 października 2009r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podaku rolnego.
Uchwała Nr XXXVII/264/09
- 29 października 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XXXVII/265/09
- 29 października 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Wzmocnienie nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1515B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego".
Uchwała Nr XXXVII/266/09
- 29 października 2009r.
w sprawie zmian w budżecie 2009 roku.
Uchwała Nr XXXVIII/267/09
- 16 listopada 2009r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/25/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości.
Uchwała Nr XXXIX/268/09
- 26 listopada 2009r.
w sprawie powierzenia Gminie Miasto Białystok wykonania zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXIX/269/09
- 26 listopada 2009r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXIX/270/09
- 26 listopada 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przesrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki-Przemysł).
Uchwała Nr XXXIX/271/09
- 26 listopada 2009r.
w sprawie podjęcia działań w celu udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Juchnowiec Kościelny Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania "Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami przez rzekę Turośniankę w m.Szerenosy w ciągu drogi powiatowej Nr 1498B" w 2010 roku.
Uchwała Nr XXXIX/272/09
- 26 listopada 2009r.
w sprawie zmian w budżecie 2009 roku.
Uchwała Nr XXXIX/273/09
- 26 listopada 2009r.
w sprawie powołania Komisji doraźnej.
Uchwała Nr XL/274/09
- 29 grudnia 2009r.
w sprawie  przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2010r.
Uchwała Nr XL/275/09
- 29 grudnia 2009r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2010r.
Uchwała Nr XL/276/09
- 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r.

UWAGA! Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały w części w zakresie wydatków majątkowych na drogę powaitową

Uchwała Nr XL/277/09
- 29 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2010r.
Uchwała Nr XL/278/09
- 29 grudnia 2009r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic w Kleosinie, Księżynie, Osiedlu Ignatki, Śródlesiu oraz drogi Kolonia Ignatki - Niewodnica Korycka.
Uchwała Nr XL/279/09
- 29 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie 2009 roku.
Uchwała Nr XL/280/09
- 29 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia wydaktów budżetu gminy, które w 2009r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Uchwała Nr XLI/281/10
- 5 lutego 2010r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im.Adolfa Kaweckiego w Bogdankach.
Uchwała Nr XLI/282/10
- 5 lutego 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendiów.
Uchwała Nr XLI/283/10
- 5 lutego 2010r.
w sprawie zmian w budżecie 2010 roku.
Uchwała Nr XLI/284/10
- 5 lutego 2010r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Uchwała Nr XLI/285/10
- 5 lutego 2010r.
w sprawie organizacji Dni Partnerskich w maju 2010r.
Uchwała Nr XLII/286/10
- 3 marca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/332/02 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 9 października 2002r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół.
Uchwała Nr XLII/287/10
- 3 marca 2010r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XLII/288/10
- 3 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XLII/289/10
- 3 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XLII/290/10
- 3 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XLII/291/10
- 3 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XLII/292/10
- 3 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XLII/293/10
- 3 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XLII/294/10
- 3 marca 2010r.
w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych w miejscowości Izabelin, Gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XLII/295/10
- 3 marca 2010r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Przejezdnej usytuowanej w miejscowości Ignatki-Osiedle, oznaczonej nr geod. 222/117 o szerokości pasa drogowego 10m, Gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XLII/296/10
- 3 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XLII/297/10
- 3 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XLII/298/10
- 3 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XLII/299/10
- 3 marca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/112/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 kwietnia 2004r. dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XLII/300/10
- 3 marca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/289/06 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16 marca 2006r. dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XLII/301/10
- 3 marca 2010r.
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi w roku 2010".
Uchwała Nr XLII/302/10
- 3 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.
Uchwała Nr XLII/303/10
- 3 marca 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami przez rzekę Turośniankę w m.Szerenosy w ciągu drogi powiatowej Nr 1498B".
Uchwała Nr XLII/304/10
- 3 marca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie 2010 roku.
Uchwała Nr XLIII/305/10
- 24 marca 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania: "Wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Ignatki, Koplany Folwark, Koplany, Brończany, Lewickie".
Uchwała Nr XLIII/306/10
- 24 marca 2010r.
w sprawiewyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr XLIII/307/10
- 24 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od spełnienia warunku wpłacenia kaucji zabezpieczejącej.
Uchwała Nr XLIII/308/10
- 24 marca 2010r.
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości osobie, o ktorej mowa w art.37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem, że nieruchomość przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Uchwała Nr XLIII/309/10
- 24 marca 2010r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2010-2013.
Uchwała Nr XLIII/310/10
- 24 marca 2010r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Szerenosy na lata 2010-2017".
Uchwała Nr XLIII/311/10
- 24 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Białystok porozumienia międzygminnego powierzającego Miastu Białystok zadanie własne Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Uchwała Nr XLIII/312/10
- 24 marca 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1500B na odcinku Księżyno - Ignatki".
Uchwała Nr XLIII/313/10
- 24 marca 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku od Bielsk Podlaski - droga krajowa Nr 19 Białystok - Juchnowiec Kościelny - Etap I".
Uchwała Nr XLIII/314/10
- 24 marca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/287/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 3 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XLIV/315/10
- 28 kwietnia 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny do drogi krajowej Nr 19 Białystok - Bielsk Podlaski - Etap I".
Uchwała Nr XLIV/316/10
- 28 kwietnia 2010r.
w sprawie nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Uchwała Nr XLIV/317/10
- 28 kwietnia 2010r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Uchwała Nr XLIV/318/10
- 28 kwietnia 2010r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Uchwała Nr XLIV/319/10
- 28 kwietnia 2010r.
w sprawie dokonania zmian w podziale Gminy Juchnowiec Kościelny na stałe obwody głosowania.
Uchwała Nr XLIV/320/10
- 28 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/287/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 3 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XLIV/321/10
- 28 kwietnia 2010r.
w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomośći gruntowej Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XLV/322/10
- 13 maja 2010r.
w sprawie zmian w budżecie 2010 roku.
Uchwała Nr XLVI/323/10
- 23 czerwca 2010r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązku określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Uchwała Nr XLVI/324/10
- 23 czerwca 2010r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XLVI/325/10
- 23 czerwca 2010r.
w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji dal spółki wodnej działającej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
Uchwała Nr XLVI/326/10
- 23 czerwca 2010r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
Uchwała Nr XLVI/327/10
- 23 czerwca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.
Uchwała Nr XLVI/328/10
- 23 czerwca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XLVI/329/10
- 23 czerwca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XLVI/330/10
- 23 czerwca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XLVI/331/10
- 23 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/305/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 24 marca 2010r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania: "Wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Ignatki, Koplany Folwark, Koplany, Brończany, Lewickie.
Uchwała Nr XLVI/332/10
- 23 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie 2010 roku.
Uchwała Nr XLVII/333/10
- 2 sierpnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/128/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu w Gminie Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XLVII/334/10
- 2 sierpnia 2010r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/118/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty stanowiącej finansowy udział przyszłych użytkowników w kosztach budowy kanalizacji deszczowej na terenie gminy.
Uchwała Nr XLVII/335/10
- 2 sierpnia 2010r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleosinie.
Uchwała Nr XLVII/336/10
- 2 sierpnia 2010r.
w sprawie rozpatrzenia skargi.
Uchwała Nr XLVII/337/10
- 2 sierpnia 2010r.
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2010-2013.
Uchwała Nr XLVII/338/10
- 2 sierpnia 2010r.
w sprawie podjęcia działań w celu udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Juchnowiec Kościelny Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B Białystok - Juchnowiec Kościelny - Tryczówka - Wojszki - dr.19 Etap II" w 2011 roku.
Uchwała Nr XLVIII/339/10
- 30 sierpnia 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Białystok.
Uchwała Nr XLVIII/340/10
- 30 sierpnia 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XLVIII/341/10
- 30 sierpnia 2010r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/112/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 kwietnia 2004r. dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XLVIII/342/10
- 30 sierpnia 2010r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/298/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 3 marca 2010r. dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XLVIII/343/10
- 30 sierpnia 2010r.
w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Kożanach.
Uchwała Nr XLVIII/344/10
- 30 sierpnia 2010r.
w sprawie określenia jednostek budżetowych Gminy Juchnowiec Kościelny gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
Uchwała Nr XLVIII/345/10
- 30 sierpnia 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Juchnowiec Kościelny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa ulicy Alberta w Księżynie".
Uchwała Nr XLVIII/346/10
- 30 sierpnia 2010r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XLVIII/347/10
- 30 sierpnia 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Koplany Kolonia położonej w obrębie geod. Koplany Folwark (obszar planistyczny Koplany Folwark - Przemysł).
Uchwała Nr XLVIII/348/10
- 30 sierpnia 2010r.
w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego pn. "Wodociągi Podlaskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach.
Uchwała Nr XLVIII/349/10
- 30 sierpnia 2010r.
w sprawie sposobu zabezpieczenia kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia w 2010 roku.
Uchwała Nr XLVIII/350/10
- 30 sierpnia 2010r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/348/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 sierpnia 2010r. dotyczącej utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego pn. "Wodociągi Podlaskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach.
Uchwała Nr XLVIII/351/10
- 30 sierpnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie 2010r.
Uchwała Nr XLIX/352/10
- 28 września 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych w 2011r.
Uchwała Nr XLIX/353/10
- 28 września 2010r.
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2010-2013.
Uchwała Nr XLIX/354/10
- 28 września 2010r.
w sprawie zmian w budżecie 2010r.
Uchwała Nr L/355/10
- 11 października 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Uchwała Nr L/356/10
- 11 października 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr L/357/10
- 11 października 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr L/358/10
- 11 października 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr L/359/10
- 11 października 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego.
Uchwała Nr L/360/10
- 11 października 2010r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr L/361/10
- 11 października 2010r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr L/362/10
- 11 października 2010r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Uchwała Nr L/363/10
- 11 października 2010r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole w Kleosinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole w Kleosinie oraz nadanie jej statutu.
Uchwała Nr L/364/10
- 11 października 2010r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Uchwała Nr L/365/10
- 11 października 2010r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XLIV/315/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny do drogi krajowej Nr 19 Białystok - Bielsk Podlaski - Etap I".
Uchwała Nr L/366/10
- 11 października 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XLIII/312/10 z dnia 24 marca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1500B na odcinku Księzyno - Ignatki".
Uchwała Nr L/367/10
- 11 pażdziernika 2010r.
w sprawie zmian w budżecie 2010r.
Uchwała Nr LI/368/10
- 8 listopada 2010r.
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".
Uchwała Nr LI/369/10
- 8 listopada 2010r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Uchwała Nr LI/370/10
- 8 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr LI/371/10
- 8 listopada 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr LI/372/10
- 8 listopada 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Juchnowiec Kościelny i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Uchwała Nr LI/373/10
- 8 listopada 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr LI/374/10
- 8 listopada 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Koplany Kolonia połozonej w obrębie geod. Koplany Folwark - obszar planistyczny Koplany Folwark - Stawy.
Uchwała Nr LI/375/10
- 8 listopada 2010r.
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uchwała Nr LI/376/10
- 8 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie 2010r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Bonisławski

Wprowadzający: Krzysztof Bonisławski

Data wprowadzenia: 2007-06-28

Modyfikujący: Krzysztof Bonisławski

Data modyfikacji: 2013-03-06

Opublikował: Krzysztof Bonisławski

Data publikacji: 2007-06-28