UCHWAŁA NR XXV/184/08
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 14 listopada 2008r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, sposobu rozliczania oraz kontroli zadania.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111) w związku z art.176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984, Nr 82, poz.560; z 2008r. Nr 180, poz.1112) oraz art.408 w związku z art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150, Nr 111, poz.708, Nr 138, poz.865, Nr 154, poz. 958) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1

Niniejsza uchwała określa:
1) tryb postępowania o udzielenie dotacji;
2) sposób rozliczania udzielonych dotacji;
3) sposób kontroli wykonywania zadania,
w odniesieniu do dotacji udzielanych z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanych dalej dotacjami).

§ 2

Dotacje mogą być udzielane na zadania związane z:
1) edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
2) wspomaganiem realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska;
3) wspomaganiem innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
4) Wspomaganiem systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;
5) realizowaniem zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń
ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
6) ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
7) gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi;
8) ochroną powietrza;
9) ochroną wód;
10) profilaktyką zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
11) wspieraniem wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników
energii;
12) wspieraniem działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;
13) wspieraniem ekologicznych form transportu;
14) ochroną środowiska i gospodarką wodną, wynikającą z zasady zrównoważonego rozwoju, ustalone przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3

Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli zadania określa Regulamin w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy oraz kontroli wydatkowania środków i wykonania zleconego zadania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

Załączniki do treści

  • załącznik nr 1 (PDF, 62,38 KB) Podgląd załącznika

    regulamin w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kontroli wydatkowania środków i wykonania zadania

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Roszkowska

Wprowadzający: Ewa Roszkowska

Data wprowadzenia: 2008-12-18

Modyfikujący: Ewa Roszkowska

Data modyfikacji: 2008-12-18

Opublikował: Ewa Roszkowska

Data publikacji: 2008-12-18