Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa Nr RGiGG.6220.7.2018 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Nowosady - granica Gminy Zabłudów

Uwagi Wójta Gminy do postępowania administracyjnego w sprawie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji wchodzących w skład Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego DOS-II.7222.2.33.2018 z dnia 08 lutego 2018 r. - istotna zmiana pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji wchodzących w skład ZUOK w Hryniewiczach

Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie z robudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Nowosady - granica Gminy Zabłudów"

Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B Niewodnica Nargilewska - Wojszki na odcinku Niewodnica Nargilewska - Kudrycze (gm. Juchnowiec Kościelny, gm. Zabłudów)

Obwieszczenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - odmowa stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27 marca 2017 r. znak: AB-I.7820.3.3.2016.ŁM i decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2018 r. znak: DLI-III.621.28.2017.KS.35 - budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna 

Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa z dnia 8 listopada 2018 r. - postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na "Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B Niewodnica Nargilewska - Wojszki na odcinku Niewodnica Nargilewska - Kudrycze (gm. Juchnowiec Kościelny, gm. Zabłudów)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 19 października 2018 r. o zebranych dowodach i materiałach, przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia przez Marszałka Województwa Podlaskiego opracowania pt. "Projekt robót geologicznych do dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna od km 1+225,00 do km 7-689,59 lokalizacja: woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny"   

Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa z dnia 01 października 2018 r. znak: RGiGG.6220.4.2018 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B Niewodnica Nargilewska - Wojszki na odcinku Niewodnica Nargilewska - Kudrycze (gm. Juchnowiec Kościelny, gm. Zabłudów)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 września 2018 r. znak: WOOŚ.420.65.2018.DK - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku Choroszcz - Ploski wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 65 Kudrycze - Kuriany - Grabówka oraz budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategrorii i niezbędnej infrastruktury.

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju - podjęcie z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna. 

Obwieszczenie POR.6220.12.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. - decyzja ooś dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie zbiornika magazynowego, utwardzenia terenu, doziemnej instalacji deszczowej

Obwieszczenie POR.6220.12.2017 z dnia 9 lipca 2018 r. - odmowa wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia Budowa: dwóch budynków inwentarskich Baranki

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju DLI-III.6621.28.2017.KS.36 - decyzja z dnia 11 czerwca 2018 r. znak: DLI-III.6621.28.2017.KS.34 uchylająca w części i odmawiająca wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (...), a w pozostałej części utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Podlaskiego nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 r. znak: AB-I.7820.3.3.2016.ŁM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna

Obwieszczenie POR.6220.7.2018 z dnia 08 czerwca 2018 r. - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503 B Juchnowiec Dolny - Hołówki Małe - Hołówki Duże na odcinku od km 2+700 do km 4+553,68

Obwieszczenie POR.6220.7.2018 z dnia 23 maja 2018 r. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503 B Juchnowiec Dolny - Hołówki Małe - Hołówki Duże na odcinku od km 2+700 do km 4+553,68 

Obwieszczenie POR.6220.7.2018 r. z dnia 08 maja 2018 r. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503 B Juchnowiec Dolny - Hołówki Małe - Hołówki Duże na odcinku od km 2+700 do km 4+553,68

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego DIT-III.7440.17.2017 z dnia 27 kwietnia 2018 r. - postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 25 kwietnia 2018 r., znak: DIT-III.7440.17.2017

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego DIT-III.7440.17.2017 z dnia 25 kwietnia 2018 r. - decyzja zatwierdzająca Projekt Robót Geologicznych - droga S19

Obwieszczenie POR.6220.7.2018 r. z dnia 04 kwietnia 2018 r. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503B Juchnowiec Dolny - Hołówki Małe - Hołówki Duże na odcinku od km 2+700 do km 4+553,68

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony nŚrodowiska w Białymstoku WOOŚ.442.1.2018.AS2 z dnia 8 marca 2018 r. - przedłużenie okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku WOOŚ.4210.18.2016 z dnia 8 marca 2018 r. - Prace na liniach kolejowych 31, 32 i 52

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego DIT-III.7440.17.2017 z dnia 9 marca 2018 r. - Projekt Robót Geologicznych. Studium techniczno - ekonomiczne - środowiskowe drogi S19. Część 3

Obwieszczenie POR.6220.12.2017 z dnia 13 marca 2018 r. - procedura ooś - Budowa dwóch budnków inwentarskich w m. Baranki

Obwieszczenie POR.6220.19.2017 z dnia 7 marca 2018 r. - decyzja ooś dotycząca rozbudowy Zakłądu KAN Sp. z  o. o. w zakresie malarni proszkowej

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 15 lutego 2018 r. - decyzja AR.6740.1.5.199.2017 dotyczacą budowy trzech budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastukturą w Barankach 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 1 lutego 2018 r. znak: DIT.III.17.2017 - Projekt robór geologicznych - Studium tech. - ekon. - środ. drogi S19

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 29.11.2017 r. - decyzja znak AR.6740.1.5.143.2017

Obwieszczenie POR.6220.12.2017 z dnia 6 października 2017 r. - procedura ooś

Obwieszczenie DRZGW w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Obwieszczenie Infrastruktury i Budownictwa znak DLI.3.6621.30.2017.PK.5

Obwieszczenie POR.6220.13.2015 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zawiadomienie RDOŚ z dn. 21.06.2017 r. znak: WPN.422.24.2017.BMC - decyzja ooś - zmiana lasu na użytek rolny

Obwieszczenie POR.6220.7.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.

Obwieszczenie SKO w Bialymstoku z dnia 16 maja 2017 r. - znak: 408.43/F-20/8/17

Obwieszczenie POR.6220.7.2017 z dnia 24 maja 2017 r.

Obwieszczenie POR.6220.4.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Obwieszczenie POR.6220.7.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Obwieszczenie POR.6220.24.2016 z dnia 06 kwietnia 2017 r. 

Obwieszczenie RDOŚ w Białymstoku z dnia 15 marca 2017 r. znak: WOOŚ.4210.18.2016.DK - deczyja ooś dla przedsięwzięcia pn. "Prace na liniach kolejowych 31, 32 i 52 na obszarze województwa podlaskiego".

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 10 marca 2017 r. - przekazanie wniosku o wznowienie do SKO

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego DIT-III.7430.36.2016 z dnia 02.03.2017 r. o decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych drogi krajowej S19

Obwieszczenie POR.6220.24.2016 z dnia 01 marca 2017 r.

Obwieszczenie POR.6220.24.2016 z dnia 24 lutego 2017 r.

Obwieszczenie RDOŚ znak: WOOŚ.4242.7.2017.DK z dnia 21 lutego 2017 r.

Obwieszczenie RDOŚ znak: WOOŚ.4242.8.2017.JK z dnia 13 lutego 2017 r.

Obwieszczenie POR.6220.28.2016 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie POR.6220.23.2016 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie POR.6220.24.2016 z dnia 24 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów dot. postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych drogi krajowej S19

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 19 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 18 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie POR.6220.27.2016 z dnia 13 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie POR.6220.28.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.

Obwieszczenie POR.6220.24.2016 z dnia 23 grudnia 2016 r.

Obwieszczenie POR.6220.27.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego odnośnie wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych drogi krajowej S19

Obwieszczenie SKO odnośnie ścieżki rowerowej POR.6220.15.2016

Obwieszczenie POR.6220.28.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

Obwieszczenie POR.6220.27.2016 z dnia 28 listopada 2016 r.

Obwieszczenie POR.6220.24.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

Obwieszczenie POR.6220.15.2016 z dnia 31 października 2016 r.

Obwieszczenie POR.6220.15.2016 z dnia 25 października 2016 r.

Obwieszczenie POR.6220.15.2016 z dnia 12 października 2016 r.

Obwieszczenie POR.6220.19.2016 z dnia 10 października 2016 r.

Obwieszczenie POR.6220.15.2016 z dnia 20 września 2016 r.

Obwieszczenie POR.6220.19.2016 z dnia 13 września 2016 r.

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie POR.6220.19.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie POR.6220.15.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 20.07.2016 r. 

Obwieszczenie POR.6220.15.2016 z dnia 28.06.2016 r.

Obwieszczenie POR.6220.5.2016 z dnia 08.06.2016 r.

Obwieszczenie POR.6220.7.2016 z dnia 27.05.2016 r.

Obwieszczenie POR.6220.5.2016 z dnia 12.05.2016r.

Obwieszczenie POR.6220.7.2016 z dnia 25.04.2016r.

Obwieszczenie POR.6220.5.2016 z dnia 12.04.2016r.

Obwieszczenie POR.6220.4.2016 z dnia 07.04.2016r.

Obwieszczenie POR.6220.2.2016 z dnia 25.03.2016r.

Obwieszczenie POR.6220.7.2016 z dnia 15.03.2016r.

Obwieszczenie POR.6220.4.2016 z dnia 14.03.2016

Obwieszczenie POR.6220.2.2016 z dnia 29.02.2016r.

Obwieszczenie POR.6220.5.2016 z dnia 22.02.2016r.

Obwieszczenie POR.6220.16.2015 z dnia 18.02.2016r.

Obwieszczenie POR.6220.4.2016 z dnia 17.02.2016r.

Obwieszczenie POR.6220.16.2016  z dnia 25.01.2016r.

Obwieszczenie POR.6220.2.2016  z dnia 20.01.2016r.

Obwieszczenie POR.6220.14.2015 z dnia 15.01.2016r.

Obwieszczenie AR.6740.03.21.2015 Starosty Powiatu Białostockiego dot. przebudowy wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej w Olmontach

Obwieszczenie POR.6733.13.2015  z dnia 22.12.2015r.

Obwieszczenie POR.6220.14.2015 z dnia 17.12.2015r.

Obwieszczenie POR.6733.10.2015 z dnia 14.12.2015r.

Obwieszczenie POR.6220.16.2015 z dnia 04.12.2015r.

Obwieszczenie POR.6220.11.2015 z dnia 19.11.2015r.

Obwieszczenie POR.6220.14.2015 z dnia 10.11.2015r.

Obwieszczenie POR.6220.11.2015 z dnia 03.11.2015r.

Obwieszczenie POR.6220.10.2015 z dnia 24.09.2015 r.

Obwieszczenie POR.6220.11.2015 z dnia 18.09.2015 r.

Obwieszczenie POR.6220.3.2015 z dnia 10.04.2015 r.

Obwieszczenie POR.6220.18.2014 z dnia 02.04.2015 r.

Obwieszczenie POR.6220.18.2014 z dnia 17.02.2015 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 19.01.2015 r. - decyzja ooś inwestycji polegającej na budowie: Farmy wiatrowej Suraż 

Obwieszczenie POR.6220.21.2014 z dnia 21.01.2015 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - decyzja ooś inwestycji polegającej na budowie: Farmy wiatrowej Suraż

Obwieszczenie POR.6220.18.2014 z dnia 30.12.2014 r.

Obwieszczenie POR.6220.18.2014 z dnia 15.12.2014 r.

Obwieszczenie POR.6220.18.2014 z dnia 18.11.2014 r.

Obwieszczenie POR.6220.17.2014 z dnia 21.10.2014 r.

Obwieszczenie POR.6220.13.2014 z dnia 13.10.2014 r.

Obwieszczenie POR.6220.16.2014 z dnia 06.10.2014 r.

Obwieszczenie POR.6220.15.2014 z dnia 30.09.2014 r.

Obwieszczenie POR.6220.18.2014 z dnia 23.09.2014 r.

Obwieszczenie SKO w Białymstoku - decyzja znak: 408.145/F-1/6/14 z dnia 16.07.2014 r. dt. decyzji ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi woj. nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą woj. nr 682 w miejscowości MArkowszczyzna

Obwieszczenie POR.6220.13.2014 z dnia 31.07.2014 r.

Obwieszczenie POR.6220.3.2014 z dnia 31.07.2014 r.

Obwieszczenie POR.6220.13.2014 z dnia 23.07.2014 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 07.07.2014 r. - plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010

Obwieszczenie POR.6220.3.2014 z dnia 27.06.2014 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20.06.2014 r. - rozbudowa kompostowni odpadów (,..) ZUOK Hryniewicze

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11.06.2014 r. - droga ekspresowa S-19

Obwieszczenie POR.6220.3.2014 z dnia 30.05.2014 r.

Obwieszczenie POR.6220.4.2014 z dnia 13.05.2014 r.

Obwieszczenie POR.6220.3.2014 z dnia 05.05.2014 r.

Obwieszczenie GDOŚ, znak:DOOŚoaII.4200.5.2014.EK z dnia 10.04.2014 r.

Obwieszczenie POR.6220.3.2014 z dnia 04.04.2014 r.

Obwieszczenie POR.6220.4.2014 z dnia 03.04.2014 r.

Obwieszczenie POR.6220.7.2013 z dnia 13.03.2014 r.

Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Białymstoku o zebranym materiale dowodowym w sprawie zatwierdzenia w drodze decyzji "Projektu robót geologicznych do dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 682 w m. Markowszczyzna od km 1+225,00 do km. km 7+689,59"

Obwieszczenie POR.6220.3.2013 z dnia 10.03.2014 r.

Obwieszczenie POR.6220.7.2013 z dnia 05.03.2014 r.

Obwieszczenie SKO w Białymstoku, znak: 408.362/F-18/I/13 z dnia 24.02.2014 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ww Białymstoku o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ww Białymstoku o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni atomowej w gminie Pyhajoki"

Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Białymstoku o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia w drodze decyzji "Projektu robót geologicznych do dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 682 w m. Markowszczyzna od km 1+225,00 do km. km 7+689,59"

Obwieszczenie POR.6220.3.2014 z dnia 14.02.2014 r.

Obwieszczenie POR.6220.7.2013 z dnia 12.02.2014 r.

Obwieszczenie POR.6220.13.2013 z dnia 10.02.2014 r.

Obwieszczenie RDOŚ w Białymstoku odnośnie odmowy zgody na realizcje przedsięwzięca polegającego na budowie drogi ekspresowej S19

Obwieszczenie SKO w Białymstoku, znak: 408.362/F-18/I/13 z dnia 16.01.2014 r.

Obwieszczenie RDOŚ w Białymstoku odnośnie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Białoruskiej Elektrowni Jądrowej

Obwieszczenie POR.6220.14.2013 z dnia 13.01.2014 r.

Obwieszczenie RDOŚ w Białymstoku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni atomowej w gminie Pyhajoki

Obwieszczenie RDOŚ w Białymstoku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19

Obwieszczenie SKO w Białymstoku

Obwieszczenie SKO w Białymstoku

Obwieszczenie SKO w Białymstoku

Obwieszczenie SKO w Białymstoku

Obwieszczenie POR.6220.8.2013 z dnia 17.10.2013 r.

Obwieszczenie POR.6220.8.2013 z dnia 10.09.2013 r.

Obwieszczenie WPN.422.36.2013.PS

Obwieszczenie POR.6220.6.2013 z dnia 14.08.2013 r.

Obwieszczenie POR.6220.5.2013 z dnia 26.07.2013 r.

Obwieszczenie POR.6220.17.2012 z dnia 17.07.2013 r.

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny"

Obwieszczenie POR.6220.8.2013 z dnia 26.06.2013 r.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Obwieszczenie POR.6220.5.2013 z dnia 29.05.2013 r.

Obwieszczenie MŚ "Projekt robót geologicznych do dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą woj. nr 682 w m. Markowszczyzna..." - decyzja umarzająca

Obwieszczenie MŚ "Projekt robót geologicznych do dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą woj. nr 682 w m. Markowszczyzna..."

Obwieszczenie POR.6220.7.2013 z dnia 22.05.2013 r.

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 14.05.2013 r.

Obwieszczenie SKO w Białymstoku

Obwieszczenie SKO w Białymstoku

Obwieszczenie POR.6220.7.2013 z dnia 26.04.2013 r.

Obwieszczenie POR.6220.17.2012 z dnia 19.04.2013 r.

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 15.04.2013 r.

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 09.04.2013 r.

Zawiadomienie GDOŚ z dnia 27.03.2013 r.

Obwieszczenie POR.6220.5.2013 z dnia 04.04.2013 r.

Obwieszczenie POR.6220.7.2013 z dnia 29.03.2013 r.

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 20.03.2013 r.

Obwieszczenie POR.6220.18.2012 z dnia 14.03.2013 r.

Zawiadomienie WPN.442.1.3.2013 z dnia 22.01.2013 r.

Zawiadomienie DIS.III.7440.1.3.2012 z dnia 22.01.2013 r.

Obwieszczenie POR.6220.16.2012 z dnia 25.01.2013 r.

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 07.01.2013 r.

Obwieszczenie o wydanej decyzji DIS>III.7440.1.3.2012

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 12.12.2012 r.

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 10.12.2012

Obwieszczenie POR.6220.10.2011 z dnia 04.12.2012

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 15.11.2012

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 12.11.2012

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz możliwości składania uwag i wniosków

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 30.10.2012

Obwieszczenie POR.6220.10.2012 z dnia 16.10.2012

Obwieszczenie POR.6220.10.2012 z dnia 19.09.2012

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 04.09.2012

Postanowienie 408.179/1/XIX/12 z dnia 16.08.2012

Obwieszczenie POR.6220.10.2012 z dnia 27.08.2012

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 08.08.2012

Obwieszczenie - barszcz sosnowskiego

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 16.07.2012

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 16.07.2012

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 13.07.2012

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 06.07.2012

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 03.07.2012

Obwieszczenie POR.6220.3.2012 z dnia 21.06.2012

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 20.06.2012

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 05.06.2012

Obwieszczenie POR.6220.3.2012 z dnia 31.05.2012

Obwieszczenie POR.6220.3.2012 z dnia 14.05.2012

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 14.05.2012

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 11.05.2012

Obwieszczenie POR.6220.3.2012 z dnia 27.04.2012

Obwieszczenie POR.6220.3.2012 z dnia 20.04.2012

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 17.04.2012

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 23.03.2012

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 12.03.2012

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 08.03.2012r.

Obwieszczenie POR.6220.16.2011 z dnia 15.02.2012r.

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 31.01.2012r.

Obwieszczenie POR.6220.16.2011 z dnia 27.01.2012r.

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 09.01.2012r.

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 04.01.2012r.

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 27.12.2011r.

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 20.12.2011r.

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 09.12.2011r.

Obwieszczenie POR.6220.28.2011 z dnia 17.11.2011r.

Obwieszczenie POR.6220.5.2011 z dnia 10.11.2011r.

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 3.11.2011r.

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 12.10.2011r.

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 30.08.2011r.

Obwieszczenie POR.6220.13.2011 z 25.08.2011

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 12.08.2011r.

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 09.08.2011

Obwieszczenie POR.6220.16.2011 z dnia 02.08.2011r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-3/10 z dnia 26.07.2011r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-3/10 z dnia 26.07.2011r.

Obwieszczenia POR.6220.6.2011 z dnia 21.06.2011r.

Obwieszczenie POR.6220.13.2011 z dnia 21.06.2011r.

Obwieszczenie POR.6220.22.2011 z dnia 21.06.2011r.

Obwieszczenie POR.6220.7.2011 z dnia 14.06.2011r.

Obwieszczenie POR.6220.16.2011 z dnia 06.06.2011r.

Obwieszczenie POR.6220.7.2011 z dnia 19.05.2011

Obwieszczenie ROŚ.6220.7.2011 z dnia 11.04.2011r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-48/10 z dnia 06.04.2011r.

Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2011 z dnia 22.03.2011r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-29/07/10 z dnia 15.02.2011r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-45/10 z dnia 31.01.2011r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-17/10 z dnia 14.12.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-29/07/10 z dnia 02.12.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-45/10 z dnia 22.11.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-17/10 z dnia 01.10.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-37/10 z dnia 20.09.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-17/10 z dnia 07.09.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-34/10 z dnia 01.09.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-36/10 z dnia 26.08.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-32/10 z dnia 23.08.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-33/10 z dnia 17.08.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-32/10 z dnia 03.08.2010r.

Obwieszczenia ROŚ.7624-21/2010 z dnia 23.07.2010r.

Obwieszczenia ROŚ.7624-34/10 z dnia 21.07.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-24/10 z dnia 20.07.2010 r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-23/10 z dnia 16.07.2010 r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-21/2010 z dnia 08.07.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-25/10 z dnia 29.06.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-32/10 z dnia 28.06.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-16/10 z dnia 28.06.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-25/10 z dnia 10.06.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-10/10 z dnia 25.05.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-37/09/10 z dnia 24.05.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-21/10 z dnia 14.05.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-3/10 z dnia 11.05.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-25/10 z dnia 05.05.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-21/10 z dnia 05.05.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-17/10 z dnia 30.04.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-10/10 z dnia 21.04.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-4/10 z dnia 19.04.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-3/10 z dnia 19.04.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-16/10 z dnia 14.04.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-37/09/10 z dnia 09.04.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-29/07/10 z dnia 07.04.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-4/10 z dnia 22.03.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-3/10 z dnia 22.03.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-9/10 z dnia 16.03.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-24/09/10 z dnia 22.02.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-2/2010 z dnia 17.02.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-2/2010 z dnia 15.02.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-37/09 z dnia 09.02.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-1/2010 z dnia 05.02.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-1/2010 z dnia 03.02.2010r. 

Obwieszczenie ROŚ.7624-37/08/09/10 z dnia 02.02.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-4/2010 z dnia 22.01.2010r.

 

Obwieszczenie ROŚ.7624-3/2010 z dnia 22.01.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-2/2010 z dnia 21.01.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-24/2009 z dnia 14.01.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-1/2010 z dnia 06.01.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-34/09 z dnia 06.01.2010r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-30/09 z dnia 11.12.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-31/09 z dnia 11.12.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-34/09 z dnia 05.11.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-32/09 z dnia 03.11.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-28/09 z dnia 09.10.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-27/09 z dnia 25.09.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-26/09 z dnia 25.09.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-25/09 z dnia 25.09.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-31/09 z dnia 04.09.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-30/09 z dnia 04.09.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-23/09 z dnia 10.08.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-22/09 z dnia 10.08.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-23/09 z dnia 07.08.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-19/09 z dnia 17.07.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-19/09 z dnia 13.07.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-23/09 z dnia 07.07.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-20/09 z dnia 06.07.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-14/09 z dnia 03.07.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-21/09 z dnia 01.06.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-19/09 z dnia 01.06.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-14/09 z dnia 27.05.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-5/09 z dnia 13.05.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-22/08/09 z dnia 30.04.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-14/09 z dnia 17.04.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-10/09 z dnia 31.03.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-4/09 z dnia 25.03.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-30/08/09 z dnia 18.03.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-59/08/09 z dnia 16.03.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-10/09 z dnia 11.03.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-43/08/09 z dnia 13.02.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-59/08/09 z dnia 14.01.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-37/08 z dnia 13.01.2009r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-60/08 z dnia 15.12.2008r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-59/08 z dnia 05.12.2008r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-30/08 z dnia 05.12.2008r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-29/08 z dnia 03.12.2008r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-43/08 z dnia 04.11.2008r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-42/08 z dnia 30.10.2008r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-37/08 z dnia 21.10.2008r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-43/08 z dnia 13.10.2008r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-37/08 z dnia 01.10.2008r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-3/08 z dnia 09.09.2008r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-37/08 z dnia 21.08.2008r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-42/08 z dnia 26.08.2008r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-30/08 z dnia 19.08.2008r.

Obwieszczenie ROŚ.7624-29/08 z dnia 19.08.2008r.

Obwieszczenia ROŚ.7624-30/08 z dnia 26.06.2008r.

Obwieszczenia ROŚ.7624-29/08 z dnia 24.06.2008r.

Obwieszczenia ROŚ.7610-10/08 z dnia 03.06.2008r.

Obwieszczenia ROŚ.7610-9/08 z dnia 03.06.2008r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2017-12-01

Wprowadzający: Magdalena Filkiewicz

Data wprowadzenia: 2008-06-03

Data modyfikacji: 2019-03-08

Opublikował: Magdalena Filkiewicz

Data publikacji: 2008-06-03