ZBIORY AKTÓW NORMATYWNYCH WŁASNYCH KIEROWNICTW URZĘDÓW

Rok 2019

Zarządzenie nr ORG.120.6.2019

Zarządzenie nr ORG.120.1.2019 10 stycznia 2019r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.0050.2.2019 10 stycznia 2019r. zmieniające Zarządzenie nr ORG.120.18.2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 1 sierpnia 2011. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.3.2019 10 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.4.2019 10 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.5.2019 16 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.6.2019 11 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.7.2019 12 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie nr ORG.120.8.2019 19 lutego 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania przez Gminę Juchnowiec Kościelny zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Rok 2018

Zarządzenie nr ORG.120.1.2018 02 stycznia 2018r w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.2.2018 16 stycznia 2018r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.3.2018 19 stycznia 2018r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.4.2018 22 stycznia 2018r w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Juchnowiec Kościelny wprowadzonych Zarządzeniem Nr 366/10 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 sierpnia 2010r.
Zarządzenie nr ORG.120.5.2018 22 lutego 2018r w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.6.2018 07marca 2018r w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1484B granica miasta Białegostoku- Stanisławowo - Wojszki na odcinku granica miasta Białystok do drogi powiatowej nr 1487B w m. Niewodnica Nargilewska od km0+000 do km 3 +185 gm.Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.7.2018 03 kwietnia 2018r w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla operacji "Moje miejsce- sięgam do przeszłości, troszczę się o przyszłość" realizowanej przez Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zarządzenie nr ORG.120.8.2018 03 kwietnia 2018r w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla operacji "Balsam Dla Duszy Małych i Dużych" realizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Juchnowcu Kościelnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zarządzenie nr ORG.120.9.2018 03 kwietnia 2018r w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla operacji "Szepty kultury" realizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Juchnowcu Kościelnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zarządzenie nr ORG.120.10.2018 16 kwietnia 2018r zmieniające zarządzenie w sprawie dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej.
Zarządzenie nr ORG.120.11.2018 08 maja 2018r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
Zarządzenie nr ORG.120.12.2018 15 maja 2018r zmieniające Zarządzenenie NR ORG.120.18.2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  z dnia 01 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.13.2018 24 maja 2018r w sprawie wprowadzenie Polityki ochrony danych osobowych
w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.14.2018 24 maja 2018r zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadceń Socjalnych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.15.2018 06 czerwca 2018r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzanie nr ORG.120.16.2018 08 czerwca 2018r w sprawie powołania Komisji do spraw socjalnych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.17.2018 15 czerwca 2018r w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.18.2018 03 lipca 2018r w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej w Brończanych.
Zarządzenie nr ORG.120.19.2018 03 lipca 2018r w sprawie zmiany zarządzenia Nr ORG.120.5.2018 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.20.2018 5 lipca 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.21.2018 24 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
Zarządzenie nr ORG.120.22.2018 27 lipca 2018r. w zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie Nr ORG.120.23.2018 27 lipca 2018r. w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Juchnowiec Kośćielny wprowadzonych Zarządzeniem nR 366/10 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 sierpnia 2010r.
Zarządzenie Nr ORG.120.24.2018 27 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
Zarządzenie Nr ORG.120.25.2018 21 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie Nr ORG.120.26.2018 21 sierpnia 2018r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Ignatkach.
Zarządzenie Nr ORG.120.27.2018 22 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia, obiegu i przechowywania dokumentacji do projektu "Przedszkola Marzeń" realizownego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlsakiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji Poddziałanie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF.
Zarządzenie Nr ORG.120.28.2018 22 sierpnia 2018r. w sprawie zasad wdrażania, realizacji, zasad polityki rachunkowości, ustalenia zakładowego planu kont oraz ustalenia instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowego przez Unię Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlsakiego na lata 2014-2020 o nazwie "Przedszkola marzeń"
Zarządzenie Nr ORG.120.29.2018 5 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu.
Zarządzenie Nr ORG.120.30.2018 19 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Inwentaryzacyjnej w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi finansowej przez Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie Nr ORG.120.31.2018 22 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Zarządzenie Nr ORG.120.32.2018 22 listopada 2018r. w sprawie zmiany godzin pracy w miesiącu grudniu 2018 roku.
Zarządzenie Nr ORG.120.33.2018 29 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie.
Zarządzenie Nr ORG.120.34.2018 29 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.
Zarządzenie Nr ORG.120.35.2018 29 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół w Księżynie.
Zarządzenie Nr ORG.120.36.2018 04 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru agenta emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie Nr ORG.120.37.2018 07 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie Nr ORG.120.38.2018 10 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie Nr ORG.120.39.2018 10 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie Nr ORG.120.40.2018 10 grudnia 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie Nr ORG.120.41.2018 10 grudnia 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Ignatkach.
Zarządzenie Nr ORG.120.42.2018 10 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.
Zarządzenie Nr ORG.120.43.2018 10 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu w Kleosinie.
Zarządzenie Nr ORG.120.44.2018 10 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie Nr ORG.120.45.2018 10 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym.
Zarządzenie Nr ORG.120.46.2018 19 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
Zarządzenie Nr ORG.120.47.2018 19 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORG.120.18.2018 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej w Brończanach
Zarządzenie Nr ORG.120.48.2018 19 grudnia 2018r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku - Wólka oraz budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Nr 1483B Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze.
Zarządzenie Nr ORG.120.49.2018 27 grudnia 2018r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny w latach 2019 - 2020.
Zarządzenie Nr ORG.120.50.2018 28 grudnia 2018r. w sprawie Regulaminu udzielania przez Gminę Juchnowiec Kościelny zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Rok 2017

Zarządzenie nr ORG.120.1.2017 02 stycznia 2017r w sprawie wprowadzenia zmian w procedurach wewnętrznych w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.2.2017 19 stycznia 2017r w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Juchnowiec Kościelny wprowadzonych Zarządzeniem Nr 366/10 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 sierpnia 2010r.
Zarządzenie nr ORG.120.3.2017 15 lutego 2017r w sprawie dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej
Zarządzenie nr ORG.120.4.2017 02 marca 2017r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie nr ORG.120.5.2017 15 marca 2017r w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Juchnowiec Kościelny wprowadzonych Zarządzeniem Nr 366/10 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 sierpnia 2010r.
Zarządzenie nr ORG.120.6.2017 18 maja 2017r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie nr ORG.120.7.2017 25 maja 2017r w sprawie ryczałtu pieniężnego za zapewnienie stałej gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych typu "S" na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.8.2017 25 maja 2017r w sprawie zmiany  Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.9.2017 25 maja 2017r  zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych, maszyn, sprzętu silnikowego stanowiącego własność Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny oraz określenia zasad prowadzenia i kontroli gospodarki paliwami płynnymi.
Zarządzenie nr ORG.120.10.2017 14 czerwca 2017r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny. 
Zarządzenie nr ORG.120.11.2017 20 lipca 2017r w sprawie zasad wdrożenia, realizacji, zasad polityki rachunkowości, ustalenia zakładowego planu kont oraz ustalenia instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 o nazwie "Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci".
Zarządzenie nr ORG.120.12.2017 19 września 2017r w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Juchnowiec Kościelny wprowadzonych Zarządzeniem Nr 366/10 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 sierpnia 2010r.
Zarządzenie nr ORG.120.13.2017 19 września 2017r w sprawie zasad wdrożenia, realizacji, zasad polityki rachunkowości, ustalenia zakładowego planu kont oraz ustalenia instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 o nazwie "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.14.2017 19 września 2017r zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.15.2017 24 października 2017r w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.16.2017 02 listopada 2017r w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamównień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartośći od 30 000 euro do 750 000 euro.
Zarządzenie nr ORG.120.17.2017 02 listopada 2017r w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.
Zarządzenie nr ORG.120.18.2017 02 listopada 2017r w sprawie zasad realizacji oraz planu kont dla projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa sracji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Ignatkach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zarządzenie nr ORG.120.19.2017 06 listopada 2017r w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu.
Zarządzenie nr ORG.120.20.2017 24 listopada 2017r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Zarządzenie nr ORG.120.21.2017 27 listopada 2017r w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi finansowej przez Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.22.2017 30 listopada 2017r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
Zarządzenie nr ORG.120.23.2017 30 listopada 2017r w sprawie zasad wdrożenia, realizacji, zasad polityki rachunkowości, ustalenia zakładowego planu kont oraz ustalenia instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 o nazwie "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF".
Zarządzenie nr ORG.120.24.2017 30 listopada 2017r zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wdrożenia, realizacji, zasad polityki rachunkowości, ustalenia zakładowego planu kont oraz ustalenia instrukcji obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 o nazwie "Bajkowe przedszkole - atrakcyjne dla wszystkich dzieci".
Zarządzenie nr ORG.120.25.2017 08 grudnia 2017r w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Juchnowiec Kościelny wprowadzonych Zarządzeniem Nr 366/10 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 sierpnia 2010r.
Zarządzenie nr ORG.120.26.2017 11 grudnia 2017r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym.
Zarządzenie nr ORG.120.27.2017 11 grudnia 2017r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.28.2017 11 grudnia 2017r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.
Zarządzenie nr ORG.120.29.2017 11 grudnia 2017r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie. 
Zarządzenie nr ORG.120.30.2017 11 grudnia 2017r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w  Szkole Podstawowej im. ks. Michała Sopoćki w Księżynie.
Zarządzenie nr ORG.120.31.2017 11 grudnia 2017r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.
Zarządzenie nr ORG.120.32.2017 11 grudnia 2017r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w  Przedszkolu w Kleosinie.
Zarządzenie nr ORG.120.33.2017 15 grudnia 2017r w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.34.2017 29 grudnia 2017r w sprawie Regulaminu określającego zasady i procedury korzystania z oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci komputerowej oraz poczty elektronicznej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.35.2017 29 grudnia 2017r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiskow Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.36.2017 29 grudnia 2017r  zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w procedurach wewnętrznych w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.37.2017 29 grudnia 2017r w sprawie uchylenia zarządzenia o ryczałcie pieniężnym za zapewnienie stałej gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych typu "S" na terenie gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.38.2017 29 grudnia 2017r w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.39.2017 29 grudnia 2017r w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy oraz urzędu gminy

 

Rok 2016

Zarządzenie nr ORG.120.1.2016 22 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie nr ORG.120.2.2016 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.3.2016 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie nr ORG.120.4.2016 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.5.2016 15 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.6.2016 30 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.7.2016 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy Juchnowiec Kościelny oraz dla Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.8.2016 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.9.2016 12 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.10.2016 12 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
Zarządzenie nr ORG.120.11.2016 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Zarządzenie nr ORG.120.12.2016 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Juchnowiec Kościelny wprowadzonych Zarządzeniem Nr 366/10 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 sierpnia 2010r.
Zarządzenie nr ORG.120.13.2016 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w budynkach mieszkalnych powstałych wskutek nawałnicy w dniu 17 czerwca 2016 r. na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.14.2016 24 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie nr ORG.120.15.2016 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.16.2016 28 lipca 2016 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 337/10 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18.06.2010r. w sprawie zapewnienia stałej gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych typu "S".
Zarządzenie nr ORG.120.17.2016 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
Zarządzenie nr ORG.120.18.2016 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.19.2016 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ryczałtu pieniężnego za zapewnienie stałej gotowaści bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerewkach
Zarządzenie nr ORG.120.20.2016 28 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.21.2016 10 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.22.2016 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.23.2016 9listropada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.24.2016 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.25.2016 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności rzeczowych składników majątku ruchomego, wskazanie sposobu ich zagospodarowania oraz przekazania nieodpłatnie, sprzedaży lub likwidacji.
Zarządzenie nr ORG.120.26.2016 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu.
Zarządzenie nr ORG.120.27.2016 25 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Zarządzenie nr ORG.120.28.2016 07 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.29.2016 07 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji pt." Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny" realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2010.
Zarządzenie nr ORG.120.30.2016 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego, Regulaminu Organizacyjnego audytu wewnętrznego oraz Księgi procedur i technik audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.31.2016 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.32.2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
Zarządzenie nr ORG.120.33.2016 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Juchnowiec Kościelny wprowadzonych Zarządzeniem Nr 366/10 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 sierpnia 2010r.

Rok 2015

Zarządzenie nr ORG.120.1.2015 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie nr ORG.120.2.2015 23 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.3.2015 23 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.4.2015 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
Zarządzenie nr ORG.120.5.2015 22 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.6.2015 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.7.2015 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży składników majątku ruchomego
Zarządzenie nr ORG.120.8.2015 11 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenina "Instrukcji zasad rachunkowości oraz planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Gminie Juchnowiec Kościelny"
Zarządzenie nr ORG.120.9.2015 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności rzeczowych składników majątku ruchomego i wskazania sposobu ich zagospodarowania
Zarządzenie nr ORG.120.10.2015 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.11.2015 20 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.12.2015 28 lipca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr ORG.120.21.2013 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia  10 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.13.2015 4 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie nr ORG.120.14.2015 20 sierpnia2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie nr ORG.120.15.2015 1 września 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania przez Gminę Juchnowiec Kościelny zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Zarządzenie nr ORG.120.16.2015 17 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.17.2015 28 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.18.2015 28 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.19.2015 8 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw socjalnych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.20.2015 26 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie nr ORG.120.21.2015 13 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w procedurach wewnętrznych w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zarządzenie nr ORG.120.22.2015 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.23.2015 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.24.2015 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad sprawowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.25.2015 26 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie nr ORG.120.26.2015 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu
Zarządzenie nr ORG.120.27.2015 7 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr ORG.120.27.2015 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 01 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.28.2015 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji składników majątku ruchomego
Zarządzenie nr ORG.120.29.2015 29 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w procedurach wewnętrznych w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.30.2015 29 grudnia 2015 r. w sprawie powołania zespołów spisowych oraz komisji zdawczo-odbiorczej w celu przejęcia eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. sieci i urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny oraz przekazania w/w sieci i urządzeń Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym
Zarządzenie nr ORG.120.31.2015 31 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej
Zarządzenie nr ORG.120.32.2015 31 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

 

 

 Rok 2014

Zarządzenie nr ORG.120.1.2014 9 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji z zakresu małych projektów pt.. "III edycja Nagrody Pierścienia Podskarbiego Włoszka" realizowanej w ramach Programu, osi 4 "Leader" działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
Zarządzenie nr ORG.120.2.2014 9 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji pt. "Remont świetlicy wiejskiej we wsi Lewickie" realizowanej w ramach Programu, osi 4 "Leader" działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
Zarządzenie nr ORG.120.3.2014 27 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie nr ORG.120.4.2014 14 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.5.2014 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.6.2014 5 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Juchnowiec Kościelny oraz odbioru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
Zarządzenie nr ORG.120.7.2014 14 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.8.2014 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.9.2014 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny do Zarządzenia Nr 25.2011 z dnia 27 października 2011r. oraz Zarządzenia Nr ORG.120.11.2012 z dnia 24 lutego 2012 r. Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.10.2014 6 maja 2014 r. w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Juchnowiec Kościelny wprowadzonych zarządzeniem Nr 366/10 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 sierpnia 2010 r.
Zarządzenie nr ORG.120.11.2014 7 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji pt. "Remont świetlicy wiejskiej we wsi Olmonty" realizowanej w ramach Programu, osi 4 "Leader" działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
Zarządzenie nr ORG.120.12.2014 7 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy Juchnowiec Kościelny oraz dla Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.13.2014 7 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji pt. "Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki" realizowanej w ramach Programu, osi 4 "Leader" działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013
Zarządzenie nr ORG.120.14.2014 7 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.15.2014 14 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.16.2014 23 maja 2014 r. w sprawie  zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Juchnowiec Kościelny wprowadzonych Nr 366/10 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 sierpnia 2010r.
Zarządzenie nr ORG.120.17.2014 11 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, osi 8. "Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion"
Zarządzenie nr ORG.120.18.2014 23 czerwca 2014 r. w sprawie  Regulaminu udzielania przez Gminę Juchnowiec Kościelny zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Zarządzenie nr ORG.120.19.2014 8 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Juchnowiec Kościelny oraz odbioru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
Zarządzenie nr ORG.120.20.2014 17 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie nr ORG.120.21.2014 17 lipca 2014 r. zmieniające Zarządzenie NR ORG.120.4.2014 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.22.2014 25 lipca 2014 r. w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Juchnowiec Kościelny wprowadzonych zarządzeniem Nr 366/10 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 sierpnia 2010 r.
Zarządzenie nr ORG.120.23.2014 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie nr ORG.120.24.2014 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji pt. "Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na obszarze przestrzeni publicznej w miejscowości Hryniewicze" realizowanej w ramach Programu, osi 4 "Leader" działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013
Zarządzenie nr ORG.120.25.2014 16 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie nr ORG.120.26.2014 16 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowośći i planu kont dla projektu: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - część II administracja samorządowa" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013, IV Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zarządzenie nr ORG.120.27.2014 10 października 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2014 roku w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.28.2014 10 października 2014 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji pt."Utworzenie siłowni zewnętrznej we wsi Hermanówka" realizowanej w ramach Programu, osi 4 "Leader" działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów objętego Prow na lata 2007-2013
Zarządzenie nr ORG.120.29.2014 10 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy Juchnowiec Kościelny oraz dla Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.30.2014 24 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie nr ORG.120.31.2014 24 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu
Zarządzenie nr ORG.120.32.2014 18 grudnia 2014 r. w sprawie zapewnienia stałej gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych typu "S"
Zarządzenie nr ORG.120.33.2014 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia przez Gminę Juchnowiec Kościelny zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Zarządzenie nr ORG.120.34.2014 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji pt. " Budowa wiaty rekreacyjno- wypoczynkowej we wsi Brończany" realizowanej w ramach Programu osi 4 "Leader" działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Rok 2013

Zarządzenie nr ORG.120.1.2013 2 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr 144/2008 z dnia 9 wrzesnia 2008 r. określającego zasady gospodarki paliwami i ustalenia zakładowych norm zużycia paliw płynnych i olejów przez pojazdy i maszyny stanowiące własność Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym
Zarządzenie nr ORG.120.2.2013 26 lutego 2013 r. w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny do Zarządzenia Nr ORG.120.11.2012 z dnia 24 lutego 2012 r. Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.3.2013 26 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów związanych z wykonywaniem zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, które utraciły praktyczne znaczenie dla potrzeb organizacyjnych oraz celów kontrolnych i upłynął okres ich przechowywania
Zarządzenie nr ORG.120.5.2013 1 marca 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego do przeprowadzenia gminnych eliminacji XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie robi nikomu!"
Zarządzenie nr ORG.120.6.2013 4 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności rzeczowych składników majatku ruchomego i wskazania spsosobu ich zagospodarowania
Zarządzenie nr ORG.120.7.2013 19 marca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.8.2013 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Zarządzenia NR ORG.120.18.2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 01 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.9.2013 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany harmonogramu wdrożenia czynności wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Zarządzenie nr ORG.120.10.2013 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rachunkowości, obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny" realizowanego w ramach Programu, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zarządzenie nr ORG.120.11.2013 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji pt. "Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na obszarze przestrzeni publicznej w miejscowości Kloeosin" realizowanej w ramach Programu, osi 4 "Leader" działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.
Zarządzenie nr ORG.120.12.2013 5 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru identyfikatorów osobistych pracowników Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.13.2013 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Regulaminu udzielania przez Gminę Juchnowiec Kościelny zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro
Zarządzenie nr ORG.120.14.2013 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny do zarządzenia Nr ORG.120.15.2012 z dnia 2 marca 2012r. Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.15.2013 23 września 2013 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i rzeczowych składników majątku ruchomego i wskazania sposobu ich zagospodarownia
Zarządzenie nr ORG.120.16.2013 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenienia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych, maszyn, sprzętu silnikowego stanowiących własność Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny oraz określenia zasad prowadzenia i kontroli gospodarki paliwami płynnymi
Zarządzenie nr ORG.120.17.2013 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji pt. "Remont i ocieplenie budynku Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym" realizowanej w ramach Programu, osi 4 "Leader" działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
Zarządzenie nr ORG.120.18.2013 25 października 2013 r. zmienieniające Zarządzenie NR ORG 120.18. 2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 01 sierpnia 2011r.  w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.19.2013 18 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu
Zarządzenie nr ORG.120.20.2013 29 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie nr ORG.120.21.2013 10 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.22.2013 10 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny

 

 Rok 2012

Zarządzenie nr ORG.120.1.2012 4 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia stanu faktycznego dokumentacji znajdujacej się na stanowisku pracy byłego pracownika Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny Joanny Urbanowicz
Zarządzenie nr ORG.120.2.2012 17 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania przez Gminę Juchnowiec Kościelny zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro
Zarządzenie nr ORG.120.3.2012 17 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2012 roku
Zarządzenie nr ORG.120.4.2012 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania przez Gminę Juchnowiec Kościelny zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
Zarządzenie nr ORG.120.5.2012 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw Socjalnych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.6.2012 25 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.7.2012 31 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury rozwoju kompetencji kadr" w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.8.2012 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny do zarządzenia Nr 5.2011 Wójta gMiny Juchnowiec Kościelny z dnia 4 kwietnia 2011r.
Zarządzenie nr ORG.120.9.2012 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Zarządzenie nr ORG.120.10.2012 24 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.11.2012 24 lutego 2012 r. w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny do zarządzenia Nr 25.2011 Wójta gminy Juchnowiec kościelny z dnia 27 października 2011 r.
Zarządzenie nr ORG.120.12.2012 1 marca 2012 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.13.2012 1 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji
Zarządzenie nr ORG.120.14.2012 2 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności pojemników do zbiórki odpadów i wskazania sposobu ich zagospodarowania
Zarządzenie nr ORG.120.15.2012 2 marca 2012 r. w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny do zarządzenia Nr 25.2011 z dnia 27 października 2011 r. oraz zarządzenia Nr ORG.120.11.2012 z dnia 24 lutego 2012 r. Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.16.2012 9 marca 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego do przeprowadzenia gminnych eliminacji XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą tak nas malują"
Zarządzenie nr ORG.120.17.2012 16 marca 2012 r. zmieniające Zarządzenie NR ORG.120.18.2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 01 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.18.2012 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.19.2012 12 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności rzeczowych składników majatku ruchomego znajdującego się w pomieszczeniach piwnicy i wskazania sposobu ich zagospodarowania
Zarządzenie nr ORG.120.20.2012 24 kwietnia 2012 r. zmieniające Zarządzenie NR ORG 120.18.2011Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 01 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.21.2012 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie nr ORG.120.22.2012 14 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie nr ORG.120.23.2012 29 maja 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr ORG.120.18.2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.24.2012 30 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnych zasad  prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy Juchnowiec Kościelny oraz dla Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.25.2012 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności rzeczowych składników majątku ruchomego i wskazania sposobu ich zagospodarowania
Zarządzenie nr ORG.120.26.2012 2 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu wdrożenia czynności wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Zarządzenie nr ORG.120.27.2012 2 lipca 2012 r. w sprawie powołania zespołu do wdrożenia czynności wynikajacych ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Zarządzenie nr ORG.120.28.2012 24 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji "Budowa oświetlenia boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym" realizowanej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013
Zarządzenie nr ORG.120.29.2012 17 sierpnia 2012 r. w sprawie planu kont dla projektu pt. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów "Wakacyjny Festyn"
Zarządzenie nr ORG.120.30.2012 17 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji "Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Rostołtach" realizowanej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013
Zarządzenie nr ORG.120.31.2012 17 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla operacji "Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Tryczówce" realizowanej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013
Zarządzenie nr ORG.120.32.2012 1 października 2012 r. zmieniające Zarządzenie NR ORG.120.18.2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 01 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.33.2012 1 października 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.34.2012 4 października 2012 r. w sprawie powołania komisji skontrowej zasobu Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.35.2012 5 października 2012 r. w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny do zarządzenia Nr 25.2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 października 2011 r.
Zarządzenie nr ORG.120.36.2012 5 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności rzeczowego składnika majątku ruchomego i wskazania sposobu jego zagospodarowania
Zarządzenie nr ORG.120.37.2012 16 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu
Zarządzenie nr ORG.120.38.2012 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa przez pojazdy, maszyny i urządzenia silnikowe stanowiące własność Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.39.2012 27 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie nr ORG.120.40.2012 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy, za odpracowaniem pracownikom Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny - w dniu 24 grudnia 2012 r.
Zarządzenie nr ORG.120.41.2012 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/08 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.42.2012 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru rejestru pism wychodzących, obowiązującego w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr ORG.120.43.2012 31 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy Juchnowiec Kościelny oraz dla Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny

 

 Rok 2011

Zarządzenie nr 1.2011 31 stycznia 2011r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Zarządzenie nr 2.2011 1 lutego 2011r. w sprawie: zasad rachunkowości oraz planu kont dla organu podatkowego
Zarządzenie nr 3.2011 24 lutego 2011r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr 4.2011 8 marca 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji uzupełniającej
Zarządzenie nr 5.2011  4 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Juchnowiec Kościelny wprowadzonych zarządzeniem Nr 366/10 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 sierpnia 2010 roku
Zarządzenie nr 6.2011 12 kwietnia 2011r. zmieniające zarządzenie nr 14/08 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr 7.2011 13 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr 9.2011 27 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 7.2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 13.04.2011r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr 10.2011 2 maja 2011 r. w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Juchnowiec Kościelny wprowadzonych zarządzeniem Nr 366/10 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 sierpnia 2011 roku
Zarządzenie nr 11.2011 10 maja 2011 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr 12.2011 12 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr 13.2011 18 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Zarządzenie nr 14.2011 6 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr 15.2011 17 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 14.2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr 16.2011 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zakładowego planu kont dla operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Bielach, Rostołtach, Złotnikach oraz rozbudowa wodociagu w Złotnikach" realizowanej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objetego PROW na lata 2007-2013
Zarządzenie nr 17.2011 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zakładowego planu kont dla operacji "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojszkach wraz z zagospodarowaniem terenu" realizowanej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objetego PROW na lata 2007-2013
Zarządzenie nr 18.2011 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr 19.2011 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenie nr 20.2011 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy juchnowiec Kościelny do zarządzenia Nr 10.2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 2 maja 2011 r.
Zarządzenie nr 21.2011 29 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Socjalnych Urzędu Gminy Juchnowiec Koscielny
Zarządzenie nr 22.2011 18 października 2011 r. w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny do zarządzenia Nr 5.2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 4 kwietnia 2011 r.
Zarządzenie nr 23.2011 18 października 2011 r. w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny do zarządzenia Nr 20.2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr 24.2011 18 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku specjalnego pracownikom Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny zatrudnionym na podstawie powołania
Zarządzenie nr 25.2011 27 października 2011 r. w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny do zarządzenia Nr 20.2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 9 sierpnia 2011 r.
Zarządzenie nr 26.2011 3 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu
Zarządzenie nr 27.2011 7 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr 28.2011 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr 29.2011 14 listopada 2011 r. w sprawie zmian w zasadach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny do zarządzenia Nr 25.2011 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 października 2011r.
Zarządzenie nr 30.2011 15 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji w sprawie gospodarki majatkiem trwałym, inwentaryzacji majatku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
Zarządzenie nr 31.2011 15 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 22 maja 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr 32.2011 8 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie nr 33.2011 9 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie nr 34.2011 14 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Marcinowicz

Data wytworzenia: 2017-10-19

Wprowadzający: Marzena Wróblewska

Data wprowadzenia: 2011-07-29

Data modyfikacji: 2019-03-20

Opublikował: Marzena Wróblewska

Data publikacji: 2011-07-29