UCHWAŁY KADENCJI RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 2002-2006

Uchwała Nr XXXIII/306/02
- 28 czerwca 2002

w sprawie podziału gminy Juchnowiec Kościelny na okręgi wyborcze.
Uchwała Nr I/1/02
-  19 listopada 2002r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Uchwała Nr I/2/02
-  19 listopada 2002r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Uchwała Nr I/3/02
-  19 listopada 2002r.
w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Gminy.
Uchwała Nr I/4/02
-  19 listopada 2002r.
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr I/5/02
- 19 listopada 2002r.
w sprawie wyboru członków komisji stałych Rady Gminy.
Uchwała Nr I/6/02
-  19 listopada 2002r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Uchwała Nr II/7/02
- 16 grudnia 2002
w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
Uchwała Nr II/8/02
-  16 grudnia 2002r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr II/9/02
-  16 grudnia 2002r.
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr II/10/02
-  16 grudnia 2002r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok.
Uchwała Nr II/11/02
-  16 grudnia 2002r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Uchwała Nr II/12/02
-  16 grudnia 2002r.
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na 2003r.
Uchwała Nr II/13/02
-  16 grudnia 2002r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2003 rok.
Uchwała Nr II/14/02
-  16 grudnia 2002r.
w sprawie wzorów formularzy informacji podatkowych oraz deklaracji podatkowych.
Uchwała Nr II/15/02
-  16 grudnia 2002r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2003r.
Uchwała Nr II/16/02
-  16 grudnia 2002r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.
Uchwała Nr II/17/02
- 16 grudnia 2002r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zminy miejscowego planu ogólnego zgospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi: Kleosin, Księżyno, Horodniany i PGR Ignatki.
Uchwała Nr II/18/02
-  16 grudnia 2002r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr II/19/02
-  16 grudnia 2002r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr II/20/02
-  16 grudnia 2002r.
zmieniająca uchwałę Nr XXX/273/01 w sprawie budżetu gminy na rok 2002.
Uchwała Nr II/21/02
-  16 grudnia 2002r.
zmienijąca uchwałę Nr XIII/100/99 w sprawie określenia procedury opracowania i uchwaleni budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości mataeriałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Uchwała Nr II/22/02
-  16 grudnia 2002r.
w sprawie trybu zwołania i przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych do organów samorządu terytorialnego mieszkańców wsi.
Uchwała Nr II/23/02
-  16 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2003 rok.
Uchwała Nr II/24/02
-  16 grudnia 2002r.
w sprawie w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr II/25/02
-  16 grudnia 2002r.
w sprawie wyznczenia przedstawicieli gminy do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
Uchwała nr II/26/02
-  16 grudnia 2002r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
Uchwała Nr II/27/02
-  16 grudnia 2002r.
w sprawie wyboru członków komisji stałych Rady Gminy.
Uchwała Nr III/28/03
-  21 lutego 2003r.
w sprawie powołania komisji doraźnej.
Uchwała Nr IV/29/03
-  14 marca 2003r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dz. 39/2 i 39/3 - Księżyno.
Uchwała Nr IV/30/03
-  14 marca 2003r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała Nr IV/31/03
-  14 marca 2003r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr IV/32/03
-  14 marca 2003r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegona części obszaru wsi Solniczki.
Uchwała Nr IV/33/03
-  14 marca 2003r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr IV/34/03
-  14 marca 2003r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/106/99 Rady Gminy w Juchnowcu Kościelnym z dnia 8 grudnia 1999r. dot. planu zagospodarowania przestrzennego w obwodzie działki nr geod.133/2-73 we wsi Solniczki.
Uchwała Nr IV/35/03
-  14 marca 2003r.
w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych w sołectwie Księżyno.
Uchwała Nr IV/36/03
-  14 marca 2003r.
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok.
Uchwała Nr IV/37/03
-  14 marca 2003r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy informacji podatkowych oraz deklaracji podatkowych.
Uchwała Nr IV/38/03
-  14 marca 2003r.
w sprawie stawek podatku od środków tranportowych na 2003r.
Uchwała nr IV/39/03
- 14 marca 2003r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr IV/40/03
- 14 marca 2003r.
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.
Uchwała Nr V/41/03
-  30 kwietnia 2003r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Uchwała Nr V/42/03
-  30 kwietnia 2003r.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.
Uchwała Nr V/43/03
-  30 kwietnia 2003r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
Uchwała Nr V/44/03
-  30 kwietnia 2003r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr V/45/03
-  30 kwietnia 2003r.
w sprawie zmiany stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr V/46/03
-  30 kwietnia 2003r.
w sprawie nadania nazw ulic ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Juchnowiec Kościelny, gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr V/47/03
-  30 kwietnia 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - dz. nr 70/02 - Dorożki.
Uchwała Nr V/48/03
-  30 kwietnia 2003r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr V/49/03
-  30 kwietnia 2003r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.
Uchwała nr VI/50/03
- 15 lipca 2003r.
w sprawie ustalenia stawek odpłatności za przedszkole
Uchwała nr VI/51/03
- 15 lipca 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała nr VI/52/03
- 15 lipca 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
Uchwała nr VI/53/03
- 15 lipca 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała nr VI/54/03
- 15 lipca 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała nr VI/55/03
- 15 lipca 2003r.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Uchwała nr VI/56/03
- 15 lipca 2003r.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji stałej Rady Gminy
Uchwała nr VI/57/03
- 15 lipca 2003r.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o kandydatach na ławników na kadencję 2004-2007 r.
Uchwała nr VI/59/03
- 15 lipca 2003r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
Uchwała nr VI/60/03
- 15 lipca 2003r.
w sprawie zmian budżetu gminy w 2003 roku
Uchwała nr VI/61/03
- 15 lipca 2003r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Uchwała Nr VI/62/03
- 23 lipca 2003r.
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków poprzez przepompownię ścieków, stanowiącą własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleosinie oraz uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu
Uchwała Nr VII/63/03
- 5 września 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr VII/64/03
- 5 września 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr VII/65/03
- 5 września 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr VII/66/03
- 5 września 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr VII/67/03
- 5 września 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr VII/68/03
- 5 września 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr VII/69/03
- 5 września 2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr VIII/70/03
- 5 września 2003r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Uchwała Nr VIII/71/03
- 5 września 2003r.
w spawie zmian w budżecie gminy na 2003r.
Uchwała Nr VIII/72/03
- 5 września 2003r.
zmieniająca treść załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/324/02 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 9 września 2002r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2002-2004
Uchwała Nr VIII/73/03
- 5 września 2003r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Białymstoku
Uchwała Nr VIII/74/03
- 5 września 2003r.
w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami w Kolonii Księżyno, PGR Ignatki w Gminie Juchnowiec Kościelny, w związku z jego wyłożeniem do wglądu publicznego w dniach od 8.07 do 31.07.2003r.       
Uchwała Nr VIII/75/03
- 5 września 2003r.
w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami w Kolonii Księżyno, PGR Ignatki w Gminie Juchnowiec Kościelny, w związku z jego wyłożeniem do wglądu publicznego w dniach od 8.07 do 31.07.2003r.       
 Uchwała Nr VIII/76/03
- 5 września 2003r.
w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami w Kolonii Księżyno, PGR Ignatki w Gminie Juchnowiec Kościelny, w związku z jego wyłożeniem do wglądu publicznego w dniach od 8.07 do 31.07.2003r.       
Uchwała Nr VIII/77/03
- 5 września 2003r.
w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami w Kolonii Księżyno, PGR Ignatki w Gminie Juchnowiec Kościelny, w związku z jego wyłożeniem do wglądu publicznego w dniach od 8.07 do 31.07.2003r.       
 Uchwała Nr VIII/78/03
- 5 września 2003r.
w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami w Kolonii Księżyno, PGR Ignatki w Gminie Juchnowiec Kościelny, w związku z jego wyłożeniem do wglądu publicznego w dniach od 8.07 do 31.07.2003r.       
Uchwała Nr VIII/79/03
- 5 września 2003r.
 w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami w Kolonii Księżyno, PGR Ignatki w Gminie Juchnowiec Kościelny, w związku z jego wyłożeniem do wglądu publicznego w dniach od 8.07 do 31.07.2003r.       
Uchwała Nr VIII/80/03
- 5 września 2003r.
w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami w Kolonii Księżyno, PGR Ignatki w Gminie Juchnowiec Kościelny, w związku z jego wyłożeniem do wglądu publicznego w dniach od 8.07 do 31.07.2003r.       
Uchwała Nr VIII/81/03
- 5 września 2003r.
w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami w Kolonii Księżyno, PGR Ignatki w Gminie Juchnowiec Kościelny, w związku z jego wyłożeniem do wglądu publicznego w dniach od 8.07 do 31.07.2003r.       
Uchwała Nr VIII/82/03
- 5 września 2003r.
w sprawie rozpatrzenia zarzutu do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami w Kolonii Księżyno, PGR Ignatki w Gminie Juchnowiec Kościelny, w związku z jego wyłożeniem do wglądu publicznego w dniach od 8.07 do 31.07.2003r.       
Uchwała Nr IX/83/03
- 29 października 2003r.
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Kleosinie
Uchwała Nr IX/84/03
- 29 października 2003r.
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr IX/85/03
- 29 października 2003r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr IX/86/03
- 29 paździenika 2003r.
w sprawie zmian budżetu gminy w 2003r.
Uchwała Nr IX/87/03
- 29 października 2003r.
w sprawie stwierdzenia wyboru na ławników na kadencję 2004 - 2007
 Uchwała Nr IX/88/03
- 29 października 2003r.
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr X/89/03
- 12 grudnia 2003r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr X/90/03
- 12 grudnia 2003r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr X/91/03
- 12 grudnia 2003r.
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru 
Uchwała Nr X/92/03
- 12 grudnia 2003r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
Uchwała Nr X/93/03
- 12 grudnia 2003r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr X/94/03
- 12 grudnia 2003r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr X/95/03
- 12 grudnia 2003r.
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
Uchwała Nr X/96/03
- 12 grudnia 2003r.
w sprawie współdziałania w zakresie przygotowania i współrealizacji projektu pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągów i kanalizacji deszczowej z separatorami w Mieście Białystok, Gminie Zabłudów, Gminie Juchnowiec Kościelny i Gminie Choroszcz"
Uchwała Nr X/97/03
- 12 grudnia 2003r.
w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr X/98/03
- 12 grudnia 2003r.
w sprawie ustalenia dodatku specjalnego Wójtowi Gminy
Uchwała Nr XI/99/03
- 29 grudnia 2003r.
w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Kleosinie
Uchwała Nr XI/100/03
- 29 grudnia 2003r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat stanowiących finansowy udział przyszłych użytkowników w kosztach budowy urządzeń użyteczności publicznej   
Uchwała Nr XI/101/03
- 29 grudnia 2003r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XI/102/03
- 29 grudnia 2003r.
w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2003
Uchwała Nr XI/103/03
- 29 grudnia 2003r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2004
Uchwała Nr XI/104/03
- 29 grudnia 2003r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
Uchwała Nr XII/105/04
- 12 lutego 2004r.
w sprawie ustalenia wysokości diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych sołtysom
Uchwała Nr XII/106/04
- 12 lutego 2004r.
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok
Uchwała Nr XII/107/04
- 12 lutego 2004r.
w sprawie powierzenia przez Gminę Juchnowiec Kościelny, Gminie Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania
Uchwała Nr XII/108/04
- 12 lutego 2004r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Uchwała Nr XII/109/04
- 12 lutego 2004r.
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
Uchwała Nr XIII/110/04
- 29 kwietnia 2004r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
Uchwała Nr XIII/111/04
- 29 kwietnia 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XIII/112/04
- 29 kwietnia 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
Uchwała Nr XIII/113/04
- 29 kwietnia 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
Uchwała Nr XIII/114/04
- 29 kwietnia 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
Uchwała Nr XIII/115/04
- 29 kwietnia 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
Uchwała Nr XIII/116/04
- 29 kwietnia 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
Uchwała Nr XIII/117/04
- 29 kwietnia 2004r.
w sprawie przystapienia sporządzenia gminnego planu ochrony środowiska. 
Uchwała Nr XIII/118/04
- 29 kiwetnia 2004r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty stanowiącej finansowy udział przyszłych użytkowników w kosztach budowy kanalizacji deszczowej na terenie gminy. 
Uchwała Nr XIII/119/04
- 29 kwietnia 2004r.
w sprawie rozpatrzenia skargi. 
Uchwała Nr XIII/120/04
- 29 kwietnia 2004r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XIII/121/04
- 29 kwietnia 2004r.
w sprawie utworzenia środków specjalnych. 
Uchwała Nr XIII/122/04
- 29 kwietnia 2004r.
w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny i jej jednostek organizacyjnych na lata 2004-2006. 
Uchwała Nr XIII/123/04
- 29 kwietnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 
Uchwała Nr XIII/124/04
- 29 kwietnia 2004r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań. 
Uchwała Nr XIII/125/04
- 29 kwietnia 2004r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 
Uchwała Nr XIII/126/04
- 29 kwietnia 2004r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. 
Uchwała Nr XIII/127/04
- 29 kwietnia 2004r.
w sprawie współdziałania w zakresie przygotowania i współrealizacji projektu pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągów i kanalizacji deszczowej z separatorami w Mieście Białystok, Gminie Juchnowiec Kościelny i Gminie Choroszcz". 
Uchwała Nr XIII/128/04
- 29 kwietnia 2004r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu w Gminie Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr XV/129/04
- 30 czerwca 2004r.
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2004-2006. 
Uchwała Nr XV/130/04
- 30 czerwca 2004r.
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004. 
Uchwała Nr XV/131/04
- 30 czerwca 2004r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Białymstoku 
Uchwała Nr XV/132/04
- 30 czerwca 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
Uchwała Nr XV/133/04
- 30 czerwca 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
Uchwała Nr XV/134/04
- 30 czerwca 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XV/135/04
- 30 czerwca 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
Uchwała Nr XV/136/04
- 30 czerwca 2004r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie, Hołówki Małe i Solniczki gmina Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr XV/137/04
- 30 czerwca 2004r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XVI/138/04
- 18 sierpnia 2004r.
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy
Uchwała Nr XVII/139/04
- 28 września 2004r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Uchwała Nr XVII/140/04
- 28 września 2004r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Ignatki Osiedle, obręb geodezyjny kol. Księżyno w gminie Juchnowiec Kościelny, pow. białostocki woj. podlaskie
Uchwała Nr XVII/141/04
- 28 września 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XVII/142/04
- 28 września 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XVII/143/04
- 28 września 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Uchwała Nr XVII/144/04
- 28 września 2004r.
w sprawie uchwalenia gminnego planu gospodarki odpadami
Uchwała Nr XVII/145/04
- 28 września 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XVII/146/04
- 28 września 2004r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XVII/147/04
- 28 września 2004r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Uchwała Nr XVII/148/04


- 28 września 2004r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2004 – 2006
Uchwała Nr XVII/149/04
- 28 września 2004r.
w sprawie stwierdzenia wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu gminy
Uchwała Nr XVII/150/04
- 28 września 2004r.
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004
Uchwała Nr XVII/151/04
- 28 września 2004r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bogdankach
Uchwała Nr XVII/152/04
- 28 września 2004r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów
Uchwała Nr XVII/153/04
- 28 września 2004r.
w sprawie sposobu prowadzenia obsługi administracyjno–finansowej szkół na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przez Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym jako szkołę wiodącą
Uchwała Nr XVII/154/04
- 28 września 2004r.
w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2004-2006
Uchwała Nr XVII/155/04
- 28 września 2004r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Uchwała Nr XVII/156/04
- 28 września 2004r.
w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Solniczki, gmina Juchnowiec Kościelny
Uchwała Nr XVII/157/04
- 28 września 2004r.
w sprawie określenia formy organizacyjno-prawnej Przedszkola w Kleosinie
Uchwała Nr XVII/158/04
- 28 września 2004r. 
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym
Uchwała Nr XVII/159/04
- 28 września 2004r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska
Uchwała Nr XVII/160/04
- 28 września 2004r. 
w sprawie przystąpienia do realizacji i sfinansowania projektu „Biblioteki Publiczne-Internet-Informacja-Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004-2006
Uchwała Nr XVII/161/04
- 28 września 2004r.
w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Uchwała Nr XVII/162/04
- 28 września 2004r. 
w sprawie rezygnacji członka komisji stałej Rady Gminy
Uchwała Nr XVII/163/04
- 28 września 2004r. 
w sprawie rezygnacji członka komisji stałej Rady Gminy
Uchwała Nr XVII/164/04
- 28 września 2004r. 
w sprawie wyboru członka komisji stałej Rady Gminy
Uchwała Nr XVII/165/04
- 28 września 2004r. 
w sprawie wyboru członka komisji stałej Rady Gminy
Uchwała Nr XVIII/166/04
- 26 listopada 2004r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
Uchwała Nr XVIII/167/04
- 26 listopada 2004r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 
Uchwała Nr XVIII/168/04
- 26 listopada 2004r.
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej terminu płatności oraz sposobu jej poboru
Uchwała Nr XVIII/169/04
- 26 listopada 2004r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 
Uchwała Nr XVIII/170/04
- 26 listopada 2004r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego 
Uchwała Nr XVIII/171/04
- 26 listopada 2004r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
Uchwała Nr XVIII/172/04
- 26 listopada 2004r.
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych 
Uchwała Nr XVIII/173/04
- 26 listopada 2004r.
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 
Uchwała Nr XIX/174/04
- 29 grudnia 2004r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/140/04 z dnia 28 września 2004r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami w części miejscowości "Ignatki Osiedle", obręb Kolonia Księżyno w Gminie Juchnowiec Kościelny  
Uchwała Nr XIX/175/04
- 29 grudnia 2004r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 
Uchwała Nr XIX/176/04
- 29 grudnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok 
Uchwała Nr XIX/177/04
- 29 grudnia 2004r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi w roku 2005 
Uchwała Nr XIX/178/04
- 29 grudnia 2004r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Uchwała Nr XIX/179/04
- 29 grudnia 2004r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz sposobu rozliczania dotacji i kontroli wykonywania zadań  
Uchwała Nr XIX/180/04
- 29 grudnia 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
Uchwała Nr XIX/181/04
- 29 grudnia 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
Uchwała Nr XIX/182/04
- 29 grudnia 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
Uchwała Nr XIX/183/04
- 29 grudnia 2004r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty Gmina Juchnowiec Kościelny 
Uchwała Nr XIX/184/04
- 29 grudnia 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
Uchwała Nr XIX/185/04
- 29 grudnia 2004r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2005 rok 
Uchwała Nr XIX/186/04
- 29 grudnia 2004r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2005r. 
Uchwała Nr XIX/187/04
- 29 grudnia 2004r.
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 
Uchwała Nr XX/188/05
- 25 lutego 2005r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr XX/189/05
- 25 lutego 2005r.
w sprawie określenia regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr XX/190/05
- 25 lutego 2005r.
w sprawie wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości. 
Uchwała Nr XX/191/05
- 25 lutego 2005r.
w sprawie wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości. 
Uchwała Nr XX/192/05
- 25 lutego 2005r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
Uchwała Nr XX/193/05
- 25 lutego 2005r.
w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
Uchwała Nr XX/194/05
- 25 lutego 2005r.
w sprawie zmiany treści załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XIX/187/05 Rady Gminy Juhcnowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. 
Uchwała Nr XX/195/05
- 25 lutego 2005r.
w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2004-2006.
Uchwała Nr XX/196/05
- 25 lutego 2005r.
w sprawie udzielenia pomocy przez gminę na przebudowę drogi powiatowej nr 1492B Hryniewicze-Olmonty-Stanisławowo. 
Uchwała Nr XX/197/05
- 25 lutego 2005r.
w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańcow powyżej 2000 położonej
w obszarze Gminy Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr XX/198/05
- 25 lutego 2005r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 
Uchwała Nr XXI/199/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 
Uchwała Nr XXI/200/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok. 
Uchwała Nr XXI/201/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie zmiany treści załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XIX/187/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. 
Uchwała Nr XXI/202/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie zmiany treści załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XIX/187/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. 
Uchwała Nr XXI/203/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych. 
Uchwała Nr XXI/204/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie zabezpieczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Uchwała Nr XXI/205/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr XXI/206/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjlanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr XXI/207/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Sołectwa Koplany". 
Uchwała Nr XXI/208/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie uchwalenia miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, części obrębu geodezyjnego Koplany Folwark.
Uchwała Nr XXI/209/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie uchwalenia miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, części obrębu geodezyjnego Olmonty.
Uchwała Nr XXI/210/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie uchwalenia miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, części obrębu geodezyjnego Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr XXI/211/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie uchwalenia miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, części obrębu geodezyjnego Izabelin.
Uchwała Nr XXI/212/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie uchwalenia miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, części obrębu geodezyjnego Księżyno. 
Uchwała Nr XXI/213/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny części obrębu geodezyjnego Juchnowiec Dolny. 
Uchwała Nr XXI/214/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny części obrębu geodezyjnego Solniczki.  
Uchwała Nr XXI/215/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny części obrębu geodezyjnego Olmonty.  
Uchwała Nr XXI/216/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny części obrębu geodezyjnego Księżyno Kolonia. 
Uchwała Nr XXI/217/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny części obrębu geodezyjnego Księżyno Kolonia.  
Uchwała Nr XXI/218/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXI/219/05
- 31 marca 2005r.
w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu wysokości opłat stanowiących finansowy udział przyszłych użytkowników w kosztach budowy urządzeń użyteczności publicznej.
Uchwała Nr XXII/220/05
- 20 maja 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Uchwała Nr XXII/221/05
- 20 maja 2005r.
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XIX/178/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Uchwała Nr XXII/222/05
- 20 maja 2005r.
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXI/204/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zabezpieczenia pozyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Uchwała Nr XXII/223/05
- 20 maja 2005r.
w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2004-2006.
Uchwała Nr XXII/224/05
- 20 maja 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXII/225/05
- 20 maja 2005r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie, gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXII/226/05
- 20 maja 2005r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrtzennego części wsi Solniczki, gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXII/227/05
- 20 maja 2005r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hołówki Małe, gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXII/228/05
- 20 maja 2005r.
w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
Uchwała Nr XXII/229/05
- 20 maja 2005r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy.
Uchwała Nr XXIII/230/05
- 28 czerwca 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Uchwała Nr XXIII/231/05
- 28 czerwca 2005r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu inwestycyjnego pn."Budowa wodociągów, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w Białymstoku, gminach Choroszcz i Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXIII/232/05
- 28 czerwca 2005r.
w sprawie realizacji zadania z zakresu remontu i budowy chodników w m. Biele, Juchnowiec Dolny, Juchnowiec Górny, Juchnowiec Kościelny na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr XXIII/233/05
- 28 czerwca 2005r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy w Kleosinie.
Uchwała Nr XXIII/234/05
- 28 czerwca 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXIII/235/05
- 28 czerwca 2005r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Juchnowiec Dolny, gmina Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr XXIII/236/05
- 28 czerwca 2005r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
Uchwała Nr XXIII/237/05
- 28 czerwca 2005r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
Uchwała Nr XXIII/238/05
- 28 czerwca 2005r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
Uchwała Nr XXIII/239/05
- 28 czerwca 2005r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
Uchwała Nr XXIII/240/05
- 28 czerwca 2005r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Uchwała Nr XXIII/241/05
- 28 czerwca 2005r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Uchwała Nr XXIV/242/05
- 22 września 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXIV/243/05
- 22 września 2005r.
w sprawie nadania nazwy ulicy dotychczas nieoznaczonej we wsi Kleosin, Gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXIV/244/05
- 22 września 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXIV/245/05
- 22 września 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXIV/246/05
- 22 września 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Uchwała Nr XXIV/247/05
- 22 września 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXIV/248/05
- 22 września 2005r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/235/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2005r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Juchnowiec Dolny, Gmina Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr XXIV/249/05
- 22 września 2005r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/225/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 maja 2005r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie, Gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXIV/250/05
- 22 września 2005r.
w sprawie zmiany "Planu Odnowy Sołectwa Koplany.
Uchwała Nr XXIV/251/05
- 22 września 2005r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXIV/252/05
- 22 września 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Uchwała Nr XXIV/253/05
- 22 września 2005r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Progamu Inwestycyjnego Gminy Juchnowiec Kościelny na lata
2005-2007. 
Uchwała Nr XXIV/254/05
- 22 września 2005r.
w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2004-2006. 
Uchwała Nr XXIV/255/05
- 22 września 2005r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXIV/256/05
- 22 września 2005r.
w sprawie ustalenia stawek odpłatności za przedszkole.
Uchwała Nr XXIV/257/05
- 18 października 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Uchwała Nr XXVI/258/05
- 29 listopada 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXVI/259/05
- 29 listopada 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXVI/260/05
- 29 listopada 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXVI/261/05
- 29 listopada 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXVI/262/05
- 29 listopada 2005r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXVI/263/05
- 29 listopada 2005r.
w sprawie wyrażenia opinii o zmianie przebiegu granic obrębów geodezyjnych Hryniewicze i Olmonty.
Uchwała Nr XXVI/264/05
- 29 listopada 2005r.
w sprawie realizacji zadania z zakresu wykonania projektów i budowy chodników w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr XXVI/265/05
- 29 listopada 2005r.
w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na erenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXVI/266/05
- 29 listopada 2005r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXVI/267/05
- 29 listopada 2005r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XXVI/268/05
- 29 listopada 2005r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Uchwała Nr XXVI/269/05
- 29 listopada 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Uchwała Nr XXVI/270/05
- 29 listopada 2005r.
w sprawie dofinansowania zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1497B Juchnowiec Kościelny - Stacja Lewickie".
Uchwała Nr XXVII/271/05
- 30 grudnia 2005r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
Uchwała Nr XXVII/272/05
- 30 grudnia 2005r.
o zmianie uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XIX/175/05 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
Uchwała Nr XXVII/273/05
- 30 grudnia 2005r.
w sprawie wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości.
Uchwała Nr XXVII/274/05
- 30 grudnia 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXVII/275/05
- 30 grudnia 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXVII/276/05
- 30 grudnia 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXVII/277/05
- 30 grudnia 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXVII/278/05
- 30 grudnia 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXVII/279/05
- 30 grudnia 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXVII/280/05
- 30 grudnia 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie praw i roszczeń.
Uchwała Nr XXVII/281/05
- 30 grudnia 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXVII/282/05
- 30 grudnia 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Uchwała Nr XXVII/283/05
- 30 grudnia 2005r.
w sprawie wydatków budżetu  gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.
Uchwała Nr XXVII/284/05
- 30 grudnia 2005r.
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr XXVII/285/05
- 30 grudnia 2005r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
Uchwała Nr XXVIII/286/06
- 28 lutego 2006r.
w sprawie upoważeniania Wójta Gminy do podisania porozumienia pomiędzy Gminą Juchnowiec Kościelny a Gminą Białystok w finansowaniu usług transportu zbiorowego Gminy Białystok dla potrzeb mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr XXVIII/287/06
- 28 lutego 2006r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr XXVIII/288/06
- 28 lutego 2006r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2006r.
Uchwała Nr XXIX/289/06
- 16 marca 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXIX/290/06
- 16 marca 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXIX/291/06
- 16 marca 2006r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/262/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr XXIX/292/06
- 16 marca 2006r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Uchwała Nr XXIX/293/06
- 16 marca 2006r.
w sprawie zmiany terminu realizacji wydatków niewygasających.
Uchwała Nr XXIX/294/06
- 16 marca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr XXIX/295/06
- 16 marca 2006r.
w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXIX/296/06
- 16 marca 2006r.
w sprawie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXIX/297/06
- 16 marca 2006r.
w sprawie określenia regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Juhcnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXX/298/06
- 28 kwietnia 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr XXX/299/06
- 28 kwietnia 2006r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Juchnowiec Kościelny oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Uchwała Nr XXX/300/06
- 28 kwietnia 2006r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXX/301/06
- 28 kwietnia 2006r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników administracji
których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny.

Uchwała Nr XXX/302/06
- 28 kwietnia 2006r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXX/303/06
- 28 kwietnia 2006r.
w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowych nazw miejscowości.
Uchwała Nr XXX/304/06
- 28 kwietnia 2006r.
w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowych nazw miejscowości.
Uchwała Nr XXX/305/06
- 28 kwietnia 2006r.
w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Juchnowcu Górnym.
Uchwała Nr XXX/306/06
- 28 kwietnia 2006r.
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXX/307/06
- 28 kwietnia 2006r.
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXX/308/06
- 28 kwietnia 2006r.
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXX/309/06
- 28 kwietnia 2006r.
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXX/310/06
- 28 kwietnia 2006r.
w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Sołectwa Juchnowiec Dolny.
Uchwała Nr XXX/311/06
- 28 kwietnia 2006r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.
Uchwała Nr XXX/312/06
- 28 kwietnia 2006r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 czerwca 2004r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Juchnowiec Kościelny. 
Uchwała Nr XXX/313/06
- 28 kwietnia 2006r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXX/314/06
- 28 kwietnia 2006r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Uchwała Nr XXXI/315/06
- 9 maja 2006r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXII/316/06
- 29 czerwca 2006r.
w sprawie realizacji zadania z zakresu budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej na odcinku Stanisławowo-Białystok na terenie Gminy Białystok. 
Uchwała Nr XXXII/317/06
- 29 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXII/318/06
- 29 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany terminu realizacji wydatków niewygasających.
Uchwała Nr XXXII/319/06
- 29 czerwca 2006r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Uchwała Nr XXXII/320/06
- 29 czerwca 2006r.
w sprawie zabezpieczenia pożyczki.
Uchwała Nr XXXIII/321/06
- 27 lipca 2006r.
w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju miejscowości Juchnowiec Dolny
Uchwała Nr XXXIII/322/06
- 27 lipca 2006r.
w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2005-2007.
Uchwała Nr XXXIII/323/06
- 27 lipca 2006r.
w sprawie zmiany załącznika Nr 5 "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku" do Uchwały Nr XXVII/284/05 Rady Gminy Juchowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2005 roku.
Uchwała Nr XXXIV/324/06
- 24 sierpnia 2006r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXIV/325/06
- 24 sierpnia 2006r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków poprzez przepompownię ścieków stanowiącą własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleosinie.
Uchwała Nr XXXIV/326/06
- 24 sierpnia 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXIV/327/06
- 24 sierpnia 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXIV/328/06
- 24 sierpnia 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXIV/329/06
- 24 sierpnia 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXIV/330/06
- 24 sierpnia 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXIV/331/06
- 24 sierpnia 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXIV/332/06
- 24 sierpnia 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXIV/333/06
- 24 sieprnia 2006r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/03 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15.07.2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dotyczącej wsi Wojszki, Gmina Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXIV/334/06
- 24 sierpnia 2006r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XXXIV/335/06
- 24 sierpnia 2006r.
o zmianie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.
Uchwała Nr XXXIV/336/06
- 24 sierpnia 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXV/337/06
- 28 września 2006r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr XXXV/338/06
- 28 września 2006r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Uchwała Nr XXXV/339/06
- 28 września 2006r.
w sprawie wyrażenia opinii o uznanie za las ochronny.
Uchwała Nr XXXV/340/06
- 28 września 2006r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XXXV/341/06
- 28 września 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
Uchwała Nr XXXV/342/06
- 28 września 2006r.
w sprawie realizacji zadania z zakresu wykonania przebudowy drogi powiatowej Nr 1497B Juchnowiec Kościelny-Stacja Lewickie.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2003-09-15

Data modyfikacji: 2013-03-12

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2003-09-15